دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۹۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده ۱۳۲ نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ۶۴ سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای ۰.۷ به­دست آمد.  همین­طور از روایی محتوا به­منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

 ۱-۱. مقدمه

در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.پژوهش­گران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

۱-۲. بیان ­مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخش­های تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالش­های متعددی روبرو ساخته است. این چالش­ها سازمان را ملزم می­سازد که با بکارگیری سیتم­های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم  نمایند و به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند.شرکت­های کوچک و متوسط با توجه به ویژگی­های منحصر به فردشان در صنعت از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. بررسی و شناخت  مزیت رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه­ریزی­های بلند مدت می­باشد (بهرام­زاده، ۱۳۸۷). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، ۸۰­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.بنابراین نیاز است تا سازمان­ها برای بقاء و پیشرفت خود، متفاوت­تر از قبل عمل نمایند. به­ویژه سازمان­ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی­های رقابت است (ذبیحی­لهرمی، ۱۳۸۹). ظهور سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی، ماهیت کار و زندگی را به کلی متحول ساخته است. در عصر جدید همه فعالیت­ها، ماهیت الکترونیکی به خود گرفته­اند. به­عبارت دیگر به صورت الکترونیکی زندگی و کار می­کنیم. هر چند مدت­ها پیش (حتی قبل از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها برای بقاء و تداوم حیات در میدان رقابت ناگزیر از خلق مزیت­های رقابتی بودند ولی این فرایند از پیچیدگی زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقیت رقابتی خود، ارزشی برای مشتری خلق نماید که در نوع خود بدیع، کمیاب و غیر­قابل تقلید از سوی رقبا بوده، و به راحتی توسط سازمان قابل مدیریت باشد و از این طریق به مزیت رقابتی پایداری در بازار دست می­یافت که مدت­ها موجبات کامیابی آن را فراهم می­ساخت.در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.پژوهشگران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، ۱۳۹۱). لادو و ژانگ[۱] (۱۹۹۸)، بیان کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری است که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، ۲۰۰۹، ص ۳۸).از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[۲]، ۲۰۰۷). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم­های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[۳]، ۲۰۱۱، ص ۱۲).با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.در نهایت در پژوهش حاضر، دربارۀ رویکرد قابلیت­های سازمانی، و این که سیستم­های اطلاعاتی منجر به توان بالقوۀ بالاتری برای کسب مزیت رقابتی از طریق تسهیل در توسعه و بکار­گیری قابلیت­های سازمانی می­شوند، بحث می­شود. بنابراین روش­های مختلفی را که صنایع کوچک و متوسط ممکن است از سیستم­های اطلاعاتی برای پرورش،‌ تسهیل، بکارگیری و اجرای منابع خاص، به­منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود استفاده نمایند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود. برای تسهیل در امر تجزیه تحلیل برروی سه نوع قابلیت سازمانی به­عنوان منابع بالقوه کسب مزیت رقابتی تمرکز می­شود: قابلیت­های مبتنی بر داده (داده محور)؛ قابلیت­های مبتنی بر فرایند (فرایند محور)؛ و قابلیت­های مبتنی بر ستاده (ستاده محور). بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال این سوال هستیم که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی در صنایع کوچک و متوسط شهر صنعتی کاوه چه نقشی دارند؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱. مقدمه. ۳

۱-۲. بیان مسأله. ۳

۱-۳. اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

۱-۴. اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴-۱. هدف کلی   ۷

۱-۴-۲. اهداف جزئی   ۷

۱-۵. فرضیه ها ۸

۱-۵-۱. فرضیه­ اصلی   ۸

۱-۵-۲. فرضیه ­های فرعی   ۸

۱-۶. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. ۸

۱-۶-۱. تعاریف نظری   ۸

۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی   ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱. مقدمه. ۱۱

۲-۲. سیستمهای اطلاعاتی.. ۱۱

۲-۲-۱. مفهوم داده، اطلاعات، دانش     ۱۳

۲-۲-۲. ویژگی­ های اطلاعات    ۱۷

۲-۲-۳. دلایل برپا نمودن نظام های اطلاعاتی در سازمان  ۱۸

۲-۲-۴. سیستم  ۱۹

۲-۲-۵. چرخه حیات سیستم  ۲۰

۲-۲-۶. مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  ۲۱

۲-۲-۷. طبقه­ بندی سیستم­های اطلاعاتی   ۲۴

۲-۲-۸. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     ۳۰

۲-۳. قابلیت­های سازمانی.. ۳۱

۲-۳-۱. مزیت رقابتی   ۳۱

۲-۳-۲. چیستی قابلیت­های سازمانی   ۳۹

۲-۴. صنایع کوچک و متوسط.. ۴۶

۲-۴-۱. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   ۴۹

۲-۵. پیشینه پژوهش…. ۵۱

۲-۵-۱. پیشینه خارجی   ۵۱

۲-۵-۲. پیشینه داخلی   ۵۳

۲-۵-۳. مدل مفهومی پژوهش     ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۸

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه آماری.. ۵۹

۳-۵ روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۶ روشهای گردآوری داده­ها ۶۰

۳-۷ ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده ها (روایی و پایایی). ۶۱

۳-۷-۱ روایی (اعتبار)  ۶۱

۳-۷-۲ پایایی (قابلیت اعتماد)  ۶۱

۳-۸ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱. مقدمه. ۶۶

۴-۲. آمار توصیفی.. ۶۶

۴-۲-۱. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   ۶۶

۴-۲-۲. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  ۷۰

۴-۲-۳. نرمال بودن توزیع داده ­ها ۷۱

۴-۳. آمار استنباطی.. ۷۶

۴-۳-۱. آزمون میانگین   ۷۶

۴-۳-۲. آزمون همبستگی میان متغیرها ۷۸

۴-۳-۳. آزمون رگرسیون  ۸۱

۴-۳-۴. اولویت بندی شاخص­ های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی ۴)  ۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵-۱. مقدمه. ۸۷

۵-۲. تفسیر یافته­ های پژوهش…. ۸۹

۵-۳. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. ۹۲

۵-۴. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. ۹۳

۵-۵. پیشنهادهای برگرفته از یافته­ های پژوهش…. ۹۳

۵-۶. پیشنهادهایی برای پژوهش ­های بعدی.. ۹۴

فهرست منابع فارسی.. ۹۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *