خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۶۵۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۴| قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

چکیده:تعامل و ارتباط ابزاری است جهت رسیدن به مقاصد خود. در همین راستا روانشناسان اجتماعی تصریح می‌کنند که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند همچنین هوش اجتماعی به عنوان عاملی در ارتقای مهارت ارتباطی منجر به تسهیل روابط بین فردی، و سازگاری با موقعیت های اجتماعی، و …می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بودند.در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل ۷۵نفر بوده که تعداد ۶۳نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شددر نهایت تعداد ۶۳پرسشنامه جمع آوری گردید.به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو و مهارت ارتباطی جرابک استفاده گردید که اعتبار ان توسط اساتیدمورد تایید قرار گرفت.مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش اجتماعی ۸۲۶/۰ و برای پرسشنامه مهارت ارتباطی ۸۷/۰بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss19 و Excel2010 استفاده شد.در این پژوهش در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد همچنین پردازش اطلاعات اجتماعی تاثیر بیشتری بر مهارت ارتباطی دارد.

۱-۱- مقدمه

با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآورده شدن انتظارات جوامع، حساس ترو با اهميت تر مي شود. آنچه كه امروزه در بين اهل فن به اتفاق نظر، به يقين تبديل شده است، نقش اساسي انسان به عنوان گرداننده اصلي سازمان ها است. انسان ها هستند كه به كالبد بي روح سازمان ها، جان مي بخشند وعملاً تحقق اهداف را ميسر مي سازند. (آرام ،۱۳۸۹ :۶۴) سازمان در واقع نمونه اي از شبكه ارتباطات است، زيرابين اجزا ي مختلف و پراكنده آن از طريق ارتباطات[۱] همبستگي و پيوند برقرار مي شود .به عبارت ديگر، درصورت فقدان سيستم ارتباطات، سازمان مجموعه اي ازعناصر و اجزاي پراكنده و منفرد تلقي مي شود كه بين آنها هيچ گونه همبستگي و پيوندي براي نيل به اهداف معين وجود نخواهد داشت چنانچه ارتباط به صورت صحيح انجام نشود، باعث ايجاد نابساماني در سازمان خواهد شد . بنابراين ، ريشه مشكلات فردي ، سازماني و اجتماعي را مي توان در كمبود ارتباطات مؤثر و سوء تعبير و تفسيرهاي ارتباط جستجوكرد. از ديگر سو ماهيت اجتماعي انسان ايجاب ميکند که آدمي با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه هاي درون آن ارتباط برقرار کند. وسعت و گستردگي عوامل موفقيت‌ساز، بسيار است و انسان‌هاي موفق كساني هستند كه عوامل‌ موفقيت را در زندگي روزمره خود به ‌صورت عملي و كاربردي استفاده مي‌كنند. يكي از اين تكنيك‌ها استفاده از« هوش اجتماعي[۲]» است. افرادي كه از هوش اجتماعي بالا بهره‌مندند، بايد بتوانند از تمام قدرت مغزي و جسماني خود استفاده كنند تا بتوانند با بقيه ارتباط قوي و موثري برقرار كنند(رضایی و خلیل زاده ،۱۳۸۸: ۱۲۵).

۱-۲- بیان مسئله

اخيرا علاقه مجددي به مفهوم هوش اجتماعي در اکثر پژوهشگراني که ادعاي وجودآن را دارند پديدار شده است. هوش اجتماعي  به عنوان يكي ديگر از انواع هوش كه در سال هاي اخير به آن پرداخته شده اولين بار توسط ثرندايك[۳] مطرح شد نشان دهنده قابليت ها و توانايي هاي فردي است كه به خوب كنار آمدن با ديگران و روابط اجتماعي موفق منجر مى شود ابراهيمي به نقل از  برادبري وگريوز[۴]،بيان مي کند که اين هوش علت توفيقات ما در ارتباطات اجتماعي است و با آموزش و مطالعه به دست نيامده،هرچند كه مى توان در طي دوران كودكي و حتي بزرگسالي آن را پرورش داد(نادری و روشنی،۱۳۹۰: ۵۷)كارل آلبرت[۵] ( ۲۰۰۴) هوش اجتماعي را عبارت از خوب برخورد كردن با ديگران و به دست آوردن همكاري آن ها مي داند و معتقد است كه اين هوش شامل آگاهي از موقعيت ها و سيستم رفتار اجتماعي است كه آن ها را كنترل مى كند و يك دانش از سبك هاي تعامل و استراتژي هايي است كه مى تواند به يك شخص در به انجام رساندن اهدافش يا در برخورد با ديگران كمك كند.دانيل گلمن۱ (۲۰۰۷) نيز معتقد است كه هوش بين فردي هوش اجتماعي يعني مهارت عاطفي كه براي حفظ ارتباط هاي نزديك در دوستي ها، ازدواج يا ارتباط شغلي ،اساسي است . اين مهارت ها در كودكي جوانه مي زند و در طول زندگي شكوفا مى شود .( نادري و روشني،۱۳۸۹ :۵۷)ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد موفقيت در تجارت و کسب و کار و زندگي شخصي، بستگي به ارتباط مؤثر با ديگران دارد. لازمه برقراري ارتباط موفق، داشتن مهارت‌ها و توانايي‌هايي است که به فرد کمک مي‌کند تا به طور کلامي و غير ‌کلامي، افکار، عقايد، خواسته‌ها و هيجان‌هاي خود را ابراز، و هنگام نياز، از ديگران کمک و راهنمايي درخواست کندهر فردي بايد داراي ويژگيهايي باشد تا بتواند اين ارتباط سالم و خصوصيات اجتماعي لازم را به ظهور برساند . برقراري ارتباط مهارتي است که هر کسي از آن بهره اي دارد. با ارتباط داشتن با ديگران مي توانيد ديدگاه ها و انديشه هايتان را به آنها منتقل کنيد و از نظرات و افکار ديگران نيز سود ببريد.ارتباط را سنگ پايه اوليه تمدن بشري دانسته اند. هر چند توانايي ارتباط منحصر به نوع بشر نيست، اما انسان ذاتاً در پي برقراري ارتباط با ديگران است. بنا به نظر هارجي و ديکسون۱ ۲(۲۰۰۴) حدود هفتاد درصد از زمان بيداري بزرگسالان با ارتباط با ديگران سپري مي شود.مهارت ارتباطي نيز از نظر هارجي و ديکسون (۲۰۰۴) توانايي لازم براي انجام رفتاري مي باشد که باعث رسيدن به اهداف يک تکليف مي گردد و در واقع، فرد را قادر مي سازد تا به صورتي شايسته رفتار کند. ديکسون (۱۹۹۳) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگي به استفاده صحيح و تسهيل کننده از شيوه هاي برقراري ارتباط مناسب و کارآمد با ديگران دارد. (حسين چاري وفداکار، ۱۳۸۴: ۳۰)حال اين تحقيق به بررسي اين مسئله مي پردازد که آيا بين هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد؟

social-intelligence

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان اداره آموزش و پرورش

چکیده ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه۲

۱-۲- بیان مساله ۳

۱-۲-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش۳

-۳-۱ اهداف پژوهش۴

۱-۳-۱- اهداف اصلی۴

۱-۳-۲ – اهداف فرعی۴

-۴-۱ فرضیات پژوهش۴

۱-۴-۱- فرضیه اصلی۴

۱-۴-۲-  فرضیه  فرعی۵

-۵-۱ متغیرهای پژوهش۵

-۶-۱ تعاریف نظری۵

-۷-۱ تعاریف عملی۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- هوش۱۰

۲-۱-۱- تعاریف هوش۱۰

۲-۱-۳- تقسيمات هوش۱۱

۲-۱-۴- هوش اجتماعی۱۲

۲-۱-۵- مولفه های هوش اجتماعی ‏۱۶

۲-۱-۵-۱- پردازش اطلاعات اجتماعي۱۶

۲-۱-۵-۲- آگاهي اجتماعي۱۶

۲-۱-۵-۳- مهارت هاي اجتماعي۱۸

۲-۱-۶- نظریه قدرت هوش اجتماعی۱۹

۲-۱-۶-۱- هوش اجتماعی۱۹

۲-۱-۶-۲- پیش بینی رفتارهای دیگران۲۰

۲-۱-۶-۳- هنر گوش کردن یا شنونده بودن۲۱

۲-۱-۶-۴- برقراری ارتباط۲۴

۲-۱-۶-۵- چطور در میان جمع بدرخشیم۲۶

۲-۱-۶-۶- طرز برخورد با نگرش۲۸

۲-۱-۶-۷- چطور دوست پیدا کنیم و بر دیگران تاثیر بگذاریم۳۰

۲-۱-۶-۸- بخشش های اجتماعی، یا چه کاری را چه وقتی انجام دهیم۳۱

۲-۱-۶-۹- خصوصیات هوش اجتماعی۳۲

۲-۱-۶-۱۰- قدرت ده۳۲

۲-۱-۶-۱۰- ۱- هوش حجمی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۲- هوش جسمانی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۳- هوش حسی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۴- هوش کلامی۳۴

۲-۱-۶-۱۰-۵- هوش خلاق۳۴

۲-۱-۷- راه های تقویت اجتماعی مغز۳۴

۲-۱-۸- فرسایش اجتماعی۳۴

۲-۱-۹- نورونهای آينه اي۳۶

۲-۱-۹-۱- عصب های آیینه ای و رهبری۳۷

۲-۱-۱۰- آمیگدالا۳۸

۲-۱-۱۰-۱- تاثیر خشونت در آمیگدالا۳۸

۲-۱-۱۱- اعتماد و هوش اجتماعی۳۹

۲-۱-۱۲- دستاوردهای هوش اجتماعی در سازمان۴۰

۲-۱-۱۳- مشکلات مربوط به مطالعه هوش اجتماعی۴۲

۲-۱-۱۳-۱- تعاريف متفاوت هوش اجتماعي۴۲

۲-۱-۱۳-۲- جنبه هاي مختلف هوش اجتماعي۴۲

۲-۱-۱۳-۳- اندازه گيري ساختار هوش اجتماعي۴۳

۲-۱-۱۴- هوش هيجاني- اجتماعي و تيپ هاي روان شناختي۴۳

۲-۲- مقدمه ارتباط۴۵

۲-۲-۲- تعریف ارتباط۴۶

۲-۲-۳- تاریخچه ارتباط۴۷

۲-۲-۴- تعریف مهارتهای ارتباطی۴۸

۲-۲-۴-۱- مولفه های مهارت های ارتباطی۴۹

۲-۲-۴-۱-۱- قاطعيت۴۹

۲-۲-۴-۱-۲- درک۵۱

۲-۲-۴-۱-۳- گوش کردن۵۲

۲-۲-۴-۱-۴- تنظیم عواطف۵۳

۲-۲-۴-۱-۵- تعریف بینش۵۴

۲-۲-۵- مهارت ارتباط را به دودسته تقسيم مي كنيم: ۵۵

۲-۲-۵-۱- مهارت هاي ارتباطي پايه۵۵

۲-۲-۵-۲- مهارت هاي ارتباطي پيشرفته۵۶

۲-۲-۶- ارتباط مؤثر۵۶

۲-۲-۶-۱- ویژگیهای یک ارتباط موثر۵۷

۲-۲-۶-۲- نقش بیان موثر در ارتباطات۵۷

۲-۲-۶-۳- مهارت‏های لازم برای ایجاد ارتباط موثر۵۹

۲-۲-۷- فرايند ارتباطات۶۲

۲-۲-۷-۱- ارکان/عناصر ارتباط(گردونه ارتباط) ۶۲

۲-۲-۸- انواع روش‏هاى ارتباطى۶۳

۲-۲-۹- ارتباط میان افراد۶۴

۲-۲-۱۰- موانع ارتباط فردی۶۴

۲-۲-۱۱- سبک‏های ارتباط اداری۶۶

۲-۲-۱۲- الگوهای ارتباطی۶۸

۲-۲-۱۳- کمرویی و ارتباط۶۹

۲-۲-۱۴- توان ارتباطی۷۰

۲-۲-۱۵- ارتباط گريزي۷۱

۲-۲-۱۶- ارتباط و مدیران۷۲

۲-۳- تحقیقات انجام شده۷۳

بخش سوم: روش تحقیق

۳-۱ – مقدمه۹۷

۳-۲- روش تحقیق۹۷

۳-۳- جامعه آماری۹۸

۳-۴- نمونه آماری۹۸

۳-۵ – تعيين حجم نمونه وروش نمونه گيري۹۸

۳-۶ –روش و ابزار گرد آوري اطلاعات  ۹۹

۳-۷ – روايي  و پايايي پرسشنامه۹۹

۳-۷-۱ – ضريب همبستگي پیرسون  ۱۰۰

۳-۷-۲ – آمار توصيفي۱۰۱

۳-۷-۳ -آمار استنباطي  ۱۰۱

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ آمار توصیفی۱۰۴

۴-۱-۱- وضعیت سنی کارکنان۱۰۴

۴-۱-۲- وضعیت جنسیتی کارکنان۱۰۵

۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات کارکنان۱۰۵

۴-۱-۴-وضعیت تاهل کارکنان۱۰۶

۴-۱-۵- وضعیت سابقه خدمت کارکنان۱۰۷

۴-۲-آمار استنباطی ۱۰۸

۴-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق(هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی)۱۰۸

۴-۲-۲-۱- فرضیه های فرعی تحقیق( مولفه های هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی) ۱۰۹

۴-۲-۲- متغیرهای تعدیل کننده وهوش اجتماعی۱۱۰

۴-۲-۲-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و هوش اجتماعی۱۱۰

۴-۲-۲-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و هوش اجتماعی۱۱۱

۴-۲-۲-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و هوش اجتماعی۱۱۱

۴-۲-۲-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و هوش اجتماعی۱۱۲

۴-۲-۲-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و هوش اجتماعی ۱۱۲

۴-۲-۳- متغیرهای تعدیل کننده و مهارت ارتباطی ۱۱۳

۴-۲-۳-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و مهارت ارتباطی۱۱۳

۴-۲-۳-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و مهارت ارتباطی۱۱۳

۴-۲-۳-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و مهارت ارتباطی۱۱۴

۴-۲-۳-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و مهارت ارتباطی ۱۱۴

۴-۲-۳-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و مهارت ارتباطی ۱۱۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه۱۱۷

۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات۱۱۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش۱۲۲

۵-۵- پیشنهاد ۱۲۲

۵-۶- پیشنهاد به سایر محققان۱۲۲

پیوست ها۱۲۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × 1 =