دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

نوع فایل :پی دی اف (ِPDF) | حجم:۱٫۷ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۱| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

چکیده:ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﮑﻞ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﺎﺑﮑﯽ سازمانی در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ، آﻣﺎدﮔﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج به ﺗﻌﺪاد ۱۱۰۰ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی آﻣﺎری spss ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط معناداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، بهﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﮑﯽ سازمانی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻼء ﻣﺒﺎﺣﺚ وﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺧﺼﻮص ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻼٌ ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ  ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﯾﺢ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ وﻣﺸﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را انتخاب کنم.در ادامه مقدمه و بیان مسئله و فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی در قالب PDF  نمایش داده شده است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

 

 

برای دریافت کامل فایل pdf پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی بر روی لینک خرید کلیک کنید

 

نوع فایل : پی دی اف (PDF)

تعداد صفحات :۱۶۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

چکیده:امروزه صنعت توسعه گردشگری شهری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *