دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۸۴۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۶| قیمت : ۹۰۰۰تومان

چکیده:از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله  اقلام گزارش شده در صورتهای مالی تحت عنوان کلی دارایی های ثابت که اساساً دارای ماهیتی متفاوت از سایر دارایی ها و یا حتی سایر اقلام صورتهای مالی می باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ایم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ایم و پس از طی فرآیند تحقیق و تایید شدن فرضیات تحقیق مشخص شد که بین ارزش گزارش شده دارایی نامشهود و سرقفلی به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته در یک دوره ۵ ساله بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ همبستگی مثبت معنادار وجود داشته است.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده ارائه شده است .

۱-۱مقدمه:

استانداردهای حسابداری هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند. همچنین اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های کیفی خاصی است. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت داشته است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

۲-۱) بیان مسئله

با توجه به بیانیه شماره ۴ هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری که هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند، اطلاعات حسابداری باید دارای ویژگی  های کیفی خاصی باشد. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت دارد و پایه و اساس شکل گیری آن نیز بوده است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

 سرقفلی و دارایی های نامشهود

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده

چکیده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱) بیان مسئله ۶
۴-۱) چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱) فرضیه های تحقیق ۸
۶-۱) اهداف تحقیق ۸
۷-۱) حدود مطالعاتی ۸
۱-۷-۱) قلمرو زمانی ۹
۲-۷-۱) قلمرو مکانی ۹
۳-۷-۱) قلمرو موضوعی ۹
۸-۱) واژگان کلیدی۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲) مقدمه ۱۲
۲-۲) هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۱۲
۳-۲) استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ ۱۳
۴-۲) خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی ۱۵
۵-۲) دارایی‌ نامشهود ۲۲
۱-۵-۲) خصوصیات داراییهای نامشهود ۲۳
۲-۵-۲) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: ۲۴
۳-۵-۲) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) ۲۶
۶-۲) ارزش بازار ۲۷
۱-۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش ۲۷
۲-۶-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل ۳۰
۳-۶-۲) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ ۳۰
۴-۶-۲) اندازه گیری ارزش خلق شده ۳۲
۷-۲) پیشینه تحقیق۳۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ )مقدمه ۴۱
۲-۳) جامعه آماری ۴۱
۳-۳) نمونه آماری ۴۱
۴-۳) روش تحقیق ۴۲
۵-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات ۴۲
۶-۳) اندازه گیری متغیرها ۴۲
۷-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۴۴
۸-۳) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۵
۹-۳ مراحل بررسی فرضیات آماری۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴۹
۲-۴) توصیف داده های آماری ۴۹
۳-۴) بررسی نرما‌ل بودن داده‌ها ۵۳
۴-۴) تحلیل آماری فرضیات تحقیق ۵۴
۱-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی اول ۵۴
۲-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی دوم ۵۷
۵-۴) بررسی اعتبار مدل۵۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۲
۲-۵) نتایج فرضیات تحقیق ۶۲
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی اول ۶۲
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم ۶۲
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی ۶۳
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق ۶۳
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۶۴
۵-۵) محدودیتهای تحقیق ۶۴
۶-۵) موانع تحقیق ۶۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۷۶
منابع لاتین: ۷۷
چکیده لاتین ۷۸

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۷۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

۴/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

One comment

  1. خسته نباشید مرسی به خاطر این مطلب مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *