دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۷۹۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد ۲۰۰نفر تشکیل داده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، برای ۲۰۰ نفر۱۳۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی – طبقه­ای انتخاب شد.ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر مهندسی مجدد از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متدلوژی مهندسی مجدد کتینگر(۱۹۹۷) و از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی استفاده شده که  قبلاً روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته است و پایایی از روش آلفای کرونباخ به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی ،برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق آزمون اختلاف میانگین ،جهت بررسی نقش مهندسی مجدد در اداره کل آموزش و پرورش و همچنین جهت بررسی تاثیر هر یک از مولفه های مهندسی مجدد بر روی مدیریت مشارکتی از آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸  استفاده شده است. نتایج نشان داد،  بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی کارکنان اداره کل آموزش پرورش خراسان شمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد مهندسی مجدد با مدیریت مشارکتی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشته که نقش مولفه های ارزیابی و اقدامات اولیه  بیشترین تاثیر را بر روی مدیریت مشارکتی داشته از طرفی نتیجه آزمون تی یک طرفه و مقدار میانگین ابعاد مهندسی مجدد نشان داد که اجرای مهندسی مجدد در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در حد مطلوب نمی باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی ارائه شده است.

مقدمه
تحولات محیطی در عصر حاضر با سرعت حیرت انگیز، تار و پود زندگی فردی و اجتماعی آدمی را درنوردیده است و همه امور پیدا و پنهان جامعه را دگرگون کرده است. در این دنیای متحول و متلاطم، تنها افراد، سازمان ها و نهادهایی می توانند به ادامه حیات خویش امیدوار باشند که تحولات را درک کرده و پاسخ مناسب و مثبت به آنها بدهند. نهاد آموزش و پرورش، با پیچیدگی و ویژگی های خاص خود و گستردگی قلمرو فعالیت آن، از این قاعده کلی مستثنی نیست و باید بتواند پاسخگوی تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد.تحول، یک فرآیند تغییر است، شامل تغییر فرهنگ سازمانی به سوی فرهنگی که در آن فرآیندهای گروهی و جمعی نهادینه شده اند (بورک و هورن اشتاین، ۱۹۷۲). بیر از صاحب نظرانی است که تعاریف جدیدی از تحول در دهه ۸۰ ارائه داده است. او می نویسد: اهداف تحول عبارتند از: افزایش سازگاری بین ساختار، فرآیندها و استراتژی ها، افراد و فرهنگ سازمان و ایجاد و توسعه راه حل های نو و خلاقانه در سازمان و توسعه توانایی نوسازی خویشتن در سازمان. (خنیفر، ۱۳۸۹: ۴۱).ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار واحد آموزشی در سطح کشور و گسترش نظام اداری و اجرایی برای ساماندهی امور مدارس و تمرکز گرایی فراوان مداخلات سیاسی و عدم حاکمیت نظام شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب برخی از مدیران سبب شده است که نظام مدیریتی آموزش و پرورش از کارآمدی و اثربخشی مناسب برخوردار نباشد و نظام اداری و اجرایی چابکی لازم را برای تحقق مأموریت های سازمانی نداشته باشد. (فانی، ۱۳۸۵).فیلیپ کومبز یادآور می شود که: «اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد، این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود.» (عسگریان، ۱۳۷۶، ص۴۳) و از آنجا که به تعبیر پیتردراکر، می توانیم با اطمینان قریب به یقین بگوئیم که چالش های ما در فرایند تغییر، چالش¬های مدیریتی خواهد بود. (دراکر، ۲۰۰۱: ۴۳۶) لذا بحث مدیریت تحول، از اهمیت و حساسیت خاص برخوردار است.مهندسی مجدد شیوه ای برای بازسازی سازمان و مدیریت است که در آغاز دهه ۹۰ در ادبیات مدیریت ظهور کرد. هر سازمان و یا شرکت، یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتا باثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند؛ اما با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافته‌اند که تنها تغییرات تدریجی راه گشای مشکلات کنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند؛ مهندسی مجدد روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب ‌و کار عوض کرده و بنابراین، سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرایند ‌محوری حرکت می‌کند. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و درنتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد ‌مهندسی‌ مجدد یعنی‌ آغازی‌ دوباره، فرصتی‌ دیگر برای‌ بازسازی‌ فرایندها و دوباره‌سازی‌ روشهای‌ کار. مهندسی‌ دوباره‌ به‌معنای‌ کنار گذاشتن‌ بخش‌ بزرگی‌ از دانش‌ و یافته‌های‌ صدسال‌ اخیر مدیریت‌ صنعتی‌ و شکستن‌ فرضیات‌ و قواعد قبول‌‌شده‌ داخل‌ سازمان است . در این‌ رویکرد، روش‌ انجام‌ کار در دوره‌ تولید انبوه و عنوانهای‌ کهن‌ و ترتیبات‌ سازمانی‌ گذشته‌ همچون بخش‌بندی‌ اداره، شرح‌ وظایف، و استاندارد سازی از اهمیت‌ می‌افتند؛ آنها ساخته ی‌ دوره‌ای‌ هستند که‌ دیگر سپری‌ شده‌ است. ‌اساس‌ مهندسی‌ مجدد بر بررسی های‌ مرحله‌ای‌ و حذف‌ مقررات‌ کهنه‌ و تصورات‌ بنیادینی‌ استوار است‌ که‌ زمینه‌ساز عملکرد کسب‌وکار کنونی‌اند. اکثر شرکتها انباشته‌ از مقررات‌ نانوشته‌ای‌ هستند که‌ از دهه‌های‌ پیشین‌ بر‌جا مانده‌اند. این‌ مقررات‌ بر پایه‌ فرض هایی‌ درباره‌ فناوری، کارمندان و اهداف سازمان‌ به‌‌وجود آمده‌اند که‌ دیگر کاربردی‌ ندارند؛ تا هنگامی‌ که‌ این‌ شرکتها اینگونه‌ مقررات‌ را از سر خود باز نکنند هرگونه‌ بازسازی‌ و نوسازی‌ بی‌تاثیر بوده‌ و همانند گردگیری‌ میز و صندلیها در ساختمانهای‌ ویرانه‌ خواهد بود.مهندسی‌ مجدد عبارت‌ است‌ از بازاندیشی بنیادین‌ و ریشه‌ای‌ فرایندها برای‌ دستیابی‌ به‌ پیشرفتی‌ شگفت‌انگیز در معیارهای‌ حساسی‌ چون‌ کیفیت‌ و سرعت‌ خدمات. اگر تنها یک‌ سرانجام‌ غیرقابل ‌‌قبول‌ وجود داشته‌ باشد آن‌ است‌ که‌ همه‌ شرکتها و سازمانها و از جمله‌ دولتها امروزه‌ ناچارند که‌ خود را از نو تعریف‌ کنند. نیروهای‌ زیربنایی‌ نقش‌آفرین‌ کنونی‌ روشن‌تر از آن‌ هستند که‌ دست‌ از آینده‌ بردارند. سازمانهای‌ تازه، شرکتهایی‌ خواهند بود که‌ به‌طور مشخص‌ برای‌ بهره‌برداری‌ در جهان‌ امروز و فردا طراحی‌ می‌شوند و نهادهایی‌ نیستند که‌ از یک‌ دوران‌ اولیه‌ و باشکوه‌ که‌ ربطی‌ به‌ امروز ندارند انتقال‌ یابند.در مهندسی مجدد اعتقاد براین است که مهندسی مجدد را نمی‌توان با گامهای کوچک و محتاط به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه صفر یا یک است؛ به عبارت دیگر یا تغییری تحقق نیابد و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد. مهندسی مجدد به این معنا نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد ترمیم کنیم یا تغییراتی اضافی بدهیم و ساختارهای اصلی را دست نخورده باقی بگذاریم؛ مهندسی مجدد یعنی از نقطه صفر شروع کردن، یعنی به کنار نهادن روشهای قدیمی و افکندن نگاهی نو به کار .مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می‌توان شناخت ، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرایندهای اصلی (کالپان و مورداک)، نوآوری فرایندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌وکار (داونپورت و شورت، ابلنسکی)، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال، هامر وچمپی)، طراحی مجدد ریشه‌ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی کرده‌اند.پس چنانچه از ما خواسته ‌شود تعریف کوتاهی از مهندسی مجدد به عمل آوریم پاسخ می‌دهیم: همه چیز را از نو آغاز کردن.مشارکت در فرآیند تحول آفرینی ، نیازمند گذشتن از منافع کوتاه مدت و از دست دادن وضع موجود است و تنها کسانی در این فرآیند مشارکت می جویند که وضع آینده را مطلوب تر از وضع موجود بدانند. لذا مدیریت تحول باید بتواند اولاً با نقد عالمانه و کارشناسانه وضع موجود، دیگران را با کاستی¬ها و نارسایی های موجود آشنا کند و آنان را نسبت به عواقب خطرناک و جبران ناپذیر ادامه وضع موجود هوشیار سازد و ثانیاً با ترسیم وضع مطلوب و آینده امید بخش ، شوق حرکت به سوی تحولات آینده و پذیرش سختی‌ها و نگرا نی های دوران گذار را در آنان تقویت نمایند.ایجاد تصویر آرمانی مشترک از آینده ای که به دنبال آن هستیم، از وظایف مهم مدیران است. به سختی می¬توان سازمانی را نام برد که به درجه¬ای از موفقیت رسیده باشد بدون آنکه دارای اهداف، ارزش¬ها و آرمان هایی باشد که عمیقاً در سطح سازمان پذیرفته شده باشند. تجربه بدست آوردن تصویر و آرمان گروهی، عبارتست (شفاف کردن تصویر آینده) تصویری که درگیر شدن و مسئولیت گروهی را می پروراند و تنها شامل پذیرش بدون قید و شرط نیست بلکه افراد را حول یک هویت مشترک و هدف غایی گرد می‌آورد (سنگله، ۱۳۸۵: ۱۷). به بیان دیگر «توانایی مدیریت در تشریح روشن برنامه تغییر است، باید به نحوی شفاف و روشن، اهداف سازمان از تغییر برای تمام افرادی که درگیر تغییر هستند یا از ‌‌آن متأثر می شوند بیان گردد. (همان، ۲۴۷).هم چنین، مدیریت باید بتواند سازمان و تک تک اعضای آن را قادر سازد تا با تغییر نیازها و فرصت ها، بتوانند خود را با آن تطبیق داده و به بهسازی و توسعه دست یابند. هر سازمان در اصل نهادی یادگیرنده و یاد دهنده است از این رو آموزش و بهسازی باید در تمام سطوح در آن ایجاد شود. (دراکر، ۲۰۰۱: ۱۶).تحول بنیادین در سازمان بزرگ، پیچیده و گسترده آموزش و پرورش از یک سو نیازمند چابک سازی و برون سپاری کارهای اجرایی و کاهش تصدی گری اجرایی غیرضرور است و از سوی دیگر به مشارکت پذیری در فرایند برنامه ریزی و اجرای فعالیت های تحولی نیازمند است.بر اساس مفاد سند تحول بنیادین، یکی از ارزش های حاکم «تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی، ضمن مشارکت پذیری و کاهش تصدی گری غیر ضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت» می باشد و یکی از راهبردهای کلان «تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عام المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» تعیین شده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۰: ۱۵).در این پژوهش سعی شده است مهندسی مجدد در سازمانها مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه آنها با مدیریت مشارکتی مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۲) بیان مسئله
آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی اجتماعی، نقش اساسی و بی بدیل در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرایند رشد و تعالی کشور ایفا می کند، به گونه‌ای که آینده کشور در آیینه آموزش و پرورش امروز قابل مشاهده است.آموزش و پرورش موجود کشور، به دلایل مختلف توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه در راستای اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی را ندارد و در تربیت نیروی انسانی در طراز جمهوری اسلامی با مشکلات نظری و عملی فراوانی روبروست. رهایی از کاستی¬ها و ناکارآمدی‌های موجود و دستیابی به آموزش و پرورش پویا، موفق و اثربخش، نیازمند تحول عمیق و ریشه ای در این نهاد گسترده و سرنوشت ساز است تا با بازخوانی و بازتولید تمام عوامل مؤثر پیدا و پنهان این نظام، بتوان با استفاده بهینه از فرصت ها، منابع و امکانات، تحقق اهداف را تسهیل و تسریع کرد (خنیفر، ۱۳۸۹: ۴۵).موثرترین عامل موفقیت طراحی مجدد فرایندها در ایران توجه به مسائل فرهنگی و منابع انسانی سازمان است. متاسفانه گروه بزرگی از مدیران ایرانی گمان می کنند که برای ایجاد فرهنگ سازمانی کافی است تا از چند ارزش پر آوازه، انتخاب شده، در مورد آن ها برای کارکنان پیوسته به سخنرانی پرداخت. یا اینکه به کارکنان خود بگویند تغییر کنید آن¬ها بی¬درنگ تغییر خواهند کرد؛ غافل از اینکه صدور اعلامیه بدون پشتیبانی گسترده نظام مدیریتی، بدبینی های بیشتری در سازمان به وجود می آورد (سوری، ۱۳۸۶).مهندسی مجدد در پی اصلاحات جزئی و وصله کاری وضعیت موجود نیست که ساختار و معماری اصلی سازمان را دست نخورده باقی گذارد و نیز در پی آن نیست که با بهبود نظام موجود، نتیجه کار بهتر شود مهندسی مجدد به معنای ترک روشهای دیر پا و کهنه و دستیابی به روشهای جدید است که برای تولید کالاها و خدمات شرکت و انتقال ارزش به مشتری لازم است (همان: ۱۱۸).مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت همنوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.به اعتقاد گلازر«گروه مشارکتی چیزی بیش از قراردادن کارکنان در گروههاست. آن در واقع نوعی مدیریت سازمان محسوب می شود» (گلازر، ۲۰۰۱).ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ تلاش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راهکارهایی ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه ای از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭ ﻫﺎ، ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺮﺕ ﻟﻮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.مدیریت مشارکتی پدیده ای است ذهنی و فرهنگی که با قالب های ذهنی شکل گرفته از قبل و سنتی معارضه می کندو موجب می شود حاشیه نشینان و نظاره گر ها به درون کارهای گروهی کشیده شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد نمایند (صادقی فرد و تقوی، ۱۳۸۵).این ایده توجه بسیاری از مدیران اجرایی سازمان ها را نیز به خود جلب کرده است. آنان علاقه مندند در زمینه گروههای مشارکتی موفق در سازمان ها اطلاعات بیشتری کسب کنند. بر همین اساس این پژوهش درصدد است تا محورهای اساسی حرکت به سوی شکل گیری کار گروهی موفق در سازمان ها را تبیین کرده و بستر مناسب را جهت اجرای موفقیت آمیز آن فراهم سازد.لذا در همین راستا این پژوهش بر آن است تا بررسی نماید که: آیا مهندسی مجددو مدیریت مشارکتی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه دارد؟

 دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله ۶
۱-۳) اهمیت و ضرورت ۸
۱-۴) بیان اهداف پژوهش ۱۱
۱ ۴-۱) هدف اصلی ۱۱
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۱۱
۱-۵) فرضیات تحقیق ۱۲
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۱۲
۱-۵-۲) فرضیات فرعی ۱۲
۱-۶) متغیرها ۱۳
۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی ۱۳
۱-۷-۱) تعاریف نظری ۱۳
۱-۷-۲) تعریف عملیاتی ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۸
۲-۲) تاریخچه مهندسی مجدد ۱۸
۲ -۲-۱) پارادایم جایگزین اصل تقسیم کار ۲۰
۲ -۲-۲) مفهوم مهندسی مجدد ۲۱
۲-۲ -۳) ویژگی های مهندسی مجدد ۲۳
۲ -۳) فرایند مهندسی مجدد آموزش ۲۳
۲-۳-۱) فرایند های کلان ۲۴
۲-۳-۱-۱) موضوع سنجی ۲۴
۲-۳-۱-۲) جلب حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد ۲۴
۲-۳-۱-۳) مدیریت عوامل فرهنگی ۲۴
۲-۳-۱-۴) مدیریت عوامل سیستمی و ساختاری ۲۵
۲-۳-۱-۵) تشکیل تیم راهبردی ۲۵
۲-۳-۱-۶) تشکیل تیم های اجرایی ۲۵
۲-۳-۱-۷) متدولوژی مدون ۲۶
۲-۳-۱-۸) بهره‌گیری از فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۳-۲) فرایند های خرد ۲۶
۲-۳-۲-۱) توجه به چشم انداز توسعه سازمانی ۲۶
۲-۳-۲-۲) میزان سنجی تناسب فرایندهای جاری با نیازهای سازمان ۲۷
۲-۳-۲-۳) تاکید بر وجوه کاربردی بودن آموزش ها ۲۷
۲-۳-۲-۴) ارایه هدفمند برنامه های تخصصی ۲۷
۲-۳-۲-۵) استفاده از دانش متخصصان و کارشناسان در تدوین فرایندها ۲۷
۲-۳-۲-۶) تغییر فرایندهای سلسله مراتبی به فرایندهای تخت ۲۸
۲-۳-۲-۷) تبدیل ارتباط فردی به جمعی ۲۸
۲-۳-۲-۸) مشارکت جمعی ۲۸
۲-۴) فواید ۲۸
۲-۵) محدودیت ها ۲۹
۲-۶) ضرورت مهندسی مجدد ۳۰
۲-۶-۱) عوامل خارجی ۳۰
۲-۶-۲) عوامل داخلی ۳۱
۲-۷) تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد ۳۲
۲-۸) تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد ۳۴
۲-۹) مفهوم مدیریت مشارکتی ۳۴
۲-۱۰) تاریخچه مشارکت ۳۵
۲-۱۱) ضرورت مدیریت مشرکتی ۳۷
۲-۱۲) ویژگیها و عناصر محیط مشارکتی ۳۸
۲-۱۳) مزایای مدیریت مشارکتی ۳۹
۲-۱۴) ابعاد مشارکت در تصمیم گیری ۴۰
۲-۱۵) شیوه های مدیریت مشارکتی ۴۱
۲-۱۵-۱) نظام پیشنهادها ۴۱
۲-۱۵-۲) گروه های بهبود کیفیت(Q.C.C ) 41
۲-۱۵-۳) گروههای خودگردان ۴۱
۲-۱۶) مهارتهای موردنیاز در مدیریت مشارکتی ۴۲
۲-۱۷) فنون مشارکت گروهی ۴۳
۲-۱۸) پیشینه تحقیق ۴۴
۲-۱۸-۱) تحقیقات انجام شده داخلی ۴۵
۲-۱۸-۲) تحقیقات انجام شده خارجی ۴۷
۲-۱۹) مدل مفهومی تحقیق ۴۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱) مقدمه ۵۱
۳- ۲) روش پژوهش ۵۱
۳-۳) جامعه آماری ۵۲
۳-۴) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۲
۳-۵) روش نمونه گیری ۵۳
۳-۶) حجم نمونه آماری ۵۳
۳-۷) آزمون روایی و پایایی ۵۳
۳-۷-۱) آزمون روایی ۵۳
۳-۷-۲) آزمون پایایی ۵۴
۳-۸) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۵۵
۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۵۸
۴-۲) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی ۵۸
۴-۲-۱) جنسیت ۵۸
۴-۲-۲) تاهل ۵۹
۴-۲-۳) تحصیلات ۶۰
۴-۲-۴) سن ۶۱
۴-۲-۵) سابقه کاری ۶۲
۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق ۶۳
۴-۳-۱) آزمون فرضیه اصلی پژوهش ۶۳
۴-۳-۲) آزمون فرضیه فرعی اول ۶۴
۴-۳-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم ۶۵
۴-۳-۴) آزمون فرضیه فرعی سوم ۶۶
۴-۳-۵) آزمون فرضیه فرعی چهارم ۶۷
۴-۳-۶) آزمون فرضیه فرعی پنجم ۶۸
۴-۴) یافته های جانبی تحقیق ۶۹
۴-۴-۱) آزمون فرضیه جانبی اول ۷۰
۴-۴-۲) آزمون فرضیه جانبی دوم ۷۱
۴-۴-۳) آزمون فرضیه جانبی سوم ۷۱
۴-۴-۴) آزمون فرضیه جانبی چهارم ۷۲
۴-۴-۵) آزمون فرضیه جانبی پنجم ۷۳
۴-۴-۶) آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق ۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ۷۷
۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۷۷
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۷۷
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول ۷۸
۵-۲-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۷۸
۵-۲-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۷۹
۵-۲-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم ۷۹
۵-۲-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم ۸۰
۵-۳) نتیجه گیری ۸۱
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۸۱
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۸۱
۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۸۳
۵-۵) محدودیت ها و موانع تحقیق ۸۴
ضمائم و پرسشنامه ۸۵
منابع فارسی

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *