دانلود پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۶۳۱ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۶| قیمت : ۵۰۰۰تومان

حاکمیت شرکتی مطلوب،حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .بدین منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۴بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
۱-۱-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
– تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
– حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
– رفتاریکسان با سهامداران
– نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
– افشاء و شفافیت
– مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

۲-۱ . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و… تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود. نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
– حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، ۱۳۸۷،ص ۵۷)۱٫
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

 1. ۱-۲-۱ ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
  نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
  رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
  کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
  نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
  نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
  نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
  فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی
 2. ۲-۲-۱ ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
  هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
  مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
  مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و…)
  کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و…)
  اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، ۱۳۸۴، ص ۳۴)۲٫

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پي یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
۱-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
۲-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
۳-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش ۵
۱-۲-۱ ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) ۷
۲-۲-۱ ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) ۷
۳-۱٫ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ۸
۴-۱ . اهداف پژوهش ۱۰
۵-۱ . فرضیه های پژوهش ۱۱
۱-۵-۱٫فرضیه اول ۱۱
۲-۵-۱٫فرضیه دوم ۱۱
۳-۵-۱٫ فرضیه سوم ۱۱
۶-۱ . روش پژوهش ۱۱
۷-۱٫ روش جمع آوری اطلاعات ۱۲
۸-۱ . قلمرو پژوهش ۱۲
۹-۱ .چهارچوب نظری پژوهش ۱۲
۱۰-۱ . مدل تحلیلی پژوهش ۱۳
۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

۱-۲- گفتار اول: حاکمیت شرکتی۱۷

۱-۱-۲٫ مفاهیم حاکمیت شرکتی ۱۷
۲-۱-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ۲۰
۱-۲-۱-۲ .تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۱-۲ .تئوری هزینه معاملات ۲۳
۳-۲-۱-۲٫تئوری ذینفعان ۲۴
۳-۱-۲٫تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی ۲۶
۴-۱-۲٫ تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی ۲۶
۵-۱-۲٫ دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی ۲۷
۶-۱-۲٫ اهداف حاکمیت شرکتی ۲۷
۷-۱-۲٫ الگوهای حاکمیت شرکتی ۲۸
۱-۷-۱-۲ . الگوی مبتنی بربازار ۲۸
۲-۷-۱-۲٫ الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط ۲۹
۳-۷-۱-۲ . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار ۲۹
۴-۷-۱-۲ . الگوی نوظهور ۳۰
۸- ۱-۲٫ سیستم های حاکمیت شرکتی ۳۰
۱-۸-۱-۲٫ سیستم های درون سازمانی ۳۱
۲-۸-۱-۲ . سیستم های برون سازمانی ۳۲
۹-۱-۲٫مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۳۴

۲-۲٫گفتار دوم : مدیریت سود۳۵

۱-۲-۲٫ مفاهیم مدیریت سود ۳۵
۲-۲-۲٫ انگیزه های مدیریت سود: ۳۶
۱-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران ومالکان: ۳۶
۲-۲-۲-۲٫ قرارداد بین مدیران و بستانکاران: ۳۶
۳-۲-۲-۲٫ انگیزه های سیاسی ۳۷
۴-۲-۲-۲٫ انگیزه های مالیاتی ۳۷
۵-۲-۲-۲٫ تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ۳۸
۶-۲-۲-۲٫ انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ۳۸
۷-۲-۲-۲٫ کاستن از هزینه های معاملاتی ۳۹
۸-۲-۲-۲٫ برآوردن انتظارات ۳۹
۳-۲-۲٫ مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد ۳۹
۴-۲-۲٫ الگوهای مدیریت سود ۴۰
۱-۴-۲-۲٫ الگوی بدست آوردن آرامش: ۴۰
۲-۴-۲-۲٫ الگوی حداکثرکردن سود ۴۱
۳-۴-۲-۲٫ الگوی حداقل کردن سود ۴۱
۴-۴-۲-۲٫ الگوی هموارسازی سود ۴۲
۵-۲-۲٫ اندازه گیری مدیریت سود۴۲

۳-۲٫ گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره۴۵

۱-۳-۲ . هیأت مدیره مطلوب ۴۵
۲-۳-۲٫مسئولیت های هیأت مدیره ۴۶
۳-۳-۲ . ستاد هیأت مدیره ۴۷
۴-۳-۲٫ سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره ۴۷
۱-۴-۳-۲٫ اعضای غیر موظف ۴۷
۲-۴-۳-۲٫ کفایت مدیران ۴۸
۳-۴-۳-۲٫ تعداد اعضای هیأت مدیره ۴۸
۵-۳-۲٫ تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره ۴۹
۶-۳-۲٫ تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ۴۹
۷-۳-۲٫ استقلال اعضای هیأت مدیره ۴۹
۸-۳-۲٫ جلسات هیأت مدیره۵۰

۴-۲ گفتار چهارم: ساختار مالکیت

۱-۴-۲ . مالکیت پراکنده ۵۰
۲-۴-۲٫ مالکیت متمرکز ۵۱
۳-۴-۲٫ اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی ۵۲
۴-۴-۲٫ ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت ۵۲
۵-۴-۲٫ ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور۵۳

۵-۲٫ گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی۵۴

۱-۵-۲٫ نقش سرمایه گذاران نهادی ۵۴
۲-۵-۲٫ دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی ۵۵
۳-۵-۲٫سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت ۵۶
۴-۵-۲٫ سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی ۵۶
۶-۲٫ گفتار ششم: پیشینه پژوهش ۵۷
۱-۶-۲٫ پیشینه پژوهش برون کشور ۵۷
۲-۶-۲٫پیشینه پژوهش درون کشور ۵۹

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۱-۳- مقدمه : ۶۷
۲-۳٫ جامعه آماری ۶۷
۳-۳٫ محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری ۶۸
۴-۳٫ روش پژوهش ۷۰
۵-۳٫ روش جمع آوری اطلاعات ۷۱
۶-۳٫ متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۷۱
۱-۶-۳٫ متغیر های مستقل ۷۱
۲-۶-۳٫ متغیرهای وابسته ۷۱
۷-۳٫تابع آماره ۷۴
۱-۷-۳٫آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74
۲-۷-۳٫ تحلیل رگرسیون ۷۴
۳-۷-۳٫ دیاگرام پراکنش ۷۴
۴-۷-۳٫ معادله خط ۷۵
۵-۷-۳٫ ضریب همبستگی پیرسون ۷۵
۶-۷-۳٫ آزمون دوربین واتسون ۷۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۱-۴-‏ مقدمه: ۷۸
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۷۸
۳-۴٫ آزمون فرضیه ها ۷۹
۱-۳-۴٫ آزمون فرضیه اول ۷۹
۲-۳-۴٫ آزمون فرضیه دوم ۸۵
۳-۳-۴٫ آزمون فرضیه سوم ۹۱

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۱-۵-مقدمه: ۱۰۰
۲-۵ . نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۱۰۰
۱-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه اول ۱۰۰
۲-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۰۱
۳-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۰۱
۳-۵٫ پیشنهادها ۱۰۲
۱-۳-۵٫ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۰۲
۲-۳-۵٫ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۰۳
۴-۵٫ محدودیت های پژوهش ۱۰۳
پيوستها:
پیوست شماره ۱:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۷ ۱۰۵
پیوست شماره ۲: نام شرکت های نمونه پژوهش ۱۰۹
پیوست شماره ۳: نحوه محاسبه متغیر های مستقل ۱۱۳
پیوست شماره ۴: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126
پیوست شماره ۵: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری ۱۴۰
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: ۱۵۴
منابع لاتین: ۱۵۷
منابع اینترنتی: ۱۵۸
چکیده انگلیسی ۱۵۹

 

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۶۳۱ کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۷۶| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *