دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان

هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی

چکیده:هدف از این پژوهش، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۳-۹۴» است.این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه اصلی از جهت اعتبار و پایایی از پنج فرضیه فرعی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۷۳ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (۱۷۳=N) در سال ۹۴-۹۳ هستند. گروه نمونه (۱۲۰=n) با استفاده ازروش تصادفی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالی۹۳-۹۲می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی تشکیل داده  ­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۹۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها برای متغیر مدیریت کیفیت جامع تدارکات از پرسشنامه پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات ، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلى مدیران و معاونان

مديريت استعداد

چکیده:هدف تحقیق حاضر بررسى رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلى مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۳-۹۴ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در آموزش و پرورش شهرستان اسفراین فهرست مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم در سال ۱۳۹۳ تهیه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان گرایش های ارزشی کارکنان و ادراک پاسخگویی آنان

گرایش های ارزشی کارکنان

چکیده:این پژوهش ، با هدف بررسی رابطه گرایش های ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ارومیه با پاسخگویی ادراک شده آنان، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است.  از طریق نمونه گیری ساده ، ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از پرسشنامه بررسی ارزش ها (آلپورت) و پرسشنامه پاسخگویی (هاچوارتر) ، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری  پس از بازنگری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی

مديريت بهينه استعداد

چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارائه چهارچوب مفهومی مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن از روش تحلیل عاملی استفاده می ‏شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیرهیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۹۴-۹۳ است که تعداد آنها ۸۸۱ نفر بوده …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه مدیریت و پژوهش اعتیاد کشور با رویکرد شناخت مصرف مواد

رويكرد شناخت مصرف مواد

چکیده:هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تبین رابطه مدیریت و پژوهش اعتیاد کشور با رویکرد شناخت مصرف مواد ( شیوع ، روندو شدت )در شهر های استان خراسان شمالی (مطالعه موردی دانشجویان و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی).روش پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان شهر های استان خراسان شمالی  در سال ۱۳۹۳ که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس،۲۱۹دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان

مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت ­مشارکتی با تعهدسازمانی­ کارکنان تربیت معلم شهرستان بجنورد می‌باشد. به همین منظور مدیریت مشارکتی به عنوان متغیرمستقل و تعهدسازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظرهدف جزء پژوهش‌های‌کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۱۳۰ نفر از کارکنان تربیت معلم می‌باشد. حجم نمونه براساس جدول کرجسی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

استراتژی کارت امتیازی متوازن

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال  ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۸۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، برای ۸۰ …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین معنویت در کار با بهره وری نیروی انسانی کارکنان

معنویت در کار با بهره وری

چکیده:با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم ، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند . همچنین در خصوص بهره وری می توان گفت:. تلاش براى ارتقاء بهره ورى نیروى انسانى و استفاده بهینه از نیروى انسانى یکى از برنامه هاى حیاتى سازمان ها محسوب مى گردد. لذا …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

اولویت بندی روش تامین مالی

چکیده:یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی …

ادامه مطلب..

Watch Dragon ball super