خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۸۷۹ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۵۶| قیمت : ۸۰۰۰تومان

چكيده:این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات ۸۸ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد  سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری  با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

رشد و توسعه و بكارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد كشور متكی بر زمین و نیروی كار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی كه به عامل سرمایه جهت كسب و به كارگیری فناوری و سپس نیروی كار و زمین وابستگی داشت و اكنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است كه از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود كه البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.توجه به دانش و سرمایه های فكری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درك كاستی ها نگرش صرفاً متكی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اكنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فكری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شركت هایی كه با بكارگیری دانش و توجه به دارایی های فكری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، ۲۰۰۰،۳۴۰- ۳۲۸)[۱] .در اوایل قرن بیست و یكم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شركت هایی همچون انرون، ورلدكام، تایكو، آدلفیا و گلوبال كراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد كه عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شركت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می كنیم مشاهده می نماییم كه گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.معیارهای عملكرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون  در سال ۲۰۰۷در كتاب حاكمیت شركتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای كنترلی و نظارتی در شركت ها به طور عام یا آنچه كه او تحت عنوان نظام حاكمیت شركتی نام گذاری می كند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.نظام مناسب راهبری شركت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مكانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یك سو و سهامداران كنترلی یا اكثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق كلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شركت ها گرایش یافته است.با توجه به اینكه وجود ساز و كارهای حاكمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملكرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فكری جهت بهبود این ساز و كارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در كشور ایجاد گردد.در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه  تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است

۳-۱- بیان مسأله

در حال حاضر در اقتصاد و دانش محور به دلیل اهمیت چشمگیر بازده حاصل از سرمایه های فكری در مقایسه با سرمایه های مالی در تعیین سودآوری، تلاش در جهت اندازه گیری این نوع سرمایه ها در شركت‌ها افزایش یافته است و سنجش ارزش واقعی سرمایه فكری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل ناتوانی سیستم های حسابداری سنتی در برآورد این مهم، شركت ها، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در پی یافتن ابزار مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فكری و یافتن ارتباط آن با شاخص های سازمانی می باشند. در حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوالات  به شرح زیر می باشیم .

۱- از لحاظ آماری آیا رابطه ای میان سازو کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری وجود دارد؟

در این تحقیق با استفاده از مدل پولیك و داده های ۵ ساله شركت های بورسی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ میزان سرمایه فكری شركت ها محاسبه خواهد شد. سپس به رابطه میان سرمایه فكری و راهبری شركتی كه بر اساس ساز و كارهای داخلی و ساز و كارهای خارجی می باشد بررسی می شود كه در نتیجه با توجه به اهمیت این سرمایه ها، شركت ها و سرمایه گذاران تصمیمات مناسب تری در جهت كسب بازده مالی بالاتر اتخاذ نمایند.

 سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری

چكيده: ۱

مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱- بیان مسأله ۷

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق: ۸

۵-۱- فرضیه های تحقیق. ۸

۶-۱- اهمیت تحقیق. ۹

۷-۱- اهداف تحقیق. ۱۰

۸-۱- قلمرو تحقیق. ۱۱

۹-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات..۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. ۱۴

۱-۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۱-۲- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. ۱۶

۳-۱-۲ تعریف سرمایه فکری. ۱۸

۴-۱-۲ انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. ۲۱

۵-۱-۲ شباهتها ۳۵

۱-۵-۱-۲- سرمایه انسانی. ۳۵

۲-۵-۱-۲ سرمایه ساختاری (سازمانی) ۳۶

۳-۵-۱-۲ سرمايه ارتباطي (مشتري) ۳۸

۶-۱-۲ سنجش سرمایه فکری. ۳۹

۱-۱-۶-۲ دلایل سنجش سرمایه فکری. ۳۹

۲-۱-۶-۲ منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری. ۴۲

۳-۱-۶-۲ برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. ۴۴

۴-۱-۶-۲مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. ۴۷

۷-۱-۲ مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. ۴۸

۸-۱-۲ مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. ۵۳

۲-۲ بخش دوم – راهبری شركت.. ۶۰

۱-۲-۲ تعاریف نظام راهبری شرکت ها ۶۰

۲-۲-۲ اهمیت موضوع. ۶۴

۳-۲-۲ مبانی نظری راهبری شركت ها ۶۴

۱-۳-۲-۲  تئوری نمایندگی. ۶۴

۲-۳-۲-۲  تئوری ذینفعان. ۶۵

۳-۳-۲-۲  تئوری هزینه معاملات.. ۶۶

۴-۲-۲ گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی. ۶۷

۵-۲-۲ معیارهای حاكمیت شركتی. ۶۸

۶-۲-۲ سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه ۶۸

۷-۲-۲ حاكمیت شركتی در ایران. ۶۹

۸-۲-۲ طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. ۷۱

۹-۲-۲ نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. ۷۲

۱۰-۲-۲ تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. ۷۴

۱-۱۰-۲-۲ دوگانگی رئیس هیئت مدیره ۷۸

۲-۱۰-۲-۲- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره ۷۹

۳-۱۰-۲-۲ تمركز مالكیت هیئت مدیره ۸۰

۴-۱۰-۲-۲ اندازه هیئت مدیره  شركت.. ۸۱

۵-۱۰-۲-۲ اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی. ۸۲

۶-۱۰-۲-۲ نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. ۸۴

۳-۲ بخش سوم-  مروری بر پیشینه تحقیق. ۸۵

۱-۳-۲ تحقیقات خارجی. ۸۵

۲-۳-۲ تحقیقات داخلی.۹۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۹۹

۲-۳- روش تحقیق. ۹۹

۳-۳- جامعه آماری. ۱۰۰

۴-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۰۱

۵-۳- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها ۱۰۱

۶-۳- مدل مفهومی تحقیق. ۱۰۵

۷-۳- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. ۱۰۵

۸-۳- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فكری VAIC.. 108

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۱۰۸

۱۰-۳- آمار توصيفي. ۱۰۹

۱۱-۳- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. ۱۱۰

۱۲-۳- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. ۱۱۲

۱۳-۳- ضریب تعیین  : ۱۱۳

۱۴-۳- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) :113

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۱۱۵

۲-۴- نتايج آمار توصيفي. ۱۱۵

۳-۴- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. ۱۱۷

۴-۴- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. ۱۱۸

۱-۴-۴- بررسی ناهمسانی واریانس.. ۱۱۸

۲-۴-۴- بررسی خود همبستگی. ۱۱۹

۳-۴-۴- آزمون F و آزمون هاسمن. ۱۱۹

۴-۴-۴- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) ۱۲۰

۵-۴-۴-  بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. ۱۴۱

۶-۴-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) ۱۴۴

۵-۴- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  ۱۵۰

۱-۵-۴- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  ۱۵۰

۲-۵-۴- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  ۱۵۲

۱-۲-۵-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش دوم و قسمت دوم ۱۵۲

۳-۵-۴- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  ۱۵۴

۱-۳-۵-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش دوم و قسمت سوم ۱۵۴

۶-۴- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  ۱۵۶

۱-۶-۴- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. ۱۵۶

۱-۱-۶-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت اول. ۱۵۷

۲-۶-۴- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. ۱۶۲

۱-۲-۶-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت دوم ۱۶۲

۳-۶-۴- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. ۱۶۸

۱-۳-۶-۴- آزمون فرضيات تحقيق در بخش سوم قسمت سوم۱۶۸

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۷۶

۲-۵- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۷۶

۱-۲-۵ فرضیه اول. ۱۷۶

۲-۲-۵ فرضیه دوم ۱۷۷

۳-۲-۵ فرضیه اصلی اول (اهم) ۱۷۸

۴-۲-۵ فرضیه سوم ۱۷۸

۵-۲-۵ فرضیه چهارم ۱۷۹

۶-۲-۵ فرضیه پنجم ۱۸۰

۷-۲-۵ فرضیه ششم ۱۸۱

۸-۲-۵ فرضیه هفتم ۱۸۲

۹-۲-۵ فرضیه اصلی دوم (اهم) ۱۸۳

۳-۵  نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۸۳

۴-۵- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۸۳

۵-۵- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. ۱۸۴

۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۸۵

پیوست ها

صنعت خودرو فلزات (۳۳ شركت) ۱۸۷

تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. ۲۱۱

تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. ۲۱۳

منابع و ماخذ

منابع فارسي: ۲۴۲

منابع لاتین: ۲۴۴

منابع  اینترنتی: ۲۵۱

چکیده انگلیسی: ۲۵۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۵۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

دانلود مقاله بررسی تأثیر مذهب،ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای اخلاقی مصرف کننده

چکیده:هدف اصلی این هدف اصلی بررسی تأثیر مذهب، ایدئولوژی‌های اخلاقی و گروه همسالان بر باورهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 9 = 72