خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۷۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۸| قیمت : ۷۰۰۰تومان

چکیده:تغييرات گسترده و جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده بهينه از منابع و دارايي هاي مادي و انساني، اهداف سازمان را تحقق بخشيده و قادر به توسعه ظرفيت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبراني كه با خلق چشم اندازهاي نوين، تدوين و توسعه بينش ها و الهام بخشي، موجب تحول و نوآوري شده و با برانگيختن پيروان و ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري و هماهنگي در آن ها، عوامل و عناصر سازماني را به گونه اي به كار مي گيرند كه هم بقاي سازمان راتضمين كرده و هم موجبات رشد آن ها را فراهم سازند.رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود(کاهن و کول، ۲۰۰۴ به نقل از  شیخ اسمعیلی، ۱۳۹۰). بنابراین و بطور مشخص هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه ۸ تهران) است. در این تحقیق جامعه آماري شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران است که تعداد آنها ۷۳۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در سطح ۰۵/۰ خطا و با در نظر گرفتن حجم جامعه ، حجم نمونه مشخص شد. تعداد نمونه ۲۴۰ نفر برآورد شد. در تحقیق فوق روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران وجود دارد. مقدار همبستگی پیرسون {-.۲۱۴(**)}محاسبه شده که در سطح ۰٫۰۱ معنی دار است. نتیجه این آزمون قبول فرض کلی پژوهش است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین مدیران همبستگی معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران دارد. ثانیا این همبستگی منفی شده است. یعنی این دو متغیر با هم رابطه منفی دارند. که دلیل آن می تواند سن کم شرکت کنندگان در تحقیق و همچنین تعداد بسیار کم شرکت کنندگان زن باشد. در رابطه با بررسی های بیشتر در این حوزه محقق پیشنهادهایی ارائه داده است. در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ارائه شده است .

۱-۱ مقدمه كه با خلق چشم اندازهاي نوين، تدوين و توسعه بينش ها و الهام بخشي موجب تحول و نوآوري شده و با برانگيختن پيروان و ايجاد تعهد و مسئوليت پذيري و هماهنگي در آن ها، عوامل و عناصر سازماني را به گونه اي به كار مي گيرند كه هم بقاي سازمان راتضمين كرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم مي سازند. اين رهبران توانايي عمل مؤثر در شرايط پيچيده و مخاطره آميز را داشته و اين حس را در خود و زيردستانشان به وجود مي آورند كه در برابر چالش ها و فرصت هاي احتمالي واكنش مناسب از خود بروز دهند. رهبراني كه با مسئوليت پذيري و به كارگيري قوه تخيل خود و تحقق تخیلات و ايده ها، موجبات تعهد، مشاركت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زيردستان فراهم آورده و در نهايت سازمان ها را به سمت سازمان هاي يادگيرنده هدايت ميكنند. چنين رهبراني را رهبران تحولي مي نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، ۱۳۹۰).پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايه هاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهره ورترين طُرق ممکن به کار گيرند. عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايه هاست، زيرا نيروي انساني است که با توانايي هاي خود و با برنامه ريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).به تعبير چين سازمان هاي موفق نيازمند كاركناني هستند كه بيش از وظايف معمول خود كار كرده و عملكردي فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همكاري جمعي را در جهت تحقق اثربخشي به كار گيرند. رفتارهايي كه از انتظارات رسمي نقش فراتر رفته اند، ولي براي بقاي سازمان خيلي مهم و حتي ضروري هستند، به عنوان رفتارهاي شهروندی سازماني تعريف شد ه اند(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱) به تعبير پادساكوف و همكارن ( ۲۰۰۰ ) رفتار شهروندی عامل بسيار مهمي در اثر بخشي سازمان ها است؛ تا جائي كه اثربخشي فردي و سازماني را مي توان نتيجه مستقيم چنين رفتاري دانست(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰). این تحقیق در صدد پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی  بر اساس  مولفه های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار هاي آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.

۲-۱ بیان مساله

رهبري تحول آفرين[۱]، يکي از تازه ترين رويکردهاي مطرح شده نسبت به رهبري است که تحقيقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظريه سبک رهبري تحول آفرين يکي از چارچوبهاي نظري در دنيا است، که از سوي برنز[۲] (۱۹۷۸) و بس[۳] (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سال­هاي اخير نيز توجه زيادي به آزمودن الگوي نوين مديريتي رهبري تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).در ادبيات آكادميك و حرفه‌اي مديريت، براي فهم تأثير نقشهاي فرا وظيفه‌اي كاركنان بر مشاركت آنان به صورت مثبت در عملكرد سازمانها توجه قابل ملاحظه‌‌اي صورت گرفته است. در ميان نقشهاي مختلف فرا وظيفه اي، اهميت حياتي رفتار شهروندي در اثربخشي سازماني، براي مديران عملگرا به اثبات رسيده است. «كوهن و ويگودا» اهميت رفتار شهروندي سازماني را در تمام شكلهاي سازماني تأكيد كرده و متذكر شده‌اند كه رفتار شهروندي سازماني، اثربخشي سازماني را به طرق مختلف بهبود مي‌بخشد. «ارتورك» نيز در اين‌باره معتقد است، رفتار شهروندي سازماني به عنوان الگوي نوين رفتار كاركنان در سازمان، امروزه به عنوان رويكرد مدرن مديريت نوين نيروي انساني در بسياري از سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور كلي، رفتار شهروندي، يك نوع رفتار ارزشمند و مفيد است كه افراد آن را به صورتدلخواه و داوطلبانه از خود بروز مي‌‌دهند. به اين ترتيب، مطالعه و بررسي اين‌گونهرفتار افراد در سازمان بسيار مهم و ضروري به نظر مي‌‌رسد(اسلامي و سيار، به نقل از اسعدي و همکاران، ۱۳۸۷).با وجود علاقه فراوان به تحقيق رفتار شهروندي سازماني، هنوز ابعاد آن به طور كامل شناخته نشده است، و صاحبنظران مختلف برای آن ابعاد مختلفی، که این مفاهيم همپوشاني زيادي وجود دارد، ارائه نموده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

  رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مساله

۳-۱ ضرورت تحقیق

۴-۱ اهداف اصلی

۵-۱ فرضیه های تحقیق

۶-۱ تعريف مفهومی و عملياتي

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

۱-۲  رهبري تحول آفرين

۱-۱-۲  گذري بر رهبري

۲-۱-۲ نظريه رفتار رهبري

۳-۱-۲ نظريه اقتضائي

۴-۱-۲  نظريه رهبري تحول آفرين

۵-۱-۲ سابقه رهبري تحول آفرين

۶-۱-۲  رهبري مراوده اي و رهبري تحول‌آفرين (دو رويکرد متفاوت)

۷-۱-۲ رويکردهاي رهبري تحول آفرين

۱-۷-۱-۲  نظريه رهبري تحول آفرين برنز(۱۹۷۸)

۲-۷-۱-۲  نظريه رهبري تحول آفرين بنيس و نانوس (۱۹۸۵)

۳-۷-۱-۲   نظريه رهبري تحول آفرين تي چي و ديوانا (۱۹۹۰)

۴-۷-۱-۲    نظريه رهبري تحول آفرين شرمرهورن

۵-۷-۱-۲    نظريه رهبري تحول آفرين باس (۱۹۹۹-۱۹۸۵)

۶-۷-۱-۲    شاخصهاي رهبري چند عاملي از ديدگاه بس و آووليو

۲-۲  رفتار شهروندي سازماني

۱-۲-۲ طبقه‌بندي ابعاد چندگانه رفتار شهروندي سازماني يا OCB

۲-۲-۲  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی

۳-۲-۲ حیطه های رفتار شهروندی

۴-۲-۲  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

۵-۲-۲ عواملي كه شهروندي كاركنان را ارتقاء و پرورش مي‌‌دهند

۵-۲-۲ سياست و اقدامات سازماني كه رفتار شهروندي را تشويق و ترغيب مي‌كنند

۶-۲-۲ سيستم‌هاي غير رسمي رفتار شهروندي را تشويق و ترغيب مي‌كنند

۷-۲-۲ عوامل كليدي تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني يا OCB

۱) فرهنگ سازماني

۲)  شخصيت و وضعيت روحي

۸-۲-۲ تعادل رهبري و فرهنگ سازماني

۹-۲-۲ متغييرهاي پيش‌بيني كننده رفتار شهروندي سازماني

۱۰-۲-۲ نظارت رهبري و رفتار شهروندي سازماني

۱۱-۲-۲ علل وعوامل شكست و ناتواني سازمانها براي ايجاد رفتار شهروندي

۱۲-۲-۲ ترتيب شاخص­هاي شناسايي شده در ايجاد رفتار شهروندي كاركنان

۳-۲ پیشینه پژوهش

۴-۲ نتیجه گیری

۵-۲ چارچوب مفهومی تحقیق

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۳ مقدمه

۲-۳  روش تحقیق

۳-۳  جامعه آماری، نمونه آماري و روشهاي نمونه گيري

۴-۳ روش گردآوری  داده ها

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم:روش تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۴ مقدمه

۲-۴ تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناسی

 

۳-۴ تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه های  تحقیق

الف- اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

ب- اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

۴-۴ تحلیل استنباطی داده های تحقیق

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۵ مقدمه

۲-۵ تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۲-۵ اطلاعات توصیفی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

۲-۲-۵ – تحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه شهروندی سازمانی

۳-۵ تحلیل نتایج

۴-۵ پیشنهاد های پژوهشی:

۵-۵ محدودیتهای محقق:

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۵۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت :۷۰۰۰تومان

 

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده

چكيده:پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش های رهبری سازمان و استقرار سازمان یادگیرنده در اداره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

65 − 55 =