خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک

دانلود پایان نامه بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۸۶کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۱۳۸| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

چکیده:امروزه جریان توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار “فنا می شوید اگر خلاق نباشید” برای سازمانها یک هشدار جدی است.همچنین موفقیت در دنیاي رقابتی، از آن شرکت های بیمه ای است که کارکنان خلاق تر،متعهد و وفادار را بزرگ ترین سرمایه خود بدانند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک در شعب شرکت بیمه سرمد می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و ازنظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي پيمايشي مي باشد ،جامعه آماري دراين تحقيق جامعة آماري در اين تحقيق كلية کارکنان شعب چهارده گانه شرکت بیمه سرمد تهران مي‌باشند،نمونه آماري اين مطالعه شامل ۱۴۰ نفر است.ابزار گردآوری اطلاعات این پرسشنامه است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد که بین گردش شغلی و توانمندسازی وخلاقیت کارکنان شرکت بیمه سرمد رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین خلاقیت و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک  ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. امروزه جریان توانمندسازی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار “فنا می شوید اگر خلاق نباشید” برای سازمانها یک هشدار جدی است.در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقاي سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است که شرکت بیمه سرمد نیز از این مقوله مثتثنی نبوده و کامیابی آن، به آمیزه اي اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی براي دستیابی به هدفهاي کوتاه مدت و بلندمدت بستگی دارد و به علت پیچیدگی ، گوناگونی و یگانگی بانک ها ، زمینه هاي تخصصی بسیاري پدید آمده اند، تا منافع بالقوه هر یک از اجزاي سازنده را به حداکثر برسانند.واقعیت این است که اگر از وجود انسانهاي خلاق ، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم ، بسیاري از فرصتها و موقعیتها را از دست خواهیم داد . براي رسیدن به هدف جهانی شدن و یا حتی ماندن در این سطح، پرورش و جایگزینی نیروهاي جدید به منظور ادامه راه رشد و ترقی الزامی است و آینده این صنعت متعلق به کسانی است که براي آن برنامه و هدف دارند .برخورداري از کارکنانی متعهد، آگاه و وفادار، مهم ترین عامل موفقیت هر سازمان است. اولویت اصلی در هر شرکت بیمه ی باید جلب و حفظ کارکنان متعهد و شایسته باشد. ناکامی در تحقق این امر، به معناي از دست دادن کارایی، عدم رشد و از دست دادن کسب و کار است. موفقیت در دنیاي رقابتی، از آن شرکت های بیمه ای است که کارکنان متعهد و وفادار را بزرگ ترین سرمایه خود بدانند .افرادي که جابجا میشوند تغییرات برجسته اي در شغل ، محیط کاري ،دستمزد و همکاران آنها ایجاد میشود که اگر این تغییرات به اندازه یا بیشتر از انتظار افراد باشند منجر به افزایش رضایت شغلی میگردد . این تدبیر چنانچه با برنامه ریزي صحیح انجام شود در سه بعد وظیفه اي نظام مدیریت منابع انسانی، یعنی بهسازي، نگهداري و کاربرد موثر نیروي انسانی سازمان می تواند مفید باشد .

۱-۲ بیان مسئله پژوهش

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. امروزه جریان نوجویی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار “فنا می شوید اگر خلاق نباشید” برای سازمانها یک هشدار جدی است (Alvaani; 2007:229).یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در سازمان، زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی است که در آن کارکنان در تلاش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند. از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان می باشد. خلاقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است.یکی از چالشهای مهم مدیران عصر حاضر در صنعت بیمه عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی است. همچنین عدم چرخش شغلی مناسب در سازمان است.دراغلب سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را بکار گیرند. به عبارت دیگر با اینکه افراد توان بروز خلاقیت و ابتکار بیشتری را دارند اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیتها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود.گردش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهاي موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهاي مختلف انجام می گیرد .ترفیع انتقال، گردش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، گردش عمده منابع انسانی در سازمان به حساب می آید .انتصاب صحیح از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی می تواند نقش اساسی ایفا نماید .اما انتصاب هرگزبراي ابد انجام نمی شود .بلکه بر اساس شایستگی ها، تجربیات و دانشی که افراد در طول خدمت کسب می کنند باید به مشاغل بالاتر ارتقاء یافته و یا اینکه در مشاغل با مسئولیت هاي مختلف جابجا شوند .گردش هاي عمودي(ترفیع و تنزیل)وگردش هاي افقی(انتقال) و سایر گردش ها، اگر به طور صحیح و منظم انجام شود، نه تنها اثربخشی منابع انسانی را بالا می برد، بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارائی و اثربخشی موسسه می گردد (میر سپاسی، ۱۳۸۲ ، ص ۳۷۱ ) گردش شغلی به عنوان روشی ا ز طراحی شغلی درنظرگرفته می شود که کارمندان مهار تهاي شغلی را ازبخشهاي مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراري رابا ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند .اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمندسازی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد اثرگذار به عملکرد و بهسازی انسانی معرفی نموده اند و معتقدند که توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرش های عصر جدید است که امروزه توسط سازمانها به کار گرفته می شود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر است(Kinlaw; 1998) . به هر حال این نتایج اتفاقی و غیر ارادی به دست نمی آیند برای عملی کردن این قبیل رویکردهای مدیریتی، توانمندسازی بایستی احساس نیاز به توانمندسازی را در بین کارکنان پرورش دهند و در نهایت رفتارهای کارکنان را با چرخش شغلی مناسب در جهت نتایج مورد انتظار برانگیزانند.لذا در این تحقیق به بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک در شعب شرکت بیمه سرمد می پردازیم.

 توانمند سازی و خلاقیت کارکنان

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش گردش شغلی در توانمند سازی و خلاقیت کارکنان شرکت های بیمه با تاکید سازمان های هولوگرافیک

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله پژوهش ۳
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۴
۱-۴ اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱ هدف اصلی ۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۵
۱-۵چارچوب نظري تحقيق ۶
۱-۶- فرضيات پژوهش ۸
۱-۷-۱- قلمرو موضوعي تحقيق ۸
۱-۷-۲- قلمرو مکاني تحقيق ۸
۱-۷-۳- قلمرو زماني تحقيق ۸
۱-۸- جامعه آماري ۹
۱-۹ تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱ بخش اول : مبانی علمی ونظری تحقیق ۱۲
۲-۱-۱ گردش شغلی ۱۲
۲-۱-۲ تعریف جابجايي شغلی (گردش شغلي) ۱۴
۲-۱-۳ ساير تقسيم بندي هاي گردش شغلي ۱۷
۲-۱-۴٫ گردش شغلی،تکنیک بهسازی منابع انسانی ۱۸
۲-۱-۵٫مزایای گردش شغلی در سازمان ها ۱۹
۲-۱-۶٫ معایب گردش شغلی در سازمان ها ۲۱
۲-۱-۷٫نظریه ها و مفاهیم تجربی ۲۱
۲-۱-۸٫پیشنهاد الگوی مناسب گردش شغلی ۲۳
۲-۱-۹٫روش اجرایی گردش مشاغل در سازمان ها ۲۵
۲-۱-۱۰٫مديريت گردش شغلي ۲۷
۲-۲بخش دوم: توانمندسازی ۲۸
۲-۲-۱ توانمندسازی ۲۸
۲-۲-۲ تعاریف توانمندسازی ۲۸
۲-۲-۳ تاریخچه و تعریف توانمندسازی ۳۰
۲-۲- ۴ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه ۳۲
۲-۲- ۵ مدل‌‌‌های توانمندسازی ۳۵
۲-۲-۶ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی ۳۹
۲-۲-۷ عوامل موثر بر توانمندسازی ۴۰
۲-۲-۸ رهنمودهايي براي اجراي توانمندسازي ۴۵
۲-۲- ۹ اصول توانمند‌سازی ۵۲
۲-۲ -۱۰ آموزش و توانمند‌سازی ۵۳
۲-۲-۱۱ ساختار آموزش در توانمند‌سازی ۵۷
۲-۳بخش سوم: خلاقیت ۵۸
۲-۳-۱٫تعریف خلاقیت ۵۸
۲-۳-۲٫ تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی ۵۹
۲-۳-۳٫ویژگی‌های افراد اخلاق ۶۰
۲-۳-۴ فرصت‌های خلاقیت ۶۲
۲-۳-۴-۱٫نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری ۶۲
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی ۶۲
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی ۶۲
۲-۳-۵٫ویژگی‌های سازمان خلاق ۶۳
۲-۲-۶ نقش مدیر در پرورش خلاقیت ۶۴
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه پژوهش ۶۵
۲-۴-۱ پیشینه داخلی ۶۶
۲-۴-۲پیشینه خارجی: ۷۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۴
۳-۲- جهت گيري پژوهش : ۷۵
۳-۳- متغيرهاي پژوهش : ۷۷
۳-۴- جامعه و نمونه آماري ۷۷
۳-۵- روش نمونه گيري ۷۸
۳-۶- حجم نمونه ۷۸
۳-۷- ابزارهاي جمع آوري دادهها ۷۹
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۷۹
۳-۸- مراحل طراحي پرسشنامه ۸۰
۳-۸-۱- محتواي پرسشنامه ۸۰
۳-۸-۲- مقياس اندازه گيري پرسشنامه ۸۱
۳-۹- روايي و پايايي پرسشنامه ۸۳
۳-۹-۱- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه ۸۳
۳-۹-۲- تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه ۸۴
۳-۹-۲-۱- عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد ۸۴
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۸۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه ۸۷
۴-۲- تجزيه و تحليل توصيفي تحقيق ۸۸
۴-۲-۱- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرگروه سني ۸۸
۴-۲-۲- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسيت ۸۸
۴-۲-۳- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تاهل ۸۹
۴-۲-۴- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان تحصيلات ۸۹
۴-۲-۵- وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان سابقه ۹۰
۴-۳-آزمون نرمال بودن متغیرها ۹۰
۴-۳-۱-آزمون نرمال بودن (كولموگروف – اسميرنوف) براي متغیر های تحقیق ۹۱
۴ – ۵- تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق ۹۱
۴-۵-۱ آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ۹۲
۴-۵-۱-۱ ضرایب همبستگی بین گردش شغلی وخلاقیت با توانمندسازی ۹۲
۴-۵-۱-۲ ضرایب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با گردش شغلی ۹۳
۴-۵-۲-۳ ضرایب همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با خلاقیت ۹۳
۴ – ۵ – ۳) بررسی فرضیه اول ۹۵
۴ – ۵ – ۳ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه اول ۹۶
۴ – ۵ – ۴) بررسی فرضیه دوم ۹۷
۴ – ۵ – ۴ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه دوم ۹۸
۴ – ۵ – ۵) بررسی فرضیه سوم ۹۹
۴ – ۵ – ۵ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه اول ۱۰۰
۴ – ۵ – ۶) بررسی فرضیه چهارم ۱۰۱
۴ – ۵ – ۶ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه چهارم ۱۰۱
۴ – ۵ – ۷) بررسی فرضیه پنجم ۱۰۳
۴ – ۵ – ۷ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه پنجم ۱۰۳
۴ – ۵ – ۸) بررسی فرضیه ششم ۱۰۵
۴ – ۵ – ۸ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه ششم ۱۰۶
۴ – ۵ – ۹) بررسی فرضیه هفتم ۱۰۷
۴ – ۵ – ۹ – ۱ ) بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه هفتم ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها

۵-۱- مقدمه ۱۱۰
۵-۲- يافتههاي پژوهش و تحليل نتايج ۱۱۰
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۱۱۰
۵-۲-۲- پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها ۱۱۲
۵-۲-۲-۱- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضيه اول ۱۱۲
۵-۲-۲-۲- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضيه دوم ۱۱۲
۵-۲-۲-۳- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضيه سوم ۱۱۲
۵-۲-۲-۴- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه چهارم ۱۱۲
۵-۲-۲-۵- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه پنجم ۱۱۳
۵-۲-۲-۶- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه ششم ۱۱۳
۵-۲-۲-۷- پیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه هفتم ۱۱۳
۵-۳ تحلیل مقایسه ای ۱۱۴
۵-۴- پيشنهادهاي آتي پژوهشي ۱۱۵
پیوست ۱۱۶
منابع ۱۱۹

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 3 = 30