دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۸۸۰کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۴۳| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ومدیران باید جهت تصمیم گیری بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کیفیت را ازتمام کانالهای رسمی وغیررسمی بدست آورند.بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های آماده نرم ا فزاری به عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ،دراین تحقیق به دنبال بررسی این موضوع بوده ایم که نقش و استفاده ازاین فناوری های اطلاعاتی در صورتهای مالی حسابرسی شده موثرمی باشد یا خیر .دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنچ در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبرسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده[۱] استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی ((قابلیت اعتماد ))در صورتهای مالی حسابرسی شده پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیسیتم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی سه شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه وقابلیت اعتماد استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

 بخش عمده ای از اطلاعاتی که در سازمانها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است ، اطلاعات حسابداری است . بیشتر تصمیمات مدیران در تصمیم گیریها ی اقتصادی و انتخاب راه کارهایی که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام شده منجر میشود را اطلاعات حسابداری تشکیل میدهد . از آنجا که حسابداری در پی اندازه گیری و ارائه اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و آن را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شناسیم ، بنا براین برای موفقیت سازمانها با توجه به اهمیت و تأثیر گذاری گزارشهای قابل استخراج از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، مدیران در تصمیم گیریهای خودبه بهره وری ها ی صحیح از اطلاعات با کیفیت این سیستم نیاز مندند .حسایداری یک سیستم اطلاعاتی است و مدیران باید جهت تصمیم گیریهای بهتر اطلاعات مناسب و با کیفیت را از تمام کانالهای رسمی و غیر رسمی به دست آورند .از طرفی فناوری اطلاعات و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ، دسترسی بهتر و سریع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .بعبارتی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری و بسته های نرم افزاری تولید شده توسط شرکتهای صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهای الکترو نیکی تبدیل شود .این امر در تمام کشورهای و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز تعداد تولید کنندگان این سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مالی و حسابداری روز به روز افزایش می یابد .از سوی دیگر ، هدفهای صورتهای مالی حسابرسی شده و منابع  حسابداری ایجاب می کند ، اطلاعاتی که صورتهای مالی حسابرسی شده فراهم می آ ورد از ویژ گیهای معینی بر خوردار باشد تا در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کننندگان مؤثر واقع شود این ویژگیها را ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نامیده که عبارتنداز :

۱-مربوط بودن[۱] : شامل به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی .

۲- فابلیت اعتماد[۲] : شامل قابلیت تأ یید ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحیح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبی طرفانه بودن

۳- قابلیت مقایسه[۳] : شامل ثبات رویه و افشای کافی .

فلذا تحولات پیاپی وپیشرفتهای سریع در دامنه فعالیت و انواع واحدهای اقتصادی در جریان است که لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط  واحدهای اقتصادی تشدید کرده است . هم چنین رشد فزاینده پیچیدگیهای جامعه ، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط با سیستمهای اطلاعاتی و فرآ یندهای مولد اطلاعات را توجیه میکند .بنا بر این با توجه به قابلیتهای بالقوه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و بسته های آ ماده نرم افزاری به عنوان سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری ، در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع میباشیم که استفاده از این فناوری اطلاعاتی نقش و تأ ثیری در صورتها ی مالی حسابرسی  شده دارد یا خیر .آیا این اطلاعات از ویژگیهای کیفی ” مربوط بودن “، “قابلیت مقایسه “و قابلیت اعتماد  برخوردار میباشد تا بتواند نیاز استفاده کنندگان را به درستی بر آورده سازد .

۲-۱ بیان مسأله

اهمیت دسترسی به اطلاعات برای اتخاذ تصمیمی صحیح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترین منبع در اختیار مدیربعد از منابع انسانی محسوب میگردد .از آنجا که افراد در جریان آغاز تصمیم به منابع اطلاعاتی چند گانه متوسل می شوند و با توجه به افزایش حجم و سرعت تولید اطلاعات ، ایجاد نوعی سیستم ضروری است که تمام این اطلاعات را پالایش ، فشرده ، ذخیره و منتقل نماید . و به همین سبب است که نظام اطلاعاتی مدیریت شکل میگیرد.سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام ، رویدادها ی مالی را ، ثبت و تلخیص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداری ، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند .از سوی دیگر ، انقلاب فناوری و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسیک را زیر سوال برده است.در نتیجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طیف گسترده ای از گزینه های راهبردی و ساختارهای سازمانی راتجربه می کنند . مدل کسب و کار جاری سازمانها ، ریشه در اقتصاد صنعتی دارد . از این رو تناسب آن با نیازهای امروز مورد تردید است . برخی از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح می کنند، دیگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به میان میآورند ، بعضی از تمرکزجدی بر شایستگی های محوری و طرلحی سازمان به گونه ای بحث میکنند که بهترین وجه آن شایستگی ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضی دیگر نیز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند (کوئین،۱۹۹۲،ص۵۰ )[۴] ، (همل و پراهالد،۱۹۹۴، ص۱۴۷)[۵] .نظریات بیشتری را نیز میتوان برشمرد ولی پیام همگی روشن است و آن اینکه مدلهای جاری راهبرد و ساختار برای پاسخگویی به چالشهای حتمی عصر اطلاعات به طور باور نکردنی نا کافی است .دسترسی به مفید ترین و مربوط ترین اطلاعات میتواند موجبات بقای واحد اقتصادی را فراهم آورد .امروزه موسسات و شرکتهای بزرگ و کوچک بسیاری ، از بسته های نرم افزاری تولید شده و ایجاد سیستم های خاص به عنوان سیستمهای اطلاعاتی استفاده مینمایند .این امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نیز ازدیاد استفاده از بسته های نرم افزاری  و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز به روز بیشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهایی که به استقرار آ نها دست میزنند افزایش   می یابد .در چنین فضایی بواسطه اهمیت استخراج صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی  نقش این سیستم های مستقر شده حایز اهمیت می شود .

بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری

فهرست مطالب دانلود پایان نامه نقش بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ بیان مسأله ۵

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق. ۷

۵-۱ فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۵-۱ فرضیه های اصلی. ۸

۲-۵-۱ فرضیه های فرعی. ۸

۶-۱ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۸

۷-۱ قلمرو تحقیق.۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۱

۲-۲تعاریف عملیاتی. ۱۲

۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات.. ۱۲

۱-۱-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت.. ۱۳

۲-۲-۱-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۱۴

۲-۲-۲ تعریف سیستم اطلاعات حسابداری ۱۴

۳-۲ انواع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. ۱۶

۴-۲هدفها ومنابع سیستم اطلاعاتی حسابداری. ۱۷

۱-۴-۲ پردازش مبادلات.. ۱۷

۲-۴-۲ پردازش اطلاعات.. ۱۹

۵-۲ طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری. ۲۲

۱-۵-۲ طراحی و اجرای هر یک از سیستمها ی اطلاعاتی. ۲۲

۲-۵-۲ تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید و شناخت سیستم موجود ۲۵

۳-۵-۲ تجزیه وتحلیل و ارزیابی سیستم ۲۶

۴-۵-۲ طراحی سیستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات.. ۲۷

۵-۵-۲ اجرای سیستم ۲۹

۶-۵-۲ حسابرسی و نگهداری و کنترل سیستم ۳۱

۷-۵-۲ گزارش حسابرس مستقل. ۳۲

۶-۲ سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کامپیوتری و بسته های نرم افزاری حسابداری. ۳۳

۱-۶-۲ تعریف نرم افزار و نقش آن در سیستمهای حسابداری. ۳۳

۲-۶-۲ نقش کامپیوتر در حسابدار ی. ۳۴

۳-۶-۲ تاریخچه استفاده از سیستمها ی حسابداری کامپیوتری درایران. ۳۵

۴-۶-۲ سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی. ۳۷

۵-۶-۲ مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی یک سیستم کامپیوتری. ۳۸

۸-۲ ویژگی ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری. ۵۰

۹-۲ شکل و ترتیب صورت‌های مالی اساسی. ۵۳

۱-۹-۲ اصطلاحات و ارائه جزئیات.. ۵۶

۱۰-۲ پیشنیه تحقیق.۵۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۶۰

۲-۳ روش تحقیق. ۶۰

۱-۲-۳ از نظر زمان. ۶۱

۲-۲-۳ از نظر هدف.. ۶۱

۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۲

۴-۳ روایی و پایایی پرسشنامه: ۶۳

۵-۳ جامعه آماری تحقیق ونمونه ۶۳

۶-۳ روش نمونه گیری. ۶۵

۷-۳ متغیرهای تحقیق. ۶۶

۸-۳ فرضیات تحقیق وسوالات مرتبط به آنها ۶۷

۱-۸-۳ فرضیات فرعی. ۶۷

۹-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۸

۱۰-۳ آزمون پایایی. ۶۸

۱-۱۰-۳ روشهای آماری پارامتری. ۶۹

۲-۱۰-۳ روشهای آماری ناپارامتری.۷۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۷۲

۲-۴ آمار توصیفی. ۷۳

۳-۴ آماراستنباطی. ۹۹

۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اول. ۹۹

۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه دوم ۱۰۰

۳-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه سوم ۱۰۱

۴-۳-۴آزمون نرمال بودن (کولموگروف –اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی. ۱۰۱

۵-۳-۴ فرضیه پژوهشی  فرعی اول : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی مربوط بودن در صورتهای مالی حسابرسی شده سازمانی: ۱۰۲

۶-۳-۴ فرضیه پژوهشی  فرعی دوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت مقایسه در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: ۱۰۵

۷-۳-۴ فرضیه پژوهشی  فرعی سوم  : تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری حسابداری برویژگی قابلیت اعتماد در صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی: ۱۰۸

۸-۳-۴ فرضیه پژوهشی  اصلی: تاثیر سیستم های اطلاعاتی و بسته های نرم افزاری  حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده  سازمانی : ۱۱۱

۹-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. ۱۱۲

۱۰-۳-۴ بررسی میزان تاثیربسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی. ۱۱۶

۱۱-۳-۴ بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری حسابداری برهریک از ویژگیهای کیفی.۱۲۰

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۲۵

۲-۵ نتیجه گیری. ۱۲۵

۱-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول. ۱۲۵

۲-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم ۱۲۶

۳-۲-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم ۱۲۶

۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی. ۱۲۶

۴-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۲۹

پیوست ها

پیوست الف : پرسشنامه ۱۳۱

پیوست ب : آزمون پایائی پرسشنامه ۱۳۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۳۸

منابع لاتین: ۱۴۰

منابع اینترنتی: ۱۴۱

چکیده انگلیسی: ۱۴۲

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *