دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۷۸۶کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۱| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان [/box]

چکیده:امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم وحیاتی در سازمان هامطرح شده است. هدف این پژوهش “بررسی رابطه میان مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱″بود.که متغیر مسقل در این پژوهش مدیریت دانش و متغیر وابسته تعالی سازمانی می باشد.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده.جامعه آماری کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی به تعداد ۱۰۰نفر که با استفاده از جدول مورگان ۸۰نفر از کارکنان انتخاب شد.اطلاعات از طریق دو پرسش نامه مدیریت دانش و تعالی سازمانی که هر دومحقق ساخته بودندجمع آوری گردید.روایی پرسش نامه هاتوسط استاد راهنما و استاد مشاورمورد تائید قرار گرفت.برای بررسی پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مدیریت دانش ۸۹.و پرسشنامه تعالی سازمانی ۹۵. ،که قابل قبول می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین مدیریت دانش (از جمله اجتماعی سازی دانش ،ترکیب سازی دانش ،خلق دانش ،درونی سازی دانش ،بیرونی سازی دانش)و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی رابطه وجود دارد . در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی ارائه شده است.

۱-مقدمه
در محیط پیچیده امروزی که نبود اطمینان، تغییرات سریع، نو آوری های فناورانه و جهانی شدن از مشخصه های بارز آن است، کسب و کارهای مدرن و سازمانها با چالش های بسیاری مواجهه اند که نیاز به تسهیم و مدیریت موثر دانشی را بری آنها ضروری می سازد تا بدین وسیله علاوه بر غلبه بر چالش ها، توانمند سازهی های لازم را برای بهبود کارایی کسب کنند. بنابراین، دانش به عنوان- شایدوتنها- منبع مزیت رقابتی اهمیت یافته و دارایی های دانشی سازمان ها را ارزشمندتر از دارایهای فیزیکی آن ها شده است (آرورا و همکاران، ۲۰۱۰). تحولات شگفت انگیز اخیر در فناوریهای نرم و سخت موجب شده است تا حرکت جامعه بشری به سمت «جامعه دانش محور» سرعت بگیرد تا حدی که تمام ابعاد توسعه بشری امروز با صفت «دانش محور» مزین شود (حسنوی و همکاران ، ۱۳۹۰). مدیریت دانش پاسخی است به نیاز جدی سازمان ها به بهره برداری از منبع دانش در عصری که دانش مهمترین سرمایه سازمان است. امروز در کشورهای پیشرفته دنیا این مساله پذیرفته شده است که دانش و بکارگیری آن مهمترین عاملی است که می تواند سازمانهای رقیب را از یکدیگر متمایز کند و موجب رشد و یا افول آن در مقایسه با رقبایشان شود. در کشور ما نیز مدیریت دانش در یک دهه گذشته موجب توجه سازمان ها و محققین بوده است (ذاکری، ۱۳۹۱).مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا فرایند دانش موثری داشته باشند (بالوگان ، ۲۰۰۴).همزمان به گسترش دامنه و ابعاد جوامع بردامنه و پیچیدگی و تنوع سازمان ها نیز افزوده شده است و با توجه به تعدد و تکثر بیش از حد سازمان ها، دوام و بقای آنها در دنیای متغیر کنونی به چالش اساسی بدل شده است که سازمان ها را بر آن می دارد تا در جهت حفظ موقعیت خود، بیش از پیش به کیفیت خدمات و رضایت ذینفعانشان توجه نشان دهند و از این طریق به برتری و سرآمدی نسبت به رقبای خویش دست یابند (محمدی، ۱۳۸۴).مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمان ها درزمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کد گذاری دانشی (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند(ابطحی، ۱۳۸۶). در ایران نیز در چند سال اخیر فعالیت های آکادمیک چشم گیری در مدیریت دانش مشاهده شده است و تحقق چشم انداز های سند بیست ساله در گرو تحقق مدیریت دانش در سازمان های خرد و کلان است. توسعه علمی، فرهنگی و صنعتی کشور و ارتقاء استاندارد در آنها مستلزم بهبود مدیریت در سازمان های مختلف است. بهبود مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است. سازمان ها، صرفنظر از این که از چه بخشی باشند و از چه اندازه، ساختار یا بلوغی برخوردار باشند برای کسب موفقیت به استقرار سیستم مدیریت مناسب نیاز دارند. مدل تعالی اروپایی EFQM ، ابزاری عملی است که به سازمان ها کمک می کند تا به وسیله اندازه گیری این که در کجای مسیر برتری قرار دارند، به این مهم دست یابند،از سوی دیگر به آنان یاری می رساند تا از فاصله ی سازمان خود تا برتری آگاهی یافته و سپس به شبیه سازی راه حل های موجود برای بهبود بپردازند. شرایط جدید، مقتضیات زمان، انتظارات و خواسته های مشتریان، کاهش هزینه و حذف ائتلاف ها و تقدم کیفیت بر سود پایه های نظری و عملی این طرز تفکر را شکل می دهد(شمس مورکانی و میرزا پور، ۱۳۹۰). سازمان های متعالی آن هایی هستند که با توجه به افق جدید، موفقیت و نحوه دست یابی به آنها در جهت رضایت ذینفعان خود حرکت کنند. تداوم این کامیابی ها در بهترین شرایط زمانی مشکل است و در جهانی با رقابت های شدید و فزاینده و ابداعات سریع در عرصه تکنولوژی و تغییرات متناوب در عرصه های اقتصادی و اجتماعی به مراتب مشکل تر است. مدل تعالی EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها تلقی می شود و می تواند آنان را به نتایجی پایدار برساند(جلیلی کشتیان، ۱۳۸۷). مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. با نزدیک شدن به اواسط دهه ۱۹۸۰ و آشکار شدن اهمیت دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی اهمیت ویژه ای یافت (دراکر ، ۱۹۹۹).با نزدیک شدن به اواخر دهه ۸۰ می توان سیر صعودی مقالات مربوط به مدیریت دانش در مجلات حوزه مدیریت، تجارت و علوم کتابداری را مشاهده کرد. با ورود به دهه ۱۹۹۰ فعالیت گسترده شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشم گیری افزایش می یابد. اکنون در قرن بیست و یک مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نما در رقابت و عامل دستیابی به قدرت توسعه در آمده است(داوری و دیگران، ۱۳۸۰).

۱-۲- بیان مسئله
امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان ها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن را در دنیای رقابتی نگه دارد، لذا بیشتر از هر چیزی کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند. مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است(اخوان، کافی، ۱۳۸۹). رقابت جهانی، کم شدن کاربری نیروی انسانی و افزایش کاربرد فناوری در انجام امور، کم شدن زمان لازم برای تجربه و کسب دانش، از دست دادن دانش در اثر خروج کارکنان و … سبب شده تا سازما نها جهت باقی ماندن در عرصه جهانی به مدیریت دانش روی آورند. امروزه هر سازمانی نیازمند کسب، خلق، ذخیره و کاربرد دانش به مثابه یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد و بالندگی است(اجری پن، ۲۰۱۰). مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها را یاری می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت های چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است(آذری، ۱۳۸۴). اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روز افزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمان خود می دانند. توانایی های سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد(ابطحی، ۱۳۸۶). مدل تعالی سازمانی چارچوبی برای سنجش عملکرد سازمان هاست که با استفاده از روش های خود ارزیابی راه رسیدن به اهداف را بر مبنای مدیریت کیفیت فراگیر پایه ریزی می کند. مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و با نگرشی جامع به تمامی زوایه های سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آنها را در شناخت دقیق تر سازمان یاری کنند(کرباسیان، ۱۳۸۹: ۲۱). تعالی سازمانی برابر با دستیابی به نتایجی است که ذینفعان سازمان شامل (کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، اجتماع) را خشنود کنند(حسن زاده، ۱۳۸۷). مدیریت دانش در محیط در حال تغییر و پویایی تأکید دارد که سازمان ها، جوامع و اشخاص در آن زندگی و کار می کنند، یاد می گیرند، تطابق می یابند و به حیات خود ادامه می دهند. امروزه اهمیت نقش اطلاعات و دانش به حدی است که جامعه کنونی را جامعه دانش محور می خوانند. در این جامعه به منظور رقابت در عرصه اقتصاد جهانی دانش نقش کلیدی و محوری دارد تا جایی که اقتصاد نیز تبدیل به اقتصاد دانش و اقتصاد اطلاعات شده است. این اقتصاد تفاوت عمده ای با اقتصاد عصر صنعتی دارد. در این دوره سازمان ها باید افرادی با تخصص ها و مهارت های مختلف را به خدمت بگیرند تا بتوانند محصولات و فناوری های جدید را خلق و تولید کنند و بتوانند به کمک مدیریت دانش به حیات خود در محیط های پیچیده ادامه دهند(بات ،۲۰۰۲). آنچه در نهایت دانش را ارزشمند و سازمان ها را قادر به بهبود عملکردهایی میسازد که به پایه دانش استوارند، مدیریت دانش می باشد. اقتصاد دانش محور به شعار «کارکنان ارزشمند ترین دارایی هستند» معنی واقعی می دهد. سازمان ها به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند از مجموعه وسیعی از اطلاعات قابل دسترسی استفاده کنند (قلیچ لی، ۱۳۸۸: ۴). در واقع مدیریت دانش فرایندی است که سازمان ها به واسطه دارایی های عقلانی و منطقی پایگاه دانش خود، تولید ارزش می کنند. دانش عامل حیاتی کسب موفقیت در هر تلاشی است (اجری پن، ۲۰۱۰). تعالی سازمان تابع شرایط ویژه فرهنگ، محیط داخلی و خارجی و کسب و کار، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی است که سازمان را در برگرفته است (نخعی ، ۲۰۰۹). هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای برقراری ارتباط با محیط درون و برونسازمان تلقی می گردد، که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است(صادقی و حجازی، ۱۳۹۱).سازمان امور مالیاتی کشور براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمد های مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم، برای رسیدن به برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی و برای پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده و تقویت اعتماد مودیان مالیاتی نیازمند بازنگری در روش های مدیریتی خود است در این راستا اقداماتی برای توسعه سرمایه های مادی و معنوی، کسب و جذب، ذخیره و نگهداری، ایجاد وخلق، اشاعه و کاربرد و بهره برداری از دانش را در مدیران و کارکنان آغاز کرده است(مهر علیزاده و عبدی، ۱۳۸۸).
لذا، در پژوهش حاضر بررسی می کنیم که کارکنان و مدیران اداره کل امور مالیاتی به کدام فرایند از مدیریت دانش اقبال بیشتری دارند و باعث پیشرفت و تعالی سازمانی خود خواهد شد و این پژوهش بر آن است که به این سوال اساسی پاسخ بگوید که: “آیا بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟”

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسأله ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱- هدف کلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- فرضیات پژوهش ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۹
۱-۶- متغیرهای پژوهش ۱۰
۱-۷- تعاریف اصلاحات ۱۰
۱-۷-۱- تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مدیریت دانش ۱۵
۲-۳- تعریف مدیریت دانش ۱۷
۲-۴- پیدایش و تکوین مدیریت دانش ۱۸
۲-۵- مدیریت دانش و سیر تحول آن ۱۹
۲-۶- تاریخچه و پیدایش مدیریت دانش ۲۰
۲-۷- مدل نوناکاوتاکوچی ۲۰
۲-۸- عناصر مدیریت دانش ۲۲
۲-۹- راهبردهای مدیریت دانش ۲۲
۲-۱۰- مدل های راهبردی از دیدگاه زک (۱۹۹۹) ۲۳
۲-۱۱- مدل راهبردی مدیریت دانش از دیدگاه دانسکین (۲۰۰۵) ۲۴
۲-۱۲- پرسش های راهبردی مدیریت دانش ۲۵
۲-۱۳- توصیه های راهبردی مدیریت دانش ۲۶
۲-۱۴- مدل های مدیریت دانش ۲۶
۲-۱۵- سلسله مراتب دانش ۲۸
۲-۱۶- ارتباط داده، اطلاعات و دانش ۲۸
۲-۱۷- انواع دانش ۲۹
۲-۱۷-۱- دانش تصریحی(آشکار) ۲۹
۲-۱۷-۲- دانش ضمنی (پنهان) ۳۰
۲-۱۷-۳- ارتباط دانش ضمنی و تصریحی از دیدگاه نوناکا ۳۰
۲-۱۸- ماهیت دانش از نظر روابط اجتماعی و اجتماعات کاری ۳۱
۲-۱۹- یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ۳۲
۲-۲۰- بهره برداری و بازخورد گرفتن از دانش ۳۲
۲-۲۱- فعالیت های کلیدی مدیریت دانش ۳۳
۲-۲۲- مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دانش ۳۴
۲-۲۳- عوامل موثر بر مدیریت دانش ۳۵
۲-۲۴- اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی ۳۶
۲-۲۵- کارکردهای مدیریت دانش در سازمان ها ۳۷
۲-۲۶- بسترهای مورد نیاز برای اجرای موفقیت مدیریت دانش در سازمان ۳۸
۲-۲۷- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان(مراحل پیاده سازی) ۳۹
۲- ۲۸- ایجاد سازمان دانش مدار ۴۰
۲-۲۹- مشکلات رسیدن به سازمان دانش مدار ۴۰
۲-۳۰-دلایل عدم موفقیت پروژه مدیریت دانشی در سازمان ها ۴۱
۲-۳۱- ارزیابی مدیریت دانش سازمان امور مالیاتی کشور ۴۱
۲-۳۲- معرفی مدل سرآمدی EFQM 44
۲-۳۳- الگوی تعالی ۴۷
۲-۳۳-۱- مقدمه ۴۸
۲-۳۳-۲- برنامه ریزی راهبردی، برای تعالی سازمانی ۴۸
۲-۳۴- نتیجه گیری ۵۱
۲-۳۵- پیشینه پژوهش مطالعات در خارج از کشور ۵۲
۲-۳۶- تحقیقات انجام شده درباره مدیریت دانش در داخل کشور ۵۳
۲-۳۷-چهارچوب نظری تحقیق۵۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه۵۸
۳-۲-روش تحقیق۵۸
۳-۳- جامعه اماری۵۸
۳-۶-ابزار گرداوری اطلاعات.۵۹
۳-۶-۱-پرسش نامه۵۹
۳-۶-۲-روایی پرسش نامه۶۰
۳-۶-۳-پایایی۶۰
۳-۷-روش های اماری مورد استفاده۶۱
۳-۷-۱-آزمون ضریب همبستگی پیرسون۶۱
۳-۷-۲-آزمون تحلیل واریانس فریدمن۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه ۶۴
۴-۲ توصیف ویژگی‌های جمعیت ‌شناختی نمونه آماری ۶۵
۴-۲-۱ اطلاعات جمعیت ‌شناختی مربوط به سن ۶۵
۴-۲-۲اطلاعات جمعیت‌ شناختی مربوط به جنسیت ۶۶
۴-۲-۳اطلاعات جمعیت‌ شناختی مربوط به تحصیلات ۶۷
۴-۲-۴اطلاعات جمعیت‌ شناختی مربوط به سابقه خدمت ۶۸
۴-۳تحلیل آماری پاسخ سؤالات تحقیق ۶۹
۴-۳-۱فرضیه اصلی ۶۹
۴-۳-۲فرضیه فرعی اول ۷۱
۴-۳-۲-۱آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی اول ۷۲
۴-۳-۳فرضیه فرعی دوم ۷۴
۴-۳-۳-۱آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی دوم ۷۵
۴-۳-۴فرضیه فرعی سوم ۷۷
۴-۳-۴-۱آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی سوم ۷۸
۴-۳-۵فرضیه فرعی چهارم ۸۰
۴-۳-۵-۱آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی چهارم ۸۲
۴-۳-۶فرضیه فرعی پنجم ۸۳
۴-۳-۶-۱آزمون رگرسیون خطی فرضیه فرعی پنجم ۸۴
۴-۳-۷فرضیه فرعی ششم ۸۵
۴-۴آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۸۸
۴-۴-۱آزمون فریدمن برای ابعاد مدیریت دانش ۸۸
۴-۴-۲آزمون فریدمن برای ابعاد تعالی سازمانی ۸۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵- ۱ مقدمه ۹۲
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ۹۲
۵-۳نتایج حاصل از رگرسیون خطی، رتبه‌بندی فریدمن و تحلیل واریانس ۹۴
۵-۳-۱ نتایج حاصل ازآزمون رگرسیون خطی ۹۴
۵-۳-۲ نتایج حاصل از آزمون فریدمن ۹۵
۵ – ۴ پیشنهادات ۹۷
۵-۴-۱ پیشنهادات محقق به اداره کل امورمالیاتی خراسان شمالی ۹۷
۵-۴-۲ پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۹۷
۵-۵-محدودیت ها و موانع پژوهش ۹۸
پیوست ها.۱۰۳
منابع فارسی۱۰۷
منابع انگلیسی ۱۱۱
چکیده انگلیسی

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان[/box]

امتیاز دادن به مطلب
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *