دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۶۵۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۴| قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

چکیده:تعامل و ارتباط ابزاری است جهت رسیدن به مقاصد خود. در همین راستا روانشناسان اجتماعی تصریح می‌کنند که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند همچنین هوش اجتماعی به عنوان عاملی در ارتقای مهارت ارتباطی منجر به تسهیل روابط بین فردی، و سازگاری با موقعیت های اجتماعی، و …می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان بودند.در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل ۷۵نفر بوده که تعداد ۶۳نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شددر نهایت تعداد ۶۳پرسشنامه جمع آوری گردید.به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو و مهارت ارتباطی جرابک استفاده گردید که اعتبار ان توسط اساتیدمورد تایید قرار گرفت.مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش اجتماعی ۸۲۶/۰ و برای پرسشنامه مهارت ارتباطی ۸۷/۰بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss19 و Excel2010 استفاده شد.در این پژوهش در سطح آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد همچنین پردازش اطلاعات اجتماعی تاثیر بیشتری بر مهارت ارتباطی دارد.

۱-۱- مقدمه

با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، به طور حتم رسالت سازمان ها در جهت برآورده شدن انتظارات جوامع، حساس ترو با اهمیت تر می شود. آنچه که امروزه در بین اهل فن به اتفاق نظر، به یقین تبدیل شده است، نقش اساسی انسان به عنوان گرداننده اصلی سازمان ها است. انسان ها هستند که به کالبد بی روح سازمان ها، جان می بخشند وعملاً تحقق اهداف را میسر می سازند. (آرام ،۱۳۸۹ :۶۴) سازمان در واقع نمونه ای از شبکه ارتباطات است، زیرابین اجزا ی مختلف و پراکنده آن از طریق ارتباطات[۱] همبستگی و پیوند برقرار می شود .به عبارت دیگر، درصورت فقدان سیستم ارتباطات، سازمان مجموعه ای ازعناصر و اجزای پراکنده و منفرد تلقی می شود که بین آنها هیچ گونه همبستگی و پیوندی برای نیل به اهداف معین وجود نخواهد داشت چنانچه ارتباط به صورت صحیح انجام نشود، باعث ایجاد نابسامانی در سازمان خواهد شد . بنابراین ، ریشه مشکلات فردی ، سازمانی و اجتماعی را می توان در کمبود ارتباطات مؤثر و سوء تعبیر و تفسیرهای ارتباط جستجوکرد. از دیگر سو ماهیت اجتماعی انسان ایجاب میکند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه های درون آن ارتباط برقرار کند. وسعت و گستردگی عوامل موفقیت‌ساز، بسیار است و انسان‌های موفق کسانی هستند که عوامل‌ موفقیت را در زندگی روزمره خود به ‌صورت عملی و کاربردی استفاده می‌کنند. یکی از این تکنیک‌ها استفاده از« هوش اجتماعی[۲]» است. افرادی که از هوش اجتماعی بالا بهره‌مندند، باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط قوی و موثری برقرار کنند(رضایی و خلیل زاده ،۱۳۸۸: ۱۲۵).

۱-۲- بیان مسئله

اخیرا علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجودآن را دارند پدیدار شده است. هوش اجتماعی  به عنوان یکی دیگر از انواع هوش که در سال های اخیر به آن پرداخته شده اولین بار توسط ثرندایک[۳] مطرح شد نشان دهنده قابلیت ها و توانایی های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر مى شود ابراهیمی به نقل از  برادبری وگریوز[۴]،بیان می کند که این هوش علت توفیقات ما در ارتباطات اجتماعی است و با آموزش و مطالعه به دست نیامده،هرچند که مى توان در طی دوران کودکی و حتی بزرگسالی آن را پرورش داد(نادری و روشنی،۱۳۹۰: ۵۷)کارل آلبرت[۵] ( ۲۰۰۴) هوش اجتماعی را عبارت از خوب برخورد کردن با دیگران و به دست آوردن همکاری آن ها می داند و معتقد است که این هوش شامل آگاهی از موقعیت ها و سیستم رفتار اجتماعی است که آن ها را کنترل مى کند و یک دانش از سبک های تعامل و استراتژی هایی است که مى تواند به یک شخص در به انجام رساندن اهدافش یا در برخورد با دیگران کمک کند.دانیل گلمن۱ (۲۰۰۷) نیز معتقد است که هوش بین فردی هوش اجتماعی یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباط های نزدیک در دوستی ها، ازدواج یا ارتباط شغلی ،اساسی است . این مهارت ها در کودکی جوانه می زند و در طول زندگی شکوفا مى شود .( نادری و روشنی،۱۳۸۹ :۵۷)ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد موفقیت در تجارت و کسب و کار و زندگی شخصی، بستگی به ارتباط مؤثر با دیگران دارد. لازمه برقراری ارتباط موفق، داشتن مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که به فرد کمک می‌کند تا به طور کلامی و غیر ‌کلامی، افکار، عقاید، خواسته‌ها و هیجان‌های خود را ابراز، و هنگام نیاز، از دیگران کمک و راهنمایی درخواست کندهر فردی باید دارای ویژگیهایی باشد تا بتواند این ارتباط سالم و خصوصیات اجتماعی لازم را به ظهور برساند . برقراری ارتباط مهارتی است که هر کسی از آن بهره ای دارد. با ارتباط داشتن با دیگران می توانید دیدگاه ها و اندیشه هایتان را به آنها منتقل کنید و از نظرات و افکار دیگران نیز سود ببرید.ارتباط را سنگ پایه اولیه تمدن بشری دانسته اند. هر چند توانایی ارتباط منحصر به نوع بشر نیست، اما انسان ذاتاً در پی برقراری ارتباط با دیگران است. بنا به نظر هارجی و دیکسون۱ ۲(۲۰۰۴) حدود هفتاد درصد از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط با دیگران سپری می شود.مهارت ارتباطی نیز از نظر هارجی و دیکسون (۲۰۰۴) توانایی لازم برای انجام رفتاری می باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گردد و در واقع، فرد را قادر می سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند. دیکسون (۱۹۹۳) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد. (حسین چاری وفداکار، ۱۳۸۴: ۳۰)حال این تحقیق به بررسی این مسئله می پردازد که آیا بین هوش اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد؟

social-intelligence

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره آموزش و پرورش

چکیده ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه۲

۱-۲- بیان مساله ۳

۱-۲-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش۳

-۳-۱ اهداف پژوهش۴

۱-۳-۱- اهداف اصلی۴

۱-۳-۲ – اهداف فرعی۴

-۴-۱ فرضیات پژوهش۴

۱-۴-۱- فرضیه اصلی۴

۱-۴-۲-  فرضیه  فرعی۵

-۵-۱ متغیرهای پژوهش۵

-۶-۱ تعاریف نظری۵

-۷-۱ تعاریف عملی۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- هوش۱۰

۲-۱-۱- تعاریف هوش۱۰

۲-۱-۳- تقسیمات هوش۱۱

۲-۱-۴- هوش اجتماعی۱۲

۲-۱-۵- مولفه های هوش اجتماعی ‏۱۶

۲-۱-۵-۱- پردازش اطلاعات اجتماعی۱۶

۲-۱-۵-۲- آگاهی اجتماعی۱۶

۲-۱-۵-۳- مهارت های اجتماعی۱۸

۲-۱-۶- نظریه قدرت هوش اجتماعی۱۹

۲-۱-۶-۱- هوش اجتماعی۱۹

۲-۱-۶-۲- پیش بینی رفتارهای دیگران۲۰

۲-۱-۶-۳- هنر گوش کردن یا شنونده بودن۲۱

۲-۱-۶-۴- برقراری ارتباط۲۴

۲-۱-۶-۵- چطور در میان جمع بدرخشیم۲۶

۲-۱-۶-۶- طرز برخورد با نگرش۲۸

۲-۱-۶-۷- چطور دوست پیدا کنیم و بر دیگران تاثیر بگذاریم۳۰

۲-۱-۶-۸- بخشش های اجتماعی، یا چه کاری را چه وقتی انجام دهیم۳۱

۲-۱-۶-۹- خصوصیات هوش اجتماعی۳۲

۲-۱-۶-۱۰- قدرت ده۳۲

۲-۱-۶-۱۰- ۱- هوش حجمی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۲- هوش جسمانی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۳- هوش حسی۳۳

۲-۱-۶-۱۰-۴- هوش کلامی۳۴

۲-۱-۶-۱۰-۵- هوش خلاق۳۴

۲-۱-۷- راه های تقویت اجتماعی مغز۳۴

۲-۱-۸- فرسایش اجتماعی۳۴

۲-۱-۹- نورونهای آینه ای۳۶

۲-۱-۹-۱- عصب های آیینه ای و رهبری۳۷

۲-۱-۱۰- آمیگدالا۳۸

۲-۱-۱۰-۱- تاثیر خشونت در آمیگدالا۳۸

۲-۱-۱۱- اعتماد و هوش اجتماعی۳۹

۲-۱-۱۲- دستاوردهای هوش اجتماعی در سازمان۴۰

۲-۱-۱۳- مشکلات مربوط به مطالعه هوش اجتماعی۴۲

۲-۱-۱۳-۱- تعاریف متفاوت هوش اجتماعی۴۲

۲-۱-۱۳-۲- جنبه های مختلف هوش اجتماعی۴۲

۲-۱-۱۳-۳- اندازه گیری ساختار هوش اجتماعی۴۳

۲-۱-۱۴- هوش هیجانی- اجتماعی و تیپ های روان شناختی۴۳

۲-۲- مقدمه ارتباط۴۵

۲-۲-۲- تعریف ارتباط۴۶

۲-۲-۳- تاریخچه ارتباط۴۷

۲-۲-۴- تعریف مهارتهای ارتباطی۴۸

۲-۲-۴-۱- مولفه های مهارت های ارتباطی۴۹

۲-۲-۴-۱-۱- قاطعیت۴۹

۲-۲-۴-۱-۲- درک۵۱

۲-۲-۴-۱-۳- گوش کردن۵۲

۲-۲-۴-۱-۴- تنظیم عواطف۵۳

۲-۲-۴-۱-۵- تعریف بینش۵۴

۲-۲-۵- مهارت ارتباط را به دودسته تقسیم می کنیم: ۵۵

۲-۲-۵-۱- مهارت های ارتباطی پایه۵۵

۲-۲-۵-۲- مهارت های ارتباطی پیشرفته۵۶

۲-۲-۶- ارتباط مؤثر۵۶

۲-۲-۶-۱- ویژگیهای یک ارتباط موثر۵۷

۲-۲-۶-۲- نقش بیان موثر در ارتباطات۵۷

۲-۲-۶-۳- مهارت‏های لازم برای ایجاد ارتباط موثر۵۹

۲-۲-۷- فرایند ارتباطات۶۲

۲-۲-۷-۱- ارکان/عناصر ارتباط(گردونه ارتباط) ۶۲

۲-۲-۸- انواع روش‏هاى ارتباطى۶۳

۲-۲-۹- ارتباط میان افراد۶۴

۲-۲-۱۰- موانع ارتباط فردی۶۴

۲-۲-۱۱- سبک‏های ارتباط اداری۶۶

۲-۲-۱۲- الگوهای ارتباطی۶۸

۲-۲-۱۳- کمرویی و ارتباط۶۹

۲-۲-۱۴- توان ارتباطی۷۰

۲-۲-۱۵- ارتباط گریزی۷۱

۲-۲-۱۶- ارتباط و مدیران۷۲

۲-۳- تحقیقات انجام شده۷۳

بخش سوم: روش تحقیق

۳-۱ – مقدمه۹۷

۳-۲- روش تحقیق۹۷

۳-۳- جامعه آماری۹۸

۳-۴- نمونه آماری۹۸

۳-۵ – تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری۹۸

۳-۶ –روش و ابزار گرد آوری اطلاعات  ۹۹

۳-۷ – روایی  و پایایی پرسشنامه۹۹

۳-۷-۱ – ضریب همبستگی پیرسون  ۱۰۰

۳-۷-۲ – آمار توصیفی۱۰۱

۳-۷-۳ -آمار استنباطی  ۱۰۱

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ آمار توصیفی۱۰۴

۴-۱-۱- وضعیت سنی کارکنان۱۰۴

۴-۱-۲- وضعیت جنسیتی کارکنان۱۰۵

۴-۱-۳- وضعیت تحصیلات کارکنان۱۰۵

۴-۱-۴-وضعیت تاهل کارکنان۱۰۶

۴-۱-۵- وضعیت سابقه خدمت کارکنان۱۰۷

۴-۲-آمار استنباطی ۱۰۸

۴-۲-۱- فرضیه اصلی تحقیق(هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی)۱۰۸

۴-۲-۲-۱- فرضیه های فرعی تحقیق( مولفه های هوش اجتماعی و مهارت ارتباطی) ۱۰۹

۴-۲-۲- متغیرهای تعدیل کننده وهوش اجتماعی۱۱۰

۴-۲-۲-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و هوش اجتماعی۱۱۰

۴-۲-۲-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و هوش اجتماعی۱۱۱

۴-۲-۲-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و هوش اجتماعی۱۱۱

۴-۲-۲-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و هوش اجتماعی۱۱۲

۴-۲-۲-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و هوش اجتماعی ۱۱۲

۴-۲-۳- متغیرهای تعدیل کننده و مهارت ارتباطی ۱۱۳

۴-۲-۳-۱- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سن) و مهارت ارتباطی۱۱۳

۴-۲-۳-۲- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (جنسیت) و مهارت ارتباطی۱۱۳

۴-۲-۳-۳- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (سابقه خدمت) و مهارت ارتباطی۱۱۴

۴-۲-۳-۴- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (تحصیلات) و مهارت ارتباطی ۱۱۴

۴-۲-۳-۵- رابطه بین متغیر تعدیل کننده (وضعیت تاهل) و مهارت ارتباطی ۱۱۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه۱۱۷

۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیات۱۱۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش۱۲۲

۵-۵- پیشنهاد ۱۲۲

۵-۶- پیشنهاد به سایر محققان۱۲۲

پیوست ها۱۲۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *