دانلود پایان نامه شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۰۱ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۱| قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان [/box]

چکیده:هدف ازاین تحقیق شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین ورابطه آن باعملکردسازمانی می باشد.برای انجام تحقیقات میدانی کار کنان اداره کل آموزش وپرورش معرفی گردیدند.ابتداجهت جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری ،تدوین ادبیات تحقیق وتعاریف عملیاتی از مطالعه کتابخانه ای استفاده شد وبراساس مطالعه پیشینه تحقیقات موضوع ،مدل «باس»دررهبری تحول آفرین به عنوان مدل بنیادی تحقیق انتخاب شد. براساس این مدل، رهبری تحول آفرین دارای چهاربعد می باشد که عبارتند از: نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهنی(تحریک فرهیختگی) وملاحظه فردی ،.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری (MLQ)باس که در بیش از ۲۰۰ نقطه جهان مورد استفاده واقع شده است استفاده گردید.برای محاسبه روایی پرسشنامه در این تحقیق با گرد آوری داده ها به تعداد ۳۰عدد پرسشنامه پخش وجمع آوری گردیدوبا استفاده از نرم افزار SPSSضریب پایایی(آلفای کرونباخ)برای پرسشنامه محاسبه گردید که این مقدار برابر ۹۲.شد. وبرای متغیر وابسته یعنی عملکرد سازمانی از پرسنامه عملکرد (گانون)، با ضریب آلفای کرونباخ ۸۲ .استفاده گردید .بعد از وارد کردن داده های جمع آوری شده وتجزیه وتحلیل آنها محقق به این نتیجه رسید که شیوه رهبری دراداره کل آموزش وپرورش مبتنی بر الگوی رهبری تحول آفرین می باشد واین رابطه با ضریب اطمینان ۹۵%معنادار می باشد.نتایج تحقیق حاکی است که دراداره کل آموزش وپرورش بر اساس آزمون فریدمن که برای رتبه بندی مؤلفه های رهبری تحول آفرین انجام گرفت ملاحظات فردی با میانگین رتبه ۲.۲۱بالاترین رتبه ونفوذ آرمانی با میانگین رتبه۲.۰۶وترغیب ذهنی با میانگین رتبه ۱.۹۷وانگیزش الهام بخش با میانگین رتبه ۱.۸۵ دررتبه های بعدی قرار دارند.در ادامه مقدمه و فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین ورابطه آن با عملکرد سازمانی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه
امروزه در هرسازمان یا اداره یا شرکت آنچه بیش از همه ذهن مدیران وکارکنان را به خود مشغول داشته ودارد نحوه تعامل باهم ودر راه رسیدن به اهداف سازمان که همانا یکی از آنها بالا بردن عملکرد سازمانی است؛ یوکل عملکرد را باسه بعد تبیین کرده است که عبارتنداز:بازدهی،انطباق پذیری ومنابع انسانی. سازمانهای موفق مشخصه عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان های نا موفق متمایز می شوند ؛این مشخصه رهبری است . «رهبری» موضوعی است که از دیر باز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری،فرایندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد.دراکثر موارد ،دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها،توانایی ها،رفتارها،منابع قدرت یاباتکیه برچه جنبه هایی از موقعیت توان رهبر در تاثیر بر پیروان وتحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد (یوکل ،۲۰۰۳: ۲).در جهان پویا ورقابتی امروزی سازمانهایی می توانند در عرصه رقابت بمانند وتهدیدها وبی ثباتیها ونوسانات را به فرصت تبدیل کنند که روحیه وماهیت تغییر پذیر دارند وخودرا با شرایط محیط وفق می دهند . گاه برای تغییر در حوزه های منابع انسانی یا استراتژی سازمان ویا ساختارها که گاه در سازمان احساس میشود نیاز به مدیران ویابه بیان روشن رهبرانی است که روحیه تحول آفرین داشته باشند.رهبران به دلیل ویژگی های خاصی که دارندکل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند.لذا ظهور رهبران تحول آفرین در سازمانها برای افزایش اثر بخشی وعملکرد سازمانها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان باشد.در این جا آنچه مورد توجه قرار می¬گیرد واهمیت دارد پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف سازمان ورسیدن به اوج عملکرد وبهره گیری از فرصت های محیطی است.کامیابی درمحیط سازمانی دنیای امروزه به توانایی مدیران درایفای نقش رهبری موثر بستگی دارد.لزوم تغییر در وضعیت فعلی آموزش وپرورش در ایران وحرکت به سوی تعالی وآرمانهای نظام وانقلاب اسلامی این پرسش رادرذهن پدیدار میکند که چه کسانی برای شکوفایی چنین نظامی مورد نیاز هستند.نظریه سبکهای رهبری تحول آفرین یکی ازچارچوب های نظری دردنیاست که درسالهای اخیر توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی تحول گرا شده است. ودر سازمانهای امروزی که مشتری مداری یا در اصطلاح کاربردی آن تکریم ارباب رجوع نیاز به رهبرانی هست که بتوانند رویکرد کارکنان را به سمت افزاییش رضایت ارباب رجوع پیش ببرند وارن میسر نمی شود مگر اینکه رهبران سبکهای رهبری تحول گرا رابپذیرند ودر راه توانمند ساختن سازمان وکارکنان از آن بهره گیری نمایند.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مساله ۴
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱- هدف اصلی ۵
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۶
۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۶
۱-۶-متغیر های پژوهش ۷
۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-تعریف رهبری ۱۰
۲-۲-لزوم اشنایی با مدلهای رهبری ۱۱
۲-۳-مدلهای رهبری ۱۳
۲-۴-انواع سبکهای رهبری ۱۵
۲-۵-سبک های رهبری کلاسیک ۱۷
۲-۶-رهبری به سبک خوب قدیمی دراکر ۱۷
۲-۷-رهبری اخلاقی ۱۸
۲-۸-تئوریهای نوین رهبری ۱۹
۲-۹-دیدگاه های موافق و مخالف رهبری کاریزماتیک ۲۱
۲-۱۰-رهبری خدمتگذار ۲۲
۲-۱۱-رهبری عملگرا ۲۳
۲-۱۲-ویژگی های رهبران عملگرا ۲۴
۲-۱۳-رهبری تحول گرا ۲۴
۲-۱۴-دیدگاه های معاصر درباره رهبری ۲۵
۲-۱۵-رابطه اعتماد و رهبری ۲۵
۲-۱۵-۱رهبری و چشم انداز ۲۶
۲-۱۶-شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین ۲۶
۲-۱۶-۱-ویژگی های رهبران کاریزما(فرهمند ۲۷
۲-۱۷-بررسی نظریه های در مورد رهبری ۳۲
۲-۱۷-۱-نظریه دراکر ۳۲
۲-۱۷-۲-برنز ۳۳
۲-۱۸-مبانی نظری رهبری تحول گرا ۳۳
۲-۱۸-۱عناصر رهبری تحول ساز ۳۴
۲-۱۹-مسائل نوین در رهبری ۳۶
۲-۲۰-عملکرد سازمانی ۳۶
۲-۲۱-فلسفه ارزیابی عملکرد ۴۰
۲-۲۲-مدیریت عملکرد ۴۱
۲-۲۳بهسازی عملکرد ۴۲
۲-۲۳-۱شناسایی شکافهای عملکرد ۴۲
۲-۲۳-۲تعیین علل نارسایی های عملکرد ۴۳
۲-۲۴-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا ۴۷
۲-۲۴-۱-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا در داخل کشور ۴۷
۲-۲۴-۲-تحقیقات خارجی در مورد رهبری تحول آفرین ۴۸
۲-۲۵-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی ۵۰
۲-۲۵-۱-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی در داخل کشور ۵۰
۲-۲۶-استنتاج از مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده ۵۳
۲-۲۷-ارائه مدل تحلیلی ۵۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱-روش تحقیق ۵۶
۳-۲-جامعه آماری ۵۶
۳-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۶
۳-۴-ابزار گردآوری داده ها ۵۷
۳-۶-روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹
۳-۷-نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات ۶۰
۳-۸-نحوه نمره گذاری پرسشنامه ۶۰
۳-۹-طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده¬ها ۶۱

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-سیمای پاسخ گویان ۶۳
۴-۱-۱-سن ۶۴
۴-۱-۲-تحصیلات ۶۵
۴-۱-۳-سمت ۶۶
۴-۱-۴-سابقه ۶۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱-تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش ۹۶
۵-۲-نتیجه و تفسیر فرضیه اصلی ۹۶
۵-۳-نتیجه گیری نهایی ۱۰۰
۵-۴محدودیت¬های تحقیق ۱۰۱
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی ۱۰۱
۵-۶-پیشنهادهای کاربردی برای پژوهشگران آینده ۱۰۲
پیوست ها ۱۰۳
منابع فارسی ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۳
چکیده لاتین۱۱۶

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل :ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *