خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴,۴مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۵| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند.هدف ما از این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می­ باشد. نمونه تحقیق شامل ۸۹ شرکت در طی سال­های ۱۳۸۸-۱۳۹۳ می­ باشد. اهرم مالي , تامين مالي خارجي به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان سرمایه گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­ های این تحقیق از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین اهرم مالي , تامين مالي خارجي و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام معنا دار می ­باشند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ارائه شده است.

۱-۱دیباچه

حسابداري مالی به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است.شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغیير در شرايط محيطي دگرگون شده است.با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.در حال حاضر ، ساختار مالی شرکت نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است.براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشنددر واقع ، هدف مدیریت مالی كمك به اين تصميم گيرندگان است.یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید درنظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا میتوان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است.ازعوامل مؤثر در انتخاب و انجام سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است.نقش ريسك و بازده در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست. همچنین ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﻣﺪيران، واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزي ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ. در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد و رﻓﺎه ﺳﻬﺎﻣﺪاران دارد، و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دارد، ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در این تحقیق تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.در این فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق ، فرضیات تحقیق تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود.

۱-۲ بیان مسئله

ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی براي جذب منابع مالی و سرمایه گذاري بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود  می باشد(خسروآبادی،۱۳۸۴،ص۷۷).

یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا می کند بنابراین قیمت سهام در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (اميد قائمي،۱۳۷۹،ص۸۹).

 همچنین تحلیل های نسبت های مالی ارائه شده شرکت در دوره کنونی و دوره گذشته، به عنوان بهترین روش برای تخمین عملکرد آتی شرکت و ارزیابی موقعیت ان در نظر گرفته شده اند. توسعه همراه با تحلیل های مالی و با تحلیل های استراتژیک، به عنوان یکی از بهترین روش ها برای ارزیابی تمام جنبه های شرکت در نظر گرفته شده است؛ چرا که تحلیلگر می تواند تمام جنبه های عملکرد شرکت را اندازه گیری و ارزیابی نماید.سپس تحلیلگر می تواند پس از ارزیابی نتایج، اطلاعات ارزشمندی را درباره  تاثیر سیستم اجرایی شرکت و سیاست های مالی و سرمایه گذاری، همانند نقاط ضعف و قوت، استخراج نماید؛ که نیازمند  توجه مدیریت به مسائلی است که در پروسه ارزیابی ظاهر می شوند. فعالیت استراتژیک تحلیلگر مالی فقط به این محدود نمی شود، بلکه شامل توسعه هایی می شود که نیازمند استراتژی هایی برای شرکت است تا امتیاز رقابتی را بدست اورد. این امتیاز رقابتی به افزایش سهم بازار کمک می کند،که بدین وسیله باعث افزایش سود اوری و نرخ رشد قابل تحمل و ثابت می شود؛ به طوری که این امر باعث افزایش ارزش  نهادن هدف استراتژیک مدیریت مالی می شود.

در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به درجه اهرم مالی ،ساختار مالی و سودآوری سهام(بطور همزمان) به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها و عوامل روانی و درونی بازار است. لذا شناسایی و اندازه گیری اهرم مالی و ساختار مالی و قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر برآن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های­آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی این تحقیق این است که آیا ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت های صنعتی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا نه ؟

۱-۳ ضرورت واهمیت انجام تحقیق

هدف غايي اقتصاد آزاد، حداكثر كردن رفاه جامعه است. نيل به اين هدف مستلزم اين است كه بخش صنعت مقدار لازم از كالاهاي مناسب را توليد كرده و آنها را در زمان مناسب براي مصرف­كننده ارائه كند. اين اقدام نيز مستلزم وجود سرمايه لازم جهت سرمايه­گذاري در بخشهاي صنعتی است كه البته منبع اصلي تأمين سرمايه مورد نياز رجوع به بازارهاي مالي و بورس اوراق بهادار مي­باشد، زيرا اين بازار محلي جهت جمع­آوري پس‌انداز افراد و شركتها و هدايت آنها به سمت واحدهاي صنعتی مي­باشد. لازمه چنين تحولي که در درازمدت پويايي، رشد و توسعه اقتصادي را در پي خواهد داشت، تخصيص بهينه منابع با بهره­گيري از روش­هاي علمي و استفاده موثر از سرمايه­هاي ملي و مردمي است. در همين راستا آشنايي با روش­هاي ارزشيابي قیمت سهام ، اهرم مالی و ساختارسرمایه که با ظهور سازمان­ها و نهادهاي مالي اهميت روز افزون يافته­اند براي سرمايه ­گذران و تحليلگران مالي ضرورت دارد.

 

ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

چکیده ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱دیباچه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۵
۱-۴ روش تحقیق ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۵-۱ هدف علمی ۷
۱-۵-۲ هدف کاربردی ۷
۱-۶ قلمرو تحقیق ۷
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی ۸
۱-۶-۲ قلمرو مکانی ۸
۱-۶-۳ قلمرو زمانی ۸
۱-۷سوالات تحقیق ۸
۱-۸ فرضیه های تحقیق ۹
۱-۹ متغیرها ۹
۱-۱۰-جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۰
۱-۱۱ مدل تحقیق ۱۴
۱-۱۲ ابزارهای تحقیق ۱۶
۱-۱۳ساختار کلی تحقیق ۱۶
۱-۱۴ تعریف واژگان تخصصی تحقیق ۱۷
۱-۱۵خلاصه فصل ۱۸

فصل دوم :زمینه های نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱ دیباچه ۱۷
۲-۲ گفتار اول؛ ساختار سرمايه ۱۸
۲-۲-۱ تئوريهاي ساختار سرمايه ۲۰
۲-۲-۲ وجود ساختار سرمايه ۲۲
۲-۲-۳ ساختار بهينه سرمايه ۲۳
۲-۳ گفتار دوم؛ اهرم مالی ۲۴
۲-۳-۱ مفهوم اهرم ۲۴
۲-۳-۲نسبت های اهرمی ۲۵
۲-۳-۲-۱سه اهرم اصلي عبارتنداز : ۲۶
۲-۳-۲-۱-۱ اهرم عملياتي: ۲۶
۲-۳-۲-۱-۳ درجه اهرم عملياتي: ۲۶
۲-۳-۱-۲-۴ اهرم مالي ۲۷
۲-۳-۱-۲ -۵ ارتباط بين اهرم مالي و عملياتي: ۲۸
۲-۳-۱-۲-۶ تلفيق اهرم عملياتي با اهرم مالي: ۲۹
۲-۳-۱-۳ اهرم مركب (كل) ۲۹
۲-۳-۱-۳-۲ رابطه بين اهرم عملياتي و مالي و مركب(كل): ۳۰
۲-۴ گفتار سوم؛ روش هاي تأمين مالي و ارزش سهام ۳۰
۲-۴-۱نقش نوآوري در ساختار سرمايه ۳۰
۴-۲-۲ تأمين مالي کوتاه مدت ۳۲
۴-۲-۶ تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت ۳۵
۴-۲-۷ ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي ۴۱
۴-۲-۷-۱ مزاياي ناشي از استفاده استقراض ۴۲
۴-۲-۷-۲ معايب ناشي از استقراض ۴۳
۴-۲-۸ عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي ۴۳
۴-۲-۹ تأمين مالي و ساختار سرمايه ۴۵
۴-۲-۱۱هزينه سرمايه ۴۷
۴-۲-۱۱-۱ اجزاي تشکيل دهنده هزينه سرمايه ۴۸
۵-۲گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق ۵۴
۵-۲-۱ تحقیق های انجام گرفته در داخل ایران ۵۴
۵-۲-۲ تحقیق های انجام گرفته در خارج از ایران ۵۹

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱- دیباچه ۶۴
۳-۲ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۶۴
۳-۳- روش تحقیق: ۶۵
۳-۴ سوالات تحقیق ۶۵
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۶۶
۳-۶ فرضیه های تحقیق ۷۰
۳-۷- متغیرهای تحقیق ۷۰
۳-۸-شیوه اندازه گیری متغیرها ۷۱
۳-۹ مدل تحقیق ۷۲
۳-۱۰ قلمرو تحقیق ۷۳
۳-۱۰-۱ قلمرو موضوعی ۷۴
۳-۱۰-۲ قلمرو مکانی ۷۴
۳-۱۰-۳ قلمرو زمانی ۷۴
۳-۱۱- روش گردآوری اطلاعات ۷۴
۳-۱۲ روش انجام آزمون ۷۴
۳-۱۲-۱ آمار توصیفی ۷۵
۳-۱۲-۲ آمار استنباطی ۷۵
۳-۱۱-۳ مزيت استفاده از داده‌هاي تركيبي نسبت به سري زماني و مقطعي ۷۶
۳-۱۱-۴ داده‏هاي تركيبي ۷۷
۳-۱۲-۵ آزمون معنيدار بودن اثرات فردي F چاو ۷۹
۳-۱۲-۶ مدلهاي تابلويي ۸۰
۳-۱۲-۷ آماره هاسمن ۸۰
۳-۱۳ آزمون‏هاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل‏ها ۸۲
۳-۱۳-۱ آزمون t 83
۳-۱۳-۲ آزمون F 83
۳-۱۳-۳ ضريب تعيين ۸۳
۳-۱۴ فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک ۸۳
۳-۱۴-۱ ناهمساني واريانس ۸۴
۳-۱۴-۲- عدم خود همبستگي جملات خطا ۸۴
۳-۱۵ نرم افزارهاي تجزيه و تحليل ۸۵
۳-۱۶ خلاصه فصل ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ دیباچه ۸۸
۴-۲٫ تحلیل آمار توصیفی ۸۸
۴-۳ آمار استنباطی ۹۱
۴-۵٫ همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۹۲
۴-۶٫ آزمونF ليمر و آزمون هاسمن ۹۴
۴-۷٫ بررسی مفروضات مدل رگرسیون خطی ۹۵
۴-۷-۱٫ ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیمانده ها) ۹۵
۴-۷-۲٫ عدم وجود خود همبستگی جمله خطا (باقیمانده ها) ۹۶
۴-۷-۳٫ عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی ۹۷
۴-۷-۴٫ نرمال بودن جمله خطا ۹۸
۴-۸٫ بررسی مانایی متغیرهای تحقیق ۹۹
۴-۹٫ تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج ۱۰۱
۴-۹-۱٫ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۱
۴-۱۰ خلاصه نتایج فرضیات ۱۱۳
۴-۱۱ خلاصه فصل ۱۱۴

فصل پنجم: خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ دیباچه ۱۱۷
۵-۲ چکیدهای از ماهیت و تحلیل های تحقیق ۱۱۷
۵-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه ها ۱۱۸
۵-۴ پیشنهاد براساس فرضیه ها ۱۲۱
۵-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه با نتایج پیشین ۱۲۳
۵-۶پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۱۲۴
۵-۶-۱ پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی ۱۲۶
۵-۷ محدودیتهای تحقیق ۱۲۷
۵-۸ خلاصه فصل ۱۲۸
منابع و مآخذ ۱۲۹

پیوست :ندارد

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

 

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر در کارکنان

چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی برای تغییر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

65 − 62 =