خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴۲۴ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۴| قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

چکیده:رفتار مصرف کننده بیانگر آنست که مصرف کنندگان محصولات/برندها/خدمات را هم از نظر کارکرد و هم از نظر نمادین مصرف می‌کنند، همچنین مصرف کنندگان محصولات را نه تنها برای کارکردشان، بلکه برای نماد و معنایشان خریداری می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجانس تصویرفردی بر روی رفتار مصرف کننده(مسافران قطار) می باشد.روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و از نوع كاربردي است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده گرديده و روايي و پايايي آن با استفاده از روايي محتوايي و سازه و همچنين آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري در اين پژوهش كليه مسافرانی که با قطار از تهران به مناطق گردشگری شهر مشهد مسافرت می نمایند ، مي‌باشد. طرح نمونه‌گيري تصادفی ساده استفاده گرديده است. براي آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و تحليل داده‌هاي مربوط به ۳۸۵ نفر كه به سوالات تحقيق پاسخ دادند که یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که بین تجانس فردی و تجربیات سفر،تمایل به پیشنهاد سفر به دیگران و رضایتمندی از سفر رابطه معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار) ارائه شده است.

مقدمه

گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک اصلی گردشگری، اختلاف فرهنگ هاست. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستند و در زمان گردش با هم تعاملاتی دارند. تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ها بر یکدیگر دارای اهمیت ویژه ای است.تحقیقات رفتاری مصرف کننده بیانگر آنست که مردم محصولات/مارک‌ها/خدمات را هم از نظر کارکرد و هم از نظر نمادین مصرف می‌کنند، همچنین مردم محصولات را نه تنها برای کارکردشان، بلکه برای نماد و معنایشان خریداری می‌کنند. استفاده از یک محصول خاص نمادیست از تمایلات شخصی، انگیزه‌ها و الگوهای اجتماعی. مصرف نمادین بازتابی ست از شخصیت و منش زندگی مصرف کنندگان که بیانگر تفاوت‌های اجتماعی می‌باشد. به عنوان مثال مردم محصولات تجملی چون ماشین‌های مدل بالا را برای تقویت موقعیت اجتماعیشان مورد استفاده قرار می‌دهند.مصرف به عنوان وسیله ای برای مطرح کردن خود به خدمت می‌آید (آکر ۱۹۹۶) و مصرف کنندگان محصولات یا مارک‌هایی را انتخاب می‌کنند که از نظر آن‌ها با تصویر فردیشان برابری کند. خرید و مصرف محصولات به مصرف کنندگان امکان می‌دهد تصویر فر دیشان را تعریف، حفظ و ارتقاء دهند مطالعات بسیار کمی نظریات تجانس تصویر فردی را به بوته آزمایش می‌گذارند. در بین مطالعات انجام شده سه تا از آن‌ها درباره متغیرهای پس مصرفی همچون رضایت، تمایل بازگشت و تمایل پیشنهاد هستند (چان ۱۹۹۲؛ کاستنهولز ۲۰۰۴؛ لیتوین و کار ۲۰۰۳) و دو تا نیز رابطه بین تجانس تصویر فردی با متغیرهای پیش مسافرتی همچون انگیزه سیاحت و گزینش مقصد را مورد بررسی قرار می‌دهند (بیرلی و همکاران ۲۰۰۷؛ لیتوین و گ ۲۰۰۲).تا امروز هیچ مطالعه ای وجود ندارد که همزمان ارتباط بین تجانس تصویر فردی، تجربیات، رضایت گردشگر و تمایل پیشنهاد را مورد کاوش قرار داده باشد، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین تجانس تصویر فردی و رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار) می پردازیم.

۱-۱)بیان مسئله

تحقیقات رفتار مصرف کننده بیانگر این واقعیت است که تصویر فردی افراد تعیین کننده الگو های رفتاری خرید هستند. (مثال:آنکویزیت و شا،۱۹۸۷).مصرف کنندگان محصولات و مارک‌هایی را می‌خرند که تصویر های نمادین مشابهی با آنچه آنان در ذهن دارند، داشته باشند؛ یعنی در واقع همان تجانس تصاویر خرید. (هیث و اسکات،۱۹۹۸).یک دلیل قانع کننده محکم نشان‌دهنده تجانس تصویر فردی، توضیح دهنده و پیش بینی کننده جنبه های گوناگون رفتار مصرف کننده می‌باشد. (هی و موخرجی،۲۰۰۷)کارهای ناچیزی وجود دارد که تجانس ساخت تصویر فردی را می‌آزماید تا رفتارهای گردشگری را توصیف کند (لیتوین و همکاران،۲۰۰۱؛ لیتوین و گُ ۲۰۰۲؛ سیرجی و سو ۲۰۰۰؛ تاد ۲۰۰۱).چان (۱۹۹۲) آزمایش اولیه نظریه تجانس تصویر فردی را در صنعت گردشگری به کار می‌گیرد. او رضایت گردشگر را به طور قابل توجهی در ارتباط با تجانس تصویر فردی/تصویر نهایی میابد. گردشگرانی که درک کمی از تفاوت بین تصویر فردی با تصویر نهایی را درک می‌کنند، از تجربه سفر بیشتر لذت می‌برند.به علاوه، سیرجی و سو (۲۰۰۰) یک مدل واحد ارایه می‌دهند که بیانگر ارتباط بین تصویر نهایی، تجانس خود و رفتار گردشگر می‌باشد. بیرلی و همکاران (۲۰۰۷) نقش تجانس تصویر فردی را در انتخاب نهایی مورد بررسی قرار می‌دهند. تحقیقات نشان‌دهنده ارتباط بین تصویر نهایی و انگاره شخصی فرد که با تمایل فرد برای دیدار مقصد همراه است، می‌باشد.با این حال تحقیقات دیگر قادر به ارایه دلایل تجربی ناشی از آزمایش در حیطه گردشگری نیستند. لیتوین و گ (۲۰۰۲) تجانس تصویر فردی را در زمینه علایق سفر و تمایلات گردشگری مورد کند و کاو قرار می‌دهند. لیتوین و گ (۲۰۰۲) نتایج متناقضی را گزارش می‌دهند و می‌خواهند بدانند آیا نظریه تجانس خود وسیله ای مناسب برای بازاریابان گردشگری هست یا نه؟ دانش‌پژوهان متعدد دیگر خواهان کار بر روی این مسئله هستند تا بتوانند ارتباط نظریه تجانس خود را بیان کرده و مفهوم سازی را در صنعت گردشگری گسترش دهند. (به عنوان مثال:بیرلی و همکاران ۲۰۰۷؛ باکس برگر و همکاران. در آینده؛ کاستنهولز ۲۰۰۴؛ مورفی و همکاران.۲۰۰۷) گردشگران به طور فزاینده ای محصولات سفری و گردشگری را به عنوان وسیله ای جهت خودنمایی به مصرف می‌رسانند. (به عنوان مثال:یک سفر مهیج).(گراس و براون،۲۰۰۶؛ کینگ،۲۰۰۲).هنوز هیچ مطالعه ای انجام نشده تا به طور همزمان رابطه بین تجانس تصویر فردی و متغیر ارزشی آزمایشات، میزان رضایتمندی و تمایل به پیشنهاد را بررسی کند. همچنین منبع اطلاعات این تحقیق بیشتر مسافران زمینی که با قطار به محل مورد نظر مسافرت می نمایند، می‌باشد.سفرهای زمینی با قطار گردشگر را قادر می‌سازد تا انگاره شخصی خود را بیان نماید (یارنال و کرستتر،۲۰۰۵) این فعالیت فوائد تجربی و شانس داشتن یک سفر خاطره انگیز را به گردشگران ارایه می‌دهد. (دومان و ماتیا ۲۰۰۵؛ و سو ۲۰۱۰).با وجود امکان بالقوه سفرهای زمینی با قطار برای مورد سنجش واقع شدن به لحاظ داشتن طبیعتی نمادین، مطالعه ای بر روی تجربیات این گونه سفرها و رفتارهای بعد از سفر انجام نگرفته است. (پتریک ۲۰۰۴).لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به بررسی تجانس تصویر فردی مسافرانی که با قطار به شهر مشهد  سفر می کنند،می پردازیم.

۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهميت صنعت گردشگري به لحاظ ايجاد درآمد و اشتغالزايي آن مي‌بايست مورد توجه دست‌اندركاران اين صنعت قرار گرفته باشد بطوريكه بر طبق آمارهاي سازمان جهاني گردشگري در سال ۲۰۰۵ ميلادي مشاغلي كه به وسيله اين صنعت به وجود آمده حدود ۵۹ درصد رشد داشته است و شوراي گردشگري بكار مشغول بوده و اين صنعت بزرگترين سازمان يا نهادي است كه نيروي انساني زيادي را به كار گرفته و در بسياري از كشورها اين صنعت به صورت بزرگترين كارفرما در آمده است.تصميم انتخاب مقصد توسط گردشگران بعضاً با توجه به استنباط آنها از وجهه مقصد گردشگري شرطي مي‌شود. تأثير وجهه يك مقصد گردشگري در بسياري از مدل‌هاي تصميم‌گيري گردشگران مورد نظر بوده است. اعتقاد بر آن است كه مقاصد گردشگري كه از وجهه مثبت قوي‌تري برخوردارند بيشتر مورد انتخاب واقع مي‌شوند. البته شايد استنباط مشتري بالقوه از وجهه يك مقصد گردشگري با واقعيت‌هاي عيني تفاوت فاحشي داشته باشد.  آنچه كه موجب انتخاب يک مشتري مي‌شود استنباط او از مقصد است. معمولاً استنباط بازار يا استنباط هر يك از مشتريان بالقوه برگرفته از تبليغات مساعد يا نامساعد، تجارب، دانش و آگاهي آنها است. وظيفه مديران صنعت هر مقصد گردشگري اين است كه در مورد وجهه استنباط شده توسط بخش‌هاي متفاوت بازار از آن مقصد گردشگري مطالعه نموده و در صورت لزوم براي ايجاد و حفظ استنباط مطلوب بازار از وجهه آن مقصد گردشگري تدابيري اتخاذ كنند.

دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تجانس تصویر فردی بر روی رفتار مصرف کنندگان(مسافران قطار)

فصل اول::کلیات تحقیق

مقدمه ۲
۱-۱)بیان مسئله ۳
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳) اهداف تحقیق ۵
۱-۴) مدل مفهومی تحقیق ۵
۱-۵) فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶) روش تحقیق ۶
۱-۶-۱) قلمرو تحقیق ۶
۱-۶-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۶
۱-۶-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۶
۱-۷)جامعه و نمونه آماری ۷
۱-۸) روش نمونه گیری ۷
۱-۹) ابزار گردآوری داده ها ۷
۱-۱۰) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۷
۱-۱۱) تعریف واژگان ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه ۱۱
۲-۱بخش اول :رفتار مصرف کننده و تجانس تصویر فردی ۱۱
۲-۱-۱ مقدمه ۱۱
۲-۱-۲تعریف رفتار مصرف‌کننده ۱۳
۲-۱-۳ تجانس تصویر فردی ۱۴
۲-۱-۴ تأثیر تجانس تصویر فردی بر رضایت و تجربیات مسافران ۱۷
۲-۱-۵ ارتباط بین تجربیات مسافران، میزان رضایتمندی و تمایل آنان به پیشنهاد ۱۸
۲-۲ بخش دوم: مفهوم رضایت ۱۹
۲-۲-۱مفهوم رضايتمندي مشتري ۱۹
۲-۲-۲-اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتريان ۲۰
۲-۲-۳- دسته بندي مشتريان ۲۱
۲-۲-۴-عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان و مدل شكل گيري آن ۲۳
۲-۲-۵-كيفيت خدمات ۲۴
۲-۲-۶ ضرورت تعريف توريسم: ۲۶
۲-۲-۷ سازمان جهاني جهانگردي: ۲۷
۲-۲-۸ صنعت گردشگری ۲۸
۲-۲-۹ مديريت توريسم ۳۳
۲-۲-۱۰ اقتصاد توريسم ۳۴
۲-۲-۱۱ جاذبه‌ها در صنعت توريسم و گردشگري ۳۵
۲-۲-۱۲شهرهاي زيارتي (مذهبي) ۳۶
۲-۲-۱۳ اعتقادات ديني و مذهبي در صنعت توريسم ۳۸
۲-۲-۱۳توضیح مختصری در مورد ويژگيهاي جغرافيايي، تاريخي، جمعيتي و گردشگري شهر مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۱شرايط اكولوژيكي مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۲موقعيت جغرافيايي ۳۹
۲-۲-۱۳-۲روند تاريخي و گسترش شهر مشهد ۳۹
۲-۲-۱۳-۳ تاريخچه مختصر شهر قديم مشهد ۴۰
۲-۲-۱۳-۴تعريف و مفهوم آستان قدس ۴۱
۲-۲-۱۳-۵مشهد از آغاز پيدايش (سال ۵۹ ه.ش تا ۱۲۹۹ ه.ش) ۴۲
۲-۲-۱۳-۶گردشگري در مشهد ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳ – ۱ ) مقدمه ۴۶
۳ – ۲ ) روش تحقیق ۴۶
(۱ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر هدف ۴۶
(۲ – ۲ – ۳نوع تحقیق از نظر گردآوری دادهها ۴۶
(۳ – ۳روش هاي جمع آوري اطلاعات ۴۶
۳ – ۴ ) تدوین پرسشنامه ۴۷
۳ – ۵ ) روايي و پايايي پرسشنامه ۴۸
۳ – ۵ – ۱ ) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ۴۸
۳ – ۵ – ۲ ) تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه ۴۹
۳ – ۶ ) قلمرو تحقيق ۵۰
۳ – ۶ – ۱ ) قلمرو مكاني تحقيق ۵۰
۳ – ۶ – ۲ ) قلمرو زماني تحقيق ۵۰
۳ – ۷ ) جامعه و نمونه آماري ۵۰
۳ – ۷ – ۱ ) جامعة آماري ۵۰
۳ – ۷ – ۲ ) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه ۵۰
۳ – ۷ – ۳ ) روش نمونه گيري ۵۱
۳ – ۸ ) متغيرهاي تحقيق ۵۱
۳ – ۹ ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۲
۳ – ۹ – ۱ ) همبستگی ۵۲
۳ – ۹ – ۲ ) رگرسيون خطي ۵۲
۳ – ۹ – ۲ – ۱ ) تعيين فرضيات آزمون ۵۳
۳ – ۹ – ۲ – ۲ ) محاسبه آماره آزمون ۵۳
۳ – ۹ – ۲ – ۳ ) تعيين مقادير بحراني ۵۴
۳ – ۹ – ۲ – ۴ ) تصميم گيري ۵۴
۳ – ۹ – ۳ ) آزمون فریدمن ۵۴
۳ – ۱۰ ) مراحل انجام تحقيق ۵۴

فصل چهارم: تجزیه وتحیل آماری

۴ – ۱ ) مقدمه ۵۷
۴ – ۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۵۸
۴ – ۲ – ۱ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسيت ۵۸
۴ – ۲ – ۲ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۵۸
۴ – ۲ – ۳ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۵۹
۴ – ۲ – ۴ ) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل ۵۹
۴-۳) بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰
۴-۴) بررسی نرمال بودن داده ها با توجه به شاخص های مورد نظر ۶۰
۴-۵)آمار استنباطی (آزمون فرضیه های تحقیق) ۶۱
۴-۵-۱) فرضیه اول: تجانس تصویر فردی واقعی یک فرد بر روی تجربیات مسافران تاثیر دارد. ۶۱
۴-۵-۲) فرضیه دوم:تجانس تصویر فردی ایده ال یک فرد بر روی تجربیات مسافران تاثیر دارد. ۶۲
۴-۵-۳) فرضیه سوم: تجانس تصویر فردی واقعی یک فرد بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۳
۴-۵-۴) فرضیه چهارم: تجانس تصویر فردی ایده ال یک فرد بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۴
۴-۵-۵) فرضیه پنجم: یک تجربه خوشاینداز سفر بر روی میزان رضایتمندی از سفر تاثیر دارد. ۶۵
۴-۵-۶) فرضیه ششم: یک تجربه خوشاینداز سفر بر روی تمایل پیشنهاد سفر به دیگران تاثیر دارد. ۶۶
۴-۵-۷) فرضیه هفتم: میزان رضایتمندی از سفر بر روی تمایل پیشنهاد سفر به دیگران تاثیر دارد. ۶۷
۴-۵-۸- رتبه بندی متغیرهای پژوهش با آزمون فریدمن ۶۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵ – ۱ ) مقدمه ۷۱
۵- ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج ۷۱
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۷۱
۵ – ۲ – ۲ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۷۲
۵ – ۲–۳ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۷۲
۵ – ۲ –۴ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۷۳
۵ – ۲ – ۵ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم ۷۳
۵ – ۲ – ۶ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم ۷۴
۵ – ۲ – ۷ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم ۷۴
۵ – ۲ – ۸ ) یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم ۷۴
۵ – ۳ ) پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۷۶
۵ – ۴ ) پیشنهادهای آتی تحقيق ۷۸
۵ – ۵ ) مشكلات حين اجراي تحقيق ۷۹
منابع ۸۰
منابع فارسی ۸۱
منابع لاتین ۸۳
پیوست ۸۷

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

 

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =