دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲.۵مگابایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۵۲| قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

چکیده:امروزه مسئله کاهش صحیح هزینه ها در شرکتهای تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است.یکی از روشهای کاهش هزینه،برنامه ریزی درست جهت منابع مورد استفاده در سیستم است.برهمین اساس میزان موجودی مواد اولیه و همچنین هزینه های حمل و نقل این مواد تا انبار کارخانجات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.آنچه که اهمیت این موضوع را دوچندان میکند،هزینه های مازادی است که در هنگام بروز اختلال در جریان حمل ونقل خارجی بر سیستم تحمیل میگردد.دراین تحقیق وجود ارتباط میان موجودی های مواد اولیه در شرکت ایران خودرو و بروز اختلال در جریان حمل ونقل و توزیع این موجودی ها مورد بررسی قرار گرفته است.تقسیم موجودی ها به دو موجودی داخلی و خارجی ازنکات قابل توجهی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.طرح این موضوع که آیا وجود ارتباط میان موجودی شرکت ها و بروز اختلال در جریان حمل ونقل میتواند از عوامل کاهنده هزینه ها باشد یا خیر،موضوعی است که می باید به تفصیل به آن پرداخته شود. نتایج بدست آمده در فصل چهارم مؤید این موضوع است که تقسیم بندی موجودی ها کمک شایانی در برنامه ریزی های ثانویه خواهد نمود.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

پیمانکاران میکوشند تا تعداد پیمانکاران فرعی را کاهش داده و در همان حال برون سپاری فعالیت های داخلی را به پیمانکاران فرعی خارجی افزایش دهند (ونسون،۲۰۰۱،۲۱)[۱].این فعالیت ها با عث شد که تولید کنندگان در خصوص مواجهه با اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی به علت پیاده سازی زنجیره تأمین ناب با ریسک بیشتری روبرو شوند.همچنین این زنجیره های تأمین باید گاهی اوقات سریع و پاسخگو بوده که این خود موجب افزایش وابستگی میان موجودی شرکت ها و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی می گردد.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

طبق بررسی های انجام شده در منابع اینترنتی(سایت ها و کتابخانه های دیجیتالی و..)وکتابخانه ای در زمینه موجودی شرکت هاو جریان حمل و نقل و توزیع چه در داخل و چه در خارج کشور تحقیقات زیادی انجام شده است ولی تا کنون در زمینه ارتباط بین موجودی شرکت ها و وقوع اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع در داخل کشور تحقیق خاصی انجام نشده است.بنابراین تحقیق حاضر از این جنبه نو آوری داشته و نتایج نو و تازه ای را که راهنمای مناسبی برای محققین در این زمینه باشد در آینده فراهم مینماید.

۳-۱ بیان مسئله

این تحقیق اهمیت حیاتی تعادل  بین سیاست های اتخاذ شده شرکت ها در خصوص مدیریت موجودی و وقوع اختلال در جریان توزیع را نشان میدهد. تولید کنندگان در صنعت خودرو و تأمین کنندگان آنها طی سالهای بسیاری سیستم تولید بهنگام ودیگر اصول ناب تولیدی را در جریانات حمل و نقل توزیع داخلی و خارجی خود برای رقابتی ماندن،به صرفه بودن وبدست آوردن سوددهی معقول پیاده کرده اند.در جستجوی آنها برای کاهش ضایعات،بسیاری از تولید کنندگان به دنبال کاهش موجودی خود در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی بوده اند .بعلاوه پیمانکاران بزرگ میکوشند تا تعداد پیمانکاران فرعی داخلی را کاهش داده و در همان حال برون سپاری فعالیت های داخلی را به پیمانکاران فرعی خارجی افزایش دهند. این فعالیت ها با عث شد که ریسک تولید کنندگان در خصوص مواجهه با اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی آنها به علت پیاده سازی زنجیره تأمین ناب موجب بوجود آمدن ریسک های بیشتری بشود.همچنین این زنجیره های تأمین باید گاهی اوقات سریع و پاسخگو بوده که این خود موجب افزایش وابستگی میان موجودی شرکت ها و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی میگردد.به طور کلی ممکن است اینطور جا افتاده باشد که هنگامی که فعالیت های پیشگیرانه به صورت موفقیت آمیزی معرفی شوند،شرکت ها در کاهش اختلالات کم کردن موجودی شان در جریان حمل و نقل و توزیع موفق می شوند.موفقیت اقدامات پیش گیرانه درفرایند های تولیدی شرکت ها به توانایی آنها در مواجهه با تغییرات غیر مترقبه و مدیریت آنها در جریان حمل و نقل و توزیع بستگی دارد.توجه همزمان به موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع از اهمیت بسزایی در بسیاری از صنایع برخوردار است و این بدین علت است که خیلی از شرکت ها تلاش می کنند که در فعالیت تجاریشان ناب باشند.لذا این تحقیق ضمن طرح این موضوع که آیا میان موجودی کالای شرکت ها و بروز اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع داخلی و خارجی آنها رابطه مشخصی وجود دارد و آیا این رابطه به میزان موجودی کالاها نیز بستگی دارد یا خیر؟ بر آن است که آیتم های درگیر با فرآیند حمل و نقل و توزیع و همچنین عوامل مرتبط با موجودی های کالا ها را مشخص کرده و در رابطه با آنها به بحث بپردازد.ضمناً به انواع روابط و وابستگی میان شرکت ها نیز اشاره خواهد شد که این موضوع باید در برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمین در نظر گرفته شود.

۴-۱ اهمیت تحقیق

مزایای مالی که ممکن است از طریق ناب بودن مدیریت موجودی بدست بیاید،ممکن است به علت وجود اختلالات زیاد در جریان توزیع اثر منفی روی هزینه های مالی بگذارد.بنابر این از لحاظ مدیریت خیلی حیاتی است که در صنعت خودرو بین موجودی و وقوع اختلال در جریان حمل و نقل وتوزیع داخلی و خارجی تعادل مناسبی برقرار باشد.این تعادل است که بهترین خروجی مدیریتی را در یک محیط رقابتی ایجاد میکند.پس از انجام این تحقیق و مشخص شدن وجود رابطه یا عدم رابطه میان میزان موجودی و بروز اختلال ، کلیه شرکتهای خودروساز ایرانی میتوانند با مراجعه به این موضوع در جهت کاهش هزینه های خود برآیند.

موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان موجودی کالا و اختلال در جریان حمل و نقل و توزیع

 

چکیده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئله ۴
۴-۱ اهمیت تحقیق ۶
۵-۱ فرضیات تحقیق ۶
۶-۱ اهداف تحقیق ۶
۷ -۱ حدود مطالعاتی تحقیق ۶
۱-۷-۱ قلمرو مطالعاتی موضوع ۶
۲-۷-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۷
۳-۷-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۷
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۹
۲-۲- آغازی بر زنجیره تامین ۹
۳-۲- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین ۱۱
۴-۲- تعریف مدیریت زنجیره تامین ۱۲
۵-۲- طرح کلى یک زنجیره تامین ۱۴
۶-۲- نیاز به مدیریت زنجیره تامین ۱۵
۷-۲- فرآیندهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین ۱۶
۸-۲- فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین ۱۷
۹-۲- سطوح زنجیره تامین ۱۸
۱۰-۲- نقش اطلاعات در زنجیره تامین ۱۹
۱۱-۲- زنجیره تامین مجازی ۲۰
۱۲-۲- طرح ریزی ۲۲
۱۳-۲- منبع یابی ۲۲
۱۴-۲- ساخت و تولید ۲۳
۱۵-۲- تحویل ۲۳
۱۶-۲- موارد استفاده فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین ۲۴
۱۷-۲- محرک های بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین ۲۵
۱۸-۲- مشکلات زنجیره تامین و منابع آن ها ۲۶
۱۹-۲- راه حل های مشکلات زنجیره تامین ۲۸
۲۰-۲- فنآورى اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین ۲۸
۲۱-۲- ارائه الگوی عرضه ناب و چابک برای کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تأمین ۲۹
۲۲-۲- عرضه های ناب و چابک ۳۰
۲۳-۲- ارتباط عرضه های ناب و چابک ۳۱
۲۴-۲- ساختار زنجیره عرضه و نقطه جدایش ۳۲
۲۵-۲- کمینه کردن عدم اطمینان برای بیشینه کردن قدرت رقابت ۳۲
۲۶-۲- یکپارچگی عرضه های ناب و چابک از منظر اجرایی ۳۳
۲۷-۲- طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با رویکرد رقابت‌پذیری ۳۴
۲۸-۲- ناب‌سازی ۳۵
۲۹-۲- زنجیره تأمین ناب ۳۶
۳۰-۲- ویژگی‌های زنجیره تأمین در تولید ناب ۳۶
۳۱-۲- مولفه‌های زنجیره ناب ۳۷
۳۲-۲- رقابت‌پذیری ۳۷
۳۳-۲- مدل الماس رقابت ملی پورتر ۳۸
۳۴-۲- نقشه استراتژی ۴۰
۳۵-۲- پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش هاى زنجیره تامین ۴۱
۳۶-۲- معیارهای عملکرد ۴۳
۳۷-۲- رقابت جدید ۴۴
۳۸-۲- از همکاری تا اشتراک مساعی ۴۴
۳۹-۲- یک چارچوب مفهومی ۴۶
۴۰-۲- نقش طراحی شبکه در زنجیره تامین ۴۷
۴۱-۲- کانال های توزیع ۴۸
۴۲-۲- وظایف کانال ۴۹
۴۳-۲- ساختار کانال ۴۹
۴۴-۲- عرض کانال ۵۰
۴۵-۲- طول کانال ۵۰
۴۶-۲- ادغام عمودی ۵۱
۴۷-۲- کانال های چند گانه ۵۱
۴۸-۲- رفتار کانال ۵۱
۴۹-۲- استرات‍‍‍‍ژی های رانشی در مقابل استرات‍‍‍‍ژی های کششی ۵۲
۵۰-۲- سیستم های توزیع فیزیکی ۵۲
۵۱-۲- مفهوم هزینه کل ۵۲
۵۲-۲- مفهوم مرکز توزیع ۵۳
۵۳-۲- حمل و نقل ۵۳
۵۴-۲- ارسال کالا ۵۴
۵۵-۲- خدمات حمل ونقل ۵۴
۵۶-۲- انبارداری ۵۴
۵۷-۲- مدیریت موجودی کالا ۵۵
۵۸-۲- سیکل سفارش ۵۵
۵۹-۲- گردش موجودی کالا ۵۵
۶۰-۲- نقاط سفارش مجدد ۵۵
۶۱-۲- مقدار سفارش اقتصادی ۵۵
۶۲-۲- سیستم های موجودی به موقع ۵۶
۶۳-۲- سیستم تولید به هنگام و نقش آن در زنجیره تامین ۵۶
۶۴-۲- تعریف JIT 57
۶۵-۲- پیششرط های موفقیت JIT 58
۶۶-۲- استراتژیهای JIT 58
۶۷-۲- سیستم تولید بهنگام ۵۹
۶۸-۲- نقش استراتژی فروش به هنگام در استحکام بخشیدن به ارتباطات زنجیره عرضه ۶۰
۶۹-۲- اهداف اجرای سیستم JIT 61
۷۰-۲- اجزای JIT 62
۷۱-۲- مزایای JIT 63
۷۲-۲- مراحل پیادهسازی JIT 64
۷۳-۲- اندازهگیری کارایی در JIT 65
۷۴-۲- محدودیت های JIT 66
۷۵-۲- اجرای JIT در ایران و مشکلات موجود در برابر آن ۶۹
۷۶-۲- ردیابی و اهمیت آن ۷۰
۷۷-۲- معرفی روشهای ردیابی ۷۱
۱-۷۷-۲- روشهای ردیابی خودکار ۷۱
۲-۷۷-۲- معرفی روشهای ردیابی قابل کاربرد در زنجیره تأمین ۷۳
۷۸-۲- طرح روش ردیابی در شرکت ایران خودرو ۷۴
۷۹-۲- سیستم ردیابی مبتنی بر بارکد ۷۵
۸۰-۲- انتخاب روش ردیابی ۷۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۳
۲-۳- روش تحقیق ۸۳
۳-۳ مدل تحقیق ۸۳
۴-۳- جامعه آماری ۸۴
۵-۳ تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۴
۶-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۸۵
۷-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۵
۸-۳ اعتبار و روایی پرسشنامه ۸۶
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۹
۲-۴تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹
۳-۴تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۱۰۷
۱-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهشی ۱۰۸
۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهشی ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۱۸
۲-۵- نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی ۱۱۸
۱-۲-۵- فرضیه اول پژوهشی ۱۱۸
۲-۲-۵- فرضیه دوم پژوهشی ۱۱۹
۳-۵- پیشنهادات ۱۱۹
۱-۳-۵ پیشنهاد به سازمان ها ۱۱۹
۲-۳-۵- پیشنهاد به محققان بعدی ۱۲۰
۴-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۲۰
پیوست ها
پیوست الف)پرسشنامه ۱۲۲
پیوست ب) نتیجه نهایی پرسشنامه ها ۱۳۰
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۳۶
منابع لاتین: ۱۳۷
چکیده انگلیسی: ۱۳۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *