دانلود پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۷۵۹کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۰۶| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

چکیده:یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق ۳۰ نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(۰٫۳۵۱)، هزینه با وزن(۰٫۲۳۰)، پایداری با وزن(۰٫۱۴۰)، عملیاتی بودن با وزن(۰٫۱۳۶)، عدالت با وزن(۰٫۰۷۹) و شفافیت با وزن(۰٫۰۶۴) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(۰٫۹۳)، دریافت تسهیلات با وزن(۰٫۸۷)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(۰٫۷۲)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(۰٫۶۰)، حضور در بازار بورس(۰٫۳۳)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(۰٫۲۲)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(۰٫۰۰۰۰۱) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ارائه شده است.

۱-۱- مقدمه

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است.

۱-۲- بیان مسأله

اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,۱۳۸۲). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(۱۳۸۵). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،۱۳۸۸). نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت(رضا،۱۳۸۴). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این میان لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده است(تقوی و زمانیان،۱۳۸۸). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،۱۳۸۹). به منظور بررسی روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست می بایست معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در ابتدا عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص نمودن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان صاحب نظر در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها استفاده خواهد شد. روش مورد استفاده در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا با استفاده تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به بررسی دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

روش تامین مالی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه  اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۴

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۴

۱-۶- روش تحقیق.. ۴

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۶

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۶

۱-۷-۲- قلمرو زمانی.. ۶

۱-۷-۳- قلمرو مکانی.. ۶

۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی )

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- ساختار سرمایه و اهمیت آن. ۱۰

۲-۲-۱- تامین منابع. ۱۱

۲-۲-۲- مدیریت سود و ساختار سرمایه. ۱۲

۲-۲-۳- اندازه شرکت و ساختار سرمایه. ۱۲

۲-۲-۴- سودآوری و ساختار سرمایه. ۱۲

۲-۲-۵- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. ۱۳

۲-۲-۶-  نظریه های ساختار سرمایه. ۱۵

۲-۲-۶-۱-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی.. ۱۵

۲-۲-۶-۲- نظریه موازنه ایستا ۱۶

۲-۲-۶-۳- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه. ۱۹

۲-۲-۶-۴- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه. ۲۲

۲-۲-۷- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی.. ۲۳

۲-۲-۷-۲- نظریه هزینه های نمایندگی.. ۲۴

۲-۲-۷-۳- هزینه سرمایه در بانک ها ۲۵

۲-۲-۸- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد. ۲۶

۲-۲-۹- تامین مالی داخلی و خارجی.. ۲۷

۲-۲-۱۰- تامین منابع مالی از خارج از سازمان. ۲۷

۲-۲- ۱۱- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی.. ۲۹

۲-۲-۱۲- اصل تطابق در تامین مالی.. ۲۹

۲-۲-۱۳- تامین مالی و الگوی بازار کامل.. ۳۰

۲-۲-۱۴- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل.. ۳۰

۲-۲-۱۵- اهداف تامین منابع از خارج سازمان. ۳۰

۲-۲-۱۶- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،۱۳۸۵) ۳۲

۲-۲-۱۶-۱- مزایا ۳۲

۲-۲-۱۶-۲- مشکلات… ۳۲

۲-۲-۱۷- روش های تامین مالی.. ۳۳

۲-۲-۱۷-۲- تامین مالی میان مدت و بلند مدت… ۳۳

۲-۲-۱۸- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران. ۳۴

۲-۲-۱۹- انواع روش های تامین مالی شرکت ها ۳۸

۲-۲-۱۹-۱- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) ۴۰

۲-۲-۱۹-۲- بانک های تجاری.. ۴۰

۲-۲-۱۹-۳- وام های کوتاه مدت… ۴۱

۲-۲-۱۹-۴- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت… ۴۱

۲-۲-۱۹-۵- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی.. ۴۱

۲-۲-۱۹-۶- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) ۴۲

۲-۲-۱۹-۷- اعتبار تجاری.. ۴۲

۲-۲-۱۹-۸-عرضه کنندگان تجهیزات… ۴۲

۲-۲-۱۹-۹- شرکت های تامین مالی تجاری.. ۴۳

۲-۲-۱۹-۱۰- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

۲-۲-۱۹-۱۱- کارگزاری ها ۴۳

۲-۲-۱۹-۱۲- شرکت های بیمه. ۴۳

۲-۲-۱۹-۱۳- اتحادیه های اعتباری.. ۴۴

۲-۲-۱۹-۱۴- اوراق قرضه. ۴۴

۲-۲-۱۹-۱۵- عرضه های خصوصی.. ۴۵

۲-۲-۱۹-۱۶- کمک های دولتی.. ۴۵

۲-۲-۲۰- روش های تامین منابع مالی بین المللی.. ۴۷

۲-۲-۲۱- تکنیک های تأمین مالی اسلامی.. ۴۸

۲-۲-۲۲- اصول تأمین مالی اسلامی.. ۴۸

۲-۲-۲۳- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی.. ۴۹

۲-۲-۲۴-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی.. ۵۰

۲-۳- پیشینه تحقیق.. ۵۱

۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلی.. ۵۱

۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی..۵۴

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۷

۳-۲- روش پژوهش… ۵۷

۳-۳- الگوریتم اجرای تحقیق.. ۵۷

۳-۴- مدل اجرایی پژوهش… ۶۰

۳-۵- جامعه آماری.. ۶۱

۳-۶- روش و حجم نمونه گیری.. ۶۱

۳-۷- ابزار گردآوری داده ها ۶۱

۳-۸- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۲

۳-۹- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۴

۴-۲- آمار توصیفی.. ۶۴

۴-۲-۱- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. ۶۴

۴-۲-۲- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. ۶۵

۴-۲-۳- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری.. ۶۶

۴-۳- دلفی فازی.. ۶۷

۴-۴- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی.. ۷۹

۴-۴-۱- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی.. ۷۹

۴-۴-۲- تعیین وزن معیارها ۷۹

۴-۵- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS. 80

۴-۵-۱- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم. ۸۰

۴-۵-۲- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم. ۸۱

۴-۵-۳- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده ۸۲

۴-۵-۴- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل. ۸۳

۴-۵-۵- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها ۸۴

۴-۵-۶- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل. ۸۵

۴-۵-۷-  شاخص شباهت…

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۹۰

۵-۲- تحلیل نتایج بخش توصیفی.. ۹۰

۵-۳- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی.. ۹۱

۵-۴- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی.. ۹۱

۵-۴-۱- نتایج تعیین وزن معیارها ۹۱

۵-۴-۲- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس… ۹۱

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۹۲

۵-۶- پیشنهادات… ۹۲

۵-۶-۱- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق.. ۹۲

۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۳

منابع. ۹۴

پیوست پرسشنامه. ۹۸

پیوست نرم افزاری.. ۱۰۶

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *