خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

دانلود پایان نامه شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۹۰۱ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۱| قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

چکیده:هدف ازاين تحقيق شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين ورابطه آن باعملکردسازماني مي باشد.براي انجام تحقيقات ميداني کار کنان اداره کل آموزش وپرورش معرفي گرديدند.ابتداجهت جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري ،تدوين ادبيات تحقيق وتعاريف عملياتي از مطالعه کتابخانه اي استفاده شد وبراساس مطالعه پيشينه تحقيقات موضوع ،مدل «باس»دررهبري تحول آفرين به عنوان مدل بنيادي تحقيق انتخاب شد. براساس اين مدل، رهبري تحول آفرين داراي چهاربعد مي باشد که عبارتند از: نفوذ آرماني ،انگيزش الهام بخش ،ترغيب ذهني(تحريک فرهيختگي) وملاحظه فردي ،.براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چند عاملي رهبري (MLQ)باس که در بيش از ۲۰۰ نقطه جهان مورد استفاده واقع شده است استفاده گرديد.براي محاسبه روايي پرسشنامه در اين تحقيق با گرد آوري داده ها به تعداد ۳۰عدد پرسشنامه پخش وجمع آوري گرديدوبا استفاده از نرم افزار SPSSضريب پايايي(آلفاي کرونباخ)براي پرسشنامه محاسبه گرديد که اين مقدار برابر ۹۲٫شد. وبراي متغير وابسته يعني عملکرد سازماني از پرسنامه عملکرد (گانون)، با ضريب آلفاي کرونباخ ۸۲ .استفاده گرديد .بعد از وارد کردن داده هاي جمع آوري شده وتجزيه وتحليل آنها محقق به اين نتيجه رسيد که شيوه رهبري دراداره کل آموزش وپرورش مبتني بر الگوي رهبري تحول آفرين مي باشد واين رابطه با ضريب اطمينان ۹۵%معنادار مي باشد.نتايج تحقيق حاکي است که دراداره کل آموزش وپرورش بر اساس آزمون فريدمن که براي رتبه بندي مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين انجام گرفت ملاحظات فردي با ميانگين رتبه ۲٫۲۱بالاترين رتبه ونفوذ آرماني با ميانگين رتبه۲٫۰۶وترغيب ذهني با ميانگين رتبه ۱٫۹۷وانگيزش الهام بخش با ميانگين رتبه ۱٫۸۵ دررتبه هاي بعدي قرار دارند.در ادامه مقدمه و فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين ورابطه آن با عملکرد سازماني ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه
امروزه در هرسازمان يا اداره يا شرکت آنچه بيش از همه ذهن مديران وکارکنان را به خود مشغول داشته ودارد نحوه تعامل باهم ودر راه رسيدن به اهداف سازمان که همانا يکي از آنها بالا بردن عملکرد سازماني است؛ يوکل عملکرد را باسه بعد تبيين کرده است که عبارتنداز:بازدهي،انطباق پذيري ومنابع انساني. سازمانهاي موفق مشخصه عمده اي دارند که به وسيله آن از سازمان هاي نا موفق متمايز مي شوند ؛اين مشخصه رهبري است . «رهبري» موضوعي است که از دير باز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است شايد علت جذابيت گسترده رهبري اين باشد که رهبري،فرايندي بسيار اسرار آميز است که در زندگي همه افراد وجود دارد.دراکثر موارد ،دانشمندان علوم رفتاري کوشيده اند تا بدانند بر اساس چه ويژگي ها،توانايي ها،رفتارها،منابع قدرت ياباتکيه برچه جنبه هايي از موقعيت توان رهبر در تاثير بر پيروان وتحقق اهداف گروهي را مي توان تعيين کرد (يوکل ،۲۰۰۳: ۲).در جهان پويا ورقابتي امروزي سازمانهايي مي توانند در عرصه رقابت بمانند وتهديدها وبي ثباتيها ونوسانات را به فرصت تبديل کنند که روحيه وماهيت تغيير پذير دارند وخودرا با شرايط محيط وفق مي دهند . گاه براي تغيير در حوزه هاي منابع انساني يا استراتژي سازمان ويا ساختارها که گاه در سازمان احساس ميشود نياز به مديران ويابه بيان روشن رهبراني است که روحيه تحول آفرين داشته باشند.رهبران به دليل ويژگي هاي خاصي که دارندکل جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند.لذا ظهور رهبران تحول آفرين در سازمانها براي افزايش اثر بخشي وعملکرد سازمانها مي تواند به عنوان يک مزيت رقابتي براي سازمان باشد.در اين جا آنچه مورد توجه قرار مي¬گيرد واهميت دارد پيدا کردن راهي براي رسيدن به اهداف سازمان ورسيدن به اوج عملکرد وبهره گيري از فرصت هاي محيطي است.کاميابي درمحيط سازماني دنياي امروزه به توانايي مديران درايفاي نقش رهبري موثر بستگي دارد.لزوم تغيير در وضعيت فعلي آموزش وپرورش در ايران وحرکت به سوي تعالي وآرمانهاي نظام وانقلاب اسلامي اين پرسش رادرذهن پديدار ميکند که چه کساني براي شکوفايي چنين نظامي مورد نياز هستند.نظريه سبکهاي رهبري تحول آفرين يکي ازچارچوب هاي نظري دردنياست که درسالهاي اخير توجه زيادي به آزمودن الگوي نوين مديريتي تحول گرا شده است. ودر سازمانهاي امروزي که مشتري مداري يا در اصطلاح کاربردي آن تکريم ارباب رجوع نياز به رهبراني هست که بتوانند رويکرد کارکنان را به سمت افزاييش رضايت ارباب رجوع پيش ببرند وارن ميسر نمي شود مگر اينکه رهبران سبکهاي رهبري تحول گرا رابپذيرند ودر راه توانمند ساختن سازمان وکارکنان از آن بهره گيري نمايند.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

فصل اول : کليات تحقيق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مساله ۴
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق ۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱- هدف اصلی ۵
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۶
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۶
۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۶
۱-۶-متغير هاي پژوهش ۷
۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-تعریف رهبری ۱۰
۲-۲-لزوم اشنایی با مدلهای رهبری ۱۱
۲-۳-مدلهای رهبری ۱۳
۲-۴-انواع سبکهای رهبری ۱۵
۲-۵-سبک های رهبری کلاسیک ۱۷
۲-۶-رهبری به سبک خوب قدیمی دراکر ۱۷
۲-۷-رهبری اخلاقی ۱۸
۲-۸-تئوریهای نوین رهبری ۱۹
۲-۹-دیدگاه های موافق و مخالف رهبری کاریزماتیک ۲۱
۲-۱۰-رهبری خدمتگذار ۲۲
۲-۱۱-رهبری عملگرا ۲۳
۲-۱۲-ویژگی های رهبران عملگرا ۲۴
۲-۱۳-رهبری تحول گرا ۲۴
۲-۱۴-دیدگاه های معاصر درباره رهبری ۲۵
۲-۱۵-رابطه اعتماد و رهبری ۲۵
۲-۱۵-۱رهبری و چشم انداز ۲۶
۲-۱۶-شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین ۲۶
۲-۱۶-۱-ویژگی های رهبران کاریزما(فرهمند ۲۷
۲-۱۷-بررسی نظریه های در مورد رهبری ۳۲
۲-۱۷-۱-نظریه دراکر ۳۲
۲-۱۷-۲-برنز ۳۳
۲-۱۸-مبانی نظری رهبری تحول گرا ۳۳
۲-۱۸-۱عناصر رهبری تحول ساز ۳۴
۲-۱۹-مسائل نوین در رهبری ۳۶
۲-۲۰-عملکرد سازمانی ۳۶
۲-۲۱-فلسفه ارزیابی عملکرد ۴۰
۲-۲۲-مدیریت عملکرد ۴۱
۲-۲۳بهسازي عملکرد ۴۲
۲-۲۳-۱شناسايي شکافهاي عملکرد ۴۲
۲-۲۳-۲تعيين علل نارسايي هاي عملکرد ۴۳
۲-۲۴-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا ۴۷
۲-۲۴-۱-تحقیقات در مورد رهبری تحول گرا در داخل کشور ۴۷
۲-۲۴-۲-تحقیقات خارجی در مورد رهبری تحول آفرین ۴۸
۲-۲۵-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی ۵۰
۲-۲۵-۱-تحقیقات در مورد عملکرد سازمانی در داخل کشور ۵۰
۲-۲۶-استنتاج از مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده ۵۳
۲-۲۷-ارائه مدل تحلیلی ۵۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱-روش تحقیق ۵۶
۳-۲-جامعه آماری ۵۶
۳-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۶
۳-۴-ابزار گردآوری داده ها ۵۷
۳-۶-روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹
۳-۷-نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات ۶۰
۳-۸-نحوه نمره گذاری پرسشنامه ۶۰
۳-۹-طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده¬ها ۶۱

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-سیمای پاسخ گویان ۶۳
۴-۱-۱-سن ۶۴
۴-۱-۲-تحصیلات ۶۵
۴-۱-۳-سمت ۶۶
۴-۱-۴-سابقه ۶۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱-تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش ۹۶
۵-۲-نتیجه و تفسیر فرضیه اصلی ۹۶
۵-۳-نتیجه گیری نهایی ۱۰۰
۵-۴محدوديت¬هاي تحقيق ۱۰۱
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی ۱۰۱
۵-۶-پيشنهادهاي کاربردي براي پژوهشگران آينده ۱۰۲
پیوست ها ۱۰۳
منابع فارسی ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۳
چکیده لاتین۱۱۶

نوع فایل :ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۷۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 8 =