دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۷ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۰| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی به تعداد ۸۳ نفر تشکیل داده است. نمونه پژوهش شامل ۶۸ نفر از کارکنان این مجموعه بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه­ ی ۱۷ سوالی از معنویت محیط کاری (استاندارد) شامل (حس جامعه بودن تیم، همراستایی  ارزش­های فردی و سازمانی، حس مشترک با جامعه، حس لذت بردن از کار، فرصت- هایی برای زندگی درونی) که پایایی کل پرسشنامه ۹۰۸/۰ (دوخرده مقیاس از دو سوال تشکیل شده و نمی­توان برای آن آلفای کرونباخ محاسبه کرد) می باشد و پرسشنامه­ی ۳۰ سوالی از رضایت شغلی  (استاندارد) شامل (رضایت از ماهیت کار، رضایت از سرپرست، رضایت از  همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از پرداخت (حقوق و دستمزد) که مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ بدست آمده است. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معناداری با کمک نرم افزار۲۰ SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین رضایت شغلی با متغیرهای حس جامعه بودن تیم (P<0.05) و  همراستایی ارزشهای فردی و سازمانی (P<0.05) و حس مشترک با جامعه (P<0.05) و حس لذت بردن از کار (P<0.05) رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه ی دیگر نیز حاکی از این بود که بین فرصت هایی برای زندگی درونی با رضایت شغلی فاقد هیچگونه رابطه معناداری (P>0.05) می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش (حس جامعه بودن تیم، همراستای یاارزش های فردی و سازمانی، حس مشترک با جامعه، حس لذت بردن از کار) رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد. و با کاهش (فرصت هایی برای زندگی) رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان  ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه

سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و ارائه خدمات بیشتر، وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و ارائه خدمات خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. از شاخصهای سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث میشود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند و موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان شوند.از راه های ایجاد اعتماد در محیط کاری، ایجاد محیط معنوی در محیط کاری است؛ معنویت محیط کاری[۱]، از مفاهیم جدیدی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسب و کار در غرب ظهور کرده است و از آن به عنوان یک پارادایم جدید یاد می شود. اهمیت رو به رشد مسأله معنویت محیط کاری این است که کارکنان علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در زندگی شخصی بلکه در کار و دیگر سطوح زندگیشان تجربه کنند. پاسخ دیگر منفعتی است که تشویق به معنویت برای سازمان مطبوع دربردارد را دامنه منافع می تواند از ارتقای خلاقیت فردی تا تعهد بر اهداف سازمانی گسترش یابد.رضایت شغلی[۲]، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و نگرش مثبتی نسبت به آن دارند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد، اما نارضایتی شغلی منجر به کاهش عملکرد و اشتباهات کاری زیادی در کارکنان می شود. از این رو مدیران به شیوه های مختلف درصدد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند. نظام اداری به ویژه سرمایه انسانی در آن نقش بسیار مهمی درتوسعه کشور دارد و می تواند فرآیند توسعه کشور را از نظر عدالت تسریع کند و یک نظام سالم، پاک و چالاک را ارائه دهد. به هر حال سلامت اداری آرمانی در نظام اداری است که نقطه مطلوب آن یک نظام ارزشی را می طلبد. باید به نقطه ای برسیم که مردم کاملاً نسبت به نظام اداری اعتماد داشته باشند و نظام اداری هم در خدمت مردم باشد.با فرا رسیدن قرن بیست و یکم نیروی کار فعلی با ابهام رو به گسترش مواجه خواهد شد، فناوری اطلاعات و جهانی شدن نیز سازمان ها را وادار به افزایش انعطاف پذیری خود می کنند، از این روی      نظریه پردازان معاصر معتقدند که کسب و کارها رو به تفکر و عمل را تغییر خواهند داد. در این کارزای نیاز برای توسعه مفاهیمی با ابعاد جدید که معنویت در رأس آن قرار دارد احساس می شود، از این رو معنویت محیط کاری باعث رشد کارکنان و رضایت بیشتر آنان به شغل خود می شود و موجبات افزایش کارآیی وی و افزایش کیفی سازمان می شود.

۱-۲)بیان مساله پژوهش          

سازمان ها به عنوان رکن اصلی اجتماعات کنونی نقش تعیین کننده ای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی باارزش ترین منبع برای سازمان ها به شمار می آید. از اینرو به منظور افزایش بهره­وری و کارآیی سازمان ها توجه به نیازهای کارکنان و تامین سلامت روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها، اهمیت ویژه ای می یابد (زمینی و همکاران، ۱۳۹۰). زمانی تصور میشد که ارضای نیاز های افراد از منابع و امکانات سازمان را می کاهد. اما امروزه این نظریه      به کلی منتفی شده است (اسدی و همکاران، ۱۳۸۰). در حال حاضر نظر بر آن است که؛ مهمترین عامل بهره وری در سازمان ها و در نهایت کل جامعه، در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. بدین سبب است که سازمان ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می دارند. ورود مفاهیمی چون، اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیروی برتر، درستکاری، وجدان، رادمردی، گذشت، معناجویی در کار و… که تحت عنوان معنویت در محیط کار مطرح می­شود (آزاد مرزآبادی و همکاران، ۱۳۹۱).بحث درباره معنویت کاری از حوزه های جدید در علم مدیریت سازمان ها می باشد درباره اهمیت معنویت محیط کاری، همین بس که از ابتدای سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، کتابها، کنفرانس ها، کارگاه های معنویت محیط کاری افزایشی فوق العاده داشته است. بطوریکه پیش بینی شده معنویت در محیط از اصلی­ترین روندها در قرن بیست و یکم خواهد بود. علاوه بر این در سال ۱۹۹۹ نیز آکادمی مدیریت که یکی از معتبرترین مراجع مدیریت در دنیا می باشد، آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان «مدیریت، معنویت، دین» تشکیل داد، و با اینکار در واقع مشروعیت و پشتیبانی لازم را برای تحقیقات و تدریس در این زمینه جدید فراهم کرد، و همزمان مجلات معتبری از جمله مجله علمی وزین« ژورنال مدیریت تغییر سازمانی» ویژه نامه هایی را به این موضوع اختصاص دادند(نیل و بایرمن[۳]، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به نقل از فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۵). درواقع کارکنان در هر کجا که فعالیت میکنند، چیزی فراتر از پاداش های مادی در کار جستجو میکنند. آنان در جستجوی کاری بامعنا، امیدبخش وخواستار متعادل ساختن زندگی شان هستند. سازمانها با کارکنانی رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری بامعنا و هدفمندند. معنویت در کار، توصیف تجربه ی کارکنانی است که کارشان ارضاء کننده، با معنا و هدفمند است. همچنین تجربه ی معنویت در کار با افزایش خلاقیت، صداقت، اعتماد و تعهددرکارو بالا رفتن احساس تکامل شخصی کارکنان پیوند می­خورد (کنجرسکی و اسکریپنک، ۲۰۰۱)[۴]. رضایت شغلی حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی و یا تجارب شغلی است، مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آنها را در نظر گرفت. ازجمله این عوامل، می توان به صفات کارمند، نوع کار، محیط کار، و  روابط انسانی کاراشاره نمود (وودمن، ۱۹۹۶: ۵۳)[۵]، (لافکوئیست و دیویس[۶]، ۱۹۶۹). براین اعتقادند که رضایت شغلی کنشی ازهماهنگی میان نیازهاو ارزش‌های حرفه‌ای فرد ونظام تقویت کننده کاراست. هالند[۷] (۱۹۸۵) رضایت، پیشرفت و ثبات در شغل را مبتنی بر همگونی شخصیت و محیط فرد می داند. در واقع با برخورداری از معنویت، کارکنان خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط کار یا سازمان خود بهبود بخشند، بلکه از آن مهمتر می‌توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی طولانی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا همکاران دوست و دوستان همکارشان نیز از این شادی و رضایت باطن برخوردار شوند (کاظمی، ۱۳۸۳).در این تحقیق تلاش شده است به رابطه معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان پرداخته شود. این موضوع یک موضوع جدید در حوزه معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان است که درسازمان بنیاد شهید و امورایثارگران کل کشور انجام نشده و یک موضوع بدیع و نو محسوب می گردد. و در هر یک از پژوهشهای سابق به موضوعات معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان به صورت موضوعی مستقل پرداخته شده، در حالی که در این پژوهش این دو مقوله در قالب دو موضوع وابسته به هم بررسی شده است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال بررسی رابطه معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی است. این تحقیق همچنین رابطه مولفه های متغیر مستقل معنویت محیط کاری بر متغیر وابسته رضایت شغلی را مورد سنجش قرار داده و به پرسشهای زیر پاسخ  می دهد.: آیا مولفه های معنویت محیط کاری بر رضایت شغلی کارکنان موثر است؟ نهایتا این مسئله مطرح می شود که آیا بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان شمالی رابطه ی معناداری وجود دارد؟

 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مساله پژوهش ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله¬ی پژوهش ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات تحقیق ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- ادبیات نظری معنویت در محیط کار ۱۴
۲-۲-۱- تعریف معنویت و معنویت محیط کاری ۱۴
۲-۲-۲- تمایز بین مذهب (دین ) با معنویت ۱۶
۲-۳- معنویت در اسلام ۱۸
۲-۳-۱- آخرت گرایی در کارها ۱۸
۲-۳-۲- شناخت حلال و حرام ۱۹
۲-۳-۳- رابطه ایمان و عمل صالح ۲۰
۲-۴- نیت در کار ۲۰
۲-۴-۱- اهمیت نیت ۲۰
۲-۴-۲- اخلاص در نیت ۲۴
۲-۴-۳- تعریف عمل خالص ۲۷
۲-۴-۴- آغاز کارها به نام خدا ۲۷
۲-۴-۵- ان شاء اللّه» گفتن ۳۰
۲-۴-۶- پرهیز از کارهای حرام ۳۰
۲-۴-۷- اهمیت دادن به نماز ۳۰
۲-۴-۸-درخواست از خدا ۳۱
۲-۴-۹- توکل بر خدا ۳۱
۲-۴-۱۰- صبر و شکیبایی ۳۴
۲-۴-۱۱- خشنود شدن به خشنودی خدا ۳۴
۲-۵- اهمیت و ضرورت معنویت در محیط کار ۳۵
۲-۶- رویکرد های معنویت در محیط کار ۳۷
۲-۶-۱- رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی ۳۸
۲-۶-۲- رویکرد دینی (مذهبی) ۳۹
۲-۶-۳- رویکردهای هستی گرایانه و سکولار ۳۹
۲-۶-۴- رویکرد مخالفان معنویت ۴۰
۲-۷- جنبه های معنویت ۴۰
۲-۷-۱- جنبه های درونی ۴۱
۲-۷-۲- جنبه های تلفیقی ۴۱
۲-۷-۳- جنبه های بیرونی ۴۲
۲-۸- مفهوم سازی معنویت در محیط کار ۴۲
۲-۹- ادبیات نظری رضایت شغلی ۴۴
۲-۹-۱-تعریف رضایت شغلی ۴۴
۲-۹-۲- انواع رضایت شغلی ۴۵
۲-۹-۳- رضایت شغلی کارکنان و مشتری گرایی ۴۶
۲-۹-۴- شاخص‌های رضایت شغلی ۴۷
۲-۱۰- عوامل موثر بر رضایت شغلی ۴۸
۲-۱۰-۱- میزان درآمد و یا دستمزد ۴۸
۲-۱۰-۲- نفس کار ۴۸
۲-۱۰-۳- ایمنی شغلی ۴۹
۲-۱۰-۴- ارتقای شغلی ۴۹
۲-۱۰-۵-بهره وری ۵۲
۲-۱۰-۶- رضایت شغلی و بهره وری ۵۴
۲-۱۱- نقش کارفرما درافزایش رضایت شغلی ۵۴
۲-۱۱-۱- غنی‌سازی شغلی ۵۴
۲-۱۱-۲- رضایت شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها ۵۵
۲-۱۱-۳- زمان کاری شناور ۵۵
۲-۱۲-تلفیق زندگی کاری و خانوادگی ۵۵
۲-۱۳- رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی ۵۶
۲-۱۴- نظریات و دیدگاه های موجود برای رضایت شغلی ۵۷
۲-۱۴-۱- نظریه ی نیازها ۵۸
۲-۱۴-۲- نظریه ی انتظارات ۵۸
۲-۱۴-۳- نظریه ی نقش ۵۹
۲-۱۵- پیشینه نظری ۵۹
۲-۱۶- پیشینه پژوهش در ارتباط با معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در داخل کشور ۶۵
۲-۱۷- پیشینه پژوهش در ارتباط با معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در خارج کشور ۶۶
۲-۱۸- جمع بندی فصل دوم ۶۶
۲-۱۹- چارچوب نظری(تئوریک) ۶۷

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۳
۳-۲- روش تحقیق ۷۳
۳-۳- جامعه آماری ۷۴
۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۴
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۶- ابزارگردآوری اطلاعات ۷۵
۳-۶-۱- پرسشنامه ۷۵
۳-۶-۲- روایی پرسشنامه ۷۷
۳-۶-۳- پایایی ۷۸
۳-۷- روش های آماری ۷۹
۳-۷-۱-آزمون همبستگی ۷۹
۳-۷-۲- آزمون ضریب همبستگی پیرسون ۸۰
۳-۷-۳- آزمون تحلیل واریانس ۸۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق(بررسی توصیفی و ویژگیهای جمعیت شناختی) ۸۲
۴-۲-۱-جنسیت ۸۲
۴-۲-۲-تحصیلات ۸۳
۴-۲-۳- سن ۸۴
۴-۲-۴-سابقه کاری ۸۵
۴-۳-آزمون فرضیات تحقیق ۸۸
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۸۸
۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی اول ۸۹
۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۲
۴-۳-۵- آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۳
۴-۳-۶- آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۹۷
۵-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تحقیق ۹۷
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۹۷
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۹۹
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۹
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۰
۵-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۰
۵-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۱
۵-۳- نتیجه گیری نهایی ۱۰۱
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۲
۵-۴-۱- پیشنهادات محقق به بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۰۲
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۰۴
۵-۵- پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۰۴
پیوست ها ۱۰۵
منابع فارسی ۱۱۸
منابع انگلیسی ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۸

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۴۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

۵/۵ - (۲ امتیاز)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رضایت شغلی کارکنان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *