دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۸۷ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۸| سال تحصیلی :۱۴۰۰

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان است. در عصر حاضر عموم کارکنان می دانند مدیریت منابع انسانی سبز نقشی مهم و اساسی در کارکنان و در سازمان دارد و طریقه کسب و کار و زندگی مشتریان و تامین کنندگان با توجه به فرصت ها و نوآوری هایی که ایجاد می کند می تواند تغیر دهد.در این پژوهش به بررسی بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی در شرکت پسماند شهرداری تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر در زمره ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت پسماند شهرداری تهران است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.در تحلیل استنباطی داده ها از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون کی ام او[۱] و کرویت بارتلت[۲] برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل ها و برای تعیین ارتباط متغییرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری زیست محیطی با مشتریان  و تامین کنندگان تأثیر گذار است. همچنین مدیریت زنجیره تامین داخلی رابطه بین  مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری زیست محیطی با مشتریان با و تامین کنندگان را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی سبز ، همکاری زیست محیطی با مشتریان ، تامین کنندگان

مقدمه

مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان است. در عصر حاضر عموم کارکنان می دانند مدیریت منابع انسانی سبز نقشی مهم و اساسی در کارکنان و در سازمان دارد و طریقه کسب و کار و زندگی مشتریان و تامین کنندگان با توجه به فرصت ها و نوآوری هایی که ایجاد می کند می تواند تغیر دهد.

۱-۱ بیان مسئله

مدیریت منابع انسانی سبز به تمام فعالیت هایی که در زمینه توسعه ، اجرا و حفاظت مستمر یک سیستم که سعی دارد کارکنان یک سازمان را در خصوص محیط و عوامل محیطی آگاه سازد اشاره دارد (ثابت و عزیزی، ۱۳۹۹).این تحقیق به بررسی ارزش مدیریت منابع انسانی سبز در حمایت از همکاری زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان و نقش تعدیل کننده مدیریت زنجیره تامین سبز(gscm)   می پردازد. بررسی شرکت مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اهداف پژوهش و استفاده از روش های آمار توصیفی مبنی بر استفاده از نرم افزار اس پی اس اس (spss) و همچنین رابطه بین متغیرهای کنترلی موضوعی پژوهش با استفاده از نرم افزار لیرزل انجام می شود. نتایج تحقیقات جهانی نشان می دهد که رابطه مستقیمی با همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان وجود دارد و این روابط به طور قابل توجهی توسط مدیریت زنجیره تامین داخلی تعدیل می شود و به کارکنان مدیریت منابع انسانی توصیه می شود که شیوه های آموزشی را در این زمینه توسعه دهند مثل آموزش ، انگیزه، و فرصت و ایجاد استراتژیک های مرتبط با مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری زیست محیطی را فراهم کنند.مدیریت زنجیره تامین داخلی سبز شامل اقدامات مدیریت زنجیره تامین داخلی(فن آوری ای ام : یک تکنولوژی زارعی سازگار با محیط زیست است)که در ارتباط با همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان است که توجه های زیادی را از دانشگاه های خارجی بر این صنعت جلب کرده است. از دیدگاه مدیریت شرکت ها ممکن است شیوه های مدیریت را به عنوان دارایی های سازمانی ضروری که از عملیات (em) حمایت می کنند مشاهده کننددر حالی که شیوه های مدیریت منابع انسانی ضعیف می توانند مانع اصلی اجرای مدیریت زنجیره تامین داخلی باشند با این وجود مدیریت زنجیره تامین داخلی تا امروز آنطور که باید و شاید به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه مطالعات اخیر در این زمینه ها نقش مدیریت منابع انسانی را تحکیم کرده اند .مدیران منابع انسانی می توانند با نقش های راهبردی خود طی فرآیندهای مختلف که شامل تغیر در نحوه مدیریت تامین کنندگان و مشتریان است و پیاده سازی استراتژی هایی که پیچیده تر از فعالیت های سبز سنتی مانند بازیافت است. باعث همکاری های زیست محیطی بین مشتریان و تامین کنندگان باشد و اثرات آن را در دراز مدت ایجاد شده را ببینند.همکاری های زیست محیطی با مشتریان به صورت فعالیت مشارکتی با مشتریان در اجرای اقدامات مدیریت محیط زیستی تعریف می شود (واکن و کلاسن ۲۰۰۸). تاکید این مفهوم بر ایجاد محیط مشارکتی در بخش فرعی زنجیره تامین از طریق تعهد برای دست یابی به اهداف محیطی و از جمله برنامه ریزی مشارکتی و حل مسائل محیطی است (کلاسن و واکن ۲۰۰۳). همچنین در این برنامه روابط کاری بلند مدت با کشتریان فرعی در نظر گرفته می شود (چاوز و همکاران ۲۰۱۶). با توجه به افزایش فشارهای محیطی از سهامداران در بازارهای مدرن جهانی و زنجیره تامین، شرکت ها باید برای طراحی بومی با مشتریان مشارکت داشته باشند تا به اهداف محیطی دست پیدا کنند و تاثیرات نهایی محیطی را کاهش دهند و برنامه ریزی جمعی را توسعه دهند (چاوز و همکاران ۲۰۱۶ – گرین و همکاران ۲۰۱۲ – واکن و کلاسن ۲۰۰۸ – ژو و سارکیس ۲۰۰۴).شرکت پسماند شهرداری تهران یک شرکت ایرانی است که در تهران قرار دارد و از زمان تشکیل اداره بلدیه در شهر تهران در سال ۱۲۸۶ در دوره قاجار آغاز شد اما به صورت جدی و امروزی سنگ بنای این کار در سال ۱۳۴۹ تشکیل شده است. در سال ۱۳۸۹ سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد برای تحقق مدیریت یکپارچه و مسنجم چرخه مدیریت پسماند شهر تهران بدون کاهش وظایف در یک دیگر ادغام شده اند( منبع وبسایت شرکت پسماند شهرداری تهران و وبسایت شهرداری تهران).پژوهش حاضر با هدف دستیابی به رابطه زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی در میان کارکنان شرکت پسماند شهرداری تهران انجام شده است.

۱-۲ ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش پیش رفتن به سمت و سو کارمندان سبز در شرکت ها و سازمان ها است. منابع انسانی می توان نقش راهبردی در ایجاد پیاده سازی و استراتژیک های کسب و کار پایدار در سرتاسر سازمان ایجاد کند . برای دستیابی به پایداری زیست محیطی که شامل همترازی برنامه ریزی شده مدیریت منابع انسانی است که کارکردهایی مانند استخدام ، انتخاب ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، پاداش ، کار تیمی و تعامل و توانمند سازی سازمانی و فرهنگ سازمانی سبز است و باید در راستای اهداف سازمان مورد بررسی قرار گیرد. استدال های مورد بررسی نشان می دهد آموزش به تنهایی کافی نیست بلکه انگیزه و پاداش ها به کارکنان در راستای همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان وجود دارد . همترازی بین مدیریت زنجیره تامین داخلی و مدیریت منابع انسانی می تواند به اجرای همکاری محیطی کمک کند. زمانی که کارکنان سبز آموزش می بینند توسعه پیدا می کنند و سعی در بهبود توانایی های خود و ایجاد انگیزه های بیشتر برای جهت گیری های سبز پیدا می کنند و سازمان با ایجاد مهارت های جدید و آگاهی و ایجاد امکانات آموزشی و شغلی و مالی در جهت تحلیل مشکلات زیست محیطی برمی آیند  و می توانند موانع را به فرصت تبدیل تبدل کنند و گامی بلند در راستای کارکنان سبز بردارند.

مدیریت منابع انسانی سبز

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۲
۱-۲ ضرورت پژوهش ۳
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۳-۱ هدف اصلی ۴
۱-۳-۲ اهداف فرعی ۴
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۴
۱-۵-۱ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵
۱-۵-۲ جامعه و حجم نمونه ۵
۱-۶ قلمرو تحقیق ۶
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۶
۱-۶-۲ قلمرو مکانی تحقیق ۶
۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۶
۱-۷ مفاهیم و تعریف نظری واژگان(تعاریف مفهومی و تعاریف عملیاتی) ۶
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی ۶
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ۱۰
۲-۱ بخش اول: مبانی علمی و نظری تحقیق ۱۰
۲-۱-۱ مدیریت زنجیره تامین ۱۰
۲-۱-۲ تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین ۱۰
۲-۱-۳ اهمیت مدیریت زنجیره تامین ۱۲
۲-۱-۴ مدیریت زنجیره تامین سبز ۱۲
۲-۱-۵ مدیریت منابع انسانی سبز ۱۴
۲-۱-۶ مدیریت منابع انسانی سبز و همکاری های زیست محیطی ۱۶
۲-۱-۷ تاثیر تعدیلی مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی ۱۸
۲-۱-۸ مدل مفهومی تحقیق ۲۰
۲-۲ بخش دوم: پیشینه تحقیقات ۲۱
۲-۲-۱ تحقیقات داخلی ۲۱
۲-۲-۲ تحقیقات خارجی ۲۳
۲-۳ بخش سوم: مورد مطالعه ۲۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ۲۶
۳-۱ مراحل انجام تحقیق: ۲۶
۳-۲ اهداف تحقیق ۲۷
۳-۲-۱ هدف اصلی ۲۷
۳-۲-۲ اهداف فرعی ۲۷
۳-۳ فرضیات تحقیق ۲۷
۳-۴ روش تحقیق ۲۸
۳-۵ قلمرو تحقیق ۲۹
۱-۵-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۲۹
۱-۵-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۲۹
۱-۵-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۲۹
۳-۶ جامعه آماری ۲۹
۳-۶-۱ روش نمونه گیری ۳۰
۳-۷ مدل مفهومی پژوهش ۳۰
۳-۸ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۳۱
۳-۸-۱- انواع ابزارها ۳۱
۳-۹- مراحل طراحی پرسشنامه ۳۲
۳-۹-۱- محتوای پرسشنامه ۳۲
۳-۹-۲ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۳۴
۳-۹-۳ تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۳۵
۳-۹-۴ عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد ۳۶
۳-۱۰ تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه ۳۸
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیق ۳۸
۴-۱-۱- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرگروه سنی ۳۸
۴-۱-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت ۳۹
۴-۱-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل ۴۰
۴-۱-۴- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات ۴۱
۴-۲-آزمون نرمال بودن متغیرها ۴۲
۴-۲-۱-آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) برای متغیر های تحقیق ۴۲
۴-۳ شاخص KMO و آزمون بارتلت ۴۳
۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش ۴۴
۴-۵- مدل اندازه گیری ۴۶
۴-۵-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های مدیریت منابع انسانی سبز ۴۷
۴-۵-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخص های مدیریت زنجیره تامین داخلی ۴۹
۴-۵-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به شاخص های همکاری زیست محیطی با تامین کنندگان ۵۰
۴-۵-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های همکاری زیست محیطی با مشتریان ۵۱
۴-۶ شاخص های برازندگی مدل ۵۳
۴-۷ آزمون تحلیل مسیر ۵۵
۴-۸-آزمون فرضیات ۵۷
۴-۹-خلاصه ۶۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۶۲
۵-۱- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج ۶۲
۵-۱-۱- نتایج آمار توصیفی ۶۲
۵-۲ نتیجه گیری فرضیات ۶۳
۵-۲-۱- نتیجه گیری فرضیه اول ۶۳
۵-۲-۲- نتیجه گیری فرضیه دوم ۶۳
۵-۲-۳- نتیجه گیری فرضیه سوم ۶۴
۵-۲-۴- نتیجه گیری فرضیه چهارم ۶۴
۵-۲-۵- نتیجه گیری فرضیه پنجم ۶۴
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۶۵
۵-۴- پیشنهادهای آتی پژوهشی ۶۷
۵-۵- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق ۶۷
منـابع و مراجع ۶۸
منابع فارسی ۶۹
منابع انگلیسی ۷۰
پیوست ها ۷۵

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۹۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۴۰۰

قیمت : ۳۹۰۰۰تومان

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مدیریت منابع انسانی سبز

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *