دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]ورد (doc) | حجم فایل : ۶۲۲ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۴| قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان[/box]

چکیده:یکی از عواملی که میتواند در تعهد سازمانی کارکنان تاثیر گذار باشد، فرهنگ سازمانی است، در تحقیق حاضر نیز با توجه به مبانی نظری پژوهش وضعیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد . در این پژوهش، فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغیروابسته درنظرگرفته شده اند.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاضر، حاصل مطالعه ای است که توسط مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه های ۲۲۰ نفر از کلیه کارکنان معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فرآیند تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس (مدلسازی معادلات ساختاری) انجام گرفته است و از آزمون t برای بررسی فرضیات استفاده شد. همچنین به جهت دقت و سرعت بیشتر، تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار کاربردی SPSS وLesrelصورت گرفته است.نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ارائه شده است.

مقدمه

نیروی انسانی کارامد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است، چرا که نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و برخوردار از اهداف سازمانی، دارای انگیزه ای قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمانی است. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین شده به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین نیرویی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابه جایی و غیبت، باعث افزایش چشم گیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هرچه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد. تعهد به عنوان یک نگرش به خوبی می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد و شکی نیست که سازمان های دارای اعضای با سطح بالای تعهد سازمانی معمولا از عملکرد بالاتر برخوردارند و مطالعه عوامل موثر بر تعهد سازمانی گامی بسیار موثر در این زمینه است و وظیفه مدیران و مسئولان است که در راه حفظ و نگهداری و رشد و توسعه کارکنان تلاش نموده و آنها را به سازمان متعهد نمایند، چرا که این تعهد باعث افزایش اثربخشی و کارایی و نهایتا بهره وری سازمانی شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت(عسگری، ۱۳۸۳).

۱-۱) بیان مسئله

ﻳﻜﻲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان رﻓﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ( شفیعی، ۱۳۹۲). ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی وﻓـﺎداری ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮ اﻳﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺧـﻮد  را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، اﻫﺪاف و ارزش های آن ابراز می کنند(چان [۱]و همکاران، ۲۰۱۳). ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻫـﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻜﺮی و رﻓﺘﺎری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺷـﻐﻞ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ (بکر[۲] و همکاران، ۲۰۰۶). ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳـﻚ ﻧﮕـﺮش ﻛـﺎری اﺳـﺖ (ﻧﮕـﺮش، ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻧﺤـﻮه اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺺ درﺑﺎره ﭼﻴﺰی اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن ﻛﺎرﻛﻨــﺎن در ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑــﻮط ﻣــﻲ ﺷــﻮد و ارﺗﺒــﺎط ﻣﺸﺨــﺼﻲ ﺑــﺎ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ (شفیعی، ۱۳۹۲).بر اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ بکارﮔﻴﺮی ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ تأﺛﻴﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ، زﻳﺮا ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮای درک و ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ (توماس [۳]و همکاران، ۲۰۰۶).در ار ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، پژوهشهای ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴﺮ و آﻟﻦ(۱۹۹۱) ﺑﻮده ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ: تعهد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، اﺣﺴﺎس ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ازﺗﻌﻬـﺪ عاطفیﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮﻳﻜﻲ از آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎ و   ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﺗﺮک ﻛﺮدن آن اﺳﺖ ( شرما[۴] و پالو چوا[۵]، ۲۰۱۴). در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﺔ ﮔﺰاﻓﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﻳﺎ وﻇﻴﻔـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺷـﺎره دارد. ﭘـﺲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﻛـﻪ ازﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻣﺎﻧـﺪن در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻛـﺎر درست و مناسبی باشد (مک کنا[۶]، ۲۰۰۵). یکی از عواملی که به نظر می رسد می تواند بر تعهد سازمانی کارکنان اثر گذار باشد فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی به طور کلی ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و مفهومی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی های خاصی که در یک سازمان وجود دارد (فرادینا[۷] و همکاران، ۲۰۱۴). فرهنگ سازمانی نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمان ها را از یکدیگر متمایز می کند. کاوسی و قیومی (۱۳۸۸) معتقدند فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکردهایی که ویژگی های یک سازمان را مشخص می کند و در چار چوب فرهنگ سازمانی نمایان می شود. با توجه به این مهم که در بین منابع و امکانات سازمان، نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه به نیروی انسانی سازمان و جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری می نماید از این رو وظیفه مدیران و مسئولان این است که کارکنان خود را به سازمان متعهد کنند. چراکه نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود می داند و در تحقق اهداف سازمان تلاش می نماید و از این طریق سازمان می تواند به سوی پیشرفت و توسعه گام بردارد. از این رو هر عاملی که در تقویت تعهد سازمانی کارکنان اثر گذار باشد حایز اهمیت است و یکی از این موارد فرهنگ سازمانی است، زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد. معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشوردر وزارت امور اقتصادی ودارایی به دلیل نقش مهم شان در توسعه اقتصادی کشور و به دلیل حجم گسترده کاری شان نیازمند نیروی انسانی متعهد و وفادار به ارزشها و اهداف سازمان می باشد. بنابراین سازمان می بایست از نیروی انسانی با تعهد سازمانی بالا بهره ببرد، چراکه با افزایش تعهد سازمانی عملکرد کارکنان و در نهایت بهره وری سازمان افزایش می یابد. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به مرور منابع و مطالعه میدانی  برخی ویژگیهای فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشوردر وزارت امور اقتصادی ودارایی مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه ای برای کشف راهکارهای لازم به منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان فراهم آورد.

فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه۲
۱-۱- بیان مسئله۳
۱-۲- اهمیت وضرورت تحقیق۵
۱-۳- اهداف تحقیق۸
۱-۳-۱) هدف اصلی۸
۱-۳-۲) اهداف فرعی۸
۱-۳-۳) اهداف کاربردی۸
۱-۴- فرضیه¬های تحقیق.۹
۱-۴-۱) فرضیه اصلی.۹
۱-۴-۲) فرضیه¬های فرعی.۹
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق.۱۰
۱-۶- تعریف وازگان تخصصی تحقیق.۱۰
۱-۶-۱) تعهد سازمانی.۱۰
۱-۶-۲) فرهنگ سازمانی.۱۱
۱-۷- متغیرهای تحقیق.۱۱
۱-۸- قلمرو تحقیق.۱۱
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.۱۱
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق.۱۲
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق.۱۲
۱-۹- روش شناسی تحقیق.۱۲
۱-۹-۱) روش تحقیق.۱۲
۱-۹-۲) جامعه آماری.۱۳
۱-۹-۳) نمونه آماری.۱۳
۱-۹-۴) روش گردآوری داده ها.۱۳
۱-۹-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها.۱۴

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه۱۶
۲-۱) بخش اول: فرهنگ سازمانی۱۶
۲-۱-۱- تعریف فرهنگ سازمانی۱۶
۲-۱-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی۱۹
۲-۱-۳- ویژگیهای فرهنگ سازمانی۲۱
۲-۱-۴- عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی۲۱
۲-۱-۵- فرهنگ سازمانی قوی، ضعیف و میانه۲۲
۲-۱-۶- تاثیر فرهنگ بر چرخه زندگی سازمان۲۳
۲-۱-۷- مدیریت فرهنگ سازمانی۲۴
۲-۲) بخش دوم: تعهد سازمانی۲۶
۲-۲-۱- تعریف تعهد سازمانی۲۶
۲-۲-۲- ابعاد تعهد سازمانی۲۸
۲-۲-۳- عوامل موثر بر تعهد سازمانی۳۰
۲-۲-۴- اهمیت تعهد سازمانی۳۱
۲-۲-۵- انواع تعهد۳۳
۲-۲-۶- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی۳۴
۲-۳) ارتباط بین متغیرهای تحقیق۳۸
۲-۴) بخش چهارم: پیشینه تحقیق۳۹
۲-۴-۱) پیشینه تحقیق در ایران۳۹
۲-۴-۲) پیشینه تحقیق در خارج۴۰
۲-۵) بخش پنجم: معرفی سازمان مورد مطالعه۴۳
۲-۶) بخش ششم: چارچوب نظری تحقیق۴۴
۲-۷) بخش هفتم: مدل نظری تحقیق۵۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه۵۳
۳-۱) روش تحقیق۵۳
۳-۱-۱) دسته¬بندی تحقیقات بر اساس هدف۵۴
۳-۱-۲) دسته¬بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده¬ها۵۴
۳-۲) جامعه آماری۵۵
۳-۳) نمونه آماری۵۶
۳-۴) روش¬های گردآوری داده¬ها۵۷
۳-۴-۱) بررسی مطالعات گسترده کتابخانه¬ای۵۸
۳-۴-۲) بررسی پرسشنامه¬ای۵۸
۳-۵) چگونگی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه۵۹
۳-۶) متغیرهای تحقیق۶۲
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده¬ها۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه۷۰
۴-۱- آمار توصیفی۷۱
۴-۲- آزمون نرمال بودن متغیرها۷۶
۴-۳- مدل اندازه گیری۷۹
۴-۴- ارزیابی بخش ساختاری۹۶
۴-۵- آزمون فرضیات۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه۱۰۳
۵-۱- بررسی نتایج پژوهش۱۰۵
۵-۱-۱- فرضیه اصلی تحقیق: ۱۰۵
۵-۱-۲- فرضیات فرعی تحقیق۱۰۵
۵-۲ – بحث بر روی نتایج پژوهش۱۰۸
۵-۳- پیشنهادات تحقیق۱۰۹
۵-۳-۱- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق: ۱۰۹
۵-۳-۲- پیشنهادات حاصل از ادبیات نظری تحقیق: ۱۱۳
۵-۳-۳- پیشنهادات کلی تحقیق: ۱۱۶
۵-۴- پیشنهادات برای محققان آتی۱۱۷
۵-۵- محدودیت های تحقیق۱۱۸
فهرست منابع۱۱۹
پیوست ها۱۲۴

 

 

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۲۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان[/box]

 

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *