دانلود پایان نامه بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران

تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني

چکیده: این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معاونین مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه مدیران و معاونین مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار که ۹۷ نفر را تشکیل می‌دهد که بر طبق نمونه‌گیری متناظر و …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی کاربرد سیستم یادگیری الکترونیک و نتایج آن: نقش تعدیل‌کننده‌ی سازگاری درک شده

یادگیری الکترونیکی

چکیده:این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی سازگاری درک شده بر  رابطه‌ی بین  کاربرد سیستم یادگیری الکترونیکی و نتایج آن می‌پردازد. ما نیز به مفهوم‌سازی نتایج یادگیری الکترونیکی با استفاده از عملکرد آموزشی، کمک به یادگیری درک شده و کمک به ساخت انجمن درک شده می‌پردازیم. سپس این فرضیه را ایجاد می‌کنیم که سازگاری درک شده، روابط بین کاربرد سیستم یادگیری الکترونیکی و متغیرهای خروجی را متعادل می‌سازد. این مدل با …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ

ارزیابی عملکرد پارس خودرو

چکیده:هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) می‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای – میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر  ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات سازمانی

هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی می‌باشد که به این منظور از مدل هوش هیجانی بار- ان استفاده شده است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و از جهت روش اجرا توصیفی (همبستگی) است و فرضیه اصلی عبارت است از: بین هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد. برای آزمون این فرضیه،‌ جامعه آماری کارکنان آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

هوش معنوی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین  متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۳۲۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان

یادگیری سازمانی و تغییر

چکیده:توانایی سازمان برای یادگیری، قابلیت استراتژیک کلیدی برای رقابت در بازارهای مدرن است هدف از این پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی با انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی می باشد.در این پژوهش رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر بررسی و تحلیل شده است جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی در سال ۹۳ تشکیل می دهند.در این …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس

تاب آوری مدیران

چکیده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری مدیران و معاونین متوسطه در اداره  آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معاونین اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد ۱۷۳ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ،۱۲۰ …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

هوش سازمانی و عملکرد

چکیده:هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می­شود. روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی که تعداد۲۶۰ نفر می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۱۵۵نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید

مدیریت حوزه های علمیه

چکیده:این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایی بر مبنای برون و سیمیک (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد می باشدکه برابر با ۷۵ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۳ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان

هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی

چکیده:هدف از این پژوهش، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۳-۹۴» است.این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه اصلی از جهت اعتبار و پایایی از پنج فرضیه فرعی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۷۳ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (۱۷۳=N) در سال ۹۴-۹۳ هستند. گروه نمونه (۱۲۰=n) با استفاده ازروش تصادفی …

ادامه مطلب..

Watch Dragon ball super