خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۸۴۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۶| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله  اقلام گزارش شده در صورتهاي مالي تحت عنوان كلي دارايي هاي ثابت كه اساساً داراي ماهيتي متفاوت از ساير دارايي ها و يا حتي ساير اقلام صورتهاي مالي مي باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ايم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ايم و پس از طي فرآيند تحقيق و تاييد شدن فرضيات تحقيق مشخص شد كه بين ارزش گزارش شده دارايي نامشهود و سرقفلي به عنوان متغير مستقل و ارزش بازار به عنوان متغير وابسته در يك دوره ۵ ساله بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ همبستگي مثبت معنادار وجود داشته است.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده ارائه شده است .

۱-۱مقدمه:

استانداردهای حسابداری هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند. همچنين اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های کیفی خاصی است. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت داشته است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

۲-۱) بیان مسئله

با توجه به بیانیه شماره ۴ هیئت تدوین کننده استانداردهای حسابداری که هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند، اطلاعات حسابداری باید دارای ویژگی  های کیفی خاصی باشد. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت دارد و پایه و اساس شکل گیری آن نیز بوده است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.

 سرقفلی و دارایی های نامشهود

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱) بیان مسئله ۶
۴-۱) چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱) فرضیه های تحقیق ۸
۶-۱) اهداف تحقیق ۸
۷-۱) حدود مطالعاتی ۸
۱-۷-۱) قلمرو زمانی ۹
۲-۷-۱) قلمرو مکانی ۹
۳-۷-۱) قلمرو موضوعی ۹
۸-۱) واژگان کلیدی۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲) مقدمه ۱۲
۲-۲) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ ۱۲
۳-۲) استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ ۱۳
۴-۲) خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي ۱۵
۵-۲) دارايي‌ نامشهود ۲۲
۱-۵-۲) خصوصیات داراییهای نامشهود ۲۳
۲-۵-۲) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: ۲۴
۳-۵-۲) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) ۲۶
۶-۲) ارزش بازار ۲۷
۱-۶-۲) مديريت مبتني بر ارزش ۲۷
۲-۶-۲) مديريت مبتني بر ارزش در عمل ۳۰
۳-۶-۲) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ ۳۰
۴-۶-۲) اندازه گيري ارزش خلق شده ۳۲
۷-۲) پيشينه تحقيق۳۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ )مقدمه ۴۱
۲-۳) جامعه آماری ۴۱
۳-۳) نمونه آماری ۴۱
۴-۳) روش تحقيق ۴۲
۵-۳) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات ۴۲
۶-۳) اندازه گیری متغیرها ۴۲
۷-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۴۴
۸-۳) روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۴۵
۹-۳ مراحل بررسی فرضیات آماری۴۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴۹
۲-۴) توصیف داده هاي آماري ۴۹
۳-۴) بررسي نرما‌ل بودن داده‌ها ۵۳
۴-۴) تحلیل آماری فرضیات تحقیق ۵۴
۱-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی اول ۵۴
۲-۴-۴) بررسی فرضیه فرعی دوم ۵۷
۵-۴) بررسي اعتبار مدل۵۹

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۲
۲-۵) نتایج فرضیات تحقیق ۶۲
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی اول ۶۲
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم ۶۲
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی ۶۳
۳-۵) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق ۶۳
۴-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۶۴
۵-۵) محدودیتهاي تحقیق ۶۴
۶-۵) موانع تحقیق ۶۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۷۶
منابع لاتین: ۷۷
چکیده لاتین ۷۸

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۷۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

یک دیدگاه

  1. خسته نباشید مرسی به خاطر این مطلب مفید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 9 =