دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۱۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۵۴| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

چکیده:شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله­ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می­رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده­ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی های انجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود. در ادامه مقدمه و بیان مساله دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش ارائه شده است.

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

۱-۱- مقدمه

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک است که می‌تواند بمنظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت دیگر بجای اینکه سازمانها منتظر حوادث و محرکهای محیطی باشند و فقط به آنها عکس‌العمل نشان دهند با استفاده از برنامه‌ریزی استژیک می‌توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوکهای محیطی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه‌ریزی استراتژیک، ابـزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به سازمانها طراحی می‌شود تا آنها بصورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک، یک نگرش و تجزیه و تحلیل از سازمان و محیط مربوط به آن ارائه می‌کند، شرایط فعلی سازمان و یا شرکت را توضیح می دهد، و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌کند (Fry & Stoner, 1995, 12). تحلیل SWOT[۱] ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است (Duarte et al, 2006). اگر SWOT به خوبی به کار گرفته شود می تواند مبنای بسیار خوبی برای تدوین استراتژی باشد.

۱-۲- بیان مسأله

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سازمانها، محیطهای داخلی و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می‌کنند. علاوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایه‌گذاری کرده، استراتژیهایی خلق می‌کنند که آنها را برای رسیدن به اهداف تعیین شده کمک می‌نماید و آن استراتژیها را به اجرا می‌گذارند (هریسون و جان، ۱۳۸۲، ۱۹). مدیریت استراتژیک به نحو گسترده ای امروزه توسط اغلب بنگاه های دولتی و خصوصی برای ایستادگی در برابر هجوم بی امان رقابت بازار و تغییرات محیطی استفاده می شود. پیچیدگی و ظرافت تصمیم گیری در کسب و کار، مدیریت استراتژیک را ضروری ساخته است (Sevkli et al, 2012). مدیریت فعالیت های متنوع و چند بعدی درونی، تنها بخشی از مسئولیت های مدرن مدیران می باشد. محیط بلافصل بیرونی مؤسسه هم عوامل چالش برانگیزی را فرا می آورد (پیرس و رابینسون، ۱۳۸۳). به منظور برخورد اثربخش با همه ی این عوامل که بر توانایی شرکت در رشد سود آور آن تأثیر دارند، مدیران به برنامه ریزی استراتژیک روی می آورند. تاکنون از ابزارها و تکنیک های کمی بسیاری در حوزه مدیریت استراتژیک استفاده شده است که از آنجایی که اصلی ترین مؤلفه در این حوزه، تصمیم گیری با در نظرگرفتن همزمان ملاحظات چندگانه می باشد لذا تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره[۲] بیشترین میزان استفاده را به خود اختصاص داده اند. در این میان یکی از ابزار هایی که در مرحله ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می رود تحلیل SWOT[۳] می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند (قدسی پور، ۱۳۸۴). هدف این تحلیل که به بررسی و ارزیابی فرصتها و تهدیدهای محیط و نقاط ضعف و قوت بنگاه می پردازد، ارزیابی این است که آیا بنگاه قادر به گرفتن فرصت ها و بهره برداری از آنها و اجتناب از تهدیدات محیط غیرقابل کنترل بیرونی نظیر نوسان قیمتها، بی ثباتی سیاسی، تحولات اجتماعی و تغییرات قوانین و مقررات و… می باشد. انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ در کیش تشکیل شده است. با عنایت به سیاست تشویق دولت ایران برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد، که برای موفقیت در این فعالیتها نیازمند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه تجزیه و تحلیل درست و اصولی است از این رو تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) گام مؤثری در این زمینه است، با توجه به موارد مذکور سؤال اصلی تحقیق حاضر بصورت زیر مطرح می گردد:استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) چگونه است؟

 

تدوین استراتژی بر اساس Swot

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

چکیده ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت… ۴

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۷

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- ۱- مقدمه. ۱۰

۲-۱-۱- برنامه ریزی استراتژیک… ۱۱

۲-۱-۲- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک… ۱۳

۲-۱-۳- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک۱۵

۲-۱-۴- تحلیل SWOT. 17

۱- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات… ۱۸

۲- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

۳- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها ۱۹

۲-۱-۵- برخی مدلها و رویکردهای برنامه‌ریزی استراتژیک… ۲۰

۱- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. ۲۰

۲- مدل استراتژی صنعتی.. ۲۱

۳- تدوین و تعیین استراتژی مناسب… ۲۲

۴- مدل فیلیپس…. ۲۴

۵- مدل رایت… ۲۵

۶- مدل فریمن  یا ذینفعان. ۲۷

۷- مدل تحلیل رقابتی.. ۲۸

۸- مدل هیل.. ۲۹

۹- مدل خط‌مشی هاروارد. ۳۰

۱۰- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیک… ۳۱

۱۱- برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان قالبی برای نوآوری.. ۳۱

۱۲- افزون‌گری منطقی.. ۳۲

۱۳- مذاکرات استراتژیک… ۳۲

۱۴- مدل مدیریت مسائل استراتژیک… ۳۳

۱۵- مدل استراتژی چافی.. ۳۳

۱۶- مدل فرد آر دیوید. ۳۴

۲-۱-۶- نوعشناسی استراتژیها ۴۳

۲-۱-۶-۱- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو. ۴۳

۲-۱-۶-۲- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید ۴۴

۲-۱-۶-۳- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین.. ۴۹

۲-۱-۶-۴- انواع استراتژیها از نظر بری.. ۵۰

۲-۱-۶-۵- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز. ۵۱

۲-۱-۶-۶- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وکمبل.. ۵۳

۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. ۵۴

۲-۲-۱- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. ۵۴

۲-۲-۲- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. ۵۸

۲-۲-۳- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه. ۶۴

۲-۳- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. ۶۸

۲-۴- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش…. ۶۹

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۲

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۷۲

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… ۷۳

۳-۵-۱- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. ۷۴

۳-۵-۲- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. ۷۳

فصل چهارم – نتایج

۴-۱- مقدمه. ۸۲

۴-۲- مشخصات پاسخگویان. ۸۳

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۸۳

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل.. ۸۴

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۸۵

۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات… ۸۶

۴-۳- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش…. ۸۷

۴-۳-۱- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

۴-۳-۲- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95

۴-۳-۳- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98

۴-۳-۴- رویکرد FANP در استراتژیO W… 100

۴-۳-۵- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۱۰۸

۵-۲- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: ۱۰۸

۵-۳- یافته‌ها ۱۱۳

۵-۴- بحث… ۱۲۲

۵-۵- پیشنهادات کاربردی.. ۱۲۴

۵-۶- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۱۲۷

فهرست منابع

منابع فارسی.. ۱۳۰

منابع غیرفارسی.. ۱۳۲

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. ۱۳۷

چکیده انگلیسی ۱۵۱

 


نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۱۵۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *