مقاله صنعت خرده فروشی

 صنعت خرده فروشی:ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ[۱]ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫﺪف از آن ﻫﺎ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ(برمن و جول،۲۰۰۶؛۱۳). ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫـﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش، ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤـﺖ  ﻫـﺎ و ﻧـﻮع ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻧﻤـﻮد . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳـﺘﻪ ﺳـﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ[۲]، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨـﺪی ﮐـﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎی ﺧـﺎص،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐـﺖ  ﻫـﺎ، ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ و اﺑﺮﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت،ﺧــﺮده ﻓﺮوﺷــﯽ ﻫــﺎ را ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه ﻫــﺎی ﺗﺨﻔﯿــﻒ دار، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی زﯾـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ راﯾـﺞ و ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎی ﻓـﺮوش ﺑـﺎﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿـﺮهای، زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﯽ داوﻃﻠـﺐ، ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻫـﺎی ﺧـﺮدهﻓﺮوﺷـﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻧﻤـﻮد(کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۹۲؛۶۲۱).در ادامه انواع خرده فروشی تشریح شده است.

 

۲-۱-۱ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ

در جدول ۲-۱ انواع خرده فروشی و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ ارائه شده است.

ﺟﺪول۲-۱ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ

ﻧﻮع ﻓﺮوﺷﮕﺎه

شرح
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در داد و ﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زنﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮوش اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺟﻮاز واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﻮاز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اداره ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ( ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺒﻪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ واﮔﺬارﻧﺪه ﺣﻖ، ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ  ﺪ، ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول۲-۱ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۹۲؛۶۱۴)ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺤـﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﺗﻌـﺪادی از  آن ﻫـﺎ  ﻓﻘـﻂ از ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤـﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از آن ﻫﺎ، ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫـﺰاران ﻓﺮوﺷـﮕﺎه را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ      . اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﻌﺒﻪ  ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد، ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﻇـﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه ﯾـﮏ زﻧﺠﯿـﺮه ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، اﺟﺎره و …( ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﻣـﯽ  ﺷـﻮد(مورگانستین،آرمسترانگ،۱۹۹۲؛۱۳۸). ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﯾـﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ زﻧﺠﯿﺮه ای، ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺪادی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳـﺮوﯾﺲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت را در زﯾﺮ ﺳـﻘﻒ ﯾـﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ویلارجو و سانچز،۲۰۰۵؛۴۳۲). ﻓـﺮوش اﺟﻨـﺎس ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﻫـﺎی ﺧﻮداﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ و ﺳـﻠﻒ ﺳـﺮوﯾﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎرﮐﺪ، از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑـﻮده و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺟـﺬاب اﺳـﺖ(مورگانستین،آرمسترانگ،۱۹۹۲؛۱۴۱).

ﺑﺮﺧـﯽ ازﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ۱)ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﮑﺴـﺎن را در ﺗﻤـﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ (ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎﯾﺶ) ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣـﯽ  رﺳـﺎﻧﺪ .ﺣﺠـﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﺎﻻ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۲)واﺣــﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿــﺮه ای ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ ﻗــﺪرت اﻗﺘﺼــﺎدی (ﻣــﺎﻟﯽ) و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد دارﻧﺪ. آن ﻫـﺎ  ﻣـﯽ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ و ﮐﻨﺘــﺮل ﻣﻮﺟــﻮدی و ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدی و… از ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮﯾﻦﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.۳)واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﮔـﺬار ی ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻼﻧـﯽ ﺑـﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﻌﺒﻪ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎیﺛﺎﺑﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺗــﺮدد درون ﺷــﻬﺮی، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺠـﻢ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻧﻈـﺎرت دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨـﺶ ﺧـﺮده   ﻓﺮوﺷـﯽ، از دﻻﯾـﻞ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲-۱-۲ خرده فروشی چندکاناله

استون و همکاران(۲۰۰۲)خرده فروشی چندکاناله را راهبرد توزیع برای خدمت به مشتریان درکانال های مختلف یا رسانه ها تعریف می کنند. خرده فروشان چندکاناله کسانی هستند که محصولهای خود را در سراسر کانال های آنلاین و آفلاین مانند اینترنت، کیوسکها، کاتالوگها،گوشی های تلفن همراه و کانال های فروش سنتی برای افزایش درآمد خود و رقابت در بازارخرده فروشی بهفروش میرسانند(نوح و لی، ۲۰۱۱ ). استون و همکاران(۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که خرده فروشی چندکاناله، ارزش ها و تجربه های منحصربهفردی در زمینه خرید برای مصرف کنندگان ایجاد می کند. واجاسری و جانز(۲۰۰۰)مدیریت مشتریان چندکاناله را بررسی کرده اند و به انواع خرده فروشان پیشنهاد کرده اند تا سودها/ ارزش های منحصربه فردی (مانند ارزش های محصول، دسترسی ۲۴ ساعته و مقایسه محصول) برای مشتریان فراهم کنند تا بتوانند با انواع خرده فروشی ها رقابت کنند(کیم و همکاران، ۲۰۱۰ .)

 

 

مقاله صنعت خرده فروشی

 

۲-۱-۳ کانال های خرده فروشی چندکاناله

از دیدگاه مدیریتی، درک انواع متفاوت مؤسسه های خرده فروشی مهم است؛ زیرا آنها بر تجارت خرده فروشی تأثیر می گذارند. در ادامه، به توضیح انواع خرده فروشی که در پژوهش ما نقش – کاربردی دارند میپردازیم.

مرکز خرید[۳]: مجموع های از خرده فروشان و دیگر مراکز تجاری است که با برنامه ایجاد شده است و به عنوان یک مجموعه واحد مدیریت می شود. با ترکیب چندین خرده فروشی در یک مکان، مشتریان بیشتری جذب این مراکز می شوند. هر مرکز خرید، عموما یک یا دو مغازۀ اصلی دارد که مشتریان بسیاری را جذب مرکز می کنند و سبب رونق دیگر مغازه ها میشوند (واترز، ۲۰۰۹).

فروشگاه اختصاصی[۴] : خردهفروشیای است که بر یک یا چند محصول خاص تمرکز دارد. جو فروشگاه و محیط داخلی آن، مطلوبیت زیادی دارد که به تجربه خوشایند خرید برای مشتریان منجر می شود. تمرکز بر یک بخش خاص بازار، امکان سفارشیسازی و تغییر محصولها براساس ذائقه مشتری را به آنها می دهد. همچنین قیمت در این نوع خرده فروشی ها بالاتر از سطح متوسط است . به طور سنتی، خرده فروشانی از این شکل مغازه استفاده میکنند که محصولهایی از قبیل لباس )بنتون(، کفش )فوت لوکر(، آرایشی و بهداشتی (داگلاس) و کتاب (بارنز و نابلز) به فروش می رسانند (زینتس و همکاران، ۲۰۰۷ : ۳۲).

مغازه های کوچک و مجزا [۵] : مکان هایی هستند که به صورت فردی اداره می شوند و با خرده فروشی های دیگر ارتباطی ندارند. ممکن است نزدیک خرده فروشی های دیگری مثل خودشان باشند، نزدیک مراکز خرید قرار بگیرند یا در شکل کیوسک در لابی ساختمان های اداری یا مراکز خرید باشند. مزیت این مکان ها، راحتی آنها برای مشتری است (دسترسی آسان و پارکینگ)، تردد زیاد ماشین و درمعرض دیدبودن مغازه برای جذب مشتریانی که درحال رانندگی هستند(واتر، ۲۰۰۹).

فروشگاه های اینترنتی: در خرده فروشی اینترنتی، محصولها در فروشگاه های اینترنتی ارائه می شوند. مشتریان کالاهای خود را از طریق ایمیل، صندوق الکترونیک یا روش های سنتی ارتباطی( از قبیل پست، تلفن و فکس) سفارش می دهند. به طور کلی، تمام انواع محصول را می توان از طریق اینترنت به فروش رساند، اما فروش های عمدۀ اینترنت دربارۀ کالاهایی از قبیل کتاب، سی دی، دی وی دی، لباس، نرم افزار کامپیوتر، اسباب بازی و لوازم الکترونیکی خانگی است. برجسته ترین مثال ازیک خرده فروشی اینترنتی موفق، آمازون است (زینتس و همکاران، ۲۰۰۷ : ۳۷).

سیستم های خرید تلویزیونی[۶]  (TVHS): شکلی از خرده فروشی است که در آن، کالا به مشتریانی که در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی هستند، نشان داده می شود و سپس از طریق تلفن، سفارش داده می شود. مزیت اصلی سیستم های خرید تلویزیونی ، ارائه گارانتی با پایین ترین قیمت و توانایی ارائه اطلاعات مفصل درمورد محصول است (واتر، ۲۰۰۹).

[۱] Retailing

[۲] Self-Service

[۳] Shopping Center

[۴] Specialty store

[۵] Free standing

[۶] TV home shopping

 

منبع

کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری (۱۳۹۲). اصول بازاریابی. مترجم: علی پارسایان، تهران، نشر ادبستان.

 

 

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مقاله صنعت خرده فروشی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *