دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۵۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۶| قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال  ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۸۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، برای ۸۰ نفر ۶۶ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی – طبقه ­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها برای متغیر ابعاد مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن از پرسشنامه استاندارد « مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن » کاپلان و نورتون (۲۰۰۴) و برای سنجش میزان ارزیابی عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد شده « ارزیابی عملکرد کارکنان » هرسی بلانچارد (۱۹۹۹) می باشد. که  قبلاً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان به ترتیب مقادیر ۹۵/۰ و ۸۵/۰ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان داد بین مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره  آموزش و پرورش شهرستان اسفراین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، با افزایش مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ترویج ابعاد آن در اداره آموزش و پرورش می توان به ارتقای عملکرد کارکنان کمک کرد.

۱-۱-مقدمه

سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند.بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود.کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است.کاپلان و نورتون[۱](۱۹۹۶) یک روش جدید برای اند ازه گیری عملکرد تحت عنوان کارت امتیازی متوازن را بنا نهادند .در سیستم ها ی سنتی ارزیابی عملکرد تأکید مدیران بر معیارهای مالی در اندازه گیری عملکرد است، اما در عصر حاضر این مسئله به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا تأکید صرف بر عملکرد مالی نتایج ضعیفی را در ارزیابی عملکرد ارایه می دهد. در روش BSC  علاوه بر مقیاس مالی، عملکرد سازمان از سه منظر مشتری، فرآیندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی عملکرد کسب وکار یکی از مهمترین دستور کارهای مدیریت است؛ زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد سازمان است. بسیاری از سازمانها نیز اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد را درک کرده اند و سیستم های ارزیابی عملکرد متنوعی در سازمان به کار می برند ( کاپلان و نورتون،۱۳۸۷: ۱۷۳).در این پژوهش با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC  چارچوبی جامع را برای مدیران فراهم می کند که استراتژی شرکت را به مجموعه ی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه کند.کارت امتیازی متوازن در مقایسه با سیستم ارزیابی سنتی که تنها شامل معیارهای مالی بود، به گونه ای طراحی شده است که تصمیم گیری مدیران را از طریق هدایت نگرش آن ها به ابعاد گسترده تری از عملیات شرکت، بهبود می بخشد.

۲-۱-بیان مسئله

یکی از چالش‌های مدیران ارشد در سراسر جهان، نحوه اجرا و پیاده سازی استراتژی در سازمان متبوعشان می‌باشد؛ با وجود اینکه روش‌های مختلفی، جهت پیاده سازی استراتژی وجود دارد، رسیدن به پاسخ سوال‌هایی از قبیل: چه روشی برای پیاده سازی استراتژی انتخاب گردد؟ و اینکه آیا روش انتخاب شده اثر بخش خواهد بود؟ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. آموزش و پرورش اسفراین نیز به عنوان  سازمان دولتی، در جهت نیل به اهداف عالی حاکمیت بالینی و رسیدن به جایگاه برتر نیاز به استقرار یک مدل جهت پیاده سازی استراتژی خویش دارد تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های آموزش و پرورش اسفراین با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر چند در عالم واقع، تعیین ارزش قابل اتکای مالی برای داراییهای نظیر مهارت کارکنان، انگیزه، انعطاف، وفاداری مشتریان و سامانه پایگاههای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و درج آنها در ترازنامه سازمان ها به سادگی امکان پذیر نیست ولی هنوز داراییها و قابلیت های یاد شده برای تحقق موفقیت امروز و فردای محیط رقابتی بسیار حیاتی هستند(فرهمند،۱۳۸۲: ۴۰)فرایند ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر  نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است.در واقع همراه و همسو با توسعه و تکامل اندیشه های مدیر یت در قالب مکاتب مدیریت، فرایند، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا کرده است.به عنوان مثال می توان به ارزیابی کارکنان، ارزیابی مدیریت و تغییر و توسعه شاخص های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و مبانی مستدل برای ارزیابی سازمان ها تا مدیریت کیفیت فراگیر نیز اشاره نمود از این رو دامنه قلمرو استفاده از ارزیابی عملکرد به تمام ابعاد و جهات فعالیت های انسانی و سازمانی کشیده شده است و در حقیقیت امروزه مباحث و موضوعاتی که در جدیدترین عرصه های علمی مطرح می شوند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مرتبط می شود چرا که هر یک از مفاهیم، فنون و اهداف تدوین شده صورت می گیرد و از آنجا که محور اصلی ارزیابی عملکرد بررسی میزان مطلوبیت این کارکردها می باشد، لذا تمامی موضوعات و عناوین مدیریتی به طور مستقیم و غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مربوط می شود(صمدی،۱۳۸۴: ۲).کارت امتیازی متوازن یک سیستم اندازه گیری عملکرد فراتر و جامع تر از سیستم های اندازه گیری مالی ارائه کرد.در کارت امتیازی متوازن،علاوه بر شاخص های مالی وضعیت سازمان با شاخص هایی در سه وجه دیگر  شامل وجه مشتریان، فرایندها و رشد و یادگیری با نیروی انسانی و سیستم های اطلاعاتی مورد سنجش قرار می گیرد.عملکرد مالی به رضایت یا عدم رضایت مشتریان وابسته است. رضایت و یا عدم رضایت مشتریان نتیجه کارایی، بازده و کیفیت فرایندهای سازمان است.چگونگی انجام فریندها نیز به کیفیت نیروی انسانی، انگیزه ها و اختیار عمل آنان و نیز سیستم های اطلاعاتی بستگی دارد.(زنده دل، ۱۳۸۵: ۱۱)به طور کلی هدف سیستم ارزیابی عملکرد سوق داده کلیه ی پرسنل سازمان به سمت اجرای موفقیت آمیز استراتژی است.سازمان هایی که در ترجمه استراتژی خود، از سیستم ارزیابی عملکرد و به خصوص کارت امتیازی متوازن استفاده کرده اند در اجرای استراتژی بسیار موفق عمل می کنند.چرا که آنها توانسته اند به وسیله کارت امتیازی متوازن خود، هدف های اسازمان را برای کلیه پرسنل سازمان، تشریح کنند.به عبارت دیگر کارت امتیازی متوازن، چارچوبی جامع ا برای مدیران اجرایی فراهم می آورد تا چشم انداز و استراتژی سازمان را به عملیات اجرایی، ترجمه کنند.(فرهمند، ۱۳۸۲: ۱۱)یکی از مسائلی که در سازمان ها مانع اجرایی شدن استراتژی ها می شود باقی ماندن استراتژی در سطح کل یا اقدامات و جهت گیریهای کلی است. در پاسخ به این مسئله، ارائه کنندگان کارت امتیازی متوازن، مفهوم نقشه استراتژی را در چارچوب کارت امتیازی متوازن، مطرح نمودند. نقشه استراتژی تلاش می کند استراتژی های سازمان به هدف های قابل اندازه گیری و عملیاتی برای هر فرد که واحدهای سازمانی و حتی کارکنان سازمان باید دنبال کنند، تبدیل شوند. بر این اساس سوالی که مطرح می شود که آیا بین استفاده از رویکرد مدیریت استراتژی کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان اسفراین رابطه وجود دارد؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷- تعارف واژگان (تعریف نظری و عملیاتی ) ۹
۱-۷-۱ تعریف نظری ۹
۲-۷-۱-تعریف عملیاتی ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه ۱۲
۲-۲- مفهوم و تعریف ارزیابی عملکرد ۱۳
۲-۲-۱-ارزیابی عملکرد: ۱۵
۲-۲-۲-اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد ۱۷
۲-۲-۳-عوامل موثر بر عملکرد ۱۸
۲-۲-۴-مفاهیم کلیدی ارزیابی عملکرد ۱۹
۲-۲-۵-انواع ارزیابی عملکرد ۲۳
۲-۲-۶-اهداف ارزیابی عملکرد ۲۴
۲-۲-۷-مزایای ارزشیابی عملکرد: ۲۵
۲-۲-۸-روشهای اصلی ارزیابی عملکرد: ۲۶
۲-۲-۹-نقش وجایگاه ارزشیابی عملکرد ۲۷
۲-۲-۱۰-مدل ارزشیابی عملکرد ۲۸
۲-۲-۱۱-مرحله اول:شناسایی اهداف ارزشیابی عملکرد ۲۸
۲-۲-۱۱-۱-مرحله دوم: تجزیه وتحلیل شغل ۲۹
۲-۲-۱۱-۲-مرحله سوم: بخش کار انجام شده ۲۹
۲-۲-۱۱-۳-مرحله چهارم: اجرای ارزشیابی عملکرد با توجه به استانداردهای پیش بینی شده ۲۹
۲-۲-۱۱-۴-مرحله پنجم: مصاحبه پایان دوره ارزشیابی با نیروی انسانی ۲۹
۲-۲-۱۲-سنجه های عملکردی مورد استفاده برای ابعاد کارت امتیازی متوازن ۳۰
۲-۳-مدیریت فرایند استراتژیک در کارت امتیازی متوازن ۳۲
۲-۳-۱- نقشه استراتژی؛ مهمترین فرایند کارت امتیازی متوازن ۳۴
۲-۳-۲- انتخاب سنجه های استراتژیک ۳۸
۲-۳-۳- هدف‌گذاری ۳۹
۲-۳-۴- انتخاب ابتکارات استراتژیک (طرح های ابتکاری) ۴۰
۲-۳-۵- چالش‌های اجرایی ۴۲
۲-۳-۵-۱-چالش‌های ساختاری ۴۲
۲-۳-۵-۲-چالش‌های فرهنگی ۴۳
۲-۴-کارت امتیازی متوازن ۴۳
۲-۴-۱-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد ۴۵
۲-۴-۲-منظرهای روش ارزیابی متوازن ۴۵
۲-۴-۲-۱–منظر مشتری ۴۷
۲-۴-۲-۲-منظر فرایند های داخلی کسب و کار ۴۷
۲-۴-۲-۳-منظر یادگیری و رشد ۴۸
۲-۴-۲-۴-منظر مالی ۴۹
۲-۴-۳-روش ارزیابی متوازن به ابزاری جهت تحقق استراتژی ۵۰
۲-۴-۴-چرا استراتژی در عمل پیاده نمی شوند؟ ۵۰
۲-۴-۵-مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی ۵۲
۲-۴-۶-مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان با استراتژی ۵۲
۲-۴-۷-مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد ۵۲
۲-۴-۸-مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ۵۳
۲-۴-۹-برطرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن ۵۳
۲-۴-۱۰-برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی ۵۳
۲-۴-۱۲-برطرف کردن مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان ۵۴
۲-۴-۱۳-برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ۵۴
۲-۴-۱۴-برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد ۵۵
۲-۴-۱۵-توازن در ارزیابی متوازن ۵۵
۲-۴-۱۵-۱-توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) ۵۶
۲-۴-۱۵-۲- توازن بین ذی نفعان خارجی سازمان ۵۶
۲-۴-۱۵-۳-توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ۵۶
۲-۴-۱۵-۴- توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد ۵۶
۲-۴-۱۶-سیر تکامل کارت امتیاز متوازن ۵۷
۲-۴-۱۶-۱-نسل اول کارت امتیازی متوازن ۵۷
۲-۴-۱۶-۲-نسل دوم کارت امتیازی متوازن ۵۸
۲-۴-۱۶-۳-نسل سوم کارت امتیازی متوازن ۵۹
۲-۴-۱۶-۴-نسل چهارم کارت امتیازی متوازن ۵۹
۲-۴-۱۷-نقشه استراتژی ۶۰
۲-۴-۱۸- چالش‌های اجرایی ۶۲
۲-۴-۱۸-۱- چالش‌های ساختاری ۶۲
۲-۴-۱۸-۲- چالش‌های فرهنگی ۶۳
۲-۴-۱۹-ارزیابی عملکرد متوازن در سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی ۶۳
۲-۴-۲۰-تدوین رسالت سازمان، چشم انداز و ارزش ها ۶۴
۲-۴-۲۰-۱-تحلیل محیط درونی ۶۵
۲-۴-۲۰-۲- تحلیل محیط بیرونی ۶۶
۲-۵- آموزش و پرورش ۶۷
۲-۵-۱-فلسفه آموزش و پرورش ۶۸
۲-۵-۲-تاریخ آموزش و پرورش ۶۸
۲-۵-۳-سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش ۶۹
۲-۵-۴-انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود ۶۹
۲-۵-۵-برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش ۷۰
۲-۵-۶-نهادهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر ۷۱
۲-۶-پیشینه تحقیقات ۷۲
۲-۷-چارچوب نظری تحقیق ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳- مقدمه ۷۹
۲-۳- روش تحقیق ۷۹
۳-۳- جامعه آماری ۸۰
۴-۳- حجم نمونه ۸۰
۵-۳- روش نمونه گیری و اجرا ۸۱
۶-۳-روش گردآوری اطلاعات ۸۱
۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۲
۱-۷-۳-پرسشنامه ۸۲
۲-۷-۳-اجزای پرسشنامه ۸۳
۳-۷-۳- نحوه امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه کارت امتیازی متوازن ۸۴
۴-۷-۳-نحوه امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان ۸۴
۵-۷-۳- روایی پرسشنامه ۸۴
۶-۷-۳- پایایی پرسشنامه ۸۵
۸-۳-روش های آماری مورد استفاده ۸۶
۱-۸-۳-روشهای آماری مورد استفاده در سطح توصیفی و استنباطی ۸۶
۱-۱-۸-۳- روشهای توصیفی ۸۶
۲-۱-۸-۳- روشهای استنباطی ۸۶
۲-۸-۳-روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۸۹
۴-۲-آمار توصیفی ۸۹
۴-۲-۱- سن پاسخگویان ۸۹
۴-۲-۲- جنسیت پاسخگویان ۹۰
۴-۲-۳- میزان تحصیلات پاسخگویان ۹۱
۴-۲-۴- سابقه پاسخگویان ۹۲
۴-۳-آمار استنباطی ۹۳
۴-۳-۱-فرضیه اصلی پژوهش ۹۴
۴-۳-۲-فرضه فرعی اول ۹۵
۴-۳-۳-فرضیه فرعی دوم ۹۶
۴-۳-۴-فرضیه فرعی سوم ۹۷
۴-۳-۵-فرضیه فرعی چهارم ۹۸
۴-۳-۶- آزمون رگرسیون ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- مقدمه ۱۰۲
۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۱۰۳
۳-۵-نتیجه گیری کلی ۱۰۹
۴-۵-محدودیتهای پژوهش ۱۱۱
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۱
۱-۵-۵-پیشنهاد‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۱۱۳
۲-۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۱۳
پیوست ۱۱۴
منابع فارسی ۱۱۹
منابع انگلیسی ۱۲۱

 

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان[/box]

۵/۵ - (۱ امتیاز)
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *