دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۸۷۹ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۵۶| قیمت : ۸۰۰۰تومان

چکیده:این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات ۸۸ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد  سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری  با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، ۲۰۰۰،۳۴۰- ۳۲۸)[۱] .در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون  در سال ۲۰۰۷در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه  تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است

۳-۱- بیان مسأله

در حال حاضر در اقتصاد و دانش محور به دلیل اهمیت چشمگیر بازده حاصل از سرمایه های فکری در مقایسه با سرمایه های مالی در تعیین سودآوری، تلاش در جهت اندازه گیری این نوع سرمایه ها در شرکت‌ها افزایش یافته است و سنجش ارزش واقعی سرمایه فکری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل ناتوانی سیستم های حسابداری سنتی در برآورد این مهم، شرکت ها، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در پی یافتن ابزار مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و یافتن ارتباط آن با شاخص های سازمانی می باشند. در حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوالات  به شرح زیر می باشیم .

۱- از لحاظ آماری آیا رابطه ای میان سازو کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری وجود دارد؟

در این تحقیق با استفاده از مدل پولیک و داده های ۵ ساله شرکت های بورسی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ میزان سرمایه فکری شرکت ها محاسبه خواهد شد. سپس به رابطه میان سرمایه فکری و راهبری شرکتی که بر اساس ساز و کارهای داخلی و ساز و کارهای خارجی می باشد بررسی می شود که در نتیجه با توجه به اهمیت این سرمایه ها، شرکت ها و سرمایه گذاران تصمیمات مناسب تری در جهت کسب بازده مالی بالاتر اتخاذ نمایند.

 سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

چکیده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱- بیان مسأله ۷

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق: ۸

۵-۱- فرضیه های تحقیق. ۸

۶-۱- اهمیت تحقیق. ۹

۷-۱- اهداف تحقیق. ۱۰

۸-۱- قلمرو تحقیق. ۱۱

۹-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. ۱۴

۱-۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۱-۲- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. ۱۶

۳-۱-۲ تعریف سرمایه فکری. ۱۸

۴-۱-۲ انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. ۲۱

۵-۱-۲ شباهتها ۳۵

۱-۵-۱-۲- سرمایه انسانی. ۳۵

۲-۵-۱-۲ سرمایه ساختاری (سازمانی) ۳۶

۳-۵-۱-۲ سرمایه ارتباطی (مشتری) ۳۸

۶-۱-۲ سنجش سرمایه فکری. ۳۹

۱-۱-۶-۲ دلایل سنجش سرمایه فکری. ۳۹

۲-۱-۶-۲ منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. ۴۲

۳-۱-۶-۲ برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. ۴۴

۴-۱-۶-۲مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. ۴۷

۷-۱-۲ مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. ۴۸

۸-۱-۲ مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. ۵۳

۲-۲ بخش دوم – راهبری شرکت.. ۶۰

۱-۲-۲ تعاریف نظام راهبری شرکت ها ۶۰

۲-۲-۲ اهمیت موضوع. ۶۴

۳-۲-۲ مبانی نظری راهبری شرکت ها ۶۴

۱-۳-۲-۲  تئوری نمایندگی. ۶۴

۲-۳-۲-۲  تئوری ذینفعان. ۶۵

۳-۳-۲-۲  تئوری هزینه معاملات.. ۶۶

۴-۲-۲ گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. ۶۷

۵-۲-۲ معیارهای حاکمیت شرکتی. ۶۸

۶-۲-۲ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ۶۸

۷-۲-۲ حاکمیت شرکتی در ایران. ۶۹

۸-۲-۲ طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. ۷۱

۹-۲-۲ نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. ۷۲

۱۰-۲-۲ تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. ۷۴

۱-۱۰-۲-۲ دوگانگی رئیس هیئت مدیره ۷۸

۲-۱۰-۲-۲- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره ۷۹

۳-۱۰-۲-۲ تمرکز مالکیت هیئت مدیره ۸۰

۴-۱۰-۲-۲ اندازه هیئت مدیره  شرکت.. ۸۱

۵-۱۰-۲-۲ اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی. ۸۲

۶-۱۰-۲-۲ نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. ۸۴

۳-۲ بخش سوم-  مروری بر پیشینه تحقیق. ۸۵

۱-۳-۲ تحقیقات خارجی. ۸۵

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی.۹۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۹۹

۲-۳- روش تحقیق. ۹۹

۳-۳- جامعه آماری. ۱۰۰

۴-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۰۱

۵-۳- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها ۱۰۱

۶-۳- مدل مفهومی تحقیق. ۱۰۵

۷-۳- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. ۱۰۵

۸-۳- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری VAIC.. 108

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۰۸

۱۰-۳- آمار توصیفی. ۱۰۹

۱۱-۳- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. ۱۱۰

۱۲-۳- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. ۱۱۲

۱۳-۳- ضریب تعیین  : ۱۱۳

۱۴-۳- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) :113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۱۵

۲-۴- نتایج آمار توصیفی. ۱۱۵

۳-۴- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. ۱۱۷

۴-۴- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. ۱۱۸

۱-۴-۴- بررسی ناهمسانی واریانس.. ۱۱۸

۲-۴-۴- بررسی خود همبستگی. ۱۱۹

۳-۴-۴- آزمون F و آزمون هاسمن. ۱۱۹

۴-۴-۴- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) ۱۲۰

۵-۴-۴-  بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. ۱۴۱

۶-۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) ۱۴۴

۵-۴- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  ۱۵۰

۱-۵-۴- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  ۱۵۰

۲-۵-۴- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  ۱۵۲

۱-۲-۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم ۱۵۲

۳-۵-۴- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  ۱۵۴

۱-۳-۵-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم ۱۵۴

۶-۴- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  ۱۵۶

۱-۶-۴- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. ۱۵۶

۱-۱-۶-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. ۱۵۷

۲-۶-۴- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. ۱۶۲

۱-۲-۶-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم ۱۶۲

۳-۶-۴- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. ۱۶۸

۱-۳-۶-۴- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم۱۶۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۷۶

۲-۵- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۷۶

۱-۲-۵ فرضیه اول. ۱۷۶

۲-۲-۵ فرضیه دوم ۱۷۷

۳-۲-۵ فرضیه اصلی اول (اهم) ۱۷۸

۴-۲-۵ فرضیه سوم ۱۷۸

۵-۲-۵ فرضیه چهارم ۱۷۹

۶-۲-۵ فرضیه پنجم ۱۸۰

۷-۲-۵ فرضیه ششم ۱۸۱

۸-۲-۵ فرضیه هفتم ۱۸۲

۹-۲-۵ فرضیه اصلی دوم (اهم) ۱۸۳

۳-۵  نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۸۳

۴-۵- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۸۳

۵-۵- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. ۱۸۴

۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۸۵

پیوست ها

صنعت خودرو فلزات (۳۳ شرکت) ۱۸۷

تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. ۲۱۱

تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. ۲۱۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۲۴۲

منابع لاتین: ۲۴۴

منابع  اینترنتی: ۲۵۱

چکیده انگلیسی: ۲۵۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۵۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *