خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانها

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانها

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۱| قیمت : ۱۲۹۰۰تومان

چکیده:اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ميان ميزان هوش سازماني در ك شده توسط دبيران دبيرستانها و تعهد سازماني آنان مي باشد.هوش سازماني در اين پژوهش بر اساس مدل كارل آلبرخت (۲۰۰۲) كه هوش سازماني را بر اساس هفت بعد تقسيم بندي كرده است كه شامل : چشم انداز راهبردي، سرنوشت مشترك،، آمادگي براي تغيير، جرات يا شهامت، اتحاد و توافق، گسترش دانش،فشار عملكرد مي باشد و براي سنجش تعهد سازماني از مدل سه بعدي آلن و مي ير (۱۹۹۰) استفاده شد.جامعه آماري را كليه دبيران زن و مرد دبيرستانهاي شهرستان قوچان كه مجموعا ۶۵۰ نفر بودند تشكيل مي دادند كه نمونه براساس جدول كرجسي و مورگان شامل۲۴۲ نفر مي باشدفرضيه اصلي مبني بر وجود رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني تائيد شدو تمام فرضيه ها پژوهش تائيد شدند كه داراي رابطه مثبت و معنادار بودند و هوش سازماني در حد متوسطي قدرت پيش بيني ميزان تعهد سازماني را دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانها ارائه شده است.

۱-۱ ) مقدمه

نظام تعليم و تربيت،يكي از عوامل موثر در توسعه و پيشرفت جوامع ،به شمار مي آيد.آموزش و پرورش يكي از بنيادي ترين نظامهاي اجتماعي است كه كودكان و نوجوانان بخشي از بهترين سالهاي زندگي خود را در آن سپري مي كنند.«شهرونداني كه خواستار اشتغال به كار و خدمت به جامعه و خواهان برخورداري از مزاياي زندگي اجتماعي هستند،مجبورند ساليان قابل ملاحظه اي از عمر خود را در مراكز رسمي آموزش و پرورش بگذرانند(علاقه بند،۱۳۸۴) آموزش و پرورش محور توسعه و از طرفي بخشي از تمامي پروژه هاي توسعه است.(گلشن فومني،۱۳۸۲)برخورداري از آموزش و پرورش كارآمد و بالنده كه سبب فراهم شدن فرصتهاي مناسب براي پرورش و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان شود از مهمترين مسائلي است كه فكر برنامه ريزان و انديشمندان را به خود مشغول كرده است.به ويژه در دنياي امروز كه سازمانها با تغييرات سريع و حيرت انگيزي مواجه اند و بقاي آنها بستگي به توانايي انطباق با تغييرات دارد.(كريست[۱]،۲۰۰۴) توانايي انعطاف پذيري و انطباق و همچنين برخورداري از توانايي فردي و سازماني براي بهره گيري از تجربه ها از جمله عوامل حائز اهميت در استراتژيهاي سازمانهاست.همانطور كه تغيير به سرعت در جريان است ،بقا و عملكرد يك سازمان نيز مستلزم سرعت بخشيدن به يادگيري و توسعه دانش است.(هاوس۲،۱۹۹۹) لذا نيازمند سازمانهاي هوشمند هستيم.هوش سازماني۳ با تمركز بر روي درك  دانش و يادگيري ،موجب خلق سازمان هوشمند مي شود سازماني كه ياد مي گيرد دانش را هوشمندانه مديريت كند(همان)يادگيري سازماني جزء اساسي هوش سازماني است،براي اينكه هوش سازماني افزايش يابد سازمان بايد قادر باشد ياد بگيرد و خود را با شرايط جديد انطباق دهد.همه افراد در سازمان ممكن است اشتباه كنند،اما اگر به يكديگر تعهد نداشته باشند ،همان اشتباه مي تواند در دفعات زيادي تكرار شود بدون انجام هيچ گونه يادگيري سازماني.(وريارد۴،۱۹۹۸) شناخت هوش سازماني به تعيين نقاط قوت و ضعف يك سازمان كمك مي كند. ملاحظه مي شود كه هوش سازماني با تكيه بر هوش انساني ،منبعي نامحدود از سرمايه هاي فكري است كه اگر به درستي شناسايي و مديريت شود،توانايي انعطاف پذيري سازمان را در انطباق با نيازهاي بومي،ملي و جهاني افزايش مي دهد.به بيان ديگر ،در صورتي كه زمينه لازم براي ارتقا هوش سازمانها فراهم شود،سازمانها با صرف انرژي و منابع كمتر اما با اقدامات هوشمندانه مي توانند زمينه لازم براي ايجاد تعهد هرچه بيشتر در سازمان ايجاد كنند.به دليل اهميت موضوع ياد شده ،در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسي مؤلفه ها و ابعاد هوش سازماني به شناسايي رابطه هر يك از مؤلفه هاي آن با تعهد سازماني پرداخته شود.

(۲-۱بيان مسئله

سازمان آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف والاي خود،يعني تعليم و تربيت انسانها،نيازمند برخورداري از معلمان تلاشگر،دلسوز و متعهد است.معلمان متعهد با داشتن التزام عملي و احساس مسئوليت،وظايف خود را به بهترين شكل انجام مي دهند و موجب افزايش كارايي ،اثربخشي و بهره وري نظام آموزشي مي شوند.معلمان به عنوان نيروهاي انساني از مهمترين عوامل سازمان آموزش و پرورش هستند.اين عوامل ،چرخهاي سازمان را به تحرك وا مي دارند تا سازمان به بقايش ادامه دهد،از از زوالش جلوگيري شود،در جامعه سودمند باشد و شناسنامه عمر سازماني گوياي ابتكارات ،خلاقيتها،توسعه و پيشرفت باشد. آموزش و پرورش يكي از سازمانهاي دولتي است.چنين سازماني براي اجراي دقيق برنامه هاي توسعه اي و پيشرفت به معلمان و كاركنان متعهد و مسئوليت پذير نياز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگيري از هزينه هاي مجدد ،كار مفيد بيشتري در برابر مشاغل و وظايف خود انجام دهند.سازمان آموزش و پرورش زماني مي تواند حرف تازه اي براي گفتن داشته باشد كه منابع انساني آن نسبت به حرفه،سازمان و ارزشهاي كاري ،تعهد و وابستگي از خود نشان دهند و مشاركت شغلي بيشتري داشته باشند. (زكي،۱۳۸۸)تفاوت ميان يك تيم بسكتبال قهرمان جهان و ۵ نفر آدم بلند قد در چيست؟تفاوت هاي بسياري وجود دارد.هريك از افراد به تنهايي داراي درجه اي از استعداد ،دانسته ها و انگيزه ها هستند.اما اين به تنهايي كافي نيست .آنها بايد مقصدي مشترك خاص خود را با مقاصد ديگران تركيب نمايند.همين اصل براي يكپارچگي منابع هوشمندي هر سازماني كه تصور كنيد نيز وجود دارد.موفقيت چنين سازمان هايي بر ادغام موفق هوش انفرادي به يك هوش جمعي و مشترك بستگي دارد(آلبرخت بعد از اينكه افراد باهوش در يك سازمان استخدام مي شوند،تمايل به بي علاقگي دسته جمعي يا حماقت گروهي پيدا مي كنندو عموما سازمانها بيش از آنكه از رقبايشان آسيب ببينند،خودشان به خود آسيب مي زنند.(آلبرخت[۲] ۲۰۰۲)لذا هوش سازماني عبارت است از ظرفيت يك بنگاه براي به كارگيري همه نيروي مغزي اش و تمركز آن نيروي مغزي بر انجام ماموريتش.مولفه هوش سازماني به عنوان مولفه جديدي كه در سال ۲۰۰۲ توسط كارل آلبرخت مطرح گرديده است اين قابليت را دارد كه زمينه ايجاد تعهد هر چه بيشتر در ميان كاركنان يك سازمان ايجاد كند.  لذا با توجه به جديد بودن اين موضوع به بررسي آن مي پردازيم.هوش سازماني تركيبي از تمامي مهارت هاي لازم براي وجود يك سازمان است و تعهد سازماني نيز عامل مهمي براي درك ،فهم ،پيش بيني رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل به باقي ماندن در شغل ذكر شده است. هوش سازماني داراي هفت بعد مي باشد كه شامل چشم انداز استراتژيك،سرنوشت مشترك،ميل به تغيير ،اتحاد و توافق،روحيه،كاربرد دانش ،فشار عملكرد.تعهد سازماني ،نگرشهاي مثبت و منفي افراد نسبت به كل سازمان(نه شغل)است كه در آن مشغول به كارند،به بيان ديگر شخص در تعهد سازماني نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي قرار مي دهد.تعهد سازماني حالتي رواني است كه بيانگر نوعي تمايل ،نياز و الزام به منظور ادامه اشتغال در سازمان ،و در بر گيرنده تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري است(آلن و مي ير[۳]،۱۹۹۰)تعهد سازماني نيرو و تواني است كه افراد را ملزم و موظف مي كند تا در راستاي يك يا چند هدف،رفتار و كنش هاي مربوط به هم را ايفا كنند(كوهن[۴]،۲۰۰۳)تعهد سازماني قدرت و نيروي واقعي است تا افراد ،خود را به سازمان ملتزم،و سازمان را معرف خود بدانند(آرنولد[۵]،۲۰۰۵)تعهد سازماني موجب مي شود تا فرد،هويت خود را با سازمان و اهداف آن منطبق بداند و آرزو كند تا عضوي از سازمان كارش باشد(ميلر[۶]،۲۰۰۳) تعهد سازماني شامل دو بعد نگرش و رفتار ا ست.زماني كه فرد نسبت به  رويداد يا پديده اي قضاوت و داوري ارزيابانه اي به صورت مناسب يا نامناسب داشته باشد به بعد نگرشي تعهدسازماني توجه مي شود.در اين حالت ،تعهد سازماني شامل مؤلفه هاي عاطفي و شناختي افراد نسبت به سازمان خواهد بود.ويژگي رفتاري تعهد سازماني تاكيد دارد كه افراد دلسوزانه و متعهدانه وظائف سازماني را ايفا كنند به گونه اي كه افرادي اخلاقي به نظر آيند تا فردي منفعت خواه.تعهد سازماني سازه اي است كه اعضاي سازمان موظف و متعهد به باورها و كنش هايي شوند كه تداوم بخش فعاليتها و التزامات آنها به سازمان محل كارشان باشد(ميلر و و لي[۷]،۲۰۰۱)با بررسي ابعاد هوش سازماني  كه نهايتا معطوف به رسالت و ماموريت سازمان مي باشد به تلاقي اهدافش با تعهد سازماني كه توجه عميقش به رسالت سازمان مي باشد ميرسيم.اين پژوهش بر آن است كه به اين سؤال اساسي پاسخ گويد چه رابطه اي ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانهاي شهر ستان قوچان وجود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانها

 فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه ميان هوش سازماني و تعهد سازماني در ميان دبيران دبيرستانها

فصل اول كليات پژوهش

۱-۱ ) مقدمه ۴
(۲-۱بيان مسئله ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱ هدف اصلي ۸
۱-۴-۲ اهداف فرعي ۸
۱-۵فرضيات پژوهش ۹
۱-۵-۱) فرضيه اصلي ۹
۱-۵-۲) فرضيات فرعي ۹
۱-۶ )متغيرهاي تحقيق ۱۰
۱-۷) تعاریف اصطلاحات ۱۰
۱-۷-۱) تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱) بخش اول هوش سازماني ۱۴
۲-۱-۱) مقدمه ۱۴
۲-۱-۲) هوش ۱۴
۳-۱-۲تعريف هوش: ۱۵
(۴-۱-۲از هوش فردي تا هوش سازماني: ۱۵
۵-۱-۲تعريف هوش در سازمان ۱۸
۶-۱-۲هوش سازماني چيست؟ ۱۸
۷-۱-۲ ديدگاه دانشمندان در مورد هوش سازماني ۱۹
۲-۱-۸ابعاد هوش سازماني: ۲۳
۲-۱-۹هوش سازمانی به عنوان یک استراتژی ۲۷
۲-۳پشینه ی پژوهش های انجام شده به صورت میدانی ۲۹
۲-۳-۱) خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۹
۲-۲)بخش دوم –تعهد سازماني ۳۳
۲-۲-۱)مقدمه ۳۳
۲-۲-۲)انواع تعهد ۳۵
۲-۲-۳)ضرورت توجه به تعهدسازماني ۳۶
۲-۲-۴اهمیت تعهد ۳۷
۲-۲-۵ديدگاههايي درمورد كانونهاي تعهدسازماني ۳۸
۲-۲-۶تعهدسازماني مفهوم يك بعدي يا چندبعدي؟ ۳۹
۲-۲-۷متغيرهاي مؤثر بر تعهد سازماني ۴۴
۲-۳) پیشینه ی پژوهش های انجام شده به صورت میدانی ۵۴
۲-۳-۱) خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۴
۲-۳-۲)خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۵۵
۲-۳-۴) چارچوب نظری ۵۵
۲-۳-۶)متغير وابسته ۵۶
۲-۳-۷)متغير تعديل كننده ۵۶
۲-۳-۸) نمودار چارچوب نظری ۵۷

فصل سوم روش تحقيق

۱-۳)مقدمه ۵۹
۳-۲) روش تحقیق ۵۹
۳-۳) جامعه و نمونه آماری ۶۰
۳-۴) روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۱
۳-۵) روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۶۲
۳-۶) روایی واعتبار ابزار پژوهش ۶۴
۳-۶-۱) روایی آزمون: ۶۴
۳-۶-۲)اعتبار (پایایی) آزمون: ۶۴
۳-۶-۳)ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۴
۳-۷) شیوه جمع آوری داده ها ۶۵
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۳-۸-۱) آمار توصیفی ۶۶
۳-۸-۲) آمار استنباطی ۶۶

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها

آزمون فرضيه ها ۷۰
۴-۱) مقدمه ۷۱
۴-۱-۱) بررسی دموگرافی اعضاء نمونه ۷۱
۴-۲توصيف داده ها ۷۱
۴-۳تحليل داده ها: ۷۵

فصل پنجم نتیجه گیری ها

پیشنهادات ۹۲
۵-۱)مقدمه ۹۳
۵-۲)نتايج بر اساس یافته های تحقیق ۹۳
۵-۲-۱) فرضیه اصلی ۹۳
۵-۲-۲) فرضیه فرعی اول ۹۴
۵-۲-۳) فرضبه فرعی دوم ۹۴
۵-۲-۴) فرضیه فرعی سوم ۹۵
۵-۲-۵) فرضیه فرعی چهارم ۹۵
۵-۲-۶) فرضیه فرعی پنجم ۹۶
۵=۲=۷)فرضيه فرعي ششم ۹۶
۵-۲-۸)فرضيه فرعي هفتم ۹۷
۵-۴) محدودیت های پژوهش ۹۷
۵-۵) پیشنهادهای محقق ۹۸
۵-۵-۱) پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش ۹۸
۵-۵-۲) پیشنهاد به سایر محققان ۹۹
۶-۵ محدوديت هاي پژوهش ۹۹
پيوست ها ۱۰۰
منابع: ۱۱۳

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۲۹۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني

دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني

چکيده:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و بهره وري نيروي انساني در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × = 8