دانلود پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۶۱کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۹۶| قیمت : ۱۱۰۰۰تومان[/box]

چکیده:امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری  موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک   محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک ، روش نمونه گیری تصادفی ساده ، حجم جامعه ۱۹۰ و تعداد نمونه ۱۲۳ می باشد .  به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی ، از تحلیل همبستگی  ، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک ارائه شده است.

واژگان کلیدی : عملکرد مالی  ، فناوری اطلاعات  ، تکنولوژی ، منابع انسانی

۱-۱ مقدمه

پیچیده شدن محیط پیرامون سازمان ها، افزایش تنوع درتولید، گسترش خدمات، افزایش دانش مشتریان وحق انتخاب آنها از محصولات/ خدمات ازیک سو و رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن امکان دستیابی سریع به اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و بکارگیری اطلاعات درزمان مناسب موجب ظهور مفاهیم نوینی در دنیای مدیریت گشته است. ” فناوری اطلاعات ” با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران بر عملکرد های مالی  وبا تکیه بر تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت بهره گیری مناسب ازاطلاعات وافزایش ارزش آفرینی بلند مدت مشتری برای سازمان استفاده گردد.فناوری اطلاعات طبقه ای گسترده از برنامه های کاربردی و فناوری های گردآوری، دستیابی و تحلیل حجم انبوهی از داده ها جهت اخذ تصمیمات تجاری مؤثر توسط سازمان است. یک فناوری کسب وکار بطور کلی شامل قوانین مدلسازی، طبقه بندی داده ها، انبار داده و فرآیندهای تجزیه وتحلیل آنلاین می باشد. پس زمینه و هدف بنیادین فناوری در  کسب وکار بهره برداری ژرف از حجم انبوهی از داده ها جهت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. (وانگ و وانگ، ۲۰۰۸ : ۶۲۳)برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت ومعلولی مختلف انجام دهند. سیستم های هوشمندی کسب وکار ابزاری را فراهم می کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستم های فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده های اطلاعاتی، گرد آوری آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. این سیستم ها، داده های مربوط به سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان بدست می آید، گرد آوری  می کنند. ( اولژاک و زیمبا، ۲۰۰۷ : ۱۳۶)از آنجا که مطالعات اخیر فناوری اطلاعات را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند، در پژوهش حاضر کوشش شده است پس از شرح و بیان مساله پژوهشی، ضرورت و اهمیت تحقیق ارائه خواهد شد. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش مطرح می گردد. در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. درنهایت نیز پس از معرفی کلی روش تحقیق مورد استفاده، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش بیان خواهد شد.

۱-۲ تشریح و بیان مسئله پژوهش

امروزه سازمانها درمحیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. برای تصمیم گیری درمرحله نخست نیازبه اطلاعات به شکل های مختلف وبا اعتبار بالا است وپس ازآن توانایی تحلیل آنها حائزاهمیت است. بطور منطقی اطلاعات باید از سیستم های اطلاعاتی که درسطوح مختلف سازمان طراحی و بکارگرفته می شود تامین گردد، که دراین رابطه مشکل اصلی پراکندگی داده ها و عدم یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی است.داده های عملکردی با استفاده از ابزارهای تحلیلی بگونه ای در اختیار برنامه ریزان قرار گرفته می شود که بتوانند تصمیماتی چند بعدی در فضای رقابتی موجود اتخاذ نمایند. هدف از آن در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، بموقع و با کیفیت برای فرآیند تصمیم گیری می باشد . فناوری در  کسب وکار به منظور درک توانمندی های موجود، روندهای مدرن، راهنمای عملکرد آتی در بازار، استفاده بهینه از فناوری های جدید، شناخت بهتر محیط پیرامون سازمان و عملکرد بهتر در برابر رقبا استفاده می شود. (نگاش، ۲۰۰۴ : ۱۷۷)درحالی که رقابت جهانی در حال گسترش می باشد ،  روش های تصمیم گیری قدیمی دیگر نیازمندی سازمانها را برطرف نمی کند. سازمان ها باید استفاده خوبی از ابزارهای الکترونیکی جهت استخراج اطلاعات از حجم زیاد داده داشته باشند. آموزش و فناوری اطلاعات یک وسیله قابل استفاده توسط سازمان ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار است می توان  با استفاده از فناوری اطلاعات مدرن و هوشمندی کسب وکار قسمت عمده ای از داده که در پروسه عملیات روزانه تولید می شود را جمع کرد و به اطلاعات و دانش تبدیل کرد  تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند. فناوری اطلاعات تبدیل به ابزاری شده  است که سازمان را در سمت برتر رقابت قرار خواهد داد. ( لین و همکاران، ۲۰۰۹ : ۴۱۳۶)فناوری اطلاعات رویکردی نوین در کسب وکار ومعماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها وتحلیل آنها را براساس نیازهای کاربران امکان پذیر می سازد. هوش تجاری مجموعه ای از نرم افزارها و روش ها می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ذخیره شده در مخزن داده ها، افزایش قدرت تحلیل و جمع بندی آنها می باشد .ارزش سیستم های هوش تجاری در تجارت بطورعمده براین واقعیت دلالت دارد که چنین سیستم هایی،اطلاعاتی را ارائه می دهند که ممکن است به عنوان پایه ای برای ایجاد تغییرات اساسی دریک سازمان خاص بکار روند. ازجمله می توان به برقراری زمینه های جدیدی برای همکاری، کسب مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید برای مشتریان اشاره کرد که همگی بیانگر ارزش واهمیت رویکرد جدید فناوری اطلاعات است .یک روش برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه هوش تجاری، شناسایی و درنظرگرفتن عواملی است که اصطلاحا عوامل بحرانی موفقیت نامیده می شود.(رکارد و دلونگ ۱۹۹۸  )[۱]شناسایی عوامل بحرانی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای برای به موفقیت رساندن آن ضروری و لازم است.این تحقیق به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. می توان تجزیه و تحلیل و فناوری اطلاعات را یکی از ابزار های کلیدی در فرآیند فناوری اطلاعات در نظر گرفت .با این وجود ، حضور فناوری اطلاعات نه پیشرفت و ایجاد دانش را تضمین می کند نه کاربرد علم و گسترش آن را . علاوه بر اینها فناوری اطلاعات ، محیط شغلی و فرهنگ که گسترش و یادگیری پیوسته را تشویق می کند باید به وسیلۀ مدیریت ایجاد و حفظ شود .در زمینۀ مدیریت دانش ، مزیت های فناوری اطلاعات با وجود محیطی مناسب برای شرکت و گرایش انسانی بسیار تأثیر پذیر می باشد  . در مجموع این مسأله به  تعهد کارمندان برای اجرای فرآیندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرآیند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .علیرغم شعار پیش بینی شدۀ شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر  آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است  اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً  با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی رابطه  فناوری اطلاعات که یکی از  مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.

عملکرد مالی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ تشریح و بیان مسئله ۴
۱-۳اهمیت پژوهش ۶
۱-۴اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱اهداف اصلی ۸
۱-۴-۲اهداف فرعی ۸
۱-۵سوالات و فرضیات پژوهش ۹
۱-۵-۱سوالات اصلی پژوهش ۹
۱-۵-۲سوالات فرعی پژوهش ۹
۱-۶فرضیات پژوهش ۹
۱-۶-۱فرضیه اصلی پژوهش ۹
۱-۶-۲ فرضیه فرعی پژوهش ۹
۱-۷روش تحقیق ۱۰
۱-۸قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۹جامعه و نمونه های آماری ۱۱
۱-۱۰روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱
۱-۱۱تعریف واژگان ۱۱

فصل دوم :مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱مقدمه ۱۵
۲-۲پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات ۱۵
۲-۳ برنامه ریزی فروش در محیط IT 23
۲-۴برنامه ریزی تولید در محیط IT 25
۲-۵برنامه ریزی مالی در محیط IT 26
۲-۶برنامه ریزی خرید در محیط IT 27
۲-۷برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT 28
۲-۷-۱ مدیریت برنامه ریزی ۲۸
۲-۷-۲ اهمیت و ضرورت برنامه ریزی ۲۹
۲-۷-۳ تعریف برنامه ریزی ۲۹

۲-۸پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۸-۱ مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران ۳۰
۲-۸-۲ مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران ۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱مقدمه ۳۷
۳-۲روش شناسی پژوهش ۳۷
۳-۳ متغیرهای تحقیق ۳۸
۳-۴ مدل مفهومی تحقیق ۳۸
۳-۵ جامعه آماری ۴۰
۳-۶ نمونه آماری ۴۰
۳-۷ روش گردآوری ۴۱
۳-۸ روایی و پایایی ابزار سنجش ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه ۴۵
۴-۲آمار توصیفی ۴۶
۴-۳ آمار استنباطی ۵۲

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱یافته های پژوهش ۶۸
۵-۱-۱یافته های توصیفی پژوهش ۶۸
۵-۲ یافته های استنباطی پژوهش ۶۹
۵-۳ پیشنهادات ۷۱
۵-۴ محدودیت ها ۷۱
منابع و مآخذ ۷۲
منابع فارسی ۷۲
منابع انگلیسی ۷۲
پیوست۷۶

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *