دانلود پایان نامه بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۶۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۴| قیمت : ۱۸۰۰۰تومان

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری دبیران مقطع متوسطه شهرتربت حیدریه تهیه‌وتدوین گردیده است. جامعه آماری شامل ۴۲۲ نفر از دبیران می‎باشد که بر اساس‎‎‌جدول‎مورگان تعداد ۲۰۲ نفر از دبیران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر ازنوع پیمایشی است. همچنین متغیرهای پژوهش شامل متغیر مستقل(ملاک) رهبری عاملیت و خادمیت و متغیر وابسته(پیشبین) کیفیت زندگی کاری دبیران می‏باشد و گردآوری داده‏ها به وسیله دوپرسشنامه صورت گرفته است که پرسشنامه خادمیت و عاملیت محقق ساخته و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون تدوین شده است بطوری که پرسشنامه عاملیت و خادمیت با۴۷ سوال بسته، با ۱۰ شاخص و گویه‏های مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس ۶ گزینه ای تهیه شده و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با۳۰ سوال بسته، با ۲ شاخص و گویه‏های مرتبط با هر سوال بر اساس مقیاس ۶ گزینه ای می‎باشد جهت بررسی اعتبارپرسشنامه‏ها ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی اسپیرمن  و نرم افزارSPSS استفاده شده است؛ بطوریکه نتایج آزمون نشان داد که بین رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری ارائه شده است .

۱-۱ مقدمه

امروزه آموزش و پرورش، تنها وسیله دسترسی به تکنیکی قوی تر، رشد، توسعه و پیشرفت است و توجه به کمیت و کیفیت آن از عواملی است که در تداوم و تسریع توسعه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دخیل می‏باشدوبالطبع، مدیریت واداره آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است امروزه مدیریت سازمان‏های آموزشی به شکل سنتی و متداول آن منسوخ گردیده و تأکید می‏گردد که تحول و نوآوری، خلاقیت، مشارکت، آینده نگری، ایجاد انگیزش و هدایت صحیح کارکنان، از جمله ویژگی‏های مهم مدیریت امروز است که تحت عنوان رهبری سازمان از آن یاد می‏شود، یعنی وجود رهبرانی که طبق شرایط موجود بتوانند از طریق به کار گیری سبک‏های مناسب، معلمان و کارکنان را به انسان‏هایی توانمند و مشارکت جو مبدل نمایند(حمیدی، ۱۳۸۵).پس می‏توان گفت علت  وجودی و مسئولیت اساسی مدیران آموزشی، رهبری اثربخش و کارآمد درمدارس می‏باشد. محیط کارو نحوه مدیریت مدارس احساسات مختلفی‌رادر کارکنان و به ویژه معلمان بر می‌انگیزد. این احساس در تأمین رضایت و یا عدم رضایت و همچنین افزایش کارایی آنان نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. لذا ویژگی‏های شخصیتی‌وشغلی مدیران در رابطه با رضایت مندی‌دبیران، عملکرد تحصیلی و افزایش کارایی آنان و در نهایت، کیفیت زندگی کاری دبیران حایز اهمیت می‏باشد.اغلب متفکران تربیتی بر این نظر هستند که دبیران، بزرگترین و مهم ترین عامل مؤثر در جریان تعلیم وتربیت هستند. بنابراین هر تلاشی که اصلاح فرایند آموزش و پرورش را مد نظر داشته باشد، بی نیاز از توجه دبیران نخواهد بود. رفتار، سلوک، منش و شخصیت دبیر است که مهم ترین تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم را بر شخصیت دانش آموزان به جای می‏گذارد و ارزش‏ها را نهادینه می‏کند. تنها دبیر است که می‏تواند با آگاهی، هوشیاری و زیرکی ظرفیت‏های دانش آموزان را شناسایی و آنان را متبلور سازد. سازماندهی آموزش و پرورش بدون همکاری نزدیک مدیران و دبیران و تلاش آنان ممکن نخواهد بود، بنابراین باید به نقش دبیرو نیازهای او وکیفیت زندگی کاری او توجه نمود تا او را به تلاش برای همراهی با خود جهت دست یابی به اهداف سازمان برانگیخت .

۱-۲-بیان مسئله:

ایفای نقش رهبری به عنوان جوهره مدیریت شناخته شده است . مدیریت و رهبری مهم ترین عامل رشد و بالندگی و حیات هرسازمان‏ است(گودرزی،۱۳۸۰: ۱۹)ظهور رهبران در مجموعه‏های انسانی اعم از گروه، سازمان، ملت و جامعه جهانی وقتی بیشتر احساس می‏شود که این مجموعه با مسایل و مشکلات، بحران و فشارهای داخلی و خارجی مواجه گردند(خدیوی، ۱۳۸۶). به نظر بعضی دیگر از متخصصان، تمامی تغییر و تحولات تاریخ، پیشرفت و عقب ماندگی یک جامعه، پیروزی‌وشکست‏های‌یک ملت وسازندگی‏ها و خرابی‏های یک کشور معلول رهبری‏های درست یا غلط رهبران آن‏ها می‏باشد(جاسبی،۱۳۷۰).مدیریت آموزش و پرورش عبارت است از ایجاد زمینه و فراهم ساختن وسیله، و بروز و به کارگیری استعدادهای دانش آموزان، تحکیم بخشیدن به روابط انسانی وگروهی و اتخاذ روش و تعیین خط مشی اصولی در کلیه امور، برای بارور ساختن هدف‏های تربیتی (عسکریان، ۱۳۷۶: ۸۷).صاحب نظران متعددی در زمینه مدیریت آموزشی به رسالت مدیریت در قبال رهبری پرداخته و به موازات آن بر کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی، و ایجاد ارتباط تاکید ورزیده و برای رهبری تعاریفی را ارایه نموده اند.  گرون(۲۰۰۳)رهبری را به عنوان مفهومی مرتبط با اختیار، قدرت، نفوذ، اجبار و داشتن مهارت و نیرو دانسته و آن را به عنوان برجسته ترین مفاهیم مدیریتی در تعلیم وتربیت قلمداد می‏نمایند.علاقه بند، منظوراز رهبری‌را‌در‌مدیریت، فراگرد اثرگذاری و نفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری و هدایت آن‏ها در ایفای وظایف سازمانی تعریف نموده است(علاقه بند، ۱۳۸۳: ۱۲۸).شریعتمداری رهبری را فرایندی می‏داند که ضمن آن، مدیریت سازمان می‏کوشد تا با انگیزه و ارتباطی مؤثر، ایجاد وظایف‌را در تحقق اهداف‌سازمانی‌تسهیل‌وکارکنان را از روی میل، به انجام وظایفشان ترغیب نمایند(شریعتمداری، ۱۳۸۴: ۱۲۶).اما مدیران سازمان‏ها، خود بسته به دیدگاه و ویژگی‏های شخصی، یکی از تئوری‏های مطرح رابه عنوان اصول مدیریت خود انتخاب می‏نمایند. گروهی از مدیران، رویکرد اجتماعی و روان شناسی دارند و نظریه خادمیت را در مدیریت خود به عنوان اصل قبول دارند و دوست دارند خود را وقف اهداف سازمان نمایند و منافع سازمان را بر منافع فردی ترجیح دهندو گروهی دیگر در صدد برآوردن نیازها و منافع شخصی خود هستند و نظریه عاملیت را در دستور کار خویش قرار می‏دهند (خدیوی،۱۳۸۶).آموزش و پرورش به عنوان یکی از عظیم ترین و فراگیرترین نهادهای اجتماعی شناخته شده است که اکثر مردم به نوعی با آن در ارتباط می‏باشند. آموزش و پرورش منشاء بالقوه تغییرات مهم و ارزشمند در تمامی ابعاد مختلف زندگی افراد می‏باشد. باتوجه به این گستره و اهمیت و با توجه به پیچیدگی حاکم برنقش تربیتی آن، می‏توان نقش‌خطیرمدیران و دبیران به عنوان نیروی انسانی این سازمان در پرورش و آماده کردن دانش آموزان برای کسب علم و آماده شدن جهت اشتغال و زندگی در اجتماع را دریافت. بنابراین باید از منبع نیروی انسانی به صورتی که درخور و برازنده آن باشد حداکثراستفاده را به عمل آورد که ضرورتش، گسترده‌تر‌کردن آموزش و پرورش و تخصص با هدف رشد و توسعه استعدادها و خلاقیت نیروی انسانی است تا از این طریق زمینه‏های لازم برای ارتقای بهره وری از منابع انسانی فراهم شود(محتشم، ۱۳۸۶: ۲۵)اغلب متفکران تربیتی بر این نظر هستند که دبیران، بزرگترین و مهمترین عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند. بنابراین هر تلاشی که اصلاح فرایند آموزش و پرورش را مد نظر داشته باشد بی نیاز از توجه دبیران نخواهد بود. رفتار، سلوک، منش‌و شخصیت دبیر است که مهمترین تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم را بر شخصیت دانش آموزان به جای می‏گذارد و ارزشها را نهادینه می‏کند . تنها دبیر است که می‏تواند با آگاهی، هوشیاری و زیرکی، ظرفیتهای دانش آموزان را شناسایی و آنان را متبلور سازد (مرزبان،۳۲:۱۳۸۰).دبیری شغل‌مهمی است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. این ضرورت عمدتاً، شکل دهی تجربیاتی است که منجر به تغییرات مطلوب رفتاری در دانش آموختگان می‌شود. بنابراین کارایی‌و انگیزه دبیران‌می‌تواند به‌طورمستقیم درتعلیم و تربیت دانش آموزان مؤثر باشد بنابراین باید به نقش دبیر، نیازهای او و زندگی کاری او توجه‌گرددتا او را به تلاش برای همراهی با خود، جهت دستیابی به اهداف سازمان برانگیزد.لذا با عنایت به موارد ذکر شده، پرسشی که قابل طرح است اینکه بین عاملیت و یا خادمیت مدیران و کیفیت زندگی کاری دبیران چه رابطه ای وجود دارد؟ چرا که نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‏دهد که بین رویه‏های مدیریت منابع انسانی و مشارکت کارمندان سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد و ارتقای مشارکت کارکنان ازطریق ارتقای کیفیت زندگی کاری دبیران، کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می‏شود(قبادی، ۱۳۸۷).نظریه عاملیت[۱] از جنسن و مک لینگ[۲] در اواسط دهه ۱۹۷۰ مطرح شد این نظریه بر مدل انسان اقتصادی استوار است بدین معنی که انسان را بازیگر خرد مندی می‏داند که همواره می‏کوشد تا منفعت خویش را حداکثر کند.نظریه خادمیت[۳] را رابرت کی‌گرین لیف[۴] (۱۹۹۰-۱۹۰۴)برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰مطرح ساخت که ریشه در اخلاقیات، روان شناسی و جامعه شناسی دارد.نظریه خادمیت فلسفه عملی‌وروشی‌از زندگی است که درآن رهبر، با نفوذ والگو سازی و حمایت، کارکنان را تشویق می‏کند که به دیگران خدمت کنند.این نظریه(خادمیت) روشی فلسفی است که درآن کارکنان درهمه جنبه‏های زندگی‌حرفه ای رشد می‏یابند و ترغیب می‏شوندکه عملکرد بهتری داشته باشند.رهبری خادمیت در ابتدا نیازهای کارکنان را مورد توجه قرارمی‌دهدو درواقع رهبر به عنوان خادمِ دیگران عمل می‏کندو به انسان‏ها ارج می‏نهدو در سازمان به دنبال توسعه فردی اعضای سازمان است.(راسل، ۲۰۰۱)لاری اسپیرز[۵] مدیر فعلی موسسه گرین لیف پس از مطالعه و بررسی مقالات گرین لیف ده ویژگی را برای‌رهبران خدمتگزار برشمرد که‌ عبارتنداز : ۱-گوش دادن ۲-همدلی ۳-شفا بخشی ۴-آگاهی ۵-متقاعد سازی ۶-مفهوم سازی ۷-آینده نگری و دوراندیشی ۸-خادمیت و سرپرستی ۹-تعهد به رشد افراد ۱۰-ایجاد گروه . در نظریه خادمیت مدلی از انسان تصور می‏شود که جمع گرا، نوع دوست، نیکو نهاد، دوستدار سازمان و خادم اهداف آنست. چنین انسانی به عنوان مدیر، منافع سازمان را بر نفع خویش ارجع می‏داندوقبل از آنکه به نتایج کار در مورد منافع خویش بیندیشد به مصالح جمع و منافع سازمان فکرمی‏کند البته این موضوع در نظریه خادمیت که مدیران خودراوقف سازمان می‌کنند بدین معنی نیست که آنها به ارضای نیازهای بقا ارج می‏نهند، مدیران خادم نیزباید درآمدی مکفی برای ادامه حیات مادی خود داشته باشند، اما تفاوت آنان با مدیران کارگزار و عامل آن است که این گروه منافع خود رامقدم بر منافع سازمان نمی‌دانند و بر این باورند که اگر سازمان بقا یابد آنان نیز باقی خواهند بود.(الوانی،۸:۱۳۸۰).نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که بین رویه‏های مدیریت و مشارکتِ کارمندان سازمان رابطه مستقیمی وجود دارد و ارتقای مشارکت کارکنان از طریق ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان میسراست.(قبادی، ۱۳۸۷) .اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. اما در معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد. در عین حال می‏توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد:اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای‌از نتایج برای کارکنان، نظیررضایت مندی شغلی، فرصتهای رشد، مسایل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرمابا کارکنان‌ومیزان پایین بودن حوادث در محیط کار دارد.دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای ازکارهابا عملکرهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد (رودکی، ۱۳۸۲).واژه کیفیت زندگی کاری به رضایت یا عدم رضایت کارکنان نسبت به شرایط محیط کار اشاره دارد. اندازه گیری کیفیت زندگی کاری به صورت عینی دشوار است، زیرا به ادراک افراد بستگی دارد یعنی شرایطی که برای یک فرد، آرمانی است ممکن است برای شخص دیگر سخت و دشوارباشد(میرزایی سقین سرا، ۱۳۸۷).تعریف عینی کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشت‌وایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، مردم سالاری، تنوع و غنی بودن مشاغل و … (ممی زاده، ۲۲۴:۱۳۷۵).نظریه مورتون: اهم‌شاخص‌های‌کیفیت‌زندگی‌کاری‌که‌توسط‌مورتون تعیین‌گردیده اندعبارتنداز: حقوق و مزایا، جدول زمانی کار، ماهیت شغل، جنبه‏های فیزیکی شغل، عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر زندگی است (مشبکی، ۱۳۸۵).لذا با توجه به مطالب مطرح شده در بالاو همچنین عنوان پژوهش، این سوال اساسی مطرح می شود که آیا بین رهبری عاملیت و خادمیت مدیران و کیفیت زندگی کاری دبیران رابطه وجود دارد؟

رهبری عاملیت و خادمیت

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری 

چکیده:۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله: ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴-اهداف تحقیق: ۸
۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۸
۱-۶سوال‏های پژوهش: ۹
۱-۷- متغیرهای موردمطالعه: ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری: ۹
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی: ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه: ۱۱
۲-۲رهبری و مدیریت: ۱۱
۲-۲-۱-تعاریف رهبری و مدیریت ۱۱
۲-۲-۲-تعریف لغوی: ۱۱
۲-۲-۳-تعاریف اصطلاحی مدیریت و رهبری ۱۲
۲-۲-۴-تعریف مدیریت ۱۲
۲-۲-۵- تعاریف رهبری ۱۳
۲-۲-۶-ماهیت رهبری ۱۵
۲-۲-۷- نظریه‏ ها و دیدگاه‏ها در مورد رهبری و مدیریت ۱۵
۲-۲-۸-تئوری رهبری فرهمند ۱۹
۲-۲-۹- تفاوت رهبری و مدیریت ۲۳
۲-۲-۱۰-وظایف رهبری ۲۵
۲-۳- مفهوم سازمان آموزشی و مدیریت آموزشی ۲۶
۲-۳-۱-سازمان آموزشی ۲۶
۲-۳-۲ – تعاریف مدیریت از دیدگاه اندیشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت ۲۶
۲-۳-۳آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی ۲۷
۲-۳-۴- مدیر و رهبر خدمتگزار ۲۹
۲-۳-۵- کاربردهای رهبری خدمتگزار ۳۱
۲-۴-چهار چوب نظری ۳۳
۲-۴-۱تاریخچه نظری خادمیت ۳۳
۲-۴-۲معرفی تئوری رهبری خدمتگزار ۳۳
۲-۴-۳- مدیریت مستخدمین ۳۵
۲-۴-۴- مشخصات مدیریت مستخدمین ۳۵
۲-۴-۵- ویژگی و شاخصه‏های رهبری خدمتگزار ۳۷
۲-۴-۶- نظریه‏های خادمیت ۴۰
۲-۴-۶-۱- نظریه فرایند مدیریت و توسعه ۴۱
۲-۴-۷-نظریه عاملیت ۴۳
۲-۴-۸-تفاوت عاملیت با خادمیت ۴۵
۲-۴-۹-نظریه‏های مربوط به سبک‏های خادمیت مدیران ۴۷
۲-۴-۹-۱- آرم استرانگ ۴۹
۲-۴-۹-۲- دیویس، شورمن و دونالدسون ۴۹
۲-۴-۱۰- دیدگاه ائمه در باره خدمتگزاری ۴۹
۲-۴-۱۱-ارزش‏های خدمت رسانی از زبان ائمه(ع) ۵۰
۲-۴-۱۱-۱- واگذاری امور به جوانان ۵۳
۲-۵-کیفیت زندگی کاری مدیران ۵۳
۲-۵-۱-تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۵۳
۲-۵-۲-کیفیت زندگی کاری به تعبیر کاسیکو(۱۹۹۲) ۵۵
۲-۵-۳- کیفیت زندگی کاری به تعبیرکوپلمان ۵۵
۲-۵-۴-کیفیت زندگی کاری ۵۶
۲-۵-۴-۱- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرآیند ۵۷
۲-۵-۴-۲- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف ۵۷
۲-۵-۴-۳- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فلسفه ۵۷
۲-۵-۵- دست آوردهای اجرای برنامه‏های کیفیت زندگی کاری ۵۸
۲-۵-۶- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری ۵۹
۲-۵-۷- شاخص‏های بهبودکیفیت زندگی کاری ۶۱
۲-۵-۸-مؤلفه‏های بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان ۶۱
۲-۵-۹- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری ۶۲
۲-۵-۱۰-نتایج کیفیت زندگی کاری ۶۳
۲-۵-۱۱-نظریه‏های کیفیت زندگی کاری ۶۳
۲-۵-۱۱-۱-نظریه مینزبرگ ۶۳
۲-۵-۱۱-۲-نظریه مورتون ۶۴
۲-۵-۱۱-۳- نظریه دوبرین ۶۴
۲-۵-۱۱-۴-نظریه توماس تاتل ۶۵
۲-۵-۱۱-۵- تئوری مک کلاند ۶۵
۲-۵-۱۱-۶- نظریه میلز ۶۵
۲-۵-۱۱-۷- نظریه لوین ۶۶
۲-۵-۱۱-۸- نظریه والتون ۶۶
۲-۵-۱۱-۹- نظریه دسلر ۶۷
۲-۶- پیشینه پژوهش ۶۸
مدل نظری تحقیق :۷۳

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه ۷۴
۳-۲- روش تحقیق ۷۴
۳-۳- جامعه آماری ۷۴
۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۷۵
۳-۵- تعیین حجم نمونه ۷۵
۳-۶- متغیرهای تحقیق ۷۶
۳-۷- روایی پرسشنامه ۷۸
۳-۸- پایایی ۷۸
۳-۹- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۸۰
۳-۱۰- روش‏های آماری ۸۱
۳-۱۱- قلمرو مکانی تحقیق: شهر تربت حیدریه ۸۲
۳-۱۲- قلمرو زمانی:سال تحصیلی ۱۳۹۲-۸۲۱۳۹۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۸۳
۴-۲- بخش اول : یافته‏های توصیفی ۸۳
۴-۲-۱- جنسیت ۸۴
۴-۲-۲- سن ۸۵
۴-۲-۳- سابقه کار ۸۶
۴-۲-۴- مدرک تحصیلی ۸۷
۴-۲-۵- رشته تحصیلی ۸۸
۴-۲-۶- توصیف متغیر‏های تحقیق ۸۹
۴-۲-۷- پاسخ افراد به سوال‏های پرسشنامه‏های تحقیق ۹۰
۴-۲-۸- سبک عاملیت و خادمیت ۹۸
۴-۲-۹- کیفیت زندگی کاری ۹۹
۴-۳- بخش دوم: تحلیل‏های استنباطی داده‏های پژوهش ۹۹
۴-۳-۱- فرضیه اصلی : بین رهبری عاملیت و خادمیت با کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد .۱۰۰
۴-۳-۲- فرضیه‏های فرعی۱۰۳

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
۵-۱- یافته‏های مربوط به وضعیت جمعیتی دبیران مورد مطالعه ۱۰۷
۵-۲- نتایج مربوط به تاثیر عاملیت و خادمیت رهبر بر کیفیت زندگی کاری دبیران ۱۰۸
۵-۳- نتایج مربوط به فرضیه‏های تحقیق ۱۰۹
۵-۴- محدودیت‏های تحقیق ۱۱۳
۵-۵- ارایه پیشنهادها ۱۱۳
۵-۶- ارایه پیشنهادهای مطالعاتی: ۱۱۵
پیوست ها ۱۱۶
فهرست منابع فارسی ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۲۲
چکیده انگلیسی ۱۲۴
عنوان انگلیسی ۱۲۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۸۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *