دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی

[box type=”note” align=”” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۱،۱۲ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۷| قیمت : ۲۲۰۰۰تومان[/box]

چکیده:هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و میزان کارآفرینی فردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت تحلیل توصیفی –همبستگی می باشد. در این تحقیق نمونه ای ۱۳۸ نفری از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند و جهت گردآوری داده ها از مقیاس « هوش معنوی » کینگ (۲۰۰۸) و پرسشنامه « کارآفرینی فردی » اسکاربوروف و زیمرر استفاده شده است . اطلاعات حاصل از پرسشنامه در محیط نرم افزاری SPSS و آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون تفاوت میانگین های دو گروه مستقل ،T آزمون فریدمن، محاسبات رگرسیون و آزمون ضریب همخوانی خی دو با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل گردید . دراین پژوهش رابطه بین هوش معنوی و کارآفرینی فردی و مولفه های هوش معنوی یعنی تفکر وجودی انتقادی ، خلق معنای شخصی ، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری بررسی شد . در آزمون همبستگی بین کارآفرینی و خلق معنای شخصی ، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری رابطه معناداری مشاهده شد ولی بین کار آفرینی فردی و تفکر وجودی انتقادی رابطه مشاهده نشد . نتایج  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه های خلق معنای شخصی ، آگاهی متعالی و موقعیت هوشیاری به ترتیب با ضرایب ۰.۲۳ ، ۰.۲۸ و ۰.۳۲  بر کارآفرینی فردی تاثیر داشته و تاثیر تفکر وجودی انتقادی بر کارآفرینی فردی با ضریب ۰.۰۶ تائید نشد .

۱-۱-مقدمه

جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه های پارادایم های سنتی رادر همه حوزه ها و به ویژه در اقتصاد ، مدیریت و کسب و کار به شدت سست کرده است . در پارادایم های جدید بجای تاکید بر مدل سنتی و فرماندهی بر گروهها ی مشارکتی برخلاقیت و نوآوری و کارآفرینی فردی و معنویت  تاکید می شود. مفاهیمی چون هوش معنوی وکارآفرینی  فردی که متغییر های اصلی این پژوهش هستند نیز در راستای همین حرکت به سمت پارادایم های منعطف تر در سال های اخیر مطرح شده اند . پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر ، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند .هوش معنوی نیز از مفاهیمی است که در پرتوی توجه و علاقه جهانی روانشناسان به حوزه دین و معنویت مطرح و توسعه یافته است . مفهومی است که مقوله های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند (آمرام[۱] ، ۲۰۰۷).زهر و مارشال[۲] می نویسند :«هوش معنوی تعامل علت و عاطفه ،جسم و ذهن را تسهیل میکند . تکیه گاهی برای رشد و تحول می سازد . و برای نفس ،مرکزی فعال ،وحدت بخش و معنا دهنده فراهم می کند» (زهر و مارشال، ۲۰۰۰: ۷)پژوهش های بی شماری ،رابطه مثبت بین معنویت و موفقیت را تائید نموده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ارزش های معنوی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می انجامند که این توانایی بالقوه را دارند که کل سازمان را ارتقاء ببخشد (هوور[۳]،۲۰۰۰)با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود . اگر چه در سال های گذشته ، نوآوری جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته است ،اما امروزه کارآفرینی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود ، به طوری که در غرب و برخی کشورها ی دیگر ، دو دهه اخیر ،(دوران طلایی کارآفرینی ) نام گرفته است.کار آفرینان  از منابع مهم و پایان ناپذیر ثروت آفرینی در همه جوامع بشری هستند . منبعی که بتوان خلاقیت انسان ها را بر گیرد که از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است (کیا و همکاران ، ۱۳۸۶ :۲۵) .ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد (احمد پور داریانی ،عزیزی ،۱۳۸۶ :۹ ) .

۱-۲-  بیان مسئله

تغییر و تحول عمده قرن بیست و یکم ،سازمان و مدیریت را با چالش های جدی مواجه نموده است . تغییراتی چون گذر از جوامع صنعتی به اطلاعاتی ،تغییر از سرمایه فیزیکی به دانشی ،تغییر ساختار سلسله مراتبی سازمان ها به به ساختار شبکه ای و وجود کارکنانی که کارهای هوشمندانه انجام داده و اغلب اطلاعاتی بیش از کار فرمایان خود دارند . موسسات آموزش عالی به دلیل تاثیر وسیع در نهادها و بخش های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از عرصه های مهم و حیاتی جوامع محسوب می شوند. ورود خدا و معنویت در عرصه های کار و سازمان از چالش های مهم قرن بیست و یکم بوده و رهبران سازمان های به خصوص نهاد های آموزشی بایستی به این پدیده نو ظهور توجه ویژه ای نشان دهند . (رضازاده ، ۱۳۸۹: ۳)در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای آن در دنیا و به خصوص در دنیا غرب اهمیت زیادی یافته است ،طوریکه مفاهیمی همچون معنویت که موضوعاتیخصوصی قلمداد می شدند ،وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده اند . بویژه تعداد تحقیقات در چنین موضوعاتی در پژوهش های روان شناسی و مدیریت به سرعت در حال افزایش است . ( فتاحی ،۱۳۸۸: ۵)هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد. او همچنین آموزشی را برای اندازه گیری میزان بهره هوش افراد ابداع کرد . بعد ها لوئیس ترمن و دیوید و کسلر آزمون های جدیدتری را ساختند . اما در دو دهه اخیر مفهوم هوش به حوزه ها دیگری مانند هوش هیجانی ، هوش طبیعی ،هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است . (رجایی،۱۳۸۸)در حالیکه معنویت جستجوی برای یافتن عناصر مقدس ،معنایابی ،هشیاری بالا،تعالی است ،هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعات است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد. بنا به یافته های اخیر ، این هوش ،نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید . هوش معنوی همان توانایی است که به ما قدرت دیدن رویا ها و تلاش و کوشش برای دست یافتن به آن رویا ها را ارزانی می دارد . این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد داریم و نقش باورها ،عقاید و ارزش ها را در فعالیتهایی که بر عهده می گیریم ،دارا می باشد .زهر و مارشال هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند :هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم ،هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر ، غنی تر ،و معنادار قرار می دهد، هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام مسیر معنادار تر از دیگری است (زهر و مارشال، ۲۰۰۰: ۴)کینگ[۴] (۲۰۰۸)هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت ها ی روانی که با آگاهی ، انسجام ،کاربرد سازوار جنبه های متعالی و معنوی و غیر مادی وجود فرد سروکار دارد تعریف می کند که به پیامد هایی همچون بازتاب عمیق وجودی، افزایش معنا، بازشناسی خود متعالی و تسلط ویژگی های معنوی می انجامد. از دیدگاه وی هوش معنوی دارای تفکر وجودی ،تولید معنای شخصی، بسط هشیاری و آگاهی متعالی می باشد.آیا بین هوش معنوی و میزان کارآفرینی فردی در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد رابطه وجود دارد؟و آیا بین مؤلفه های هوش معنوی و میزان کارآفرینی رابطه ای وجود دارد ؟

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده ۱

فصل اول مقدمات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱- ۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۷
۱- ۵-۲ فرضیه های فرعی ۸
۱-۶ متغییر های مورد مطالعه ۸
۱-۷ تعاریف اصطلاحات ۸

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- بخش اول هوش معنوی ۱۱
۲-۱-۱ تاریخچه کوتاهی از هوش ۱۱
۲-۱-۲ معنویت ؛ معنا لغوی و اصطلاحی ۱۳
۲-۱-۳ معنویت ۱۴
۲-۱-۴ تاریخچه هوش معنوی ۱۵
۲-۱-۵ تعریف هوش معنوی ۱۶
۲-۱-۶ ماهیت هوش معنوی ۱۹
۲-۱-۷ مولفه های هوش معنوی ۲۱
۲-۱-۸ مولفه های هوش معنوی در اسلام ۲۴
۲-۱-۹ اجزای هوش معنوی ۲۶
۲-۱-۱۰ ابعاد هوش معنوی ۲۷
۲-۱-۱۱ پایه های زیست شناختی هوش معنوی از نظر ایمونز ۲۸
۲-۱-۱۲ مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و هوش معنوی ضعیف ۳۲
۲-۱-۱۳ آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است ؟ ۳۴
۲-۱-۱۴ هوش معنوی در محیط کار ۳۴
۲-۱-۱۵ هوش معنوی ، معنویت ، مدیریت و رهبری ۳۹
۲-۱-۱۶ توسعه هوش معنوی ۴۱
۲-۱-۱۷ راه های پرورش هوش معنوی ۴۲
۲-۲ بخش دوم کارآفرینی فردی ۴۴
۲-۲-۱ تعاریف کارآفرینی ۴۴
۲-۲-۲ تاریخچه کارآفرینی در ایران ۴۴
۲-۲-۳ تاریخچه کارآفرینی در جهان ۴۵
۲-۲-۴ کارآفرین کیست ؟ ۴۷
۲-۲-۵ کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟ ۴۸
۲-۲-۶ انواع کارآفرینی ۴۸
۲-۲-۷ ویژگی های کارآفرینانه ۵۰
۲-۲-۸ صفات برتر در کارآفرینی ۵۱
۲-۲-۹تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کارآفرینانه ۵۱
۲-۲-۱۰ اهداف آموزش و یادگیری کارآفرینی ۵۲
۲-۲-۱۱ کارآفرینی و اشتغال ۵۳
۲-۲-۱۲ فرآیند کارآفرینی ۵۴
۲-۲-۱۳ عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی ۵۵
۲-۲-۱۴ کارآفرینی تکنولوژیک ۵۷
۲-۲-۱۵ فرآیند کارآفرینی تکنوژیک ۵۸
۲-۲-۱۶ باورهای اشتباه راجع به کارآفرینی ۶۰
۲-۲-۱۷ اصول ایجاد عشق به کار ۶۲
۲-۲-۱۸ خلاقیت ۶۲
۲-۲-۱۹ تعریف خلاقیت ۶۳
۲-۲-۲۰ عناصر خلاقیت ۶۵
۲-۲-۲۱ ویژگی های افراد خلاق ۶۷
۲-۲-۲۲ افراد خلاق چگونه فکر می کنند ؟ ۶۷
۲-۲-۲۳ محیط خلاق ۶۹
۲-۲-۲۴ فرآیند خلاقیت ۷۰
۲-۲-۲۵ موانع خلاقیت ۷۲
۲-۲-۲۶ تکنیک های خلاقیت ۷۳
۲-۲-۲۷ مدیریت و خلاقیت ۷۵
۲-۲-۲۸ کارآفرینی فردی ۷۵
۲-۲-۲۹ کارآفرینی سازمانی ۷۶
۲-۲-۳۰ تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی ۷۶
۲-۳ بخش سوم مرور تحقیقات انجام شده در داخل کشور مرتبط با موضوع تحقیق ۷۷
۲-۳-۱ تحقیقات مرتبط با هوش معنوی ۷۷
۲-۳-۲ تحقیقات مرتبط با کارآفرینی فردی ۷۸
۲-۴ بخش چهارم مرور تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مرتبط با موضوع تحقیق ۷۹
۲-۴-۱ تحقیقات مرتبط با هوش معنوی ۷۹
۲-۴-۲ تحقیقات مرتبط با کارآفرینی فردی ۸۱
۲-۵ الگوی نظری تحقیق ۸۲
۲-۶ نتیجه گیری ۸۳

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۵
۳-۲ روش تحقیق ۸۵
۳-۳ جامعه آماری ۸۵
۳-۴ نمونه آماری ۸۵
۳-۵ روش نمونه گیری ۸۵
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات ۸۶
۳-۷ ابزار گردآوری اطلاعات ۸۶
۳-۷-۱ پرسشنامه هوش معنوی ۸۷
۳-۷-۲ پرسشنامه کارآفرینی فردی ۸۷
۳-۸ تعریف متغییر های پرسشنامه و امتیاز دهی ۸۷
۳-۹ روایی و اعتبار ابزار گرد آوری اطلاعات ۹۱
۳-۹-۱ تحلیل روایی ۹۱
۳-۹-۲ تحلیل پایایی ۹۱
۳-۹-۲-۱ پایایی پرسشنامه در دیگر پژوهش ها ۹۵
۳-۱۰ روش های آماری ۹۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۹۷
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۹۸
۴-۲-۱ تشریح جنسیتی پاسخ دهندگان ۹۸
۴-۲-۲ تشریح توزیع سنی پاسخ دهندگان ۹۹
۴-۲-۳ تشریح میزان سابقه پاسخ دهندگان ۱۰۰
۴-۲-۴ تشریح توزیع پاسخ دهندگان در دانشگاه ۱۰۱
۴-۳ تجزیه و تحلیل های استنباطی ۱۰۱
۴-۳-۱ آزمون همبستگی پیرسون ۱۰۱
۴-۳-۲ محاسبات رگرسیون ۱۰۷
۴-۴ سایر یافته های تحقیق ۱۱۲

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۱۲۰
۵-۲ نتایج تحقیق ۱۲۰
۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۲۳
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۱۲۴
۴-۴-۱ محدودیت های تخصصی تحقیق ۱۲۴
۵-۴-۲ محدودیت های محقق ۱۲۴
۵-۵- پیشنهادهای براساس یافته های تحقیق ۱۲۵
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۲۵
۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۵
ضمائم ۱۲۶
منابع فارسی ۱۳۲
منابع انگلیسی ۱۳۸
چکیده انگلیسی ۱۴۰

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۹۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۲۰۰۰تومان [/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و کارآفرینی فردی دانشگاه علوم پزشکی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *