خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۷ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۰| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی به تعداد ۸۳ نفر تشکیل داده است. نمونه پژوهش شامل ۶۸ نفر از کارکنان این مجموعه بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه­ ی ۱۷ سوالی از معنویت محیط کاری (استاندارد) شامل (حس جامعه بودن تیم، همراستایی  ارزش­های فردی و سازمانی، حس مشترک با جامعه، حس لذت بردن از کار، فرصت- هایی برای زندگی درونی) که پایایی کل پرسشنامه ۹۰۸/۰ (دوخرده مقیاس از دو سوال تشکیل شده و نمی­توان برای آن آلفای کرونباخ محاسبه کرد) می باشد و پرسشنامه­ی ۳۰ سوالی از رضایت شغلی  (استاندارد) شامل (رضایت از ماهیت کار، رضایت از سرپرست، رضایت از  همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از پرداخت (حقوق و دستمزد) که مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ بدست آمده است. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری با کمک نرم افزار۲۰ SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین رضایت شغلی با متغیرهای حس جامعه بودن تیم (P<0.05) و  همراستایی ارزشهای فردی و سازمانی (P<0.05) و حس مشترک با جامعه (P<0.05) و حس لذت بردن از کار (P<0.05) رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه ی دیگر نیز حاکی از این بود که بین فرصت هایی برای زندگی درونی با رضایت شغلی فاقد هیچگونه رابطه معناداری (P>0.05) می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش (حس جامعه بودن تیم، همراستای یاارزش های فردی و سازمانی، حس مشترک با جامعه، حس لذت بردن از کار) رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد. و با کاهش (فرصت هایی برای زندگی) رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان  ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه

سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و ارائه خدمات بیشتر، وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و ارائه خدمات خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. از شاخصهاي سنجش ميزان برتري سازمانها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند كه ميزان وفاداري و تعهدشان باعث ميشود وظايف محوله را با كيفيت بالاتري به انجام برسانند و موجب افزايش عملكرد، بهره وري و اثربخشي سازمان شوند.از راه های ایجاد اعتماد در محیط کاری، ایجاد محیط معنوی در محیط کاری است؛ معنويت محيط كاری[۱]، از مفاهيم جديدي است كه در ساليان اخير در ادبيات مديريت و كسب و كار در غرب ظهور كرده است و از آن به عنوان يك پارادايم جديد ياد مي شود. اهميت رو به رشد مسأله معنويت محيط كاری اين است كه كاركنان علاقه زيادي دارند كه معنويت را نه تنها در زندگي شخصي بلكه در كار و ديگر سطوح زندگيشان تجربه كنند. پاسخ ديگر منفعتي است كه تشويق به معنويت براي سازمان مطبوع دربردارد را دامنه منافع مي تواند از ارتقاي خلاقيت فردي تا تعهد بر اهداف سازماني گسترش يابد.رضايت شغلی[۲]، نگرشي فردي نسبت به شغل بوده و نشان دهنده حدّي است كه افراد از شغل خود راضي هستند و نگرش مثبتي نسبت به آن دارند و آن را به عنوان محور اصلي زندگي خود تلقي مي نمايند. رضایت شغلی يکي از عوامل مهم در موفقيت شغلي است كه باعث افزايش كارآيي، بروز خلاقيت و احساس رضايت فردي مي گردد، اما نارضایتی شغلی منجر به کاهش عملکرد و اشتباهات کاری زیادی در کارکنان می شود. از این رو مدیران به شیوه های مختلف درصدد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند. نظام اداري به ویژه سرمایه انسانی در آن نقش بسیار مهمی درتوسعه کشور دارد و می تواند فرآیند توسعه کشور را از نظر عدالت تسریع کند و یک نظام سالم، پاك و چالاک را ارائه دهد. به هر حال سلامت اداري آرمانی در نظام اداري است که نقطه مطلوب آن یک نظام ارزشی را می طلبد. باید به نقطه ای برسیم که مردم کاملاً نسبت به نظام اداري اعتماد داشته باشند و نظام اداري هم در خدمت مردم باشد.با فرا رسيدن قرن بيست و يكم نيروي كار فعلي با ابهام رو به گسترش مواجه خواهد شد، فناوري اطلاعات و جهاني شدن نيز سازمان ها را وادار به افزايش انعطاف پذيري خود مي كنند، از اين روي      نظريه پردازان معاصر معتقدند كه كسب و كارها رو به تفكر و عمل را تغيير خواهند داد. در اين كارزاي نياز براي توسعه مفاهيمي با ابعاد جديد كه معنويت در رأس آن قرار دارد احساس مي شود، از این رو معنویت محیط کاری باعث رشد کارکنان و رضایت بیشتر آنان به شغل خود می شود و موجبات افزایش کارآیی وی و افزایش کیفی سازمان می شود.

۱-۲)بیان مساله پژوهش          

سازمان ها به عنوان رکن اصلي اجتماعات کنوني نقش تعيين کننده اي در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نيروي انساني باارزش ترين منبع براي سازمان ها به شمار مي آيد. از اينرو به منظور افزايش بهره­وري و کارآيي سازمان ها توجه به نيازهاي کارکنان و تامين سلامت رواني و جسماني و جلب رضايت آنها، اهميت ويژه اي مي يابد (زميني و همکاران، ۱۳۹۰). زماني تصور ميشد که ارضاي نياز هاي افراد از منابع و امکانات سازمان را مي کاهد. اما امروزه اين نظريه      به کلي منتفي شده است (اسدي و همکاران، ۱۳۸۰). در حال حاضر نظر بر آن است که؛ مهمترين عامل بهره وري در سازمان ها و در نهايت کل جامعه، در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است. بدين سبب است که سازمان ها با ياري متخصصان رفتاري و منابع انساني، توجه خاصي را به پرورش کارکنان مبذول مي دارند. ورود مفاهيمي چون، اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيروي برتر، درستکاري، وجدان، رادمردي، گذشت، معناجويي در کار و… که تحت عنوان معنويت در محيط کار مطرح مي­شود (آزاد مرزآبادي و همکاران، ۱۳۹۱).بحث درباره معنويت کاري از حوزه هاي جديد در علم مديريت سازمان ها مي باشد درباره اهميت معنويت محيط کاری، همين بس که از ابتداي سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتابها، کنفرانس ها، کارگاه هاي معنويت محيط کاری افزايشي فوق العاده داشته است. بطوريکه پيش بيني شده معنويت در محيط از اصلي­ترين روندها در قرن بيست و يکم خواهد بود. علاوه بر اين در سال ۱۹۹۹ نيز آکادمي مديريت که يکي از معتبرترين مراجع مديريت در دنيا مي باشد، آخرين گروه تخصصي خود را تحت عنوان «مديريت، معنويت، دين» تشکيل داد، و با اينکار در واقع مشروعيت و پشتيباني لازم را براي تحقيقات و تدريس در اين زمينه جديد فراهم کرد، و همزمان مجلات معتبري از جمله مجله علمي وزين« ژورنال مديريت تغيير سازماني» ويژه نامه هايي را به اين موضوع اختصاص دادند(نيل و بايرمن[۳]، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به نقل از فرهنگي و همکاران، ۱۳۸۵). درواقع كاركنان در هر كجا كه فعالیت ميكنند، چيزي فراتر از پاداش هاي مادي در كار جستجو ميكنند. آنان در جستجوي كاري بامعنا، اميدبخش وخواستار متعادل ساختن زندگي شان هستند. سازمانها با كاركناني رشد يافته و بالنده ای روبرويند كه در پي يافتن كاري بامعنا و هدفمندند. معنويت در كار، توصيف تجربه ي كاركناني است كه كارشان ارضاء كننده، با معنا و هدفمند است. همچنين تجربه ي معنويت در كار با افزايش خلاقيت، صداقت، اعتماد و تعهددركارو بالا رفتن احساس تكامل شخصي كاركنان پيوند مي­خورد (کنجرسکی و اسکریپنک، ۲۰۰۱)[۴]. رضايت شغلي حالتي مطبوع، عاطفي و مثبت حاصل از ارزيابي و يا تجارب شغلي است، مفهومي داراي ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون كه بايد مجموعه آنها را در نظر گرفت. ازجمله اين عوامل، مي توان به صفات كارمند، نوع كار، محيط كار، و  روابط انساني كاراشاره نمود (وودمن، ۱۹۹۶: ۵۳)[۵]، (لافكوئيست و ديويس[۶]، ۱۹۶۹). براين اعتقادند كه رضايت شغلي كنشي ازهماهنگي ميان نيازهاو ارزش‌هاي حرفه‌اي فرد ونظام تقويت كننده كاراست. هالند[۷] (۱۹۸۵) رضايت، پيشرفت و ثبات در شغل را مبتني بر همگوني شخصيت و محيط فرد مي داند. در واقع با برخورداری از معنویت، کارکنان خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه از آن مهمتر می‌توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی طولانی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا همکاران دوست و دوستان همکارشان نیز از این شادی و رضایت باطن برخوردار شوند (کاظمی، ۱۳۸۳).در اين تحقیق تلاش شده است به رابطه معنويت محيط کاري و رضايت شغلي کارکنان پرداخته شود. این موضوع یک موضوع جدید در حوزه معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان است که درسازمان بنیاد شهید و امورایثارگران کل کشور انجام نشده و یک موضوع بدیع و نو محسوب می گردد. و در هر یک از پژوهشهای سابق به موضوعات معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان به صورت موضوعی مستقل پرداخته شده، در حالی که در این پژوهش این دو مقوله در قالب دو موضوع وابسته به هم بررسی شده است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال بررسی رابطه معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی است. این تحقیق همچنین رابطه مولفه های متغیر مستقل معنویت محیط کاری بر متغیر وابسته رضایت شغلی را مورد سنجش قرار داده و به پرسشهای زیر پاسخ  می دهد.: آیا مولفه های معنویت محیط کاری بر رضایت شغلی کارکنان موثر است؟ نهایتا این مسئله مطرح می شود که آیا بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی رابطه ی معناداری وجود دارد؟

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و  رضایت شغلی کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مساله پژوهش ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله¬ی پژوهش ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات تحقیق ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- ادبیات نظری معنویت در محیط کار ۱۴
۲-۲-۱- تعریف معنویت و معنویت محیط کاری ۱۴
۲-۲-۲- تمایز بین مذهب (دین ) با معنویت ۱۶
۲-۳- معنویت در اسلام ۱۸
۲-۳-۱- آخرت گرایی در کارها ۱۸
۲-۳-۲- شناخت حلال و حرام ۱۹
۲-۳-۳- رابطه ایمان و عمل صالح ۲۰
۲-۴- نیت در کار ۲۰
۲-۴-۱- اهمیت نیت ۲۰
۲-۴-۲- اخلاص در نیت ۲۴
۲-۴-۳- تعریف عمل خالص ۲۷
۲-۴-۴- آغاز کارها به نام خدا ۲۷
۲-۴-۵- ان شاء اللّه» گفتن ۳۰
۲-۴-۶- پرهیز از کارهای حرام ۳۰
۲-۴-۷- اهمیت دادن به نماز ۳۰
۲-۴-۸-درخواست از خدا ۳۱
۲-۴-۹- توکل بر خدا ۳۱
۲-۴-۱۰- صبر و شکیبایی ۳۴
۲-۴-۱۱- خشنود شدن به خشنودی خدا ۳۴
۲-۵- اهمیت و ضرورت معنویت در محیط کار ۳۵
۲-۶- رویکرد های معنویت در محیط کار ۳۷
۲-۶-۱- رويکرد درون‌گرا / متافيزيکي ۳۸
۲-۶-۲- رویکرد دینی (مذهبی) ۳۹
۲-۶-۳- رويکردهای هستی گرایانه و سکولار ۳۹
۲-۶-۴- رويکرد مخالفان معنويت ۴۰
۲-۷- جنبه های معنویت ۴۰
۲-۷-۱- جنبه های درونی ۴۱
۲-۷-۲- جنبه های تلفیقی ۴۱
۲-۷-۳- جنبه های بیرونی ۴۲
۲-۸- مفهوم سازی معنویت در محیط کار ۴۲
۲-۹- ادبیات نظری رضایت شغلی ۴۴
۲-۹-۱-تعریف رضایت شغلی ۴۴
۲-۹-۲- انواع رضایت شغلی ۴۵
۲-۹-۳- رضایت شغلی کارکنان و مشتری گرایی ۴۶
۲-۹-۴- شاخص‌های رضایت شغلی ۴۷
۲-۱۰- عوامل موثر بر رضایت شغلی ۴۸
۲-۱۰-۱- میزان درآمد و یا دستمزد ۴۸
۲-۱۰-۲- نفس کار ۴۸
۲-۱۰-۳- ایمنی شغلی ۴۹
۲-۱۰-۴- ارتقای شغلی ۴۹
۲-۱۰-۵-بهره وری ۵۲
۲-۱۰-۶- رضایت شغلی و بهره وری ۵۴
۲-۱۱- نقش کارفرما درافزایش رضایت شغلی ۵۴
۲-۱۱-۱- غنی‌سازی شغلی ۵۴
۲-۱۱-۲- رضایت شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها ۵۵
۲-۱۱-۳- زمان کاری شناور ۵۵
۲-۱۲-تلفيق زندگي کاري و خانوادگي ۵۵
۲-۱۳- رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي ۵۶
۲-۱۴- نظریات و دیدگاه های موجود برای رضایت شغلی ۵۷
۲-۱۴-۱- نظریه ی نیازها ۵۸
۲-۱۴-۲- نظریه ی انتظارات ۵۸
۲-۱۴-۳- نظریه ی نقش ۵۹
۲-۱۵- پیشینه نظری ۵۹
۲-۱۶- پیشینه پژوهش در ارتباط با معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در داخل کشور ۶۵
۲-۱۷- پیشینه پژوهش در ارتباط با معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در خارج کشور ۶۶
۲-۱۸- جمع بندی فصل دوم ۶۶
۲-۱۹- چارچوب نظری(تئوریک) ۶۷

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۳
۳-۲- روش تحقیق ۷۳
۳-۳- جامعه آماری ۷۴
۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۴
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۶- ابزارگردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۶-۱- پرسشنامه ۷۵
۳-۶-۲- روایی پرسشنامه ۷۷
۳-۶-۳- پایایی ۷۸
۳-۷- روش های آماری ۷۹
۳-۷-۱-آزمون همبستگی ۷۹
۳-۷-۲- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۸۰
۳-۷-۳- آزمون تحلیل واریانس ۸۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق(بررسی توصیفی و ویژگیهای جمعیت شناختی) ۸۲
۴-۲-۱-جنسیت ۸۲
۴-۲-۲-تحصیلات ۸۳
۴-۲-۳- سن ۸۴
۴-۲-۴-سابقه کاری ۸۵
۴-۳-آزمون فرضیات تحقیق ۸۸
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۸۸
۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی اول ۸۹
۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۲
۴-۳-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۳
۴-۳-۶- آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۹۷
۵-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق ۹۷
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۹۷
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۹۹
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۹
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۰
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۰
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۱
۵-۳- نتیجه گیری نهایی ۱۰۱
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۲
۵-۴-۱- پیشنهادات محقق به بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۰۲
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۰۴
۵-۵- پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۰۴
پیوست ها ۱۰۵
منابع فارسی ۱۱۸
منابع انگلیسی ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۸

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۴۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني

چکيده:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

47 − 46 =