خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان سازمان اداره

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان سازمان اداره

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۵۰۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۵| قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

چکیده:جامعه آماری پژوهش را کليه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد ۲۰۰نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۲)، برای ۲۰۰ نفر۱۳۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی – طبقه­ای نسبی انتخاب شدند.  ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر منابع قدرت مدیران از پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم وهینکین» (۱۹۸۹)استفاده گردید و برای سنجش میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده «اثربخشی ارتباطات سازمانی» (نانچیان و دیگران، ۱۳۷۹) استفاده شد که  قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی به ترتیب مقادیر ۷۷۵/۰ و ۷۱۹/۰ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید. جهت سنجش میزان مولفه‌های منابع قدرت در بین مدیران از آزمون تی یک طرفه استفاده گردید و جهت بررسی تاثیر هر یک از مولفه‌های منابع قدرت مدیران بر روی اثربخشی ارتباطات سازمانی، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان داد بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین منابع قدرت قانون و مرجعیت، تخصص مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني رابطه معناداري مثبت وجود دارد. و از سویی دیگر بین منابع قدرت پاداش و قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین قدرت تخصص به عنوان رتبه اول و قدرت مرجعیت به عنوان رتبه دوم تعیین شده است. و لذا قدرت تخصص بیشترین تأثیر را و قدرت اجبار کمترین تأثیر را بر اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان سازمان اداره ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه

طبیعی است که هر قدر سازمانها و موسسات مختلف وسیع­تر، گسترده ترو متنوع ترو تخصصی تر باشند، مشکلات و اهمیت اداره آنها نیز افزایش می یابد. بنابراین مدیران باید با امکانات و ابزارهای لازم برای حل مشکلات ناشی از اینگونه عوامل پیچیده و حساس مجهز شوند(زارع وهمکاران،۱۳۸۷). مراکز آموزشی نقش حساسی در رهبری جامعه بر عهده دارند چون محصول نهایی و پایانی مراکز آموزشی تاثیر چشمگیری در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد(رابینز[۱]،۴۶:۱۳۶۷). چنانچه قدرت، فرهنگ و رهبری را از جمله عناصری بدانیم که در این عصر مدیران را یاری می رسانند و عنصر قدرت را از طریق شیوه تصمیم گیری تعریف کنیم، در آن صورت روشن است مجهز کردن مدیران به منابع قدرت آنان را در اتخاذ تصمیمات موثر و مطلوب و امکان دستیابی به اهداف سازمانی را برای آنان به بهترین نحو ممکن در مطلوب ترین سطح امکان پذیر خواهد ساخت(جاسبی،۱۳۷۳). منظور از منابع قدرت، ابزارها و امکاناتی است که در اختبار مدیران قرار دارد تا به واسطه­ی آن به اعمال قدرت و مدیریت خود بپردازند. كارآيي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به استفاده ابزار و مهارتهای ارتباطات سازمانی بستگي دارد (حقیقی،۱۳۸۰: ۴۰۲). فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیران نقش اساسی ایفا می کند .تحقیق و بررسی در محیط سازمانها و زندگی کاری نشان می دهد که به طور متوسط مدیران  سطوح مختلف بین ۷۵ تا ۹۵ در صد از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند.. ارتباطات چيزي بيش از صحبت كردن است. در مجموع درك و توانايي بكارگيري ارتباطات؛ از مهمترين مهارت­هايي است كه افراد بايد بياموزند. بنابراین باید به پدیده ارتباطات در سازمانها بسیار اهمیت داده شود (امیرکبیری ،۴۲۹:۱۳۸۵). واز طرف دیگر مدیران مديران درسازمان­ها، واضعان خط مشي و صاحبان قدرت هستند و عملكرد سازمانها با قدرت آنان در ارتباط است. مديران با بكارگيري منابع قدرت مي توانند زمينة رشد و تعالي يا زمينه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و اين امر به ماهيت وجودي و چگونگي استفاده از قدرت و منابع آن بستگي دارد (حقيقي، ۱۳۸۰ : ۴۰۲). اینکه مدیران از ابزارها و منابع قدرت خود در برقراری ارتباطات سازمانی چگونه بهره می گیرند تاثیرات متفاوتی بر کارایی و اثربخشی سازمان ها خواهند گذاشت. در این راستا در فصل حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، بیان اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرهای و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود.

۱-۲) بيان مساله

بی شک دنیای امروز دنیای سازمانهاست.تغییردر سازمان امروز و توسعه افق دید به سازمان فردا ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران است. مدیران اثر بخش، اهمیت منابع نامملوس را علاوه بر منابع فیزیکی و داده ها درک کرده اند که از این میان می‌توان به قدرت و ارتباطات سازمانی اشاره کرد. قدرت از ابزارهای اساسی مدیران محسوب شده و زمینه اثر بخشی او را در سازمان فراهم می سازد و درسطوح فرد، گروه، و چه در سطح سازمانی اهمیتی فوق العاده دارد. بدون قدرت، افراد نمی‌توانند برنامه ریزی کنند و به اهداف نایل شوند و نمی‌توانند دیگران را برای انجام کاری برانگیزانند یا هدایت کنند. بدون قدرت، گروها نمی‌توانند مؤثر واقع شوند و سازمانها نمی‌توانند بطور اثر بخش فعالیت کنند(رابینز،۱۹۹۷: ۳۰۸). مديران در سازمانها، و ضع کنندگان خط مشي و صاحبان قدرت هستند و عملكرد سازمانها با قدرت آنان در ارتباط است. آنان با بكارگيري منابع قدرت مي توانند زمينة رشد و تعالي يا زمينه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و اين امر به ماهيت وجودي و چگونگي استفاده از قدرت و منابع آن بستگي دارد (حقيقي، ۴۰۲:۱۳۸۰) و به عنوان رهبران سازماني براي آنكه بتوانند در زيردستان نفوذ كنند و رفتار آنها را مطابق با خواست خود تغيير دهند، باید یکی ازشيو ه هاي متفاوت رهبري را برگزینند، اجراي هر يك از شيو ه ­هاي رهبري به پشتوانة قدرت نياز دارد. از اين رو به تناسب سطح آمادگي كاركنان، رهبران سازمان ها نيازمند استفاده از هر يك از انواع قدرت هستند(هرسي و بلانچارد[۲]، ۱۹۸۸ :۲۹۰). یکی از سازمان هایی که دانش جمعی، مهارت توانایی های  کارمندانشان را به عنوان عاملی جهت تمایز و ایجاد برتری و ارزش در مقایسه با رقبا می دانند سازمان آموزش و پرورش  می باشد.این سازمان با هدف خدمات بهینه بوجود آمده، و این سازمان رسالت و مأموریت خود را در پیشرو بودن و ارائه خدمات نوین و احترام به حقوق کلیه ذی نفعان اعم از کارکنان و سهامداران سازمان به عنوان ذی نفعان داخلی و خواسته های آنها در حال و آینده؛ در قبال جامعه، کمک به رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و اشتغال زایی و دربرابر کارکنان ایجاد فرصت رشد، ارتقاء، و امنیت شغلی و توسعه سرمایه های انسانی و بهبود مستمر فعالیتها، نوآوری و خلاقیت و حفظ منافع ذی نفعان و حفظ منافع عمومی باید جزو خط مشی های این سازمان باشد (صفری ۱۳۸۹). از آنجایی که سازمانها از ائتلافها و گروهای گوناگونی تشکیل شده اند، این دسته ها بطور مداوم در بدست آوری منابع موجود در سازمان با یکدیگر در حال رقابت می باشند. یکی از عوامل مؤثر در نحوه چگونگی تصمیمات گرفته شده، توزیع قدرت در میان تصمیم گیرندگان است. و توزیع نابرابر آن در بین گروها می‌تواند تأثیرات بحرانی را در بسیاری از فعالیت های کار، از جمله انگیزش کارکنان؛ رضایت از شغل؛ غیبت از کار و ترک خدمت و تنش داشته باشند (هوی وهمکاران، ۲۰۰۵ : ۲۴۳ ). بنابر این آگاهی از ماهیت و فراگیری قدرت برای شناخت بهتراین فرایند، رفتاری اجتناب ناپذیر است. بطور کلی، قدرت اساسی ترین عامل تعیین کننده ماهیت و کیفیت این کنش و واکنشها است. قدرت در حقیقت می‌تواند مشخص سازد که این کنش و واکنشها در تمامی سازمانها وجود خواهد داشت یا خیر. در بعد گسترده تر می‌توان چنین گفت که فرد با تکیه بر قدرت سازمانی قادر خواهد شد تصمیم گیری یا فعالیتهای دیگران را تحت تأثیر قرار دهد (رابینز،۸۷:۱۹۹۲). بدیهی است که قدرت همواره در سازمانها به کار می رود و اداره سازمانها به شدت به کاربرد بالفعل آن بستگی دارد. اما اینکه از چه شیوه ها و ابزارهایی برای اعمال قدرت استفاده می‌شود موضوعی است که با وجود آنکه تحقیقاتی در مورد آن صورت گرفته لیکن، بسیاری از محققین معتقدند که شناخت ما در مورد منابع و ابزارها و شیوه های اعمال قدرت مدیران هنوز اندک است(بک هارد[۳]،۱۳۷۸: ۵). علاوه بر قدرت در سازمانها،  ارتباطات[۴] متغیر مهم دیگری است که اغلب به عنوان وسيله اي مهم که از طريق آن امور در سازمان انجام مي­شود، مي شناسند. سازمان ها در سراسر جهان از طريق رسانه­هاي متنوع ارتباطي، تصميماتي اتخاذ مي­کنند که بر ميليون­ها نفر تأثير مي­گذارد، فعاليت­هاي هزاران نفر از کارکنان سازماندهي مي­شود، سيستم­هاي پيچيده مديريت را هماهنگ مي­کند و موفقيت و شکست در بازار کسب و کار را مشخص مي­کند. اگر سازمان ها بخواهند کارايي بالايي داشته باشند و از عهده تلاطم­هاي فزاينده بازار بين المللي کسب وکار قرن ۲۱ برآيند، وجود ارتباط بين افراد و گروه­ها ضروري است (جاسبی، ۱۳۷۸: ۱۹۳). موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است که مي­توان گفت اولين و مهمترين وظيفه هر مدير توسعه سيستم ارتباطات در سازمان مي­باشد و  مهارتی مبنايی  براي مديريت کارآمد بشمار می آید كه مديران از طريق آن، روابطي را که براي انجام وظايف روزانه كاركنان به نحو مطلوب ضرورت دارد، حفظ مي­کنند (شرمرهورن،۱۳۸۶: ۴۱۸). به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند.ارتباطات ثمر بخش، اصل مدیریت می‌باشد و دامنه عظیم کانالهای ارتباطی با انواع روشها و وسایل همراه می باشد و یک مدیر باید چگونگی تسلط یافتن به آنها را بیاموزد. بطور کلی امروزه مدیران، به علت پیشرفت سریع تکنولوژی با ابزارها؛ شیوه‌ها یا وسیله ایجاد ارتباطات پیچیده تری روبرو هستند. و سرعت آن نیزرو به افزایش می باشد. از آنجایی که ارتباطات موجب سازماندهی می‌شود، دارای اهمیت ویژه ای می باشند(مورهد و گریفن، ۱۳۷۵: ۲۹۸). در اصل، ارتباط یک راه دو طرفه و ممتد است و سازمانها برای بقایا ی خود به این کنش و واکنش نیاز اساسی دارند. به همین دلیل، درک و شناخت عمیق تری از ارتباط موجب ارتقاء سازمانها می‌شود. بنابراین، این امر به مدیران کمک خواهد کرد، تا ساده ترین انحرافات یا ناهماهنگی های ارتباطی را بشناسند و درک نمایند که ارتباطات سازمانی را ارتقاء بخشند. عدم حضور چنین مجرای ارتباطی، توانایی مدیران را در پیگیری اندیشه ها و نظرات سازنده و مناسب در جهت اهداف سازمان از آن سلب می کند(کهن،۱۳۷۶: ۲۰۶). ارتباطات اثربخش[۵] زماني رخ مي­دهد که دريافت کننده پيام، آن را همان گونه تفسير نمايد که مورد نظر فرستنده باشد. به عبارت ديگر همانطور که فلدبرگ(۱۹۷۵) بيان مي­کند، توافق در ارتباط زماني رخ  مي­دهد که انتظار يک فرستنده با واکنش يک گيرنده منطبق باشد. آنچه که يک مدير قصد دارد به آن برسد، برقراري ارتباطي اثربخش در کارآمد ترين شيوه آن است. ارتباطات کارآمد به زمان و منابع کمتري نياز دارد. (بلويسي٣ و همکاران، ۲۰۰۳ : ۲۰).باتوجه به این مسئله که استفاده مدیران از منابع قدرت وچگونگی برقراری ارتباط با زیر دستان  سازمان می‌تواند بر روند خط مشها واستراتژیها و تصمیم گیریهای سازمانی وارتقاء و کیفیت و اثر بخشی عملکرد سازمانها تأثیر گذار باشد لذا پرداختن به پژوهش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، و آشنایی با ابزارهای قدرت مدیریتی می‌تواند بسیاری از چالشها و بحرانهایی را که سازمانها با آن روبرو است را تعدیل نموده و از سوی دیگر زمینه ارتباطات و تعاملات بیشتر بین مدیران و کارکنان (جلسات، اطلاع رسانی، و بخشنامه ها و…) را فراهم و سبب خلاقیت و بهره وری و کارآیی آنان شوند.

منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني

فهرست مطالب دانلود پایان نامه  بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان سازمان اداره

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بيان مساله ۴
۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴)‌ اهداف تحقیق ۹
۱-۴-۱) هدف کلی ۹
۱-۴-۲) اهداف جزئي ۹
۱-۵) فرضیه های پژوهش ۱۰
۱-۵-۱) فرضیه اصلي ۱۰
۱-۵-۲) فرضیات فرعي ۱۰
۱-۶) متغيرهاي پژوهش ۱۰
۱-۷) تعاريف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۷-۱) تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲) تعاريف عملياتي متغیرها ۱۲
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۳
۱-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۳
۱-۸-۲) قلمرو زمانی۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) قدرت ۱۵
۲-۱-۱) مقدمــه ۱۵
۲-۱-۲) مفهوم قدرت ۱۶
۲-۱ -۳) تعاریف قدرت از دیدگاه نظریه پردازان ۱۶
۲- ۱-۳-۱) قدرت از دیدگاه وبر ۱۶
۲- ۱-۳-۲) قدرت از دیدگاه راسل ۱۷
۲-۱-۳-۳) قدرت از دیدگاه فرنچ و ریون ۱۷
۲-۱-۳-۴) قدرت از دیدگاه دال ۱۷
۲-۱-۳-۵) قدرت از دیدگاه لردآکتون ۱۷
۲-۱-۳-۶) قدرت از دیدگاه هاناآرنت ۱۸
۲-۱-۳-۷) قدرت از دیدگاه هانتر ۱۸
۲-۱-۳-۸) قدرت از دیدگاه هایدر ۱۸
۲-۱-۳-۹) قدرت از دیدگاه بنزینگر ۱۸
۲-۱-۴) سطوح قدرت ۱۹
۲-۱-۵) منابع قدرت در سطوح مختلف سازمان ۲۰
۲-۱-۵-۱) منابع قدرت رده عالی سازمان ۲۰
۲-۱-۵-۲) منابع قدرت رده مياني سازمان ۲۲
۲-۱-۵-۳) منابع قدرت رده‌ي پايين سازمان ۲۳
۲-۱-۶) ابعاد قدرت ۲۴
۲-۱-۷) روابط قدرت در بین دوایر سازمانی ۲۵
۲-۱-۸) قدرت و نفوذ در سازمانها ۲۶
۲-۱-۸ -۱) تبدیل نفوذ به قدرت ۲۸
۲-۱-۸-۲) قدرت و اختیار ۲۹
۲-۱-۹) بکار گیری قدرت ۳۰
۲-۱-۱۰) نظریه اقتضایی قدرت ۳۲
۲-۱-۱۱) بررسی نظریه‌های قدرت ۳۳
۲-۱-۱۱-۱) نظریه راسل ۳۴
۲-۱-۱۱-۲) نظریه هيكس، گولت ۳۵
۲-۱-۱۱-۳) نظریه گالبرايت ۳۶
۲-۱-۱۱-۴)نظریه اتزيوني ۳۸
۲-۱-۱۱-۵) منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون ۳۹
۲-۲) ارتباطات ۴۳
۲-۲-۱) مفهوم ارتباطات ۴۳
۲-۲-۲) ارتباطات از دیدگاه نظریه پردازان ۴۴
۲-۲-۲-۱) ارتباط از دیدگاه باگلی ۴۴
۲-۲-۲-۲)ارتباط از دیدگاه ولنس و مک ویلیام ۴۴
۲-۲-۲-۳) ارتباط از دیدگاه کلیت ۴۴
۲-۲-۲-۴) ارتباط از دیدگاه کومبز ۴۴
۲-۲-۲-۵) ارتباطات از دیدگاه ریموند ویلیامز ۴۴
۲-۲-۲-۶) ارتباطات از دیدگاه کلود شانون و وران ویور ۴۵
۲-۲-۳) جمع بندی از تعاریف ارتباط ۴۵
۲-۲-۴) عوامل تشکیل دهنده ارتباطات ۴۶
۲-۲-۴-۱) منبع ۴۸
۲-۲-۴-۲) رمزگذاری ۴۸
۲-۲-۴-۳) وسیله (کانال) ۴۸
۲-۲-۴-۴) رمزگشایی یا کشف رمز ۴۹
۲-۲-۴-۵) دریافت کننده ۴۹
۲-۲-۴-۶) پارازیت ۴۹
۲-۲-۴-۷) بازخورد ۴۹
۲-۲-۵) مفهوم ارتباط سازمانی ۵۰
۲-۲-۶) نقش ارتباطات در سازمان ها ۵۱
۲-۲-۷)ارکان اصلی فرایند ارتباطات ۵۱
۲-۲-۸) اهمیت ارتباطات سازمانی ۵۳
۲-۲-۹) بررسي مدلهاي ارتباطات انساني ۵۵
۲-۲-۹-۱) مدل ارسطويي ۵۵
۲-۲-۹-۲) مدل هارولد لاسول ۵۵
۲-۲-۹-۳) مدل جان کارتر ( سه وجهی) ۵۶
۲-۲-۹-۴) مدل خطی کلود شانون و وارن ویوور(پنج وجهی) ۵۶
۲-۲-۹-۵) دیوید. برلو (شش وجهی) ۵۸
۲-۲-۹-۶) کتزوکان (هشت وجهی) ۵۹
۲-۲-۹-۷) مدل کریتنرو کینیکی (ده وجهی) ۵۹
۲-۲-۹-۸) مدل برکو- ولوین ۶۰
۲-۲-۱۰) انواع سطوح ارتباطات ۶۲
۲-۲-۱۱) سبك‌‌های ارتباطی در سازمان ۶۴
۲-۲-۱۲) اهداف ارتباطات در سازمانها ۶۴
۲-۲-۱۳) رویکردهای ارتباطات ۶۶
۲-۲-۱۴) ارتباطات در سازمانها ۶۷
۲-۲-۱۵) الگوهای ارتباطی در سازمانها ۶۸
۲-۲-۱۵-۱) شبكه هاي رسمي ۶۸
۲-۲-۱۵-۲) شبكه هاي غير رسمي ۷۰
۲-۲-۱۶) جهت های ارتباطات در سازمانها ۷۲
۲-۲- ۱۷) موانع ارتباطات در سازمانها ۷۵
۲-۲- ۱۷-۱) موانع پارازیت در سازمانها ۷۶
۲-۲- ۱۷-۲) مانع زبانی ۷۶
۲-۲- ۱۷-۳) مزاحمت‌های فیزیکی ۷۶
۲-۲- ۱۷-۴) مانع اطلاعاتی ۷۷
۲-۲-۱۷-۵) موانع میان فردی ۷۷
۲-۲-۱۷-۶) موانع بازخور ۷۷
۲-۲-۱۸) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف ۷۸
۲-۲-۱۸-۱) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکتب کلاسیک‌ها ۷۸
۲-۲-۱۸-۲) ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک ۷۹
۲-۲-۱۸-۳) ارتباطات سازمانی از دیدگاه سیستمی ۸۰
۲-۲-۱۹) ارتباطات اثر بخش در سازمانها ۸۲
۲-۲-۱۹-۱)ویژگی‌های اثربخشی ۸۳
۲-۲-۱۹-۲) ارتقای اثر بخشی ارتباطات در سازمانها ۸۴
۲-۳) پيشينه تحقیق ۸۷
۲-۳-۱) پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور ۸۷
۲-۳-۲) پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور ۹۱
۲-۴)جمع بندی فصل ۹۶
۲-۵) مدل نظری تحقیق۹۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۹۹
۳-۲) روش تحقیق ۹۹
۳-۴) جامعه آماري ۱۰۰
۳-۵) تعيين حجم نمونه ۱۰۰
۳-۶ ) ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۷ ) روايي و پايايي پرسشنامه ۱۰۲
۳-۷-۱) آزمون روایی ۱۰۲
۳-۷-۲) آزمون پایایی ۱۰۳
۳-۸) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۱۰۴
۳-۹) روش اجرای نمونه ۱۰۵
۳-۱۰) روش تجزيه و تحليل داده ها۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۱۰۸
۴-۲) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ۱۰۸
۴-۲-۱) رشته تحصیلی ۱۰۸
۴-۲-۲) تحصيلات ۱۰۹
۴-۲-۳) سابقه مدیریت ۱۱۰
۴-۲-۴) سابقه خدمت ۱۱۱
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۱۱۲
۴-۴ ) آزمون فرضيات تحقيق ۱۱۳
۴-۴-۱) آزمون فرضيه اصلی پژوهش ۱۱۳
۴-۴-۲) آزمون فرضيه فرعي اول ۱۱۴
۴-۴-۳) آزمون فرضيه فرعي دوم ۱۱۵
۴-۴-۴) آزمون فرضيه فرعي سوم ۱۱۵
۴-۴-۵ )آزمون فرضيه فرعي چهارم ۱۱۶
۴-۴-۶ )آزمون فرضيه فرعي پنجم ۱۱۷
۴-۵ )يافته¬هاي جانبي تحقيق ۱۱۸
۴-۵-۱) آزمون فرضيه جانبي اول ۱۱۹
۴-۵-۲ )آزمون فرضيه جانبي دوم ۱۱۹
۴-۵-۳ ) آزمون فرضيه جانبي سوم ۱۲۰
۴-۵-۴ )آزمون فرضيه جانبي چهارم ۱۲۱
۴-۵-۵ )آزمون فرضيه جانبي پنجم ۱۲۱
۴-۵-۶) آزمون رگرسیون بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و مولفه های منابع قدرت مدیران ۱۲۲
۴-۵-۷)آزمون رگرسیون بین مولفه های اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ۱۲۳
۴-۵-۸) منابع قدرت مدیران و تخصص( مدیریت وغیرمدیریت) ۱۲۴
۴-۵-۹) منابع قدرت مدیران و سنوات خدمت ۱۲۵
۴-۵-۱۰) منابع قدرت مدیران و سابقه مدیریت۱۲۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۱۲۸
۵-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق ۱۲۸
۵-۲-۱) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی ۱۲۸
۵-۲-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول ۱۳۰
۵-۲-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم ۱۳۲
۵-۲-۴) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم ۱۳۳
۵-۲-۵) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم ۱۳۴
۵-۲-۶) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی پنجم ۱۳۵
۵-۳) نتیجه گیری نهایی ۱۳۶
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۴۱
۵-۵) پیشنهادات تحقیق ۱۴۴
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۱۴۴
۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۴۵
۵-۶) محدودیت¬ها و موانع تحقیق ۱۴۵
ضمائم و پیوست‌ها ۱۴۷
منابع فارسی ۱۵۳
منابع انگلیسی ۱۶۰
چکیده انگلیسی ۱۶۴

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۳۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

چکیده:ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =