دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴,۴مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۵| قیمت : ۲۷۰۰۰تومان

چکیده:تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند.هدف ما از این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می­ باشد. نمونه تحقیق شامل ۸۹ شرکت در طی سال­های ۱۳۸۸-۱۳۹۳ می­ باشد. اهرم مالی , تامین مالی خارجی به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان سرمایه گذاری وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­ های این تحقیق از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین اهرم مالی , تامین مالی خارجی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام معنا دار می ­باشند.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ارائه شده است.

۱-۱دیباچه

حسابداری مالی به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است.شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است.با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.در حال حاضر ، ساختار مالی شرکت نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است.برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشنددر واقع ، هدف مدیریت مالی کمک به این تصمیم گیرندگان است.یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید درنظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا میتوان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است.ازعوامل مؤثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است.نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست. همچنین ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، ﻣﺪیران، واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزی ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ. در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد و رﻓﺎه ﺳﻬﺎﻣﺪاران دارد، و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دارد، ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در این تحقیق تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.در این فصل ابتدا مسئله بیان و ضرورت انجام آن تبیین می­گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق ، فرضیات تحقیق تدوین و ارائه می شود، در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود.

۱-۲ بیان مسئله

ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود  می باشد(خسروآبادی،۱۳۸۴،ص۷۷).

یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا می کند بنابراین قیمت سهام در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (امید قائمی،۱۳۷۹،ص۸۹).

 همچنین تحلیل های نسبت های مالی ارائه شده شرکت در دوره کنونی و دوره گذشته، به عنوان بهترین روش برای تخمین عملکرد آتی شرکت و ارزیابی موقعیت ان در نظر گرفته شده اند. توسعه همراه با تحلیل های مالی و با تحلیل های استراتژیک، به عنوان یکی از بهترین روش ها برای ارزیابی تمام جنبه های شرکت در نظر گرفته شده است؛ چرا که تحلیلگر می تواند تمام جنبه های عملکرد شرکت را اندازه گیری و ارزیابی نماید.سپس تحلیلگر می تواند پس از ارزیابی نتایج، اطلاعات ارزشمندی را درباره  تاثیر سیستم اجرایی شرکت و سیاست های مالی و سرمایه گذاری، همانند نقاط ضعف و قوت، استخراج نماید؛ که نیازمند  توجه مدیریت به مسائلی است که در پروسه ارزیابی ظاهر می شوند. فعالیت استراتژیک تحلیلگر مالی فقط به این محدود نمی شود، بلکه شامل توسعه هایی می شود که نیازمند استراتژی هایی برای شرکت است تا امتیاز رقابتی را بدست اورد. این امتیاز رقابتی به افزایش سهم بازار کمک می کند،که بدین وسیله باعث افزایش سود اوری و نرخ رشد قابل تحمل و ثابت می شود؛ به طوری که این امر باعث افزایش ارزش  نهادن هدف استراتژیک مدیریت مالی می شود.

در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به درجه اهرم مالی ،ساختار مالی و سودآوری سهام(بطور همزمان) به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها و عوامل روانی و درونی بازار است. لذا شناسایی و اندازه گیری اهرم مالی و ساختار مالی و قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر برآن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های­آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی این تحقیق این است که آیا ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت های صنعتی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا نه ؟

۱-۳ ضرورت واهمیت انجام تحقیق

هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل به این هدف مستلزم این است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف­کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه­گذاری در بخشهای صنعتی است که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می­باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع­آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای صنعتی می­باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره­گیری از روش­های علمی و استفاده موثر از سرمایه­های ملی و مردمی است. در همین راستا آشنایی با روش­های ارزشیابی قیمت سهام ، اهرم مالی و ساختارسرمایه که با ظهور سازمان­ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته­اند برای سرمایه ­گذران و تحلیلگران مالی ضرورت دارد.

 

ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

چکیده ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱دیباچه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۵
۱-۴ روش تحقیق ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۵-۱ هدف علمی ۷
۱-۵-۲ هدف کاربردی ۷
۱-۶ قلمرو تحقیق ۷
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی ۸
۱-۶-۲ قلمرو مکانی ۸
۱-۶-۳ قلمرو زمانی ۸
۱-۷سوالات تحقیق ۸
۱-۸ فرضیه های تحقیق ۹
۱-۹ متغیرها ۹
۱-۱۰-جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۰
۱-۱۱ مدل تحقیق ۱۴
۱-۱۲ ابزارهای تحقیق ۱۶
۱-۱۳ساختار کلی تحقیق ۱۶
۱-۱۴ تعریف واژگان تخصصی تحقیق ۱۷
۱-۱۵خلاصه فصل ۱۸

فصل دوم :زمینه های نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱ دیباچه ۱۷
۲-۲ گفتار اول؛ ساختار سرمایه ۱۸
۲-۲-۱ تئوریهای ساختار سرمایه ۲۰
۲-۲-۲ وجود ساختار سرمایه ۲۲
۲-۲-۳ ساختار بهینه سرمایه ۲۳
۲-۳ گفتار دوم؛ اهرم مالی ۲۴
۲-۳-۱ مفهوم اهرم ۲۴
۲-۳-۲نسبت های اهرمی ۲۵
۲-۳-۲-۱سه اهرم اصلی عبارتنداز : ۲۶
۲-۳-۲-۱-۱ اهرم عملیاتی: ۲۶
۲-۳-۲-۱-۳ درجه اهرم عملیاتی: ۲۶
۲-۳-۱-۲-۴ اهرم مالی ۲۷
۲-۳-۱-۲ -۵ ارتباط بین اهرم مالی و عملیاتی: ۲۸
۲-۳-۱-۲-۶ تلفیق اهرم عملیاتی با اهرم مالی: ۲۹
۲-۳-۱-۳ اهرم مرکب (کل) ۲۹
۲-۳-۱-۳-۲ رابطه بین اهرم عملیاتی و مالی و مرکب(کل): ۳۰
۲-۴ گفتار سوم؛ روش های تأمین مالی و ارزش سهام ۳۰
۲-۴-۱نقش نوآوری در ساختار سرمایه ۳۰
۴-۲-۲ تأمین مالی کوتاه مدت ۳۲
۴-۲-۶ تأمین مالی میان مدت و بلند مدت ۳۵
۴-۲-۷ ویژگیهای روشهای تأمین مالی ۴۱
۴-۲-۷-۱ مزایای ناشی از استفاده استقراض ۴۲
۴-۲-۷-۲ معایب ناشی از استقراض ۴۳
۴-۲-۸ عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی ۴۳
۴-۲-۹ تأمین مالی و ساختار سرمایه ۴۵
۴-۲-۱۱هزینه سرمایه ۴۷
۴-۲-۱۱-۱ اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه ۴۸
۵-۲گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق ۵۴
۵-۲-۱ تحقیق های انجام گرفته در داخل ایران ۵۴
۵-۲-۲ تحقیق های انجام گرفته در خارج از ایران ۵۹

فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱- دیباچه ۶۴
۳-۲ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۶۴
۳-۳- روش تحقیق: ۶۵
۳-۴ سوالات تحقیق ۶۵
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۶۶
۳-۶ فرضیه های تحقیق ۷۰
۳-۷- متغیرهای تحقیق ۷۰
۳-۸-شیوه اندازه گیری متغیرها ۷۱
۳-۹ مدل تحقیق ۷۲
۳-۱۰ قلمرو تحقیق ۷۳
۳-۱۰-۱ قلمرو موضوعی ۷۴
۳-۱۰-۲ قلمرو مکانی ۷۴
۳-۱۰-۳ قلمرو زمانی ۷۴
۳-۱۱- روش گردآوری اطلاعات ۷۴
۳-۱۲ روش انجام آزمون ۷۴
۳-۱۲-۱ آمار توصیفی ۷۵
۳-۱۲-۲ آمار استنباطی ۷۵
۳-۱۱-۳ مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری زمانی و مقطعی ۷۶
۳-۱۱-۴ داده‏های ترکیبی ۷۷
۳-۱۲-۵ آزمون معنیدار بودن اثرات فردی F چاو ۷۹
۳-۱۲-۶ مدلهای تابلویی ۸۰
۳-۱۲-۷ آماره هاسمن ۸۰
۳-۱۳ آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها ۸۲
۳-۱۳-۱ آزمون t 83
۳-۱۳-۲ آزمون F 83
۳-۱۳-۳ ضریب تعیین ۸۳
۳-۱۴ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک ۸۳
۳-۱۴-۱ ناهمسانی واریانس ۸۴
۳-۱۴-۲- عدم خود همبستگی جملات خطا ۸۴
۳-۱۵ نرم افزارهای تجزیه و تحلیل ۸۵
۳-۱۶ خلاصه فصل ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ دیباچه ۸۸
۴-۲. تحلیل آمار توصیفی ۸۸
۴-۳ آمار استنباطی ۹۱
۴-۵. همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۹۲
۴-۶. آزمونF لیمر و آزمون هاسمن ۹۴
۴-۷. بررسی مفروضات مدل رگرسیون خطی ۹۵
۴-۷-۱. ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیمانده ها) ۹۵
۴-۷-۲. عدم وجود خود همبستگی جمله خطا (باقیمانده ها) ۹۶
۴-۷-۳. عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی ۹۷
۴-۷-۴. نرمال بودن جمله خطا ۹۸
۴-۸. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق ۹۹
۴-۹. تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ۱۰۱
۴-۹-۱. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۱
۴-۱۰ خلاصه نتایج فرضیات ۱۱۳
۴-۱۱ خلاصه فصل ۱۱۴

فصل پنجم: خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ دیباچه ۱۱۷
۵-۲ چکیدهای از ماهیت و تحلیل های تحقیق ۱۱۷
۵-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه ها ۱۱۸
۵-۴ پیشنهاد براساس فرضیه ها ۱۲۱
۵-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه با نتایج پیشین ۱۲۳
۵-۶پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۱۲۴
۵-۶-۱ پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی ۱۲۶
۵-۷ محدودیتهای تحقیق ۱۲۷
۵-۸ خلاصه فصل ۱۲۸
منابع و مآخذ ۱۲۹

پیوست :ندارد

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

 

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

چکیده:امروزه صنعت توسعه گردشگری شهری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *