بایگانی برچسب: پایان نامه سکوت سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با سکوت سازمانی در بین کارکنان

سکوت سازمانی در بین کارکنان

چکیده:هدف تحقیق حاضربررسی رابطه بین جو سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۲ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد.بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در سازمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین فهرست کلیه کارکنان در سال ۱۳۹۲ تهیه شده و …

ادامه مطلب...