دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۸۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۹۶| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

چکیده :هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH۰ درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد[۱] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول[۲] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،۲۰۰۳).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

۱-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

۲- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

۳- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

۱-۲-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

۱- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

۲- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌نماید.

 مدیریت ریسک اعتباری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

چکیده۱
کلمات کلیدی:۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۱۰
۱-۴-اهداف تحقیق۱۱
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق۱۱
۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق۱۱
۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق۱۱
۱-۵-۱-سوالات تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق ۱۱
۱-۵-۲- فرضیات تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق۱۲
۱-۶-قلمرو تحقیق۱۳
۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۳
۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۳
۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۳
۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۹
۲-۲- ادبیات و پیشینه تحقیق۲۰
۲-۲-۱- ادبیات تحقیق۲۰
۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک ۲۱
۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ۲۳
۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک ۲۷
۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ۲۸
۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ۲۹
۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ۳۰
۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ۳۰
۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ۳۲
۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی ۳۴
۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ۳۶
۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 36
۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ۳۹
۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ۴۱
۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ۴۴
۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ۴۸
۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی ۵۰
۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ۵۰
۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ۵۱
۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ۵۳
۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ۵۵
۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ۵۶
۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ۵۶
۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ۵۷
۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ۶۰
۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ۶۰
۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ۶۱
۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ۶۲
۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ۶۳
۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی ۶۹
۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ۷۲
۲-۲-۱-۳۵- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان۷۳
۱-تاریخچه بانک ملت ۷۵
۲-شبکه بین المللی بانک۷۶
۳-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها۷۶
۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان۷۹

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق۸۰
۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی۸۰
۲-۲-۲-۲-پیشینه تحقیق خارجی۸۵
۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق۹۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه۹۲
۳-۲- روش تحقیق۹۳
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف۹۳
۱-تحقیق بنیادی۹۳
۲-تحقیق کاربردی۹۴
۳-تحقیق و توسعه۹۴
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق۹۴
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی۹۴
تحقیق آزمایشی۹۴
تحقیق کاربردی۹۴
۳-۲-۱-جامعه آماری۹۵
۳-۲-۲-حجم نمونه۹۷
شیوه نمونه گیری۹۷
۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها۱۰۰
۳-۳- فرضیات تحقیق۱۰۲
۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق۱۰۲
۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق۱۰۲
۱-۱- فرضیه اول تحقیق۱۰۲
۱-۲- فرضیه دوم تحقیق۱۰۲
۱-۳- فرضیه سوم تحقیق۱۰۲
۲-۱- فرضیه چهارم تحقیق۱۰۲
۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق۱۰۲
۲-۳- فرضیه ششم تحقیق۱۰۲
۳-۴-قلمرو تحقیق۱۰۲
۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۰۲
۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۰۳
۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۰۳
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۳
الف) آمار توصیفی۱۰۴
ب) آمار استنباطی۱۰۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه۱۰۶
۴-۲-توصیف آماری داده ها۱۰۶
۴-۳-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری۱۰۸
۴-۳-۱-جامعه آماری۱۰۸
۳-۳-۲-حجم نمونه۱۰۸
۴-۴- نتایج آزمون های اولیه داده ها۱۰۹
۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها و ویژگی¬های داده ها۱۰۹
۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها۱۰۹
۴-۵- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق۱۱۱
۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق۱۱۱
۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۱۱
فرضیه اول تحقیق۱۱۱
۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹
فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه۱۴۵
۵-۲-بحث۱۴۵
۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق۱۴۵
۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۴۵
۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۴۶
۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۴۷
۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۴۸
۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۴۹
۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۵۰
۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۵۱
۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۵۲
۵-۲-۱۰-نتیجه گیری۱۵۴
۵-۳-محدودیت های تحقیق۱۵۵
۵-۴- پیشنهادات تحقیق۱۵۶
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق۱۵۶
۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی۱۵۸
فهرست منابع و مآخذ تحقیق۱۵۹
الف) منابع فارسی۱۵۹
ب) منابع لاتین۱۶۴
فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ۱۷۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *