دانلود پایان نامه بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمان ها

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۵۶ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۴| قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمانهای دولتی و غیر دولتی  بود.۲۰۰ نفر از مدیران سازمانها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.دراین پژوهش توصیفی – همبستگی، نمونه ای به حجم ۱۳۲ نفر به روش مورگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش، شامل کتب و مجلات و پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک و پرسشنامه استانداردکارآفرینی سازمانی بر اساس مدل لیکرت بودجهت ارزیابی و بررسی فرضیه های تحقیق که شامل یک فرضیه اصلی و ۶ فرضیه فرعی است،در آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصدها میانگین ها و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون وآنووا برای آزمون فرض های تحقیق استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد بین ابعاد تمرکز بر هدف و پیش روی با فرضیه با کارافرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.اما بین ابعاد تفکر سیستمی و فرصت جویی هوشمندانه و تمرکز در زمان با کار آفرینی سازمانی رابطه معناداری دیده نمی شود.همچنین نیز فرضیه ششم این پژوهش رد می شود مدیرانی که تفکر سیستمی دارند تاثیر بیشتری بر کارآفرینی ندارند نسبت به مدیرانی که فرضیه مدار هستند. کار آفرینی هدف بیشتر سازمان ها، گروه ها و افراد و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی است که تابع عوامل مختلفی می باشد. مطابق یافته های بدست آمده در این تحقیق یکی از را ههای افزایش کار آفرینی در سازمان افزایش نگرش سیستمی و فرضیه مداری مدیران است.در ادامه مقدمه و فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمان ها ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه
موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده و در تحقیقات بسیاری به اهمیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است. تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته شمرده شده است. (دوریس، کالینگ،۲۰۰۰ :۱) آنها سازمان را آن گونه که باید باشد می بینندنه آن گونه که هست (ناصعی- فر،پورحسینی،۱۳۸۷: ۸۰)به این ترتیب می¬توان تفکر استراتژیک را پیش درآمدی برای طراحی آینده سازمان دانست (پلگرینو، کاربو،۲۰۰۱: ۳۷۵).براساس نتایج تحقیقی که با هدف شناسایی مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی انجام شده است. تفکر استراتژیک از سوی تمامی پاسخ دهندگان به عنوان اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران شناسایی شده است (واکابایاشی، کندو، ۲۰۰۱ :۱۵).همگام با روند جهانی افزایش گرایش به بهره گیری از ابزارها و تکنیک های مدیریت استراتژیک در کشور ما نیز به دلایلی از جمله خصوصی سازی و آمادگی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی احساس نیاز به بکارگیری مؤثر چنین ابزارهایی رو به افزایش است. بهبود توانایی تفکر استراتژیک در مدیران به عنوان یکی از عوامل کلیدی در اثربخشی فرآیند مدیریت استراتژیک نیازمند توجه بیشتری است (ریگبی، بیلودو،۲۰۰۷: ۹). تفکراستراتژیک فرآیند تدوین و بررسی فرضیات مربوط به آینده است که زیر بنای رسالت،اهداف و استراتژی سازمان را تشکیل می¬دهند و طیف وسیعی از موضوعاتی را در بر می¬گیرد و به همین خاطر اگر به مشکلی ساختار یافته انجام نشود ممکن است به فعالیتی زمان بر تبدیل شود (بروس، لانگدن،۱۳۸۳ :۱). بررسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال توسعه که مسیرخود را با موفقیت طی می کنند نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل توسعه این کشورها تقویت بخش خصوصی و به طور خاص،حضور پررنگ کسب و کارهای کوچک و مستقل و سازمان های کارآفرین به عنوان سازمان های پویا و خلاق که استراتژی ساختار و عملکرد خود را به سرعت با تحولات روز هماهنگ سازند می باشد کارآفرینی،خلاقیت و کسب وکارهای مخاطره آمیز سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند.( فرهنگی، صفر زاده،۱۳۸۶: ۱).

تفکر استراتژیک و کارآفرینی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمان ها

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳
۲-۱بیان مسأله ۳
۳-۱اهمیت و ضرورت ۵
۴-۱اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- اهداف اصلی تحقیق ۶
۲-۴-۱- اهداف فرعی تحقیق ۶
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق ۶
۲-۵-۱- فرضیه فرعی تحقیق ۷
۶-۱- متغیرهای تحقیق ۷
۷-۱تعاریف اصطلاحات ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- تفکر استراتژیک ۱۰
۱-۱-۲- تاریخچه کوتاهی از استراتژی ۱۰
۲-۱-۲- استراتژی محصول تفکر استراتژیک ۱۱
۳-۱-۲- تاریخچه کوتاهی از تفکر استراتژیک ۱۲
۴-۱-۲- مفهوم تفکراستراتژیک ۱۳
۲-۲- تعاریف تفکر استراتژیک ۱۴
۳-۲- تفکر استراتژیک و دو خصوصیت کلیدی ۱۶
۴-۲- تفکر استراتژیک چگونه ایجاد می شود؟ ۱۶
۵-۲- عناصر تفکراستراتژیک ۱۷
۱-۵-۲- الگوی عناصرتفکر استراتژیک ۱۸
۱-۱-۵-۲- جین لیدکا ۱۸
۲-۱-۵-۲- گری هامل (الگوی نوآوری استراتژی) ۲۱
۳-۱-۵-۲- پیتر ویلیامسون( الگوی گزینه های آینده) ۲۲
۶-۲- چند الگو برای استقرار تفکر استراتژیک ۲۴
۱-۶-۲- مدل فرآیند برنامه ریزی موریسی ۲۴
۲-۶-۲- مدل دو سطحی تفکر استراتژیک ۲۶
۷-۲- عوامل تفکر استراتژیک ۲۷
۸-۲- مدل های فاکتورهای حیاتی کافمن ۳۲
۹-۲- تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک ۳۴
۱۰-۲- هفت اصل کلیدی در تفک استراتژیک ۳۷
۲-۲- کارآفرینی سازمانی ۴۱
۱-۲-۲- مقدمه ۴۱
۲-۲-۲- اهمیت وضرورت کارآفرینی ۴۱
۳-۲-۲- سیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی ۴۳
۴-۲-۲- مبانی نظری ۴۵
۵-۲-۲- تعاریف کارآفرینی ۴۶
۶-۲-۲- فرایند کارآفرینی ۴۹
۷-۲-۲- انواع کارآفرینی ۵۱
۱-۷-۲-۲- کارآفرینی فردی ۵۱
۲-۷-۲-۲- کارآفرینی سازمانی/ سازمان کارآفرین ۵۲
۸-۲-۲- فرآیند کارآفرینی سازمانی ۵۳
۹-۲-۲- استراتژی های کارآفرینی سازمانی ۵۷
۱۰-۲-۲- اجرا یا پیاده کردن ا ستراتژی کارآفرینی سازمانی ۵۹
۱۱-۲-۲- سنجش کارآفرینی سازمانی ۶۰
۱۲-۲-۲- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی ۶۰
۱۳-۲-۲- کارآفرینی در سازمانهای غیر دولتی ۶۲
۱۴-۲-۲- تاریخچه سازمان های غیر دولتی ۶۲
۱۵-۲-۲- مدیریت کارآفرینانه سازمان های غیر دولتی ۶۵
۱۶-۲-۲- مدیریت استراتژیک کارآفرینی ۶۵
۱۷-۲-۲- مقایسه سازمان های سنتی و کارآفرین ۶۸
۱۸-۲-۲- مدل های کارآفرینی سازمانی ۶۸
۱-۱۸-۲-۲- مدل کارآفرینی سازمان کورونوال و پرلمن ۶۸
۲-۱۸-۲-۲- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر ۷۰
۳-۱۸-۲-۲- مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک ۷۱
۴-۱۸-۲-۲- مدل کارآفرینی تامسون ۷۲
۱۹-۲-۲- نتایج کارآفرینی سازمانی ۷۴
۲۰-۲-۲- نتایج تحقیقات مرتبط باموضوع در خارج از کشور ۷۵
۲۱-۲-۲- نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع در داخل کشور ۷۷
۲۲-۲-۲- نتیجه گیری ۷۹
۲۳-۲-۲- الگوی نظری تحقیق ۷۹

فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳- مقدمه ۸۲
۲-۳- نوع و روش تحقیق ۸۲
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۸۳
۴-۳- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۸۳
۵-۳- ابزار تحقیق ۸۳
۶-۳- پایایی و روایی پرسشنامه ۸۴
۷-۳- روایی آزمون ۸۵
۸-۳- روش گردآوری اطلاعات ۸۵
۹-۳- روش های آماری ۸۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه ۸۸
۲-۴- توصیف داده های مربوط به ا طلاعات جمعیت شناختی نمونه ها ۸۸
۱-۲-۴- وضعیت اعضای نمونه به تفکیک جنسیت ۸۹
۲-۲-۴- وضعیت اعضای نمونه بر حسب تحصیلات ۹۰
۳-۲-۴- وضعیت اعضای نمونه به تفکیک سابقه ۹۱
۴-۴-۴- وضعیت اعضای نمونه به تفکیک سن ۹۲
۳-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۹۴
۱-۳-۴- فرضیه اصلی پژوهش ۹۴
۲-۳-۴- فرضیه فرعی پژوهش ۹۶
۳-۳-۴- فرضیه فرعی دوم پژوهش ۹۷
۴-۳-۴- فرضیه فرعی سوم پژوهش ۹۸
۵-۳-۴- فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۹۹
۶-۳-۴- فرضیه فرعی پنجم پژوهش ۱۰۰
۷-۳-۴- فرضیه اصلی پژوهش ۱۰۱
۴-۴- یافته های جانبی ۱۰۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه ۱۰۵
۲-۵- خلاصه نتیجه آزمون فرضیات ۱۰۵
۳-۵- بحث و نتیجه گیری ۱۰۶
۴-۵- محدودیت های تحقیق ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۸
۱-۵-۵- پیشنهاد برای محققین آینده ۱۱۰
منابع فارسی ۱۱۱
منابع انگلیسی ۱۱۴
پیوست ها و پرسشنامه ها ۱۱۷

چکیده انگلیسی۱۳۰

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۴۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمان ها

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *