خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

نوع فایل :پی دی اف (ِPDF) | حجم:۱٫۷ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۱| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده:ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺷﮑﻞ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﺎﺑﮑﯽ سازمانی در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ، آﻣﺎدﮔﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺠﺎزي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج به ﺗﻌﺪاد ۱۱۰۰ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي آﻣﺎري spss ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ و داده ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط معناداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، بهﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﮑﯽ سازمانی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻼء ﻣﺒﺎﺣﺚ وﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﺧﺼﻮص ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻼٌ ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ  ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﯾﺢ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ وﻣﺸﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را انتخاب کنم.در ادامه مقدمه و بیان مسئله و فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی در قالب PDF  نمایش داده شده است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

 

 

برای دریافت کامل فایل pdf پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی بر روی لینک خرید کلیک کنید

 

نوع فایل : پی دی اف (PDF)

تعداد صفحات :۱۶۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

48 − = 40