دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۱.۲مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد، در این تحقیق شامل کلیه کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل ۱۳۲ نفر است. در این تحقیق جهت سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون  (۲۰۰۰) و جهت سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری  بونتیس  (۱۹۹۸)  استفاده شده است.داده‌های این پژوهش با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار،سازگاری سازمانی،انطباق‌پذیری سازمانی،مأموریت یا رسالت سازمانی) و سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان ارائه شده است.

مقدمه:
در جهان کنونی که دوره تحولات از کنترل خارج‌شده و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می‌باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و دارایی‌های ناملموس سازمان‌ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد (دهه، ۸۰) و مدیریت کیفیت فراگیر (دهه،۹۰) به‌عنوان پدیده‌ای مهم، به‌صورت همه جانب‌های افق تحولات مدیریت را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان‌ها تحت پوشش قرار می‌دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت (۱۹۹۷) اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری ، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. درواقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش‌افزوده دربر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود (قلیچ لی و مشبکی، :۱۴۷:۱۳۸۵). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان‌ها، دارایی‌های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه‌جانبه بیشتر از پیش موردتوجه قرار گیرد. همچنین نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، چراکه نیروی انسانی مهم‌ترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار باارزش‌ها و برخوردار از اهداف سازمانی، دارای انگیزه‌ای قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمانی است. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین‌شده به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام‌وظیفه بپردازند. وجود فرهنگ‌سازمانی غنی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابه‌جایی و غیبت، باعث افزایش چشم‌گیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هرچه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد. فرهنگ به‌عنوان یک نگرش به‌خوبی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد و شکی نیست که سازمان‌های دارای اعضای با سطح بالای فرهنگ‌سازمانی و سرمایه سازمانی معمولاً از عملکرد بالاتر برخوردارند.در این بخش به کلیات پژوهش رابطه‌ای بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

۱-۱ مسئله اصلی تحقیق:
در دنیای سراسر تغییر و پویای کنونی سازمان ها همواره در جستجوی یافتن روش هایی برای افزایش کارایی و اثربخشی خود هستند. بدیهی است ایجاد هر گونه بهبود در سازمان ها نیازمند منابع مادی و معنوی بسیاری است. در رویکرد نوین مدیریت علاوه بر منابع سنتی رد پای منابع و سرمایه های فکری و معنوی نیز دیده می شود. سرمایه فکری نوعی از دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می شود . اقتصاد امروز، مبتنی بر سرمایه فکری است و اجزاءآن دانش و اطلاعات هستند. این منابع نامشهود عواملی غیر از دارایی های مالی و فیزیکی هستند که در ایجاد ارزش در سازمان مشارکت دارند و تحت کنترل آن می باشند.( استریتمن و همکارانش،۲۰۰۶).چن و همکارانش( ۲۰۰۴) ، سرمایه فکری رابه سه جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای تقسیم می کند که سرمایه ی انسانی را می توان روح و فکرمنابع سرمایه ی فکری در نظر گرفت که این سرمایه در پایان روز کاری با ترک سازمان از سوی کارکنان, از شرکت خارج می شود که شامل مهارت هاوشایستگی های نیروی کار,و دانش آن ها در رشته هایی است که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری است وسرمایه ی ساختاری شامل همه ذخایرغیر انسانی دانش در سازمان,ودر برگیرنده ی پایگاه های داده ,نمودارهای سازمانی ,دستورالعمل های اجرایی فرآیندها,استراتژی ها,برنامه های اجرایی وبطور کلی هرآن چیزی که ارزش آن برای سازمان بالاتراز ارزش مادی اش است و سرمایه رابطه ای شامل تمامی روابط سازمان با عوامل خارجی شرکت می باشد همچون روابط با مشتریان ، تامین کنندگان و توزیع کنندگان می باشد .سرمایه های فکری به دارایی هایی گفته می شوند که در زمان حال با ارزش صفر در ترازنامه ارزش گذاری شده اند. بروکینگ (۲۰۰۳)، سرمایه فکری را ترکیبی از دارایی های نامشهود می داند که بنگاه اقتصادی را قادر به ایفای مسئولیت می کند. اصطلاحاتی نظیر دارایی های انسانی، دارایی های فردی، شایستگی فردی و شایستگی کارکنان همگی برای توصیف سرمایه انسانی به کار می روند. آنچه مسلم است چنین دارایی هایی نقش بسزایی در موفقیت سازمان های کنونی ایفا می کنند. در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد تاثیر این دارایی ها بر عملکرد و موفقیت سازمان ها انجام شده است و در تمامی این تحقیقات تاثیر مثبت و قطعی این دارایی ها بر موفقیت سازمان ها مورد تایید قرار گرفته است. (قلیچ لی و همکارانش ،۳۱:۱۳۸۵). فرهنگ‌سازمانی عبارت است از ارزش‌های اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکردهایی که ویژگی‌های یک سازمان را مشخص می‌کند و در چارچوب فرهنگ‌سازمانی نمایان می‌شود. با توجه به این مهم که در بین منابع و امکانات سازمان، نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه به نیروی انسانی سازمان و جامعه را دررسیدن به اهداف خودیاری می‌نماید ازاین‌رو وظیفه مدیران و مسئولان این است که سرمایه فکری کارکنان خود را ارتقاء دهند. چراکه نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می‌بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود می‌داند و در تحقق اهداف سازمان تلاش می‌نماید و از این طریق سازمان می‌تواند به‌سوی پیشرفت و توسعه گام بردارد. ازاین‌رو هر عاملی که در تقویت سرمایه فکری کارکنان اثرگذار باشد حائز اهمیت است و یکی از این موارد فرهنگ‌سازمانی است، زیرا هنجارها و ارزش‌های فرهنگی موردقبول کارکنان تعهد آنان را به سازمان شکل می‌دهد(کاووسی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۸).بی‌شک فراگیری و قدرت نفوذ رسانه‌ها در عصر حاضر، امری غیرقابل‌انکار است. لاجرم رقابت در چنین عرصه‌ای، مدیران رسانه را به بهره‌گیری از کلیه امکانات مادی و معنوی ملزم می‌سازد. در همین چارچوب یکی از سرمایه‌های بالقوه هر سازمانی، سرمایه فکری موجود در آن است. این نوع سرمایه در سازمان‌های فرهنگی، چشمگیرتر است. چشم‌انداز ما از ضرورت‌های به اشتراک‌گذاری اندوخته‌های سرمایه‌های فکری در سازمان‌های رسانه‌ای ازآن‌جهت شایان اهمیت است که عامل سرعت به‌عنوان یک مؤلفه تعیین‌کننده در مدیریت رسانه‌ها می‌باشد آن‌گونه که واحد زمان در رسانه «لحظه» می‌باشد و می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان‌ها، بهترین و موجه‌ترین تصمیمات گرفته شود و این مسئله لزوم بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش جمعی را می‌طلبد. دقت در تولید محصولات رسانه‌ای و حساسیت و مسئولیت بالای کار حرفه‌ای در رسانه‌ها موجب پذیرش اصل مشارکت می‌شود. از دیگر شاخص‌های مشارکت ساز در سازمان‌های رسانه‌ای چندوجهی بودن ماهیت رسانه‌ها می‌باشد زیرا تولید محصولات رسانه‌ای متنوع از یک‌سو و به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار از سوی دیگر و نیز در نظر گرفتن استراتژی حداقل هزینه، ایجاب می‌کند که همکاری مشارکت جویانه در رسانه وجود داشته باشد. متأسفانه شرایط ”فرهنگ‌سازمانی “ در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا رو به ”افول“ است و در سطحی ضعیف قرار دارد و این ضعف در قالب روحیه و رفتار کارکنان خبرگزاری تأثیر به سزایی در مدیریت خبرگزاری ایرنا دارد. ازآنجایی‌که وجود ”فرهنگ‌سازمانی پویا “ در خبرگزاری ایرنا ضمن اثربخشی بر سازمان خبرگزاری ایرنا به کیفیت مدیریت نیز می‌افزاید، لذا مهم‌ترین هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا می‌باشد، همچنین در این پژوهش تلاش شده که تأثیر هر یک از مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی بر سرمایه فکری را موردبررسی قرار دهیم و در خاتمه کوشش می‌شود راهکارهایی جهت توسعهٔ سرمایه فکری و فرهنگ‌سازمانی در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا ارائه گردد. با توجه به موارد فوق الذکرسئوال اصلی این پژوهش عبارت است از:”چه رابطه‌ای بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی وجود دارد؟”

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: ۲
۱-۱ مسئله اصلی تحقیق: ۳
۱-۲ تشریح و بیان موضوع ۵
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق: ۶
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۴-۱ فرضیه اهم: ۷
۱-۴-۲ فرضیه‌های اخص: ۷
۱-۵ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۷
۱-۶ قلمرو تحقیق ۸
۱-۷ جامعه آماری: ۸
۱-۷-۱ نمونه آماری: ۸
۱-۷-۲ روش یا روش‌های نمونه‌گیری: ۹
۱-۸ روش‌های موردنظر برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۹
۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح: ۹
۱-۱۰خلاصه فصل ۱۱

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: ۱۳
۲-۱ بخش اول: مبانی علمی و نظری ۱۳
۲-۱-۱ فرهنگ‌سازمانی ۱۳
۲-۱-۲) ابعاد فرهنگ‌سازمانی ۱۵
۲-۱-۳) ویژگی‌ها فرهنگ‌سازمانی ۱۷
۲-۱-۴) عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده فرهنگ‌سازمانی ۱۷
۲-۱-۵) فرهنگ‌سازمانی قوی، ضعیف و میانه ۱۸
۲-۱-۶) تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر چرخه زندگی سازمان ۱۹
۲-۱-۷) مدیریت فرهنگ‌سازمانی ۲۰
۲-۲ بخش دوم: سرمایه فکری ۲۱
۲-۲-۱ تعاریف ارائه‌شده از سرمایه فکری ۲۱
۲-۲-۲-۱ سرمایه فکری از دیدگاه استوارت ۲۱
۲-۲-۲-۲ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس ۲۲
۲-۲-۲-۳ سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون ۲۲
۲-۲-۳ معرفی مدل‌های مختلف سرمایه فکری ۲۲
۲-۲-۳-۱ مدل ادوینسون و مالون ۲۲
۲-۲-۳-۲ مدل برو کینگ ۲۴
۲-۲-۳-۳ مدل روس و همکاران ۲۵
۲-۲-۳-۴ سرمایه فکری مدیران ۲۷
۲-۲-۳-۵ الگوی عملیاتی توسعه و تحول فکری ۲۸
۲-۲-۳-۶ مدل سالیوان ۲۹
۲-۲-۳-۷ مدل بو نفر ۳۰
۲-۲-۳-۸ مدل بنتیس ۳۱
۲-۲-۳-۹ مدل هانس و لاوان دال ۳۲
۲-۲-۳-۱۰ مدل لین ۳۳
۲-۲-۴ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل‌های ارائه‌شده ۳۳
۲-۲-۴-۱ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل ادوینسون و مالون ۳۳
۲-۲-۴-۲ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل برو کینگ ۳۴
۲-۱-۵-۳ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل روس و همکاران ۳۴
۲-۲-۴-۴ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل سالیوان ۳۵
۲-۲-۴-۵ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بو نفر ۳۶
۲-۲-۴-۶ ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس ۳۶
۲-۲-۴-۶-۱ انواع مشتری ۳۷
۲-۲-۵ مدل‌های ارائه‌شده برای اندازه‌گیری و گزارش دهی سرمایه فکری ۴۲
۲-۲-۶چارچوب نظری پژوهش: ۴۴
۲-۳ بخش سوم: پیشینه تحقیق ۴۸
۲-۳-۱ سابقه پژوهش‌ها و مطالعات انجام‌گرفته داخلی و خارجی: ۴۸
۲-۳-۲ جمع بندی ۵۱
۲-۳-۳ خلاصه فصل ۵۲

فصل سوم :روش تحقیق

مقدمه ۵۴
۳-۱ روش تحقیق ۵۴
۳-۱-۱ تحقیق توصیفی ۵۵
۳-۲متغیرهای تحقیق ۵۵
۳-۳روش های جمع‌آوری اطلاعات ۵۶
۳-۳-۱) بررسی مطالعات گسترده کتابخانهای (منابع ثانویه) ۵۶
۳-۳-۲) بررسی پرسشنامهای (منابع اولیه) ۵۶
۳-۳-۳ روایی و پایایی پرسشنامه ۵۸
۳-۳-۳-۱ پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۵۸
۳-۳-۳-۲ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه ۵۹
۳-۳-۳-۲-۱ اعتبار محتوای پرسش نامه ۵۹
۳-۴ جامعه و نمونه آماری ۶۰
۳-۴-۱ جامعه آماری ۶۰
۳-۴-۲جامعه آماری ۶۰
۳-۴-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۶۰
۳-۴-۴ قلمرو زمانی تحقیق ۶۰
۳-۴-۵ نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۶۰
۳-۴-۶ روش نمونه‌گیری ۶۱
۳-۵روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۱
۳-۶ خلاصه فصل ۶۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۶۳
۴-۲ توصیف داده‌های مربوط به اطلاعات جمعیت‌شناختی نمونه‌ها ۶۳
۴-۲-۱ وضعیت اعضای نمونه به تفکیک سن ۶۳
۴-۲-۲ وضعیت اعضای نمونه به تفکیک جنسیت ۶۵
۴-۲-۳ وضعیت اعضای نمونه بر حسب تحصیلات ۶۶
۴-۲-۴ وضعیت اعضای نمونه به تفکیک سابقه ۶۷
۴-۳ آمار توصیفی متغیرها ۶۸
۴-۴ آزمون نرمال بودن متغیرها ۶۸
۴-۴-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق ۶۹
۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهشی ۷۰
۴-۵-۱ فرضیه اصلی پژوهش ۷۰
۴-۵-۲ فرضیه فرعی اول ۷۲
۴-۵-۳ فرضیه فرعی دوم ۷۳
۴-۵-۴ فرضیه فرعی سوم ۷۴
۴-۵-۵ فرضیه فرعی چهارم ۷۵
۴-۶ آزمون رگرسیون چند متغیره ۷۶
۴-۷ آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۷۸
۴-۸ یافته های جانبی : ۷۹
۴-۹ خلاصه فصل ۸۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۸۱
۵-۲ خلاصه نتیجه آزمون فرضیات ۸۲
۵-۳ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق: ۸۳
۵-۴ پیشنهادات کلی با توجه به ادبیات نظری تحقیق ۸۶
۵-۵ پیشنهادات برای محققان آتی ۸۷
۵-۶)محدودیت های تحقیق ۸۷
۵-۷ خلاصه فصل ۸۸
منابع و مآخذ: ۱
پیوست ها و پرسشنامه ها  ۹۴

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۱۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۶

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان[/box]

۵/۵ - (۱ امتیاز)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه فکری در سازمان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *