دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۹۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده ۱۳۲ نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ۶۴ سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای ۰٫۷ به­دست آمد.  همین­طور از روایی محتوا به­منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

 ۱-۱٫ مقدمه

در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.پژوهش­گران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

۱-۲٫ بیان ­مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخش­های تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالش­های متعددی روبرو ساخته است. این چالش­ها سازمان را ملزم می­سازد که با بکارگیری سیتم­های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم  نمایند و به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند.شرکت­های کوچک و متوسط با توجه به ویژگی­های منحصر به فردشان در صنعت از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. بررسی و شناخت  مزیت رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه­ریزی­های بلند مدت می­باشد (بهرام­زاده، ۱۳۸۷). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، ۸۰­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.بنابراین نیاز است تا سازمان­ها برای بقاء و پیشرفت خود، متفاوت­تر از قبل عمل نمایند. به­ویژه سازمان­ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی­های رقابت است (ذبیحی­لهرمی، ۱۳۸۹). ظهور سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی، ماهیت کار و زندگی را به کلی متحول ساخته است. در عصر جدید همه فعالیت­ها، ماهیت الکترونیکی به خود گرفته­اند. به­عبارت دیگر به صورت الکترونیکی زندگی و کار می­کنیم. هر چند مدت­ها پیش (حتی قبل از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها برای بقاء و تداوم حیات در میدان رقابت ناگزیر از خلق مزیت­های رقابتی بودند ولی این فرایند از پیچیدگی زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقیت رقابتی خود، ارزشی برای مشتری خلق نماید که در نوع خود بدیع، کمیاب و غیر­قابل تقلید از سوی رقبا بوده، و به راحتی توسط سازمان قابل مدیریت باشد و از این طریق به مزیت رقابتی پایداری در بازار دست می­یافت که مدت­ها موجبات کامیابی آن را فراهم می­ساخت.در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.پژوهشگران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، ۱۳۹۱). لادو و ژانگ[۱] (۱۹۹۸)، بیان کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری است که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، ۲۰۰۹، ص ۳۸).از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[۲]، ۲۰۰۷). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم­های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[۳]، ۲۰۱۱، ص ۱۲).با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.در نهایت در پژوهش حاضر، دربارۀ رویکرد قابلیت­های سازمانی، و این که سیستم­های اطلاعاتی منجر به توان بالقوۀ بالاتری برای کسب مزیت رقابتی از طریق تسهیل در توسعه و بکار­گیری قابلیت­های سازمانی می­شوند، بحث می­شود. بنابراین روش­های مختلفی را که صنایع کوچک و متوسط ممکن است از سیستم­های اطلاعاتی برای پرورش،‌ تسهیل، بکارگیری و اجرای منابع خاص، به­منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود استفاده نمایند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود. برای تسهیل در امر تجزیه تحلیل برروی سه نوع قابلیت سازمانی به­عنوان منابع بالقوه کسب مزیت رقابتی تمرکز می­شود: قابلیت­های مبتنی بر داده (داده محور)؛ قابلیت­های مبتنی بر فرایند (فرایند محور)؛ و قابلیت­های مبتنی بر ستاده (ستاده محور). بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال این سوال هستیم که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی در صنایع کوچک و متوسط شهر صنعتی کاوه چه نقشی دارند؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

چکیده۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱. مقدمه. ۳

۱-۲٫ بیان مسأله. ۳

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

۱-۴٫ اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴-۱٫ هدف کلی   ۷

۱-۴-۲٫ اهداف جزئی   ۷

۱-۵٫ فرضیه ها ۸

۱-۵-۱٫ فرضیه­ اصلی   ۸

۱-۵-۲٫ فرضیه ­های فرعی   ۸

۱-۶٫ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. ۸

۱-۶-۱٫ تعاریف نظری   ۸

۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی   ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱٫ مقدمه. ۱۱

۲-۲٫ سیستمهای اطلاعاتی.. ۱۱

۲-۲-۱٫ مفهوم داده، اطلاعات، دانش     ۱۳

۲-۲-۲٫ ویژگی­ های اطلاعات    ۱۷

۲-۲-۳٫ دلایل برپا نمودن نظام های اطلاعاتی در سازمان  ۱۸

۲-۲-۴٫ سیستم  ۱۹

۲-۲-۵٫ چرخه حیات سیستم  ۲۰

۲-۲-۶٫ مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  ۲۱

۲-۲-۷٫ طبقه­ بندی سیستم­های اطلاعاتی   ۲۴

۲-۲-۸٫ ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     ۳۰

۲-۳٫ قابلیت­های سازمانی.. ۳۱

۲-۳-۱٫ مزیت رقابتی   ۳۱

۲-۳-۲٫ چیستی قابلیت­های سازمانی   ۳۹

۲-۴٫ صنایع کوچک و متوسط.. ۴۶

۲-۴-۱٫ اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   ۴۹

۲-۵٫ پیشینه پژوهش…. ۵۱

۲-۵-۱٫ پیشینه خارجی   ۵۱

۲-۵-۲٫ پیشینه داخلی   ۵۳

۲-۵-۳٫ مدل مفهومی پژوهش     ۵۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۵۸

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۸

۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴ حجم نمونه آماری.. ۵۹

۳-۵ روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۶ روشهای گردآوری داده­ها ۶۰

۳-۷ ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده ها (روایی و پایایی). ۶۱

۳-۷-۱ روایی (اعتبار)  ۶۱

۳-۷-۲ پایایی (قابلیت اعتماد)  ۶۱

۳-۸ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱٫ مقدمه. ۶۶

۴-۲٫ آمار توصیفی.. ۶۶

۴-۲-۱٫ تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   ۶۶

۴-۲-۲٫ آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  ۷۰

۴-۲-۳٫ نرمال بودن توزیع داده ­ها ۷۱

۴-۳٫ آمار استنباطی.. ۷۶

۴-۳-۱٫ آزمون میانگین   ۷۶

۴-۳-۲٫ آزمون همبستگی میان متغیرها ۷۸

۴-۳-۳٫ آزمون رگرسیون  ۸۱

۴-۳-۴٫ اولویت بندی شاخص­ های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی ۴)  ۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵-۱٫ مقدمه. ۸۷

۵-۲٫ تفسیر یافته­ های پژوهش…. ۸۹

۵-۳٫ محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. ۹۲

۵-۴٫ محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. ۹۳

۵-۵٫ پیشنهادهای برگرفته از یافته­ های پژوهش…. ۹۳

۵-۶٫ پیشنهادهایی برای پژوهش ­های بعدی.. ۹۴

فهرست منابع فارسی.. ۹۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *