دانلود پایان نامه بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۷۳۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۱۱| قیمت : ۲۰۰۰ تومان[/box]

چکیده:در سال های اخیر در ادبیات مالی دنیا درباره کیفیت اقلام تعهدی و بررسی آثار آن تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است . و این که متغیر مورد اشاره می تواند آثار موثری بر دیگر جریانات حسابداری و ادبیات مالی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و تعیین نقش آن بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها پرداخته شده است.همچنین در این تحقیق تلاش شده است که آثار هر یک از عوامل تعیین کننده بر کیفیت اقلام تعهدی به تنهایی بر وجه نقد مورد آزمون قرار گیرد.هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های فعال در صنعت خودروسازی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف ، تعداد ۴۴ شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره مالی ۸۰-۸۶ در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل دیچا ودیچو کیفیت اقلام تعهدی بدست آمده و سپس میزان تاثیر آن بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدینگونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر میباشد.همچنین در فرضیه های فرعی تایید شد که هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاوو دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[۱] بیان شده است که:«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی  نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ بیان مساله

  ترازنامه شرکت ها حاکی است که وجه نقد یکی از منابع عمده تشکیل دهنده دارایی های شرکت می باشد.اما سرمایه گداری در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت هزینه فرصت تحمیل میکند.به خصوص در شرایطی که امکان سرمایه گذاری های سودمندتر برای شرکت مهیا باشد.با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا و همکاران ،۲۰۰۸،ص۱۳۶)[۲]. از سوی دیگر نتیجه انکار ناپذیر کیفیت پایین سود ، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میباشد.علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است،چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد وتخصیص های ذهنی هستیم.لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع،زمانبندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذابر تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری های شرکت موثر باشد(باتاچاریا و همکاران،۲۰۰۷،ص۵۵)[۳].بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی ،عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث میشود سرمایه گذاران آگاهانه تر سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیر قابل حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره ی پایین تری در شرکت سرمایه گذاری کنند.توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه ی تامین مالی بالا)کاهش می یابد (گارسیا و همکاران،۲۰۰۸،ص۱۲۵)[۴].از این منظر میتوان یکی از دلایل نگهداری مقادیر زیاد وجه نقد در شرکت را به کیفیت پایین گزارشگری مالی ربط داد که در این تحقیق به مطالعه این موضوع،همراه با بررسی پرسش هایی که میتوان در این رابطه مطرح باشد، از قبیل موارد زیر خواهیم پرداخت.

۱-کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها در ایران میتواند تاثیر داشته باشد،یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ این تاثیر چگونه مبیاشد؟آیا تاثیر همسو و مثبت خواهد داشت یا بر عکس؟

۲- هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی چه تاثیری بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها در ایران میتواند داشته باشد؟

شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ بیان مساله ۵

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق. ۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۷

۵-۱ اهداف تحقیق. ۸

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۸

۷-۱ فرضیه های تحقیق. ۱۱

۸-۱ متغیر های عملیاتی تحقیق. ۱۲

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۲ حسابداری تعهدی. ۱۷

۳-۲ اقلام تعهدی. ۱۷

۴-۲ اهمیت اقلام تعهدی. ۱۸

۵-۲  سود حسابداری. ۱۹

۶-۲ استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و کیفیت سود ۲۰

۷-۲ کیفیت اقلام تعهدی. ۲۰

۸-۲ مدیریت سود ۲۱

۹-۲  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. ۲۲

۱۰-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. ۲۳

۱۱-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۲۴

۱۲-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. ۲۵

۱۳-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۲۶

۱۴-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. ۲۶

۱۵-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۷

۱۶-۲ وجه نقد و چارچوب نظری. ۲۹

۱۸-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. ۳۲

۱۹-۲ اهمیت جریان های نقدی. ۳۳

۲۰-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۳۴

۲۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.۳۶

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق.۳۸

۱-۳ مقدمه ۳۹

۲-۳ روش تحقیق. ۳۹

۳-۳ جامعه مطالعاتی. ۴۰

۴-۳ قلمرو تحقیق. ۴۱

۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۴۱

۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۴۸

۱-۷-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۴۸

۲-۷-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۵۶

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۵۶

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۶۱

۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۱

۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: ۶۲

۴-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۸۶

۵-۴ مدل کلی تحقیق با حضور متغیر مستقل و متغیر های کنترلی.۸۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۴

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۴

۱-۲-۵ فرضیه اصلی تحقیق : ۹۴

۲-۲-۵ فرضیه فرعی دوم : ۹۶

۳-۲-۵ فرضیه فرعی سوم : ۹۶

۴-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم : ۹۷

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۹۷

۴-۵ پیشنهادها ۹۹

۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۹۹

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. ۱۰۰

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۰۰

پیوست ها

پیوست ااف : نام شرکت های نمونه آماری صنایع مواد غذایی. ۱۰۲

پیوست ب : نام شرکت های نمونه آماری صنایع خودروسازی. ۱۰۴

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۰۶

منابع لاتین: ۱۰۸

منابع  اینترنتی: ۱۱۰

چکیده انگلیسی: ۱۱۱

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۲۰۰۰تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
شیوه های زنجیره تامین سبز و عملکرد

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *