دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۵۰۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۶| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده:هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی واعتمادسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان میباشد.ازآنجا که سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اجتماعی جوامع مدرن مطرح می شود و نقش عمده ای در توسعه اجتماعی ایفا می کند.همچنین مبحث اعتماد سازمانی در سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی اهمیت فزاینده ای یافته است و با توجه به این حدس و گمان که سرمایه اجتماعی می تواند عامل مهمی در اعتماد سازمانی کارکنان باشد، این فرضیه شکل گرفت که بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد واحد قوچان رابطه مثبت وجود دارد. دراین پژوهش، سرمایه اجتماعی دارای۵ بعد مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی، احساس تعلق و اعتماد اجتماعی میشود. ابعاد متغیر وابسته یعنی اعتماد سازمانی شامل شایستگی، خیرخواهی، صداقت، قابلیت پیش بینی که برگرفته از نظر دایتزوهارتوگ می باشد.  روش تحقیق موارد استفاده توصیفی و ازشاخه همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق از دو ابزار اندازه گیری که شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی استاندارد دکتر مقیمی و پرسشنامه اعتماد سازمانی استاندارد (مقیمی و رمضان) استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده شامل۳۳ سؤال مربوط به سرمایه اجتماعی و ۵۹ سؤال مربوط به اعتماد سازمانی بود. جامعه آماری آن کارکنان ۲۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ است. روش نمونه گیری مورد استفاده تصادفی ساده است که براساس جدول مورگان۱۴۲ نفر ازکارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ضریب پایایی آنها با استفاده ازروش آلفای کرونباخ در سرمایه اجتماعی۸۱/۰و در اعتماد سازمانی ۷۷/۰به دست آمد که در سطح۹۹/۰کاملاً معنادار بود. داده های به دست آمده با نرم افزار آماری و با استفاده ازSPSS روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون مستقلt ، آنالیز و واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی وجود دارد،بعلاوه از میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی،اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در اعتماد سازمانی بین کارکنان دارد.

۱-۱ مقدمه:

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که امروزه در بررسی های اقتصادی، اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. امروز در کنار سرمایه های انسانی،مالی و اقتصادی سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک سازمان، به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود.همچنین میزان و نحوه ی تعاملات کنشگران اجتماعی که امروزه از آن سرمایه اجتماعی یاد می کنند،از مهمترین موضوعات مورد بررسی جامعه شناسان است.سرمایه اجتماعی که ریشه ای جامعه شناسانه دارد،اهرمی توفیق آفرین و مورد اقبال فراوان نیز است.سرمایه اجتماعی ابعاد و مؤلفه های فراوانی دارد که متناسب با فرهنگ و وضعیت اجتماعی جامعه است.بهترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد و قابلیت اعتماد است که خود ارکانی دارد.سرمایه اجتماعی،بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد می شود.مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان،این سرمایه را ایجاد کنند،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازد.حال می توان گفت،سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و بالفعلی است که در شبکه ای با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی که با عضویت در یک گروه ایجاد می شود و در روابط میان افراد تجسم می یابد(بوردیو،۲۰۰۷،ص۱۳۷).در کنار سرمایه اجتماعی امروزه اهمیت اعتماد به خصوص اعتماد سازمانی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است.در مطالعات سازمانی نیز اعتماد به عنوان عامل بنیادی برای سازمان های اثربخش نام برده می شود و متخصصین رهبری و محققان به اهمیت ایجاد اعتماد در بین کارکنان اذعان دارند.مطالعات ادبیات سازمانینشان می دهد که اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی می باشد(دانایی فرد و همکاران[۱] ،۲۰۰۹،ص۹۰).محور اساسی و تکیه گاه روابط اجتماعی،اعتماد است،اعتماد سازمانی باعث می شود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هرگونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای را برقرار کنند که بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی گیرد.زمانی که سطح اعتماد در سازمانی بالا است.کارکنان به رهبری سازمان احساساطمینان پیدا کرده و آن را عملا نشان می  دهند(کاظمی جقنب[۲]،۲۰۰۴،ص۱۲۵).سازمان ها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند باید اصل بهبود مستمر و اعتماد بین کارکنان را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه زمینه دستیابی به ارتقاء سرمایه اجتماعی امکان پذیر باشد(بوردیو،۲۰۰۶،ص۱۷۹).بنابراین برای رشد و توسعه که پیش نیاز اساسی این است که تمام اعضای سازمان باید به نقش مؤثر سازمانی در برقراری روابط منظم و منطقی بین کارکنان اهمیت بدهند،باید متغیرهای سرمایه اجتماعی شناخته شود و به بهترین نحو ممکن مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

۱-۲ بیان مسئله

سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در موفقیت کارکنان و سازمان ها در هزاره ی سوم است و ذخیره ی انباشت منابعی است.مبتنی بر روابط که از طریق آن می توان اهداف سازمان را تحقق بخشید.امروزه سرمایه ها،متعدد و گسترده شده اند که سرمایه اجتماعی به عنوان مکمل برای سایر سرمایه هاست و برای توسعه بیشتر و بهینه سازی سایر سرمایه ها نیز به این سرمایه بیشتر از بقیه احساس می شود.در حقیقت نیاز به رقابت پذیری و ماهیت یک جامعه شبکه ای مستلزم ایجاد پویایی های اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را قلب پیشرفت اقتصاد و اطلاعاتی مدرن قرار داده است (لاندمن[۳] ،۲۰۰۴،ص۴۱).سرمایه اجتماعی مجموعه ی هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و باعث پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود (فوکویاما[۴] ، ۱۹۹۹،ص۱۰).این سرمایه تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه ی انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کندو به عنوان مشخصه ای است که توانایی سازمان دهی جمعی مشارکت و داوطلبانه برای حل مشکلات گروهی یا عمومی را به حداکثر می رساند(تاجبخش،۱۳۸۴،ص۱۰).مفهوم سرمایه اجتماعی درواقع پل ارتباطی جدیدی بین جامعه شناسی،علوم سیاسی و اقتصادی خواهد بود تا با نگرش جدیدتر به بررسی ارزش های اجتماعی،مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک کلان بپردازیم.افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی و اهداف مشترک کلان بپردازیم.افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی به طور گسترده برای تشخیص و استفاده از فرصت های تجاری،سیاسی،تأمین مالی،تأمین شغلی و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند،سرمایه اجتماعی بیشتری دارند(فیلد، ۱۳۸۷، ص۱۱).مدیر سازمان ها باید به این سرمایه به عنوان محور اصلی مدیریت در سازمان ها توجه کنند تا نیل به اهداف راحت تر صورت گیرد،از طرف دیگر اعتمادسازمانی نقش زیربنایی را به منظور بسط و توسعه سرمایه اجتماعی ایفا می نماید.ازاین رو سرمایه اجتماعی و اعتمادسازمانی رابطه تنگاتنگی باهم دارند.اعتماد سازمانی ابزاری است برای صرفه جویی در قدرت،زیرا حضور اعتماد،نگرانی،شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیات و اعمال دیگران و عامل کلیدی در روابط متقابل نوین است و باعث ایجاد وحدت در نظام اجتماعی و حفظ آن می شود.در حقیقت اعتماد سازمانی بزرگترین تسهیل گر کارایی سازمانی است،که با داشتن اعتمادسازمانی مدیران و کارکنان به یکدیگر اطمینان داشته اند و بدون وجود اعتماد،سازمان ها هیچ گونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژی های خود ندارند و اعتماد سازمان نوعی ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود، ایجاد اعتماد برای بخش های مکمل،به منظور دستیابی به مزایای بالقوه سازمانی،بسیار مهم وحیاتی است.در وضعیت موجود سازمان های جامعه ،یکی از مسائل حاد و پر اهمیت نبود روابط اجتماعی و نبود اعتماد سازمانی است.کارکنان در سازمان ها از اعتماد واطمینان اندک بر خوردارند. به همین دلیل ارتباط مناسب در گروهها ویا تیم های مربوطه برقرار نمی شود که پیامد آن پیدایش مسائل مزمن سازمانی است.همچنین سرمایه اجتماعی مسئله ای نیست که بتوانیم به راحتی از کنار آن بگذریم چون اثر مستقیم در اعتماد و بی اعتمادی سازمانی کارکنان ما خواهد داشت.امرزه پیشرفتی در سازمان ها حاصل نخواهد شد مگر در کنار همبستگی اجتماعی،اعتماد سازمانی بین کارکنان و نهادهای اثربخش.این پژوهش به دنبال آن است که با دقیق شدن روی موضوع خاص سرمایه اجتماعی و اعتمادسازمانی در آینده زمینه ی بحث های بیشتر و انجام پژوهش دیگر در این موضوع مهم فراهم گردد.بنابراین آنچه هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد،سنجش رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با اعتماد سازمانی کارکنان است،تا نوع و شدت ارتباط میان این دو مشخص شود.این پژوهش بر آن است که به سؤال اساسی پاسخ گوید که چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد وجود خواهد داشت؟

رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی وجود دارد،بعلاوه از میان ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی،اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را در اعتماد سازمانی بین کارکنان دارد.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱-اهداف اصلی ۷
۱-۴-۱-اهداف فرعی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵-۱- فرضیه های اصلی ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- قلمرو های پژوهش ۸
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۸
۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش ۸
۱-۶-۳- قلمرو زمانی ۸
۱-۷- متغیرهای تحقیق و تعاریف آن ۸
۱-۸- تعاریف اصلاحات ۹
۱-۸-۱- سرمایه اجتماعی ۹
۱-۸-۲- شاخص های سرمایه اجتماعی ۱۰
۱-۸-۲-۱- مشارکت اجتماعی ۱۰
۱-۸-۲-۲- انسجام اجتماعی ۱۱
۱-۸-۲-۳- آگاهی اجتماعی ۱۱
۱-۸-۲-۴- احساس تعل ۱۲
۱-۸-۲-۵- اعتماد اجتماعی ۱۲
۱-۸-۳- اعتماد سازمانی ۱۳
۱-۸-۴- تعریف عملیاتی ۱۳
۱-۸-۴-۱- تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی ۱۳
۱-۸-۴-۲- تعریف عملیاتی اعتماد سازمانی ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۱۶
۲-۲- سرمایه اجتماعی ۱۶
۲-۲-۱- سرمایه اجتماعی ۱۶
۲-۲-۲- مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۷
۲-۲-۳- تاریخچه ی مطالعات سرمایه اجتماعی ۱۸
۲-۲-۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه تنی چنداز صاحبنظران ۱۹
۲-۲-۵- اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمان ۲۵
۲-۲-۶- تئوری سرمایه اجتماعی ۲۶
۲-۲-۷- رویکردهای مفهومی اصلی،سرمایه اجتماعی ۲۹
۲-۲-۸- تبیین سرمایه اجتماعی ۳۰
۲-۲-۹- ابعاد سرمایه اجتماعی ۳۱
۲-۲-۱۰- سطوح سرمایه اجتماعی ۳۱
۲-۲-۱۱- وجه سرمایه اجتماعی ۳۳
۲-۲-۱۲- ویژگی های سرمایه اجتماعی ۳۳
۲-۲-۱۳- تلفیق رویکردهای مختلف و ارائه الگوی نوین ۳۵
۲-۲-۱۴- مطالعات انجام شده درباره نظریه سرمایه اجتماعی ۳۶
۲-۲-۱۵- چارچوب ادراکی ۳۷
۲-۲-۱۶- هدف،اشکال و کانال های سرمایه اجتماعی ۳۷
۲-۲-۱۷- آیا سرمایه اجتماعی،سرمایه است ۳۸
۲-۲-۱۸- سرمایه اجتماعی در نظام اقتصاد ۳۹
۲-۲-۱۹- تأملی برچشم انداز۲۰ساله در راستای تعالی سرمایه اجتماعی ۴۰
۲-۲-۲۰- راههای افزایش سرمایه اجتماعی. ۴۱
۲-۲-۲۱- نقش سرمایه اجتماعی در نیل به توسعه ۴۱
۲-۲-۲۲- منافع و مخاطرات سرمایه اجتماعی ۴۲
۲-۲-۲۳- سنجش سرمایه اجتماعی ۴۳
۲-۳- اعتماد سازمانی ۴۴
۲-۳-۱- اعتماد سازمانی ۴۴
۲-۳-۲- مبانی نظری پژوهش ۴۵
۲-۳-۳- مروری بر ادبیات اعتماد سازمانی ۴۷
۲-۳-۴- ایجاد اعتماد سازمانی ۴۸
۲-۳-۵- ابعاد اعتماد سازمانی ۴۹
۲-۳-۶- طبقه بندی اعتماد سازمانی توسط الوانی و همکارانش ۵۰
۲-۳-۷- درآمدی بر اعتماد سازمانی ۵۱
۲-۳-۸- عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی و پیامدهای آن ۵۳
۲-۳-۹- عوامل مؤثر بر عارضه ی اعتماد سازمانی در میان کارکنان ۵۴
۲-۳-۱۰- نقش سرمایه اجتماعی بر اعتماد سازمانی ۵۵
۲-۴- مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش ۵۶
۲-۴-۱- پیشینه پژوهشی مطالعات سرمایه اجتماعی در خارج و داخل ایران ۵۶
۲-۴-۲- پیشینه پژوهش اعتماد سازمانی در داخل و خارج از ایران ۶۳

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۸
۳-۲- روش تحقیق ۶۸
۳-۲-۱- جامعه آماری ۶۸
۳-۲-۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۸
۳-۲-۳- از درگردآوری داده ها ۶۸
۳-۲-۴- اعتبار و روایی پرسشنامه ۷۰
۳-۲-۵- ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۷۰
۳-۲-۶- شیوه جمع آوری داده ها ۷۱
۳-۲-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها تحقیق ۷۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- یافته های توصیفی و استنباطی ۷۳
۴-۲- آزمون دقت فرضیات تحقیق ۸۰
۴-۳- رگرسیون چندمتغیره ۸۳

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- نتایج حاصل از یافته ۹۳
۵-۳- نتایج حاصل از یافته ها براساس فرضیات فرعی تحقیق ۹۳
۵-۴- نتیجه گیری ۹۴
۵-۵- محدودیت و مشکلات اجرای پژوهش ۹۶
۵-۶- پیشنهادات تحقیق ۹۶
۵-۶-۱- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش ۹۶
۵-۶-۲- پیشنهاد به سایر محققین ۹۷
پیوست ها ۹۸
فهرست منابع فارسی ۱۰۴
فهرست منابع انگلیسی ۱۰۸
چکیده انگلیسی ۱۱۱

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

 

 

امتیاز دادن به مطلب
Social capital and organizational trust of employees

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *