دانلود پروژه بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار،استراتژی بازاریابی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۱۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۴| قیمت : ۹۰۰۰ تومان

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟ بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایداردر می یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریتی پیچیده است. بااین حال، شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی می تواند در طراحی و اجرای این مسیر بسیار موثر و راه گشا باشد. در این راستا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی سعی دارد چارچوب تحلیلی مناسبی را برای شناخت مفاهیم بنیادین مزیت رقابتی و در نتیجه کمک به طراحی و اجرای الگوها و روشهای کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار برای سازمانها ارائه کند.در دادمه مقدمه و بیان مسئله دانلود پروژه بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت ارائه شده است.

۱-۱)بیان مسئله

مدیران موجب بروز انگیزه های قوی در استخدام افراد باهوش میشوند تا از این طریق تجارت موفقی شکل گیرد. منابع انسانی توانا در توسعه پایدار هر موسسه ای نقش مهمی دارند. سونیا و کالینز (۲۰۰۳) مفهومی به نام بکارگیری ارزش نشان تجاری را معرفی کردند که نشان میدهد چگونه اصول بازاریابی در روشهای استخدامی مدیریت منابع انسانی بکارگرفته میشوند. مزیت رقابت پایدار (SCA)، استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت از ساختارهای اصلی بازاریابی اند که به استفاده از ارزش نشان تجاری مربوط میشوند (کیم و همکاران، ۲۰۰۹).

تصویر شرکت، مفهوم شور انگیزی دارد. تصویر مناسب از هر شرکتی موجب افزایش فروش آن خواهد شد و این امر بواسطه وظیفه شناسی و رضایت مشتریان حاصل میشود. اکنون بسیاری از شرکتها به اهمیت این مسئله وافق هستند، که کارکنان جذاب، توانمند و باکیفیت بخش مهم مزیت رقابتی آنها را تشکیل میدهند (ففر ۱۹۹۴، تیس ۱۹۹۸، توربان و گرینینگ ۱۹۹۷). این پروژه بر روی صنعت بیمارستان متمرکز شده و هدف اصلی مقاله نیز این است که نشان دهیم چگونه مزیت رقابتی پایدار بر استراتژی بازاریابی تاثیرگذار است، چگونه استراتژی بازاریابی بر تصویر بیمارستان و استخدام ارزش نشان تجاری تاثیرگذاری میکند، و چگونه تصویر بیمارستان و استفاده از ارزش نشان تجاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن فرصتهای شغلی تاثیر گذار خواهد بود.

۲-۱) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصویر شرکت، مفهوم شور انگیزی دارد. تصویر مناسب از هر شرکتی موجب افزایش فروش آن خواهد شد و این امر بواسطه وظیفه شناسی و رضایت مشتریان حاصل میشود. اکنون بسیاری از شرکتها به اهمیت این مسئله وافق هستند، که کارکنان جذاب، توانمند و باکیفیت بخش مهم مزیت رقابتی آنها را تشکیل میدهند در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای مدیریت استخدامی خود از اصول بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی در ایجاد تصویری برجسته از شرکت کمک می کند و آنجا را محل مناسبی برای کار کردن نشان می دهند. در این مقاله روش های مدیریت بازاریابی را که به بازاریابی استخدامی در صنایع بیمارستانی مربوط می شود

۳-۱) اهداف تحقیق

این مقاله بر روی صنعت بیمارستان متمرکز شده و هدف اصلی مقاله نیز این است که نشان دهیم چگونه مزیت رقابتی پایدار بر استراتژی بازاریابی تاثیرگذار است، چگونه استراتژی بازاریابی بر تصویر بیمارستان و استخدام ارزش نشان تجاری تاثیرگذاری میکند، و چگونه تصویر بیمارستان و استفاده از ارزش نشان تجاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن فرصتهای شغلی تاثیر گذار خواهد بود.

 

دانلود پروژه بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

فهرست مطالب دانلود پروژه بکارگیری موثردانلود پروژه بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

فهرست صفحه
مقدمه ۶
۱-۱)بیان مسئله ۷
۲-۱) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۳-۱) اهداف تحقیق ۸
۴-۱) مدل مفهومی تحقیق ۹
۵-۱) فرضیه های تحقیق ۹
۷-۱) روش¬تحقیق ۱۰
۷-۲-۱) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق۱۰
۸-۱)جامعه و نمونه آماری۱۰
۹-۱) روش نمونه گیری ۱۰
۱۰-۱) ابزار گردآوری داده ها ۱۰
۱۱-۱) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰
فصل دوم ۱۱
مقدمه ۱۲
۲ -۲) پیشینه نظری تحقیق ۱۲
۲ –۲-۱مزیت رقابت پایدار (۱۲
۲-۲-۲استراتژی بازاریابی.. ۱۳
۲-۲-۳تصویر شرکت۱۴
۲- ۲-۴به کار گیری ارزش نشان تجاری۱۴
۲-۳تعریف و مفهوم مزیت رقابتی ۱۸
۲-۴انواع¬مزیت¬رقابتی ۱۹
۲-۵رابطه بازاریابی با استراتژی: ۳۰
۲-۵-۲اصول¬واهداف¬بازاریابی¬رابطه¬مندومدیریت¬ارتباط¬بامشتری ۳۴
فصل سوم ۴۱
فصل سوم: روش تحقیق ۴۱
۳ – ۱ ) مقدمه ۴۲
۳ – ۲ ) روش تحقیق ۴۲
(۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف۴۲
(۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها۴۲
(۳ – ۳روشهای جمع آوری اطلاعات ۴۲
۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه ۴۳
۳ – ۵ ) روایی و پایایی پرسشنامه ۴۳
۳ – ۵ – ۱ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.۴۳
۳ – ۵ – ۲ ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه۴۴
۳ – ۶ ) قلمرو تحقیق ۴۵
۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو مکانی تحقیق۴۵
۳ – ۶ – ۲ ) قلمرو زمانی تحقیق۴۵
۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماری ۴۵
۳ – ۷ – ۱ ) جامعه آماری. ۴۵
۳ – ۷ – ۲ ) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.۴۵
۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گیری۴۶
۳ – ۹ – ۱ ) همبستگی۴۷
۳ – ۹ – ۲ ) رگرسیون خطی ۴۷
۳ – ۹ – ۲ – ۱ ) تعیین فرضیات آزمون ۴۸
۳ – ۹ – ۲ – ۲ ) محاسبه آماره آزمون ۴۸
۳ – ۹ – ۲ – ۳ ) تعیین مقادیر بحرانی ۴۹
۳ – ۹ – ۲ – ۴ ) تصمیم گیری ۴۹
۳ – ۹ – ۳ ) آزمون فریدمن ۴۹
۳ – ۱۰ ) مراحل انجام تحقیق ۴۹
فصل چهارم۵۱
۴ – ۱ ) مقدمه۵۲
۴ – ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق۵۳
۴ – ۲ – ۱ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت ۵۳
۴ – ۲ – ۲ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات پزشکی ۵۴
۴ – ۲ – ۳ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کاری ۵۵
۴ – ۲ – ۵ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۵۶
۴ – ۳ ) تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق..۵۷
آزمون فرضیه اول۵۸
آزمون فرضیه دوم۵۹
آزمون فرضیه سوم..۶۰
آزمون فرضیه چهارم۶۱
آزمون فرضیه پنجم۶۲
آزمون فرضیه ششم۶۳
آزمون فرضیه هفتم ۶۴
۴-۵) آزمون فریدمن ۶۵
فصل پنجم ۶۶
۱- ۵مقدمه ۶۷
۲-۵ نتیجه گیری از تحقیق ۶۷
۳-۵ پیشنهادهای تحقیق ۶۹
منابع و ماخذ ۷۰
منابع ۷۱

منابع پروژه

آذر، عادل و مؤمنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج ۱، سمت، ۱۳۷۷

حافظ نیا، محمد رضا، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ناشر :سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی­سمت، ۱۳۷۷

سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، ناشر : آگاه، ۱۳۸۱

فرگوسن جرج او، تاکانه یوشیا، دلاور، علی، نقشبند، سیامک، تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،نشر :ارسباران، ۱۳۷۷

هاوکینز،دل،روستا،احمد؛ بطحایی، عطیه؛رفتار مصرفکننده )تدوین استراتژی بازاریابی(، ناشر:سارگل، ۱۳۸۵

اسماعیل پور ،حسن ؛ مبانی مدیریت بازاریابی ، ،نشر نگاه دانش، ۱۳۸۴

کاتلر، فیلیپ؛ مبانی مدیریت بازاریابی ؛ مترجم علی پارسائیان؛ نشر ترمه،آبان ۱۳۸۷

کاتلر،فیلیپ؛آرمسترانگ،گری؛اصول بازاریابی؛ترجمه بهمن فروزنده.تهران:آتروپات، ۱۳۸۱­­

وارن جی، کیگان، مدیریت بازاریابی جهانی، عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،۱۳۸۰٫

کن­بلانچارد،­سه­کلید­توان­افزایی،­فضل­ا…­امینی،­نشرفرا،۱۳۷۹٫

مایکل تریسی، فرد ویزرما، راهکارهای پیشتازان بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، موسسه خدمات
فرهنگی رسا، ۱۳۷۸٫

 

منابع لاتین

Aaker, D.A., Stayman, D.M., Hagerty, M.R., 1986. Warmth in advertising: measurement,impact, and sequence effects. Journal of Consumer Research 12 (4), 365–۳۸۱٫

Abrams, M.H, 1988.AGlossary of Literary Terms, fifth ed. Holt, Rinehart and Winston,Inc., New York.Advertising Age, 2006. 4th Annual Guide to Advertising Marketing. Retrieved from http://adage.com/images/random/FactPack06.pdf on January 15, 2009.

Anderson, S.P., Renault, R., 2006. Advertising content. The American Economic Review 96 (1), 93–۱۱۳٫

Anderson, J.C., Gerbing, D.G., 1988. Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin 103 (3), 411–۴۲۳٫

Bagozzi, R.P., Gopinath, M., Nyer, P.U., 1999. The role of emotions in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science 27 (2), 184–۲۰۶٫

Bagozzi, R.P., Yi, Y., 1988. On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science 16 (1), 74–۹۴٫

Baker, J., 1996. The effects of the service environment on affect and consumer perception of waiting time: an integrative review and research propositions. Journal of Academy of Marketing Science 24, 338–۳۴۹٫

Belch, G., Belch, M., 2001. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, fifth ed. McGraw-Hill/Irwin, New York.

Bigné, J.E., Andreu, L., Gnoth, J., 2005. The theme park experience: an analysis of pleasure, arousal and satisfaction. Tourism Management 26, 833–۸۴۴٫

Bruner, J.S., 1957. On perceptual readiness. Psychological Review 64 (2), 123–۱۵۲٫

Byrne, B.M., 1998. Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS. Basic Concepts Applications and Programming. Lawrence Erlbaum Associates,

Madden, T.J., Weinberger, M.G., 1982. The effects of humor on attention in magazine advertising. Journal of Advertising 11 (3), 8–۱۴٫

M attila, A.S., Wirtz, J., 2000. The role of preconsumption affect in postpurchaseevaluation of services. Psychology and Marketing 17, 587–۶۰۵٫

Mehrabian, A., Russell, J.A., 1974. An Approach to Environmental Psychology. MIT Press, Cambridge, MA.

Monroe, K.B., 1979. Pricing: Making Profitable Decisions. McGraw-Hill, New York. Murry, J.P., Dacin, P.A., 1996. Cognitive moderators of negative-emotion effects: implications for understanding media context. Journal of Consumer Research22, 439–۴۴۸٫Oliver, R.L., 1997. Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. McGraw- Hill, New York.

Wirtz, J., Bateson, J.E.G., 1999. Consumer satisfaction with services: integrating the environmental perspective in services marketing into the traditional disconfirmation paradigm. Journal of Business Research 44 (1), 55–۶۶٫

Wirtz, J., Mattila, A.S., Tan, R.L.P., 2000. The moderating role of target-arousal on the impact of affect on satisfaction: an examination in the context of service experiences. Journal of Retailing 73 (3), 347–۳۶۵٫

Yüksel, A., 2007. Tourist shopping habitat: effects on emotions, shopping value andbehaviours. Tourism Management 28, 58–۶۹٫

Zajonc, R.B., 1980. Feeling and thinking: preferences need no inferences. American Psychologist 35 (2), 151–۱۷۵٫

Zajonc, R.B., Markus, H., Wilson, W.R., 1974. Exposure effects and associative learning.Journal of Experimental Social Psychology 10, 248–۲۶۳٫

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۷۴

مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت :۹۰۰۰تومان

 

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *