دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان سازمان

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۶۸۵کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۱| قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده:پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران و میزان انگیزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی انجام شده است هدف از اجرای این پژوهش پاسخ به این سئوال بوده که ایا سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان تاثیر دارد؟ پزوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد حجم جامعه اماری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی (۲۰۰) نفر و حجم نمونه (۱۳۲) نفر بر اساس فرمول کوکران، روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سبک تصمیم گیری مدیران و میزان انگیزش کارکنان استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی استنباطی، آزمونهای تی مستقل، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانسی استفاده گردیده است و نتایج زیر بدست آمده است ۱- بین سبک تصمیم گیری مدیران و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم باشدت ضعیف وجود دارد و رابطه معناداری وجود دارد. ۲- بین سبک تصمیم­ گیری تحلیلی مدیرا و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم اما رابطه معنادار نیست. ۳- بین سبک تصمیم­ گیری ادراکی مدیران و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری وجود دارد. ۴- بین سبک تصمیم ­گیری رفتاری مدیران و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری وجود دارد. ۵- بین سبک تصمیم­ گیری دستوری مدیران و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری وجود دارد. ۶- بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران و میزان انگیزش کارکنان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه بدست آمده این است که بین سبک تصمیم­ گیری مدیرا سازمان جهاد کشاورزی همبستگی مستقیم با شدت ضعیف وجود دارد و در اکثر سبک­ها رابطه معنادار وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان سازمان ارائه شده است.

مقدمه

ظهور سازمانها و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. وبه این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی وویژگی هاو نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. (محمدی،۱۳۹۰:۱) مدیریت علم وهنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که درآن همفکری وهمکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز که طی آن استفاده بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت،جهت جلب رضایت متقاضیان آن ها با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب ممکن شود. (رحمان سرشت، ۱۳۸۴:۴) مدیریت فراگردبکارگیری موثر وکارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی،بسیج منابع و امکانات، هدایت وکنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعییین شده،صورت می­گیرد مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد. (رضائیان،۱۳۸۴:۸) اصلی­ترین کار مدیر تصمیم­ گیری است که این تصمیم گیری شامل ترکیبی از دو جزء فرایند وپیامد است که هر یک یا هردوی آنها می­توانند به عنوان مقیاس یا سنجش از اثر بخشی آن تصمیم گیری باشد. (حسن زاده،۱۳۸۱:۲۴۱)تصمیم­ گیری مهم ترین واساسی ترین وظیفه هر مدیر در همه رده های سازمانی می باشد در واقع سرنوشت سازمانها به وضعیت ونتیجه تصمیم گیری مدیران بستگی دارد وهر اقدامی از طرف مدیر نوعی تصمیم گیری است. (قربانی،۱۳۸۸: ۲۵) استونر می گوید که در فرآیند تصمیم گیری زمان و روابط انسانی دو عامل مهم به شمار می آیند که  سازمان را به سوی آِنده سوق می دهد. تجربیات مثبت و منفی گذشته در تصمیم گیری مدیران نقش مهمی بازی  می کنند بنابراین معمولاً بخشی از فرآیند تصمیم گیری به تجربیات گذشته  مرتبط می شود تصمیم ها از کوچک گرفته تا بسیار بزرگ یعنی  تصمیم استراتژیک  که در  رده بالایی سازمان اتخاذ می شوند در فرآیند تصمیم گیری جای دارند. (نجف بیگی، ۱۳۸۳: ۲۰۵).

بیان مساله

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد. (لامبرت، ۱۹۹۹:۱۷۲) سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر تصمیم گیری  مدیران  است. مدیر در نقش مدیریت  سازمان می تواند سبکهای تصمیم گیری  متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح تصمیم گیری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.تحقیقات نشان داده است که سبک تصمیم گیری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره­وری سازمان­ها رابطه دارد. (فونگ،۲۰۰۱: ۱۹۱) علاوه براین بین سبک تصمیم گیری مدیران و رضایت شغلی و تعهد و انگیزش رابطه تنگاتنگی وجود دارد. (دانا هان، ۲۰۰۰:۲۴۱) بنا براین تصمیم­گیری فرآیندی است خاص شامل انتخاب یک راه حل از میان دو یا چند روش موجود تصمیم به معنای انتخاب خودآگاه است که به فرد  امکان می دهد تا براساس مجموعه ای از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه را برای و سپس یک گزینه مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد بنابراین از تصمیم­گیری نمی­توان صرفه نظر کرد زیرا امتناء ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم­ گیری است. (عباس زادگان،۴۱­:۱۳۸۱) اکثر فعالیت­های روزمره را تصمیمات جرئی تشکیل می دهد و اوقات زیادی صرف آنها می شود تعداد زیادی از تصمیمات هم به صورت شرطی گرفته می­شوند و به این ترتیب که مجالی برای انسان خودآگاه نمی دهد تا دلایل افزایش تصمیمی را بررسی نموده و اثرات بعدی آن را پیش بینی کند و یا نتایج احتمالی به دست آمده را ارزیابی نماید. اما کیفیت تصمیمات مدیریت در رابطه با تاثیری که روی ساختار سازمان خواهد داشت خود را به سرعت نشان می­دهد. (همان منبع:۲۴۲) تصمیم­گیری عبارت می شود از عمل و یا انتخابی که متعاقب تفکر، اندیشه، حل مشکل وی مشکلاتی در دنیای واقعیت به وقوع می پیوندد و تصمیم­گیری سازمانی شناسایی و حل مساله این فرآیند شامل دو مرحله  است.مرحله شناسایی مساله زمانی است که اطلاعات درباره­ی اوضاع  سازمان  و شرایط محیطی تحت کنترل  قرار می­گیرد تا مشخص شود که آیا عملکرد رضایت بخش است یا خیر بدین ترتیب به علت کاستی­ها پی ببرند مرحله حل مساله زمانی است که راه حل­های گوناگون مورد توجه قرار می­گیرد یکی از راه های انتخاب می شود و برابر در می­آید. (دفت، ۱۳۸۲) هربرت سایمون محققی است که در رابطه با مفهوم و مکانیسم تصمیم گیری مطالعات زیادی به عمل آورده است از نظر او مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنی و مترادف می باشند(اسفندیاری،۱۳۷۴: ۲۴)علاوه بر سایمون گروه دیگری از صاحب نظران نیز مدیریت و تصمیم گیری را یکی هم معنی تعریف کرده­اند و مدیریت را چیزی جز تصمیم­گیری ندانسته­اند و معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم­گیری تشکیل می­هد و انجام وظایفی چون برنامه ریز، سازماندهی و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیم­گیری درباره نحوه و چگونگی انجام این فعالیت­ها نیست (اسفندیاری، ۱۳۷۲: ۳). بسیاری از صاحب نظران  مانند رابینز و چک مک کینلی و دوبرین تصمیم گیری را نوعی واکنش یا عکس العمل فرد در برابر مساله می­دانند و آن را شناسایی و انتخاب مسیر یا اقدام برای حل یک مساله یا بهره برداری از یک فرصت و یا بحران تعریف می­کنند (قربانی ؛ ۱۳۸۸: ۸۶). هر کس بیش از اقدام به کاری درباره آن فکر می­کند و برای آن دلیل می آورد و به همین سبب است که اگر ما برآنیم تا رفتار یک نفر را پیش­بینی کنیم و توجه نماییم باید شیوه تصمیم گیری وی را درک کنیم. (رابینز،  ۱۳۸۵) تصمیم­گیری فرآیندی است شامل شناسایی و تعریف و تشخیص مسائل و یافتن شقوق گوناگون برای حل مسائل. ارزیابی راه حل های ارائه شده و انتخاب بهترین شق یا راه حل می­شود. (ایرانژد پاربزی،  ۱۳۷۵: ۱۷۲) نیومن جوهره تمام فعالیت­های مدیریت را در تصمیم­گیری می­داند و می­گوید: تصمیم­گیری واکنشی است که در مقابل هر مساله­ای که فرد اتخاذ می­کند. (تسلیمی، ۱۳۷۷: ۲)برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسایل انگیزش لازم است. انگیزه­ها چراهای رفتار هستند و مدیر باید بداند چرا عده­ای خوب کار می­کنند و اما عده ای ناراضی اند علت علاقه و یا بی علاقگی آنان به شغل چیست و سوالاتی مشابهی که باید پاسخ برای کسی که در سازمان تصمیم می­گیرد مشخص باشد افراد اساساً نه تنها از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ میل و اراده انجام کار یا انگیزش باهم تفاوت دارند، انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد و انگیزه ها را گاهی به عنوان  تمایلات، سانقه ها یا محرکات  درونی فرد تعریف می کنند انگیزه هایی که به سوی هدف معطوف می شوند ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشد. (احمدی،۱۳۸۵: ۱۴۷و۱۴۸) انگیزه عبارت است از حالتی که انسان را به انجام فعالیت وادار و یا انگیزه میل به کوشش فروان در جهت تامین هدف­های سازمانی به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود ناگفته نماند که روحیه در بحث های انگیزش مطرح می شود و بعضی روحیه و انگیزش را به جای هم به کار می­برند. (احمدی،۱۳۸۵:  ۱۴۸)مجموعه عوامل انسانی با درایت مدیریت برانگیخته می­شوند و بدون توجه به انگیزش کارکنان سازمان به مرحله توقف و رکورد می­رسد و تحلیل و زوال تدریجی آن غیر قابل اجتناب خواهد بود. (فخیمی، ۱۳۷۹: ۱۲۷)لذا مدیرانی که به موفقیت سازمان خود پایبند هستند برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را در فرد ایجاد می کند تلاش می کنند. (امیر تاش،۱۳۷۸: ۴۹۱)برای افزایش بهره وری سازمانی نیاز به عوامل و شرایط متعددی است که مهم ترین  آنها عامل انسانی است نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام دادن وظایف خود اساسی­ترین عامل بهره­وری است (دهاگن ۱۳۸۰).بنابراین مدیران در هر سازمانی برای اینکه موفقیت سازمان را تضمین نمایند در تصمیمات خود انگیزه کارکنان را نیز مورد توجه قرار دهند و کارکنان را در تصمیمات خود دخالت دهند و از آنها نیز نظر خواهی نمایندوهدف از انجام این پژوهش رسیدن به پاسخ این سئوال است که ایا بین سبک تصمیم گیری مدیران و میزان انگیزش کارکنان را بطه وجود دارد. برای رسیدن به این جواب از پنج مولفه استفاده می شود که شامل (سبک تصمیم گیری ادراکی، تحلیلی، دستوری، شهودی و رفتاری) می باشد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان سازمان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴- اهداف و فرضیات پژوهش ۷
۱-۴-۱- اهداف اصلی ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۷
۱-۴-۳- فرضیه اصلی ۸
۱-۴-۴- فرضیه فرعی ۸
۱-۵- متغیرهای پیش بین ۸
۱-۵-۱- متغیر ملاک ۸
۱-۶- تعریف اصطلاحات ۸
۱-۷- تصمیم گیری ۹
۱-۸- سبک تحلیلی ۹
۱-۹- سبک ادراکی ۹
۱-۱۰- سبک رفتاری ۹
۱-۱۱- سبک دستوری ۹
۱-۱۲- سبک شهودی ۹
۱-۱۳- تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- مدیریت ۱۲
۲-۲- تعریف تصمیم گیری ۱۲
۲-۳- مراحل تصمیم گیری ۱۴
۲-۴- مراحل تصمیم گیری از دیدگاه صاحب نظران مختلف ۱۵
۲-۵- ماهیت تصمیم گیری ۱۵
۲-۶- مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلام ۱۶
۲-۷- فلاسفه و تصمیم گیری ۱۷
۲-۸- اقتصاددانان و تصمیم گیری ۱۷
۲-۹- تصمیم گیری در مدیریت و اهمیت آن ۱۷
۲-۱۰- تصمیم گیری و حل مشکل ۱۸
۲-۱۱- شرایط تصمیم گیری ۱۸
۲-۱۲- انواع تصمیم گیری گروهی ۱۹
۲-۱۳- تصمیم گیری شهود ۲۰
۲-۱۴- انواع مسائل و تصمیمات ۲۰
۲-۱۵- مدل ها و فنون تصمیم گیری ۲۱
۲-۱۶- تصمیم گیری از نظر بارسونز ۲۴
۲-۱۷- تصمیم گیری از نظر چستر بارنارد ۲۵
۲-۱۷-۱- تصمیمات فردی ۲۵
۲-۱۷-۲- تصمیمات سازمانی ۲۵
۲-۱۸- تصمیم گیری ازنظر اسپنسر ۲۵
۲-۱۹- تصمیم گیری ازنظر ویکتورورم ۲۶
۲-۲۰- نظریه رابورت تنن برم و وارن اسمیت ۲۷
۲-۲۱- عوامل موثر برتصمیم گیری مدیران ۲۸
۲-۲۲- الگوهای تصمیم گیری ۲۹
۲-۲۳- انواع سبک تصمیم گیری از نظر دانشمندان ۳۰
۲-۲۳-۱- سبک تصمیم گیری (از نظر راوو، مس) ۳۰
۲-۲۳-۲- سبک تصمیم گیری و رفتار تصمیم گیرنده ۳۱
۲-۲۴- تعریف انگیزش ۳۲
۲-۲۴-۱- انگیزش ۳۲
۲-۲۵- روش های ایجاد انگیزش در کارکنان ۳۳
۲-۲۶- نظریه های انگیزش ۳۴
۲-۲۶-۱- نظریه های محتوایی ۳۴
۲-۲۶-۲- نظریه بهداشتی انگیزش ۳۵
۲-۲۷- عوامل بهداشتی شامل ۳۵
۲-۲۸- نیاز به موفقیت مک کلند ۳۶
۲-۲۹- نظریه های فرایندی ۳۷
۲-۲۹-۱- نظریه تقویت ۳۷
۲-۲۹-۲- نظریه برابری ۳۸
۲-۲۹-۳- نظریه تعیین هدف ۳۸
۲-۲۹-۴- تئوری انتظار و احتمال در انگیزش ۳۸
۲-۲۹-۵- اجزای تئوری انتظار و احتمال ۳۹
۲-۲۹-۶- انگیزش عمده انسان ۳۹
۲-۳۰- چگونه بی انگیزه بودن کارکنان را متوقف کنیم؟ ۴۱
۲-۳۱- اهمیت برای رئیس ۴۲
۲-۳۲- سیاست های ترفیع ۴۲
۲-۳۳- عدم چالش درامور محوله ۴۲
۲-۳۴- اتلاف وقت ۴۳
۲-۳۵- نادیده گرفته شدن ۴۳
۲-۳۶- انگیزش وتاکید برتفاوت های آدمی ۴۳
۲-۳۷- نظریه های معاصر ۴۴
۲-۳۸- انگیزش درسازمان ۴۴
۲-۳۹- اهمیت ایجاد انگیزش در نیروی انسانی ۴۴
۲-۴۰- نظام ارزشیابی و انتصاب و ارتقای کارکنان ۴۵
۲-۴۱- نظام پاداش و تشویق کارکنان ۴۶
۲-۴۲- آموزش عالی کارکنان ۴۶
۲-۴۳- تحقیقات انجام گرفته درداخل و خارج ازکشور ودرزمینه تصمیم گیری ۴۷
۲-۴۴- پژوهش های داخلی و خارجی ۴۷
۲-۴۵- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل دوم ۴۸
۲-۴۶- الگوی نظری تحقیق ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- روش تحقیق ۵۱
۳-۳- جامعه آماری ۵۱
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۵- روش نمونه گیری ۵۲
۳-۶- ابزار گرداوری اطلاعات ۵۲
۳-۷- ابزار جمع آوری داده ها ۵۲
۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه ها ۵۳
۳-۸-۱- روایی ۵۳
۳-۹- شیوه اجرای تحقیق ۵۴
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۴

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها

۴-۱- مقدمه ۵۶
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی ۵۶
۴-۲-۱- میزان تحصیلات پاسخگویان ۵۷
۴-۲-۲- سن پاسخگویان ۵۸
۴-۲-۳- جنسیت پاسخگویان ۵۹
۴-۲-۴- سابقه خدمت پاسخگویان ۶۰
۴-۲-۵- نوع استخدام پاسخگویان ۶۱
۴-۲-۶- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۲
۴-۳- آزمون فرضیه ها ۶۳
۴-۳-۱- فرضیه اصلی ۶۳
۴-۳-۱-۱- فرضیه اول ۶۴
۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم ۶۵
۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم ۶۶
۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم ۶۷
۴-۳-۱-۵- فرضیه پنجم ۶۸
۴-۳-۱- فرضیه جانبی اول ۶۹
۴-۳-۲- فرضیه جانبی دوم ۶۹
۴-۳-۳- فرضیه جانبی سوم ۷۰
۴-۳-۴- فرضیه جانبی چهارم ۷۰

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۷۳
۵-۲- یافته های پژوهش ۷۴
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۷۴
۵-۲-۲- نتیجه فرضیه ۷۴
۵-۳- نتیجه گیری کلی ۸۰
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۸۰
۵-۵- پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ۸۱
۵-۶- پیشنهاد به سایر پژوهشگران ۸۲
منابع فارسی ۸۳
منابع انگلیسی ۸۶
پیوست ها ۸۷
چکیده لاتین ۹۱

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۹۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

 

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *