دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستانها

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۱| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان میزان هوش سازمانی در ک شده توسط دبیران دبیرستانها و تعهد سازمانی آنان می باشد.هوش سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل کارل آلبرخت (۲۰۰۲) که هوش سازمانی را بر اساس هفت بعد تقسیم بندی کرده است که شامل : چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک،، آمادگی برای تغییر، جرات یا شهامت، اتحاد و توافق، گسترش دانش،فشار عملکرد می باشد و برای سنجش تعهد سازمانی از مدل سه بعدی آلن و می یر (۱۹۹۰) استفاده شد.جامعه آماری را کلیه دبیران زن و مرد دبیرستانهای شهرستان قوچان که مجموعا ۶۵۰ نفر بودند تشکیل می دادند که نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان شامل۲۴۲ نفر می باشدفرضیه اصلی مبنی بر وجود رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی تائید شدو تمام فرضیه ها پژوهش تائید شدند که دارای رابطه مثبت و معنادار بودند و هوش سازمانی در حد متوسطی قدرت پیش بینی میزان تعهد سازمانی را دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستانها ارائه شده است.

۱-۱ ) مقدمه

نظام تعلیم و تربیت،یکی از عوامل موثر در توسعه و پیشرفت جوامع ،به شمار می آید.آموزش و پرورش یکی از بنیادی ترین نظامهای اجتماعی است که کودکان و نوجوانان بخشی از بهترین سالهای زندگی خود را در آن سپری می کنند.«شهروندانی که خواستار اشتغال به کار و خدمت به جامعه و خواهان برخورداری از مزایای زندگی اجتماعی هستند،مجبورند سالیان قابل ملاحظه ای از عمر خود را در مراکز رسمی آموزش و پرورش بگذرانند(علاقه بند،۱۳۸۴) آموزش و پرورش محور توسعه و از طرفی بخشی از تمامی پروژه های توسعه است.(گلشن فومنی،۱۳۸۲)برخورداری از آموزش و پرورش کارآمد و بالنده که سبب فراهم شدن فرصتهای مناسب برای پرورش و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان شود از مهمترین مسائلی است که فکر برنامه ریزان و اندیشمندان را به خود مشغول کرده است.به ویژه در دنیای امروز که سازمانها با تغییرات سریع و حیرت انگیزی مواجه اند و بقای آنها بستگی به توانایی انطباق با تغییرات دارد.(کریست[۱]،۲۰۰۴) توانایی انعطاف پذیری و انطباق و همچنین برخورداری از توانایی فردی و سازمانی برای بهره گیری از تجربه ها از جمله عوامل حائز اهمیت در استراتژیهای سازمانهاست.همانطور که تغییر به سرعت در جریان است ،بقا و عملکرد یک سازمان نیز مستلزم سرعت بخشیدن به یادگیری و توسعه دانش است.(هاوس۲،۱۹۹۹) لذا نیازمند سازمانهای هوشمند هستیم.هوش سازمانی۳ با تمرکز بر روی درک  دانش و یادگیری ،موجب خلق سازمان هوشمند می شود سازمانی که یاد می گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند(همان)یادگیری سازمانی جزء اساسی هوش سازمانی است،برای اینکه هوش سازمانی افزایش یابد سازمان باید قادر باشد یاد بگیرد و خود را با شرایط جدید انطباق دهد.همه افراد در سازمان ممکن است اشتباه کنند،اما اگر به یکدیگر تعهد نداشته باشند ،همان اشتباه می تواند در دفعات زیادی تکرار شود بدون انجام هیچ گونه یادگیری سازمانی.(وریارد۴،۱۹۹۸) شناخت هوش سازمانی به تعیین نقاط قوت و ضعف یک سازمان کمک می کند. ملاحظه می شود که هوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی ،منبعی نامحدود از سرمایه های فکری است که اگر به درستی شناسایی و مدیریت شود،توانایی انعطاف پذیری سازمان را در انطباق با نیازهای بومی،ملی و جهانی افزایش می دهد.به بیان دیگر ،در صورتی که زمینه لازم برای ارتقا هوش سازمانها فراهم شود،سازمانها با صرف انرژی و منابع کمتر اما با اقدامات هوشمندانه می توانند زمینه لازم برای ایجاد تعهد هرچه بیشتر در سازمان ایجاد کنند.به دلیل اهمیت موضوع یاد شده ،در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی مؤلفه ها و ابعاد هوش سازمانی به شناسایی رابطه هر یک از مؤلفه های آن با تعهد سازمانی پرداخته شود.

(۲-۱بیان مسئله

سازمان آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف والای خود،یعنی تعلیم و تربیت انسانها،نیازمند برخورداری از معلمان تلاشگر،دلسوز و متعهد است.معلمان متعهد با داشتن التزام عملی و احساس مسئولیت،وظایف خود را به بهترین شکل انجام می دهند و موجب افزایش کارایی ،اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی می شوند.معلمان به عنوان نیروهای انسانی از مهمترین عوامل سازمان آموزش و پرورش هستند.این عوامل ،چرخهای سازمان را به تحرک وا می دارند تا سازمان به بقایش ادامه دهد،از از زوالش جلوگیری شود،در جامعه سودمند باشد و شناسنامه عمر سازمانی گویای ابتکارات ،خلاقیتها،توسعه و پیشرفت باشد. آموزش و پرورش یکی از سازمانهای دولتی است.چنین سازمانی برای اجرای دقیق برنامه های توسعه ای و پیشرفت به معلمان و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نیاز دارد تا علاوه بر ماندگار بودن در سازمان و جلوگیری از هزینه های مجدد ،کار مفید بیشتری در برابر مشاغل و وظایف خود انجام دهند.سازمان آموزش و پرورش زمانی می تواند حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد که منابع انسانی آن نسبت به حرفه،سازمان و ارزشهای کاری ،تعهد و وابستگی از خود نشان دهند و مشارکت شغلی بیشتری داشته باشند. (زکی،۱۳۸۸)تفاوت میان یک تیم بسکتبال قهرمان جهان و ۵ نفر آدم بلند قد در چیست؟تفاوت های بسیاری وجود دارد.هریک از افراد به تنهایی دارای درجه ای از استعداد ،دانسته ها و انگیزه ها هستند.اما این به تنهایی کافی نیست .آنها باید مقصدی مشترک خاص خود را با مقاصد دیگران ترکیب نمایند.همین اصل برای یکپارچگی منابع هوشمندی هر سازمانی که تصور کنید نیز وجود دارد.موفقیت چنین سازمان هایی بر ادغام موفق هوش انفرادی به یک هوش جمعی و مشترک بستگی دارد(آلبرخت بعد از اینکه افراد باهوش در یک سازمان استخدام می شوند،تمایل به بی علاقگی دسته جمعی یا حماقت گروهی پیدا می کنندو عموما سازمانها بیش از آنکه از رقبایشان آسیب ببینند،خودشان به خود آسیب می زنند.(آلبرخت[۲] ۲۰۰۲)لذا هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک بنگاه برای به کارگیری همه نیروی مغزی اش و تمرکز آن نیروی مغزی بر انجام ماموریتش.مولفه هوش سازمانی به عنوان مولفه جدیدی که در سال ۲۰۰۲ توسط کارل آلبرخت مطرح گردیده است این قابلیت را دارد که زمینه ایجاد تعهد هر چه بیشتر در میان کارکنان یک سازمان ایجاد کند.  لذا با توجه به جدید بودن این موضوع به بررسی آن می پردازیم.هوش سازمانی ترکیبی از تمامی مهارت های لازم برای وجود یک سازمان است و تعهد سازمانی نیز عامل مهمی برای درک ،فهم ،پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل ذکر شده است. هوش سازمانی دارای هفت بعد می باشد که شامل چشم انداز استراتژیک،سرنوشت مشترک،میل به تغییر ،اتحاد و توافق،روحیه،کاربرد دانش ،فشار عملکرد.تعهد سازمانی ،نگرشهای مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمان(نه شغل)است که در آن مشغول به کارند،به بیان دیگر شخص در تعهد سازمانی نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد.تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل ،نیاز و الزام به منظور ادامه اشتغال در سازمان ،و در بر گیرنده تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری است(آلن و می یر[۳]،۱۹۹۰)تعهد سازمانی نیرو و توانی است که افراد را ملزم و موظف می کند تا در راستای یک یا چند هدف،رفتار و کنش های مربوط به هم را ایفا کنند(کوهن[۴]،۲۰۰۳)تعهد سازمانی قدرت و نیروی واقعی است تا افراد ،خود را به سازمان ملتزم،و سازمان را معرف خود بدانند(آرنولد[۵]،۲۰۰۵)تعهد سازمانی موجب می شود تا فرد،هویت خود را با سازمان و اهداف آن منطبق بداند و آرزو کند تا عضوی از سازمان کارش باشد(میلر[۶]،۲۰۰۳) تعهد سازمانی شامل دو بعد نگرش و رفتار ا ست.زمانی که فرد نسبت به  رویداد یا پدیده ای قضاوت و داوری ارزیابانه ای به صورت مناسب یا نامناسب داشته باشد به بعد نگرشی تعهدسازمانی توجه می شود.در این حالت ،تعهد سازمانی شامل مؤلفه های عاطفی و شناختی افراد نسبت به سازمان خواهد بود.ویژگی رفتاری تعهد سازمانی تاکید دارد که افراد دلسوزانه و متعهدانه وظائف سازمانی را ایفا کنند به گونه ای که افرادی اخلاقی به نظر آیند تا فردی منفعت خواه.تعهد سازمانی سازه ای است که اعضای سازمان موظف و متعهد به باورها و کنش هایی شوند که تداوم بخش فعالیتها و التزامات آنها به سازمان محل کارشان باشد(میلر و و لی[۷]،۲۰۰۱)با بررسی ابعاد هوش سازمانی  که نهایتا معطوف به رسالت و ماموریت سازمان می باشد به تلاقی اهدافش با تعهد سازمانی که توجه عمیقش به رسالت سازمان می باشد میرسیم.این پژوهش بر آن است که به این سؤال اساسی پاسخ گوید چه رابطه ای میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستانهای شهر ستان قوچان وجود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستانها

 فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان هوش سازمانی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستانها

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ ) مقدمه ۴
(۲-۱بیان مسئله ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱ هدف اصلی ۸
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۸
۱-۵فرضیات پژوهش ۹
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲) فرضیات فرعی ۹
۱-۶ )متغیرهای تحقیق ۱۰
۱-۷) تعاریف اصطلاحات ۱۰
۱-۷-۱) تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) بخش اول هوش سازمانی ۱۴
۲-۱-۱) مقدمه ۱۴
۲-۱-۲) هوش ۱۴
۳-۱-۲تعریف هوش: ۱۵
(۴-۱-۲از هوش فردی تا هوش سازمانی: ۱۵
۵-۱-۲تعریف هوش در سازمان ۱۸
۶-۱-۲هوش سازمانی چیست؟ ۱۸
۷-۱-۲ دیدگاه دانشمندان در مورد هوش سازمانی ۱۹
۲-۱-۸ابعاد هوش سازمانی: ۲۳
۲-۱-۹هوش سازمانی به عنوان یک استراتژی ۲۷
۲-۳پشینه ی پژوهش های انجام شده به صورت میدانی ۲۹
۲-۳-۱) خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۲۹
۲-۲)بخش دوم –تعهد سازمانی ۳۳
۲-۲-۱)مقدمه ۳۳
۲-۲-۲)انواع تعهد ۳۵
۲-۲-۳)ضرورت توجه به تعهدسازمانی ۳۶
۲-۲-۴اهمیت تعهد ۳۷
۲-۲-۵دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی ۳۸
۲-۲-۶تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟ ۳۹
۲-۲-۷متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی ۴۴
۲-۳) پیشینه ی پژوهش های انجام شده به صورت میدانی ۵۴
۲-۳-۱) خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۴
۲-۳-۲)خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۵۵
۲-۳-۴) چارچوب نظری ۵۵
۲-۳-۶)متغیر وابسته ۵۶
۲-۳-۷)متغیر تعدیل کننده ۵۶
۲-۳-۸) نمودار چارچوب نظری ۵۷

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳)مقدمه ۵۹
۳-۲) روش تحقیق ۵۹
۳-۳) جامعه و نمونه آماری ۶۰
۳-۴) روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۱
۳-۵) روش جمع آوری داده ها و ابزار آن ۶۲
۳-۶) روایی واعتبار ابزار پژوهش ۶۴
۳-۶-۱) روایی آزمون: ۶۴
۳-۶-۲)اعتبار (پایایی) آزمون: ۶۴
۳-۶-۳)ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۴
۳-۷) شیوه جمع آوری داده ها ۶۵
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۳-۸-۱) آمار توصیفی ۶۶
۳-۸-۲) آمار استنباطی ۶۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیه ها ۷۰
۴-۱) مقدمه ۷۱
۴-۱-۱) بررسی دموگرافی اعضاء نمونه ۷۱
۴-۲توصیف داده ها ۷۱
۴-۳تحلیل داده ها: ۷۵

فصل پنجم نتیجه گیری ها

پیشنهادات ۹۲
۵-۱)مقدمه ۹۳
۵-۲)نتایج بر اساس یافته های تحقیق ۹۳
۵-۲-۱) فرضیه اصلی ۹۳
۵-۲-۲) فرضیه فرعی اول ۹۴
۵-۲-۳) فرضبه فرعی دوم ۹۴
۵-۲-۴) فرضیه فرعی سوم ۹۵
۵-۲-۵) فرضیه فرعی چهارم ۹۵
۵-۲-۶) فرضیه فرعی پنجم ۹۶
۵=۲=۷)فرضیه فرعی ششم ۹۶
۵-۲-۸)فرضیه فرعی هفتم ۹۷
۵-۴) محدودیت های پژوهش ۹۷
۵-۵) پیشنهادهای محقق ۹۸
۵-۵-۱) پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش ۹۸
۵-۵-۲) پیشنهاد به سایر محققان ۹۹
۶-۵ محدودیت های پژوهش ۹۹
پیوست ها ۱۰۰
منابع: ۱۱۳

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *