خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدي اجتماعی نوجوانان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدي اجتماعی نوجوانان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۲٫۷ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۴| قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و خودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ بودند. از بين جامعه آماري مذکور ۳۰۰ نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي ويژگي هاي شخصيتي، انگيزش تحصيلي و خودکارآمدي اجتماعي پاسخ دادند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به روش گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين پنج ويژگي شخصيتي روان نژندي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، برونگرايي و مسئوليت پذيري با انگيزش تحصيلي دانش آموزان ارتباط و همبستگي معناداري وجود دارد. همچنين بين خودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي ارتباط و همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ويژگي شخصيتي؛ مسئوليت پذيري و خودکارآمدي اجتماعي قادر به پيش بيني و تبيين مثبت و معنادار انگيزش تحصيلي دانش آموزان پسر بودند.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدي اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی ارائه شده است.

۱-۱٫مقدمه

پيشرفت تحصيلي به­عنوان يک متغير آموزشگاهي همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش بوده است. عوامل پيچيده و گاه ناشناخته­اي کيفيت و کميت يادگيري دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنان را تحت تأثير قرار مي­دهد. يکي از عواملي که به جهت شدت تاثيرات خود در پيشرفت تحصيلي مورد توجه بيشتر پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته است و گاه خود به عنوان يک عامل مستقل مورد بررسي قرار گرفته است، انگيزه تحصيلي دانش آموزان است (آکومولاف[۱] و همکاران، ۲۰۱۳). در حقيقت به جهت ارتباط­هاي قوي موجود بين انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي توجه زيادي به انگيزه تحصيلي و عوامل موثر بر آن شده است (چنگ و چيو[۲]، ۲۰۱۰). انگيزش از جمله مفاهيم رايج در مسايل آموزشي است. وقتي در سيستم آموزشي مشکلاتي همچون اُفت تحصيلي رخ مي­دهد، از انگيزه يادگيرنده به عنوان يکي از علل مهم آن ياد مي­شود. در نظريه­هاي آموزشي نيز انگيزه يک مفهوم اساسي به شمار مي­رود. روانشناسان و معلمان نيز انگيزش را يکي از مفاهيم کليدي مي­دانند که براي توضيح سطوح مختلف عملکرد به کار مي­رود (سينق[۳]، ۲۰۱۱). از جمله مفاهيم روانشناختي مرتبط با انگيزش تحصيلي افراد از جمله دانش آموزان مي­توان به ويژگي­هاي شخصيتي و خودکارآمدي اجتماعي اشاره کرد.در مطالعات اخير مدل پنج عاملي رايجترين مدل در زمينه شناسايي خصوصيات روانشناختي شخصيت افراد معرفي شده است. بر اساس اين مدل، پنج ويژگي شخصيتي شامل روان رنجوري، برونگرايي، گشودگي به تجربه، انعطاف­پذيري و مسئوليت­پذيري نشان­دهنده شخصيت افراد مي باشد (ماک، هل و گاسلينگ[۴]، ۲۰۰۷). به­طوري­که روان­رنجوري ويژگي است که براي فرد امکان تجربه اضطراب، افسردگي، نارضايتي و عصبانيت را فراهم مي­نمايد، برونگرايي به ويژگي­هاي شخصيتي از قبيل فعال بودن، جديت، جرات و اعتماد به خود اشاره دارد، گشودگي به تجربه به عملکرد هوشمندانه، خلاقيت، تخيل و تمايلات فرهنگي و اجتماعي مربوط بوده و ويژگي شخصيتي انعطاف پذيري، حساسيت و اهميت قائل شدن برايديگران و نيازهاي آنها را منعکس مي نمايد و درنهايت مسئوليت­پذيريبهقابليت اعتماد در انجام کارها، انجام منظم و دقيق مسئوليت­هاي محوله و التزام به عملکرد اشاره مي کند (موريس، ميسترز و دادرن[۵]، ۲۰۰۵). هر يک از اين ويژگي­هاي شخصيتي سهم به سزايي در شناسايي تفاوتهاي فردي در زمينه رفتار و تجربيات افراد دارند.همانطور که بيان شد، به نظر مي رسد که خودکارآمدي اجتماعي يکي ديگر از متغيرهاي روانشناختي موثر در انگيزه تحصيلي باشد. خودکارآمدي اولين بار توسط آلبرت بندورا در سال ۱۹۷۷ طرح شد (رايس و دلو[۶]، ۲۰۰۲). خودکارآمدي اجتماعي به باور يا اعتماد شخص بر توانايي خودش براي انجام يک رفتار دلالت دارد. بر مبناي تئوري خودکارآمدي از مدل بندورا، بين خود درک شده و رفتارهاي مقابله­اي فرد ارتباط وجود دارد. به بيان ديگر، خودکارآمدي از جمله خودکارآمدي اجتماعي، درجه­اي از تسلط فرد در مورد توانايي اش براي انجام فعاليت هاي خاص مي باشد (رايس و دلو، ۲۰۰۲).

۱-۲٫ بيان مسئله

امروزه بدون شک، توجه بيشتر به امر تعليم و تربيت، مهمترين عامل پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. تعليم و تربيت، عهده دار ايجاد زمينه مناسبي جهت تسهيل و توسعه استعدادها و توانايي­هاي افراد است. به اين جهت است که بيشتر جوامع در تبيين هدف­ها و اتخاذ روش­هاي آموزشي، کليه مساعي خود را به کار مي برند. يکي از آفت­هاي بزرگ تعليم و تربيت هر نظامي که همه ساله به ميزان زيادي، امکانات، منابع و استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصادي تلف مي­کند و اثرات غيرقابل جبراني را در ابعاد فردي و اجتماعي به­جا مي­گذارد، پديده اُفت تحصيلي است. سازمان يونسکو مفهوم اُفت تحصيلي را به تکرار پايه، ترک تحصيل زودرس و کاهش کيفيت آموزشي و تحصيلي فراگيران نسبت مي­دهد. افت تحصيلي از مشکلات نظام­هاي آموزشي از جمله آموزش و پرورش است. به عبارت ديگر افت تحصيلي به معني عدم موفقيت در تحصيل است که با معيارهايي نظير مشروطي، تکرار درس، طولاني شدن مدت تحصيل، اخراج، انصراف، ترک تحصيل قابل بررسي مي­باشد (فتي و همکاران، ۱۳۹۲). به نظر مي رسد که يکي از مفاهيم مرتبط با اُفت تحصيلي، انگيزش تحصيلي باشد. اصطلاح انگيزش از فعل لاتين movere به معني حرکت دادن مشتق شده است. انگيزش درقالب نيروهاي دروني، صفات پايدار، پاسخ­هاي رفتاري به محرک­هاومجموعه­اي ازباورها وعواطف مفهوم سازي شده است. بيشترديدگاه هاي آغازين در مورد انگيزش، آن را به نيروهاي دروني مانندغرايز، اراده، صفات وخواست ارتباط مي­دادند. ديدگاه هاي شناختي معاصربراين اعتقادند که افکار، باورها وهيجانات فردي برانگيزش تاثيرمي گذارند. عناصراصلي مورد نظرپژوهشگران ومتخصصان درباره انگيزشدراين تعريف پوشش داده مي شود:”انگيزش فرآيندي است که طي آن فعاليت هدف محور، برانگيخته وحفظ مي شود. انگيزش نيازمندفعاليت جسماني يا ذهني است. فعاليت جسماني تلاش، پشتکاروسايراعمال آشکاررا در بر مي­گيرد. فعاليتذهني اعمالشناختي مانند طراحي، تمرين وتکرار، سازماندهي، نظارت، تصميم گيري­ها، حل مسائل و سنجش پيشرفت را به عنوان يک فرآيند شامل مي­شود. بيشترآنچه که ما درباره انگيزش مي­دانيم از بررسي نحوه پاسخ دهي افراد به دشواري ها، مشکلات، ناکامي هاوموانعي که در راه رسيدن به اهداف بلندمدت با آن­ها مواجه مي­شويم به دست آمده است وفرآيندهاي انگيزشي مانندانتظارات،اسنادهاوعواطف بهمردم کمکمي­کنندتابردشواري­هاغلبهکنندوانگيزشرا استمراربخشند (پينتريچو شانک، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵).انگيزش با يادگيري وعملکردرابطه متقابل دارديعني انگيزش برعملکرد ويادگيري تاثيرگذاشته وآنچه دانش آموزان انجام مي دهندويادمي گيرندبر انگيزش آنهااثرمي­گذارد (شانک، ۱۹۹۱؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵).متخصصان موافقندکهوجودانگيزش ازشاخص­هاي رفتاري (انتخاب تکاليف، تلاش، پشتکار و پيشرفت) قابل استنباط است. يک شاخص، انتخاب تکاليف يا علائق است. وقتي دانش آموزان انتخابي مي­کنند، انتخاب آنهانشان دهنده وضع انگيزشي آن­ها است. شاخص دوم تلاش است. يادگيري غالبا آسان نيست. دانش آموزان برانگيخته براي يادگيري آماده صرف تلاش وکوشش مستمرهستند. سالمون (۱۹۸۴؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵)تلاش ذهني را به عنوان يکي ازشاخص­هاي انگيزش، مورد بررسي قرار داده است وبه اين نتيجه رسيده است که با خودکارآمدي دانش آموزان رابطه دارد. دراين پژوهش خودکارآمدي دانش آموزان براي يادگيري با بهره­گيري ازتلويزيون يا متن نوشته شده مورد قضاوت قرارگرفته است واين نتايج بدست آمده که دانش آموزان تلاش ذهني براي متن درس را بيشتر ازتلاش براي تماشاي فيلم برآورده کرده ونمرات بالاتري نيز درآزمون مربوط به متن کسب کرده­اند. براي متن درسي، خودکارآمدي باتلاش ذهني وپيشرفت همبستگي مثبت دارد اما اين همبستگي براي تماشاي تلويزيون منفي است. پشتکار (مداومت)يا صرف زمان روي تکليف، شاخص سوم به شمار مي­رود. دانش آموزان برانگيختهبراييادگيريبايددرانجامتکاليف پشتکارواستمرار داشته باشند بهويژه زماني که با موانع ومشکلات مواجه مي­شوند. در نهايت، پيشرفت دانش آموزان را مي توان به عنوان يک شاخص غيرمستقيم انگيزش در نظر گرفت. بيشتر مطالعات پژوهشي، رابطه مثبتي بين پيشرفت وشاخص­هاي انگيزشي انتخاب، تلاش وپشتکار به دست آورده اند (پينترينچ و شانک، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵).انگيزش ازجهت خودافراد به دو گروه انگيزش دروني وانگيزش بيروني تقسيم مي شود. انگيزش دروني به موردي اطلاق مي شود که پاداش مورد انتظار فرد درقبال رفتاري معين ازيکمنبع دروني سرچشمه مي گيرد يعني فرد جهت رسيدن به تقويت­هاي دروني عمل ويژه اي را انجام مي دهد. هرچند اين عوامل دروني با عوامل بيروني هم خواني داشته يا نداشته باشند. انگيزش بيروني زماني معني پيدا مي کند که منبع تقويت کننده رفتاريک عامل بيروني است. به عبارتي فرد براي رسيدن به يک حالت يا شرايط معين بيروني رفتاري را انجام مي دهد (فيست و فيست، ۲۰۰۲؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).يکي ازمولفه هاي موثر بر رفتار انسان ها، شخصيت آن­ها مي باشد. نوع ويژگي هاي شخصيتي انسان بررفتارهاي اوتاثيرمي گذارد. بنابراين ويژگي هاي شخصيتي افراد درانگيزش آن­ها براي انجام دادن رفتار نيز تاثير دارد. شيوه هاي انگيزش انسان­ها متاثر ازاوضاع حال و گذشته آنهاست. شدت وميزان انگيزش افراد همچنين تحت تاثير عزت نفس ونوع کارهاي آنان نيز مي باشد (هاشمي و حياتي، ۱۳۹۰) .آيزنک سه عامل برترکلي يا ابعاد شخصيت را به دستآورده است:برون گرايي،روان رنجور خويي و روان­پريشي خويي.آيزنک هرسه عامل را به صورت بخشي ازساختار شخصيت بهنجار در نظر گرفته است. هرسه عامل دوقطبي هستند، به طوري که برون­گرايي دريک انتهاي عامل قراردارد و درون­گرايي قطب مخالف را اشغال مي­کند. همين­طور، عاملروان رنجوري را دريک قطب و استواري را درقطب ديگر شامل مي شود، وعامل روان­پريش خويي رادر يک قطب و کارکردخويي رادرقطب ديگر دربردارد. با توجه به اهميت شاخص­هاي شخصيت علي­الخصوص درون گرايي وبرون­گرايي، آيزنک (۱۹۹۷) معتقداست بسياري از تحقيقات روان­شناسي به علت ناديده گرفتن عوامل شخصيت، به نتايج اشتباهي رسيده است. تحقيقاتي که درزمينه آموزش وپرورش انجام شده است و اثربخشي يادگيري اکتشافي و يادگيري دريافتي سنتي را با هم مقايسه کرده است، اغلب به تفاوت­هاي متناقص دست يافته­اند يا هيچ تفاوتي پيدا نکرده­اند. آيزنک معتقد بود که اين تحقيقات در نظر نگرفته­اند که دانش آموزان برون­گرا، يادگيري اکتشافي فعال­تر را ترجيح مي دهند ودر اين نوع يادگيري بهتر عمل مي کنند، در حالي که دانش آموزان درون گرا يادگيري دريافتي منفعلانه را ترجيح مي دهند ودراين نوع يادگيري بهترعمل مي کنند. بين ابعاد شخصيت و شيوه­هاي يادگيري تعامل وجود دارد وازآن جايي که يادگيري بالاتر باعث افزايش انگيزش مي شود مي توان بين اين دو متغير ارتباط معني داري را پيش بيني کرد. با شناخت نوع شخصيت درافراد، مي توان يادگيري متناسب با آن را درنظر گرفت وازافراد مناسب با ويژگي هاي شخصيتي انتظار يادگيري رادر يک حوزه خاص داشت که اين خود باعث افزايش انگيزش تحصيلي خواهد شد(فيست و فيست، ۲۰۰۲؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۵).امروزه ايجاد انگيزه به عنوان عامل ايجادحرکت درانسان وجهت دهنده به حرکت اوبيش ازپيش مورد توجه مسئولان جامعه است. ايجاد انگيزش موجب بالا رفتن کارايي شده وسبب مي شود که فرد استعداد وتوانايي خود را درسطح بالاتروبا رضايت بيشتري به کارگيرد. اگرافراد انگيزه کافي براي کار نداشته باشند ميل و رغبت آن را نداشته ولذا کارآيي آنان قابل توجه نخواهد بودوبالعکس باداشتن انگيزه،تمايل زيادي براي انجام کاردر فرد حاصل شده وکارآيي و يکي ازعوامل شناختي رضايت حاصل مي گردد (رابينز، به نقل ازيوسفي، ۱۳۹۱).به نظر بندورا (۱۹۹۷)خودکارآمدي يعني اعتقاد شخص به اين که مي­تواند رفتاري را انجام دهد که نتيجه دلخواه حاصل شود. وي همچنين اظهار داشته که خودکارآمدي تاثير نيرومندي بررفتار دارد. همچنين (بالدوين، ۱۹۹۵؛ به نقل از بندورا، ۱۹۹۷)نسبت به اين مفهوم چنين نظري دارد:”تئوري يادگيري اجتماعي که ارتباط بين شناخت دروني ورفتار راثابت مي کند به اين امرتکيه دارد که فاکتورهاي شخصيتي مانند خودپنداره، خودکنترلي، خودکارآمدي و اعتماد به نفس برکليه رفتارها تاثيرمي گذارند”.

براساس نظريه خودکارآمدي بندورا، وقتي مهارت­هاي ضروري و محرک­هاي کافي وجود داشته باشد، خودکارآمدي طبيعي پيش­بيني مي­شود. به عقيده بندورا مجموعه باورها وانتظارهاي فرددرمورد توانايي­هايش درارتباط با انجام موثرتکاليف که درپژوهش موردنظرماانگيزش تحصيلي است،ازعناصرخودپنداره هرشخص است. طبق نظربندورا که معتقداست انتظارات ويژه فرد در مورد توانايي هايش براي انجام اعمال خاص برکوشش فرد درانجام يک عمل، پايداري درانجام آن عمل و ايجاد انگيزه هاي مناسب تاثير دارد، مي توانيم به اهميت تاثير خودکارآمدي برانگيزش تحصيلي نوجوانان پي ببريم.(اميرکلالي، ۱۳۹۱). باتوجه به مطالب بالا قصد داريم رابطه بين الگوي پنج عاملي شخصيت وخودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي نوجوانان را بررسي کنيم.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدي اجتماعی نوجوانان  با انگیزش تحصیلی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدي اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه ۳
۱-۲٫بيان مساله ۴
۱-۳٫ اهميت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴٫ اهداف تحقيق ۸
۱-۴-۱٫ هدف کلي ۸
۱-۴-۲٫ اهداف جزيي ۸
۱-۵٫ فرضيات تحقيق ۸
۱-۶٫ متغيرهاي پژوهش ۹
۱-۷٫ تعاريف نظري ۹
۱-۸٫ تعاريف عملياتي ۹

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۲-۱٫ بخش اول: انگيزه تحصيلي ۱۱
۲-۱-۱٫ عوامل موثر در انگيزش تحصيلي ۱۲
۲-۱-۱-۱٫ عوامل فردي و محيطي ۱۲
۲-۱-۱-۲٫ احساس نیاز ۱۳
۲-۱-۱-۳٫ آموزش ۱۴
۲-۱-۱-۴٫ سائق شناختي ۱۵
۲-۱-۱-۵٫ انگيزه پيشرفت ۱۶
۲-۱-۱-۶٫ انگيزش دروني و انگيزش بيروني ۱۸
۲-۱-۲٫ رويكردهاي مربوط به انگيزش تحصيلي ۱۸
۲-۱-۲-۱٫ رويكرد رفتاري ۱۸
۲-۱-۲-۲٫ رويكرد شناختي ۱۹
۲-۱-۲-۳٫ رويكرد انسان گرايي ۲۰
۲-۱-۲-۴٫ رويكرد اجتماعي- فرهنگي ۲۰
۲-۱-۲-۵٫ رويكرد انتظار ضرب در ارزش ۲۱
۲-۱-۲-۶٫ رويكرد انگيزشي نسبت دادن ۲۲
۲-۱-۲-۶-۱٫جنبه هاي نسبت دادن ۲۲
۲-۱-۲-۶-۲٫ كاربردهاي آموزشي نظريه انگيزشي نسبت دادن ۲۳
۲-۲٫بخش دوم: ويژگيهاي شخصيتي ۲۴
۲-۲-۱٫ مفهوم صفت در شخصيت ۲۵
۲-۲-۲٫ ديدگاه هاي اصلي مورد قبول نظريه پردازان صفات ۲۵
۲-۲-۳٫ نظريه هاي صفات ۲۷
۲-۲-۴٫ الگوي پنج عاملي در صفات شخصيت ۳۲
۲-۲-۵٫ ريشه هاي تاريخي پنج عامل نيرومند شخصيت ۳۲
۲-۳٫بخش سوم: خودکارآمدي اجتماعي ۳۸
۲-۳-۱٫ نظريه بندورا درباره خودكارآمدي اجتماعي ۴۲
۲-۳-۲٫ ابعاد خودكارآمدي اجتماعي ۴۵
۲-۳-۳٫ ويژگي هاي افراد خودكارآمد اجتماعي ۴۶
۲-۳-۴٫ خودكارآمدي اجتماعي و پيش بيني رفتار ۴۷
۲-۳-۵٫ خودكارآمدي اجتماعي و عملكرد ۴۸
۲-۳-۶٫ منابع خودكارآمدي ۵۰
۲-۴٫بخش چهارم: پيشينه پژوهش ۵۲
۲-۴-۱٫ پيشينه پژوهش در داخل كشور ۵۲
۲-۴-۲٫ پيشينه پژوهش در خارج كشور ۵۴

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱٫روش تحقيق ۵۷
۳-۲٫جامعه آماري ۵۷
۳-۳٫ تعيين حجم نمونه ۵۷
۳-۴٫ روش نمونه گيري ۵۷
۳-۵٫ ابزار گردآوري اطلاعات ۵۸
۳-۶٫ روش تجزيه و تحليل داده ها ۶۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱٫ تجزيه و تحليل توصيفي داده ها ۶۴
۴-۲٫ تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱٫ بحث و نتيجه گيري ۷۲
۵-۲٫ محدوديت¬ها ۷۵
۵-۳٫ پيشنهادات پژوهشي ۷۵
۵-۴٫ پيشنهادات اجرايي ۷۵
منابع فارسي ۷۶
منابع انگليسي ۷۸
پيوست ۸۰

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۹۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 2 =