دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴۲۴ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

چکیده:رفتار مصرف کننده بیانگر آنست که مصرف کنندگان محصولات/برندها/خدمات را هم از نظر کارکرد و هم از نظر نمادین مصرف می‌کنند، همچنین مصرف کنندگان محصولات را نه تنها برای کارکردشان، بلکه برای نماد و معنایشان خریداری می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجانس تصویرفردی بر روی رفتار مصرف کننده(مسافران قطار) می باشد.روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مسافرانی که با قطار از تهران به مناطق گردشگری شهر مشهد مسافرت می نمایند ، می‌باشد. طرح نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و تحلیل داده‌های مربوط به ۳۸۵ نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند که یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که بین تجانس فردی و تجربیات سفر،تمایل به پیشنهاد سفر به دیگران و رضایتمندی از سفر رابطه معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار) ارائه شده است.

مقدمه

گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک اصلی گردشگری، اختلاف فرهنگ هاست. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستند و در زمان گردش با هم تعاملاتی دارند. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است.تحقیقات رفتاری مصرف کننده بیانگر آنست که مردم محصولات/مارک‌ها/خدمات را هم از نظر کارکرد و هم از نظر نمادین مصرف می‌کنند، همچنین مردم محصولات را نه تنها برای کارکردشان، بلکه برای نماد و معنایشان خریداری می‌کنند. استفاده از یک محصول خاص نمادیست از تمایلات شخصی، انگیزه‌ها و الگوهای اجتماعی. مصرف نمادین بازتابی ست از شخصیت و منش زندگی مصرف کنندگان که بیانگر تفاوت‌های اجتماعی می‌باشد. به عنوان مثال مردم محصولات تجملی چون ماشین‌های مدل بالا را برای تقویت موقعیت اجتماعیشان مورد استفاده قرار می‌دهند.مصرف به عنوان وسیله ای برای مطرح کردن خود به خدمت می‌آید (آکر ۱۹۹۶) و مصرف کنندگان محصولات یا مارک‌هایی را انتخاب می‌کنند که از نظر آن‌ها با تصویر فردیشان برابری کند. خرید و مصرف محصولات به مصرف کنندگان امکان می‌دهد تصویر فر دیشان را تعریف، حفظ و ارتقاء دهند مطالعات بسیار کمی نظریات تجانس تصویر فردی را به بوته آزمایش می‌گذارند. در بین مطالعات انجام شده سه تا از آن‌ها درباره متغیرهای پس مصرفی همچون رضایت، تمایل بازگشت و تمایل پیشنهاد هستند (چان ۱۹۹۲؛ کاستنهولز ۲۰۰۴؛ لیتوین و کار ۲۰۰۳) و دو تا نیز رابطه بین تجانس تصویر فردی با متغیرهای پیش مسافرتی همچون انگیزه سیاحت و گزینش مقصد را مورد بررسی قرار می‌دهند (بیرلی و همکاران ۲۰۰۷؛ لیتوین و گ ۲۰۰۲).تا امروز هیچ مطالعه ای وجود ندارد که همزمان ارتباط بین تجانس تصویر فردی، تجربیات، رضایت گردشگر و تمایل پیشنهاد را مورد کاوش قرار داده باشد، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین تجانس تصویر فردی و رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار) می پردازیم.

۱-۱)بیان مسئله

تحقیقات رفتار مصرف کننده بیانگر این واقعیت است که تصویر فردی افراد تعیین کننده الگو های رفتاری خرید هستند. (مثال:آنکویزیت و شا،۱۹۸۷).مصرف کنندگان محصولات و مارک‌هایی را می‌خرند که تصویر های نمادین مشابهی با آنچه آنان در ذهن دارند، داشته باشند؛ یعنی در واقع همان تجانس تصاویر خرید. (هیث و اسکات،۱۹۹۸).یک دلیل قانع کننده محکم نشان‌دهنده تجانس تصویر فردی، توضیح دهنده و پیش بینی کننده جنبه های گوناگون رفتار مصرف کننده می‌باشد. (هی و موخرجی،۲۰۰۷)کارهای ناچیزی وجود دارد که تجانس ساخت تصویر فردی را می‌آزماید تا رفتارهای گردشگری را توصیف کند (لیتوین و همکاران،۲۰۰۱؛ لیتوین و گُ ۲۰۰۲؛ سیرجی و سو ۲۰۰۰؛ تاد ۲۰۰۱).چان (۱۹۹۲) آزمایش اولیه نظریه تجانس تصویر فردی را در صنعت گردشگری به کار می‌گیرد. او رضایت گردشگر را به طور قابل توجهی در ارتباط با تجانس تصویر فردی/تصویر نهایی میابد. گردشگرانی که درک کمی از تفاوت بین تصویر فردی با تصویر نهایی را درک می‌کنند، از تجربه سفر بیشتر لذت می‌برند.به علاوه، سیرجی و سو (۲۰۰۰) یک مدل واحد ارایه می‌دهند که بیانگر ارتباط بین تصویر نهایی، تجانس خود و رفتار گردشگر می‌باشد. بیرلی و همکاران (۲۰۰۷) نقش تجانس تصویر فردی را در انتخاب نهایی مورد بررسی قرار می‌دهند. تحقیقات نشان‌دهنده ارتباط بین تصویر نهایی و انگاره شخصی فرد که با تمایل فرد برای دیدار مقصد همراه است، می‌باشد.با این حال تحقیقات دیگر قادر به ارایه دلایل تجربی ناشی از آزمایش در حیطه گردشگری نیستند. لیتوین و گ (۲۰۰۲) تجانس تصویر فردی را در زمینه علایق سفر و تمایلات گردشگری مورد کند و کاو قرار می‌دهند. لیتوین و گ (۲۰۰۲) نتایج متناقضی را گزارش می‌دهند و می‌خواهند بدانند آیا نظریه تجانس خود وسیله ای مناسب برای بازاریابان گردشگری هست یا نه؟ دانش‌پژوهان متعدد دیگر خواهان کار بر روی این مسئله هستند تا بتوانند ارتباط نظریه تجانس خود را بیان کرده و مفهوم سازی را در صنعت گردشگری گسترش دهند. (به عنوان مثال:بیرلی و همکاران ۲۰۰۷؛ باکس برگر و همکاران. در آینده؛ کاستنهولز ۲۰۰۴؛ مورفی و همکاران.۲۰۰۷) گردشگران به طور فزاینده ای محصولات سفری و گردشگری را به عنوان وسیله ای جهت خودنمایی به مصرف می‌رسانند. (به عنوان مثال:یک سفر مهیج).(گراس و براون،۲۰۰۶؛ کینگ،۲۰۰۲).هنوز هیچ مطالعه ای انجام نشده تا به طور همزمان رابطه بین تجانس تصویر فردی و متغیر ارزشی آزمایشات، میزان رضایتمندی و تمایل به پیشنهاد را بررسی کند. همچنین منبع اطلاعات این تحقیق بیشتر مسافران زمینی که با قطار به محل مورد نظر مسافرت می نمایند، می‌باشد.سفرهای زمینی با قطار گردشگر را قادر می‌سازد تا انگاره شخصی خود را بیان نماید (یارنال و کرستتر،۲۰۰۵) این فعالیت فوائد تجربی و شانس داشتن یک سفر خاطره انگیز را به گردشگران ارایه می‌دهد. (دومان و ماتیا ۲۰۰۵؛ و سو ۲۰۱۰).با وجود امکان بالقوه سفرهای زمینی با قطار برای مورد سنجش واقع شدن به لحاظ داشتن طبیعتی نمادین، مطالعه ای بر روی تجربیات این گونه سفرها و رفتارهای بعد از سفر انجام نگرفته است. (پتریک ۲۰۰۴).لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به بررسی تجانس تصویر فردی مسافرانی که با قطار به شهر مشهد  سفر می کنند،می پردازیم.

۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت صنعت گردشگری به لحاظ ایجاد درآمد و اشتغالزایی آن می‌بایست مورد توجه دست‌اندرکاران این صنعت قرار گرفته باشد بطوریکه بر طبق آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۰۵ میلادی مشاغلی که به وسیله این صنعت به وجود آمده حدود ۵۹ درصد رشد داشته است و شورای گردشگری بکار مشغول بوده و این صنعت بزرگترین سازمان یا نهادی است که نیروی انسانی زیادی را به کار گرفته و در بسیاری از کشورها این صنعت به صورت بزرگترین کارفرما در آمده است.تصمیم انتخاب مقصد توسط گردشگران بعضاً با توجه به استنباط آنها از وجهه مقصد گردشگری شرطی می‌شود. تأثیر وجهه یک مقصد گردشگری در بسیاری از مدل‌های تصمیم‌گیری گردشگران مورد نظر بوده است. اعتقاد بر آن است که مقاصد گردشگری که از وجهه مثبت قوی‌تری برخوردارند بیشتر مورد انتخاب واقع می‌شوند. البته شاید استنباط مشتری بالقوه از وجهه یک مقصد گردشگری با واقعیت‌های عینی تفاوت فاحشی داشته باشد.  آنچه که موجب انتخاب یک مشتری می‌شود استنباط او از مقصد است. معمولاً استنباط بازار یا استنباط هر یک از مشتریان بالقوه برگرفته از تبلیغات مساعد یا نامساعد، تجارب، دانش و آگاهی آنها است. وظیفه مدیران صنعت هر مقصد گردشگری این است که در مورد وجهه استنباط شده توسط بخش‌های متفاوت بازار از آن مقصد گردشگری مطالعه نموده و در صورت لزوم برای ایجاد و حفظ استنباط مطلوب بازار از وجهه آن مقصد گردشگری تدابیری اتخاذ کنند.

دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

فصل اول::کلیات تحقیق

مقدمه ۲
۱-۱)بیان مسئله ۳
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳) اهداف تحقیق ۵
۱-۴) مدل مفهومی تحقیق ۵
۱-۵) فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶) روش تحقیق ۶
۱-۶-۱) قلمرو تحقیق ۶
۱-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۶
۱-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۶
۱-۷)جامعه و نمونه آماری ۷
۱-۸) روش نمونه گیری ۷
۱-۹) ابزار گردآوری داده ها ۷
۱-۱۰) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۷
۱-۱۱) تعریف واژگان ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه ۱۱
۲-۱بخش اول :رفتار مصرف کننده و تجانس تصویر فردی ۱۱
۲-۱-۱ مقدمه ۱۱
۲-۱-۲تعریف رفتار مصرف‌کننده ۱۳
۲-۱-۳ تجانس تصویر فردی ۱۴
۲-۱-۴ تأثیر تجانس تصویر فردی بر رضایت و تجربیات مسافران ۱۷
۲-۱-۵ ارتباط بین تجربیات مسافران، میزان رضایتمندی و تمایل آنان به پیشنهاد ۱۸
۲-۲ بخش دوم: مفهوم رضایت ۱۹
۲-۲-۱مفهوم رضایتمندی مشتری ۱۹
۲-۲-۲-اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتریان ۲۰
۲-۲-۳- دسته بندی مشتریان ۲۱
۲-۲-۴-عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان و مدل شکل گیری آن ۲۳
۲-۲-۵-کیفیت خدمات ۲۴
۲-۲-۶ ضرورت تعریف توریسم: ۲۶
۲-۲-۷ سازمان جهانی جهانگردی: ۲۷
۲-۲-۸ صنعت گردشگری ۲۸
۲-۲-۹ مدیریت توریسم ۳۳
۲-۲-۱۰ اقتصاد توریسم ۳۴
۲-۲-۱۱ جاذبه‌ها در صنعت توریسم و گردشگری ۳۵
۲-۲-۱۲شهرهای زیارتی (مذهبی) ۳۶
۲-۲-۱۳ اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم ۳۸
۲-۲-۱۳توضیح مختصری در مورد ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی، جمعیتی و گردشگری شهر مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۱شرایط اکولوژیکی مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۲موقعیت جغرافیایی ۳۹
۲-۲-۱۳-۲روند تاریخی و گسترش شهر مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۳ تاریخچه مختصر شهر قدیم مشهد ۴۰
۲-۲-۱۳-۴تعریف و مفهوم آستان قدس ۴۱
۲-۲-۱۳-۵مشهد از آغاز پیدایش (سال ۵۹ ه.ش تا ۱۲۹۹ ه.ش) ۴۲
۲-۲-۱۳-۶گردشگری در مشهد ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳ – ۱ ) مقدمه ۴۶
۳ – ۲ ) روش تحقیق ۴۶
(۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف ۴۶
(۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها ۴۶
(۳ – ۳روش های جمع آوری اطلاعات ۴۶
۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ ) روایی و پایایی پرسشنامه ۴۸
۳ – ۵ – ۱ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۴۸
۳ – ۵ – ۲ ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۴۹
۳ – ۶ ) قلمرو تحقیق ۵۰
۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو مکانی تحقیق ۵۰
۳ – ۶ – ۲ ) قلمرو زمانی تحقیق ۵۰
۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماری ۵۰
۳ – ۷ – ۱ ) جامعه آماری ۵۰
۳ – ۷ – ۲ ) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۵۰
۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گیری ۵۱
۳ – ۸ ) متغیرهای تحقیق ۵۱
۳ – ۹ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۲
۳ – ۹ – ۱ ) همبستگی ۵۲
۳ – ۹ – ۲ ) رگرسیون خطی ۵۲
۳ – ۹ – ۲ – ۱ ) تعیین فرضیات آزمون ۵۳
۳ – ۹ – ۲ – ۲ ) محاسبه آماره آزمون ۵۳
۳ – ۹ – ۲ – ۳ ) تعیین مقادیر بحرانی ۵۴
۳ – ۹ – ۲ – ۴ ) تصمیم گیری ۵۴
۳ – ۹ – ۳ ) آزمون فریدمن ۵۴
۳ – ۱۰ ) مراحل انجام تحقیق ۵۴

فصل چهارم: تجزیه وتحیل آماری

۴ – ۱ ) مقدمه ۵۷
۴ – ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۵۸
۴ – ۲ – ۱ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت ۵۸
۴ – ۲ – ۲ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۵۸
۴ – ۲ – ۳ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۵۹
۴ – ۲ – ۴ ) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۵۹
۴-۳) بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰
۴-۴) بررسی نرمال بودن داده ها با توجه به شاخص های مورد نظر ۶۰
۴-۵)آمار استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق) ۶۱
۴-۵-۱) فرضیه اول: تجانس تصویر فردی واقعی یک فرد بر روی تجربیات مسافران تاثیر دارد. ۶۱
۴-۵-۲) فرضیه دوم:تجانس تصویر فردی ایده ال یک فرد بر روی تجربیات مسافران تاثیر دارد. ۶۲
۴-۵-۳) فرضیه سوم: تجانس تصویر فردی واقعی یک فرد بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۳
۴-۵-۴) فرضیه چهارم: تجانس تصویر فردی ایده ال یک فرد بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۴
۴-۵-۵) فرضیه پنجم: یک تجربه خوشاینداز سفر بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۵
۴-۵-۶) فرضیه ششم: یک تجربه خوشاینداز سفر بر روی تمایل پیشنهاد سفر به دیگران تاثیر دارد. ۶۶
۴-۵-۷) فرضیه هفتم: میزان رضایتمندی از سفر بر روی تمایل پیشنهاد سفر به دیگران تاثیر دارد. ۶۷
۴-۵-۸- رتبه بندی متغیرهای پژوهش با آزمون فریدمن ۶۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ – ۱ ) مقدمه ۷۱
۵- ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج ۷۱
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۷۱
۵ – ۲ – ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۷۲
۵ – ۲–۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۷۲
۵ – ۲ –۴ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۷۳
۵ – ۲ – ۵ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم ۷۳
۵ – ۲ – ۶ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم ۷۴
۵ – ۲ – ۷ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم ۷۴
۵ – ۲ – ۸ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم ۷۴
۵ – ۳ ) پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۷۶
۵ – ۴ ) پیشنهادهای آتی تحقیق ۷۸
۵ – ۵ ) مشکلات حین اجرای تحقیق ۷۹
منابع ۸۰
منابع فارسی ۸۱
منابع لاتین ۸۳
پیوست ۸۷

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *