دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۷۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۸| قیمت : ۷۰۰۰تومان

چکیده:تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، ۲۰۰۴ به نقل از  شیخ اسمعیلی، ۱۳۹۰). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران) است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران است که تعداد آنها ۷۳۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در سطح ۰۵/۰ خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه ۲۴۰ نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.۲۱۴(**)}محاسبه شده که در سطح ۰٫۰۱ معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است .

۱-۱ مقدمه که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان راتضمین کرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم می سازند. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیلات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت میکنند. چنین رهبرانی را رهبران تحولی می نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، ۱۳۹۰).پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).به تعبیر چین سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همکاری جمعی را در جهت تحقق اثربخشی به کار گیرند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته اند، ولی برای بقای سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند، به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شد ه اند(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱) به تعبیر پادساکوف و همکارن ( ۲۰۰۰ ) رفتار شهروندی عامل بسیار مهمی در اثر بخشی سازمان ها است؛ تا جائی که اثربخشی فردی و سازمانی را می توان نتیجه مستقیم چنین رفتاری دانست(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰). این تحقیق در صدد پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس  مولفه های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.

۲-۱ بیان مساله

رهبری تحول آفرین[۱]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز[۲] (۱۹۷۸) و بس[۳] (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، برای فهم تأثیر نقشهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمانها توجه قابل ملاحظه‌‌ای صورت گرفته است. در میان نقشهای مختلف فرا وظیفه ای، اهمیت حیاتی رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی، برای مدیران عملگرا به اثبات رسیده است. «کوهن و ویگودا» اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را در تمام شکلهای سازمانی تأکید کرده و متذکر شده‌اند که رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی را به طرق مختلف بهبود می‌بخشد. «ارتورک» نیز در این‌باره معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان، امروزه به عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، رفتار شهروندی، یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورتدلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند. به این ترتیب، مطالعه و بررسی این‌گونهرفتار افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد(اسلامی و سیار، به نقل از اسعدی و همکاران، ۱۳۸۷).با وجود علاقه فراوان به تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، هنوز ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است، و صاحبنظران مختلف برای آن ابعاد مختلفی، که این مفاهیم همپوشانی زیادی وجود دارد، ارائه نموده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

  رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مساله

۳-۱ ضرورت تحقیق

۴-۱ اهداف اصلی

۵-۱ فرضیه های تحقیق

۶-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

۱-۲  رهبری تحول آفرین

۱-۱-۲  گذری بر رهبری

۲-۱-۲ نظریه رفتار رهبری

۳-۱-۲ نظریه اقتضائی

۴-۱-۲  نظریه رهبری تحول آفرین

۵-۱-۲ سابقه رهبری تحول آفرین

۶-۱-۲  رهبری مراوده ای و رهبری تحول‌آفرین (دو رویکرد متفاوت)

۷-۱-۲ رویکردهای رهبری تحول آفرین

۱-۷-۱-۲  نظریه رهبری تحول آفرین برنز(۱۹۷۸)

۲-۷-۱-۲  نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس (۱۹۸۵)

۳-۷-۱-۲   نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا (۱۹۹۰)

۴-۷-۱-۲    نظریه رهبری تحول آفرین شرمرهورن

۵-۷-۱-۲    نظریه رهبری تحول آفرین باس (۱۹۹۹-۱۹۸۵)

۶-۷-۱-۲    شاخصهای رهبری چند عاملی از دیدگاه بس و آوولیو

۲-۲  رفتار شهروندی سازمانی

۱-۲-۲ طبقه‌بندی ابعاد چندگانه رفتار شهروندی سازمانی یا OCB

۲-۲-۲  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی

۳-۲-۲ حیطه های رفتار شهروندی

۴-۲-۲  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

۵-۲-۲ عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند

۵-۲-۲ سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند

۶-۲-۲ سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند

۷-۲-۲ عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی یا OCB

۱) فرهنگ سازمانی

۲)  شخصیت و وضعیت روحی

۸-۲-۲ تعادل رهبری و فرهنگ سازمانی

۹-۲-۲ متغییرهای پیش‌بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی

۱۰-۲-۲ نظارت رهبری و رفتار شهروندی سازمانی

۱۱-۲-۲ علل وعوامل شکست و ناتوانی سازمانها برای ایجاد رفتار شهروندی

۱۲-۲-۲ ترتیب شاخص­های شناسایی شده در ایجاد رفتار شهروندی کارکنان

۳-۲ پیشینه پژوهش

۴-۲ نتیجه گیری

۵-۲ چارچوب مفهومی تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۳ مقدمه

۲-۳  روش تحقیق

۳-۳  جامعه آماری، نمونه آماری و روشهای نمونه گیری

۴-۳ روش گردآوری  داده ها

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:روش تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۴ مقدمه

۲-۴ تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی

 

۳-۴ تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های  تحقیق

الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

۴-۴ تحلیل استنباطی داده های تحقیق

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۵ مقدمه

۲-۵ تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۲-۵ اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

۲-۲-۵ – تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

۳-۵ تحلیل نتایج

۴-۵ پیشنهاد های پژوهشی:

۵-۵ محدودیتهای محقق:

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :۷۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *