دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید حوزه های علمیه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۴,۸۰۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۸۴| قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

چکیده:این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی ومیزان کارایی اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد صورت پذیرفته است. در این راستا سبک مدیریت مشارکتی بر اساس مدل اندرسون (۲۰۰۷) و کارایی بر مبنای برون و سیمیک (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد می باشدکه برابر با ۷۵ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۳ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ (پرسشنامه سبک مدیریت مشارکتی ۸۷ % و پرسشنامه کارآیی ۸۳ %) و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین سبک مدیریت مشارکتی و مولفه های آن با کارایی اساتید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. حوزه های علمیه شهرستان بجنورد برای مدیریت مشارکتی و تبدیل شدن به یک سازمان مشارکتی باید بر ۴ عامل تمرکز کند(مشارکت در برنامه ریزی ، مشارکت در اجرا ، مشارکت در کنترل و نظارت ، مشارکت در تصمیم گیری  ) و در مدیریت کلان و برنامه ریزی راهبردی آنها را در اولویت قرار دهد .مدیریت مشارکتی و سبک آن در هر سازمانی به عنوان یکی از زیرساخت های مهم کارایی است که به طور مطلوب در حوزه های علمیه شهرستان بجنورد برنامه ریزی شده است ، مدیران از ایده پردازی کارکنان حمایت می کنند و این موضوع توانمندسازی اساتید را در حوزه های علمیه شهرستان بجنورد افزایش می دهد و از طرف دیگر با هر ایده پردازی در آن سازمان  نسبت و درجه کارایی نیز افزایش پیدا می کند.  در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید حوزه های علمیه ارائه شده است .

۱-۱- مقدمه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روش ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راه ﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪه ای از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺋﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ آن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم از اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ( ﻓﺨﻴﻤﻲ،۶۲:۱۳۷۹)از سوی دیگر ، مشارکت از دیر باز یکی از ابزارهای زندگی انسان به شمار رفته و در کانون خانواده ، فعالیتهای مذهبی و سیاسی به عنوان یک ابزار مناسب به کار گرفته می شود . در قلمرو سازمان و مدیریت نیز به دنبال جنبش مدیریت علمی و رواج جنبش روابط انسانی ، مشارکت به عنوان روشی کار ساز در بر انگیختن کارکنان برای کار بهتر شناخته شد. از طـرفی مشـارکت کارکـنان یک ضـرورت اخلاقی نیست، بلکه تنها یک فن از فنون مدیریت است که فقط در برخی از موقعیتهای دیگر، می تواند به رضایت شغلی ، کارایی و بهره وری منجر شود.پس مشارکت به تنهایی هدف نبوده، بلکه به عنوان وسیله ای برای ارتقاء کارآیی مطرح میشود.در مجموع می­توان ادعا نمود که استفاده از مشارکت و همکاری کارکنان هدف هایی نظیر:ایجاد احساس تعلق در کارکنان، آگاهی از نظرات کارکنان و پرورش استعدادها را دنبال می کند (لباف و رنجر ،۱۳۹۰).این تحقیق قصد داردبه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی وکارایی اساتیدحوزه علمیه بپردازد.

۱-۲-بیان مساله پژوهش:

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد . سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند (پور حسین ،۱۳۹۳). سبک مشارکت مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد  (کوهستانی، ۱۳۸۷).امروزه به دلیل پیشرفت روز افزون، سازمان های آموزشی در ایران با نیاز ضروری برای مدیریت مشارکتی روبرو هستند، زیرا حوزه های علمیه در ایران برای دفاع از ایده های خلاق و تفکرات طلاب و اجتماع  نیازمند به کار گیری بهترین منابع و تلاش ها می باشند. اجرای این سیاست نیازمند مدیریت سازمانهایی است که مزایای مدیریت مشارکتی را باور داشته باشد. بنابراین، انجام این سیاست نیازمند تغییر در نگرش ها در جهت شیوه مشارکت در حوزه های علمیه و تجدید نظر در نقش های مدرسان، طلاب در فرآیند مدیریت حوزه های علمیه است. در حال حاضر، شرایط امور به موقعیتی تغییر یافته است که در آن داشتن کارمندانی پرانرژی، خلاق و کارآمد و مدرسان متعهد به عنوان مهمترین تاثیرات سازمانی مورد توجه قرار می گیرند. و مشارکت شاخص خوبی است تا درجات بهره وری سازمان را نشان دهد. علاوه بر آن کارآیی کارکنان همواره دغدغه اصلی مدیران است و انها را در بکار گیری روش های مدیریت مشارکتی مردد می سازد. زیرا برخی از کارکنان وظایفشان را در سطح بالایی از مسئولیت و مشارکت انجام می دهند و در جهت بهبود عملکرد وظایفشان تلاش می کنند و در سازمان هایشان مشارکت می نمایند درحالیکه برخی دیگر کارآیی اندکی دارند، وظایفشان را در سطح روزمره انجام می دهند و هیچ علاقه و مشارکتی در سازمان ندارند. اینکه مدیران بایستی سعی کنند که مهارت های فردی و سازمانی کارکنان خود را بهبود بخشند و توانایی آنها را در سطح مطلوبی افزایش دهند امری اجتناب ناپذیر است، بنابراین، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مشارکت سازمانی در حوزه های علمیه بسیار مهم است (پورحسین ،۱۳۹۳).وابستگی و ارتباط بین مشارکت و کارایی به مدیران آگاهی می دهد که نه تنها مشارکت افراد در ایجاد رفتارهای بهنجار موثر بوده و موجبات افزایش کارایی و وابستگی کارکنان را از طریق دموکراسی سازمانی فراهم می آورد . آگاهی از چنین ارتباطی برای مدیران و سرپرستان دارای اهمیت زیادی است ، بدیهی است افزایش میزان مشارکت در تصمیم گیری از سوی کارکنان در بالا رفتن کیفیت و کمیت کار و نیل به اهداف سازمانی که در جهت اهداف کلی جامعه است تأثیر بسزایی دارد (عبدالهی،۱۳۹۰). لذاباتوجه به اهمیت مدیریت مشارکتی درسازمانها لازم است عواملی که می تواندبرمدیریت مشارکتی ومیزان کارایی موثرواقع شودرا بررسی ونتایج رابه مسئولین ارائه نمود،تابتوانیم سازمان موفقی داشته باشیم.بنابراین پژوهشگرقصدداردبه این سوال پاسخ دهدکه :آیا بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد رابطه معنی داری وجود دارد؟

مدیریت مشارکتی و میزان کارایی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید حوزه های علمیه

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲-بیان مساله پژوهش ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۱-۴-اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱-هدف اصلی ۷
۱-۴-۲-اهداف فرعی ۷
۱-۵-فرضیه های پژوهش ۸
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیر های پژهش ۸
۱-۶-۱- متغیر مستقل ۸
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۹
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهش ۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۹
۱-۸- تعاریف عملیاتی ۱۰
۱-۹- قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۹-۲- قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹-۳- قلمرو مکانی۱۱

فصل دوم : ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- بخش اول – مبانی نظری مدیریت مشارکتی ۱۳
۲-۲-۱- مفهوم مشارکت ۱۳
۲-۲-۲- مفهوم شناسی مدیریت مشارکتی ۱۴
۲-۲-۳-سیر تکوین مدیریت مشارکتی: ۱۶
۲-۲-۴-ویژگیها و عناصر محیط مشارکتی : ۱۷
۲-۲-۵-هدف مدیریت مشارکتی ۱۸
۲-۲-۶-نظریه‌های تببین کننده مدیریت مشارکتی ۱۹
۲-۲-۶-۱-نظریه‌های انگیزشی ۱۹
۲-۲-۶-۲-نظریه انتظارات ۲۰
۲-۲-۶-۳-الگوی اقتضایی ۲۱
۲-۲-۷-مدل مشارکت در تصمیم یا تئوری اقتضایی وروم، یتون و جاگو ۲۳
۲-۲-۸-ابعاد مشارکت در تصمیم گیری ۲۳
۲-۲-۹-ویژگی های سازمان های مشارکت جو ۲۵
۲-۲-۹-۱-اجزاء کلیدی برای اجرای مشارکت کارکنان ۲۶
۲-۳-بخش دوم – مبانی نظری کارایی ۲۷
۲-۳-۱-مفهوم‌ کارایی‌ ۲۷
۲-۳-۲-عوامل مؤثر در کارآیی ۳۱
۲-۳-۳-رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی ۳۱
۲-۳-۴-راههای‌ افزایش‌ کارایی‌ ۳۲
۲-۳-۵-ضرورت و اهمیت ارزشیابی کارآیی ۳۴
۲-۳-۶-معرفی حوزه علمیه۳۶
۲-۳-۶-۱-جای گاه حوزه۳۶
۲-۳-۶-۲-معنای حوزه۳۶
۲-۳-۶-۳-تاریخچه حوزه های علمیه ایران۳۶
۲-۳-۶-۴-اهداف حوزه۳۶
۲-۳-۶-۵-تبیین انتظارات ازحوزه درعرصه مدیریت وتشکیلات۳۷
۲-۳-۷-پیشینه تحقیق۳۸
۲-۳-۷-۱-تحقیقات انجام شده در داخل ایران ۳۷
۲-۳-۷-۲-تحقیقات انجام شده در خارج ایران ۴۰
۲-۳-۸-نتیجه گیری ۴۲
۲-۳-۹-الگوی مفهومی تحقیق۴۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ۴۵
۳-۲-روش تحقیق : ۴۵
۳-۳-جامعه آماری ۴۶
۳-۴-حجم نمونه و روش آماری ۴۶
۳-۵-روش جمع آوری اطلاعات ۴۶
۳-۶-ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۶
۳-۷-اجزای پرسشنامه ۴۷
۳-۷-۱-روایی ۴۸
۳-۷-۲-پایایی ۴۸
۳-۸-شیوه اجرای تحقیق : ۴۹
۳-۹-روشهای آماری۴۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها

۴-۱-مقدمه ۵۱
۴-۲-ویژگی های جمعیت شناختی ۵۱
۴-۳-یافته های توصیفی ۵۵
۴-۴-آمار استنباطی ۵۶
۴-۴-۱-آزمون نرمال بودن دادها ۵۶
۴-۵-آزمون فرضیه اصلی ۵۷
۴-۶-یافته ها۶۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱-مقدمه ۶۳
۵-۲-بحث و تفسیر(مقایسه یافته هابایافته های پژوهشهای قبلی)-نتیجه گیری ۶۳
۵-۲-۱-نتیجه فرضیه اصلی ۶۳
۵-۲-۲-نتایج فرضیات فرعی ۶۳
۵-۳-محدودیت های تحقیق ۶۷
۵-۴-پیشنهادها ۶۷
پیوستها۷۲

پرسشنامه۷۴
منابع فارسی ۸۰
منابع انگلیسی ۸۱
چکیده انگلیسی ۸۳

 

نوع فایل: ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۱۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
مدیریت مشارکتی و میزان کارایی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *