دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲۰۷۲کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۴| قیمت : ۴۰۰۰ تومان

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاري هاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي. استاندارد مربوط به ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشد
تحقيق حاضر شامل دو فرضيه به شرح زير مي باشد.
۱ – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد
۲ – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه معني‌داري وجود دارد
روش آماري به كار رفته در اين تحقيق آزمون ضريب همبستگي (رتبه اي اسپرمن) مي باشد و جامعه آماري تحقيق به مديران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسي و حسابداران مستقلي كه به عنوان شريك يا مدير و يا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسي خصوصي معتبر شاغل هستند مي باشد با توجه به نتايج بدست آمده هردو فرضيه تحقيق رد مي شوند و مشخص مي گردند كه بين ميزان تجربه و اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد و همچنين بين ويژگي هاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد .

۱-۱ مقدمه
در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و… تحقیق پرداخته می شود.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱-۲-۱ تحقيقات داخلي
در سالهاي گذشته چند مقاله در رابطه با اين موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال ۱۳۷۶» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال۱۳۸۱ »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتايج ضد و نقيضي به دست آمده است. در اين راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسي « ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي»می تواندبه عنوان راهكاري در اجراي برنامه حسابرسي و تحقيقات مرتبط مورد استفاده قرار گيرد.عوامل موثر در اتكاي حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي، محمدرضا نيكبخت _محمد مهدي معاذي نژاد كه نتايج زير بدست آمده است:
اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه جويي در هزينه و ارايه خدمات بيشتر به صاحبكار با همان هزينه مي شود . استفاده ي بهينه از كار حسابرس داخلي مي تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحبكار افزايش دهد

۲-۲-۱ تحقيقات خارجي
وارد ، اولين تحقيق را در مورد اتكاي حسابرسان مستقل بر عملكرد حسابرسي داخلي انجام داد . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي، بيطرفي و كيفيت كار انجام شده مي تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشندوارد و رابرستون ، در كشور آمريكا اتكاء بر كار حسابرسان داخلي را بر تكيه بر استاندارد شماره ي ۹ بيانيه ي استانداردهاي حسابرسي، بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان بيشتر براي آزمون بي طرفي در سطحي از مديريت كه حسابرسان داخلي نتايج و يافته هاي خود را به آنها گزارش مي دادند، تمركز داشت عبدالخليق و همكاران ، تأثير سه تكنيك حسابرسي و دو متغير ديگر را در ارتباط با بي طرفي مورد بررسي قرار دادند . آنها به اين نتيجه رسيدند كه بي طرفي حسابرسان داخلي مي تواند به عنوان عامل تأثيرگذار بر اتكاي حسابرسان داخلي باشد
براون ، در تحقيق خود به بررسي عوامل مؤثر در تعيين اتكا حسابرسان بر كارحسابرسان داخلي پرداخت . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي وبيطرفي مي تواند بعنوان عوامل موثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشندمارگهيم ، در آمريكا عواملي را كه حسابرسان مستقل، آنهارا در تصميم گيري براي اتكا بر حسابرسان داخلي، مهم قلمداد مي كنند، را بررسي كرد . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي براي تعديل برنامه ي حسابرسي در شرايط صلاحيت و كيفيت كار پايين، اتكا نمي كنند. اما، آنان زمان برنامه ي حسابرسي را با توجه به صلاحيت و كيفيت كار افزايش وكاهش مي دهندميزر و اشنايدر ، در آمريكا اهميت نسبي عواملي را كه در ارزيابي حسابرسان مستقل از عملكرد حسابرسي داخلي مهم هستند، را بررسي كردند . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل از بين سه عامل صلاحيت حرف ه يي، بيطرفي و كار انجام شده، كيفيت كار انجام شده را در آخرين اولويت مد نظر قرار مي دهندايج و فارلي ، عواملي را كه حسابرسان مستقل در استراليا در ز مان ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي در نظر مي گيرد را بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه مراقبت حرفه يي پس از صلاحيت حرفه يي از بيشترين اهميت براي حسابرسان مستقل دراتكا برعملكرد حسابرسي داخلي برخوردار استمالتا ، نياز حسابرسان مستقل آمريكا را جهت استفاده از عملكرد حسابرسان داخلي مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد زماني كه سطح ريسك ذاتي بالاست،حسابرسان از فرآيند پيچيدگي براي اتكا بر كار حسابرسان داخلي استفاده كرده و تأثيركار آنان را تنها زماني كه بي طرفي بالا باشد، در نظر مي گيرند. علاوه بر اين، نتايج تحقيق نشان داد كه در شرايط پايين بودن سطح ريسك ذاتي، صلاحيت حسابرس داخلي ازمهمترين عامل و بي طرفي و كيفيت كار انجام شده در رده ي بعدي قرار مي گيردكريشنامورتي ، در آمريكا يك رويكرد سلسله مراتبي را در ارزيابي از عملكرد حسابرسان داخل ي براي اتكا به كار آنان مورد بررسي قرار داد ودر مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه رابطه معنا داري بين بي طرفي و ارزيابي عملكرد حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وي معيارهاي بي طرفي را به شرح زير بيان نمود:
سطحي از مديريت كه حسابرسي داخلي به آن گزارش مي دهد.جلوگيري از هرگونه تضاد وظايف.
فلكس و همكاران ، در تحقيق خود براي تعيين اثر مشاركت حسابرسي داخلي درحق الزحمه ي حسابرسي مستقل، در بخش دوم تحقيق خود عواملي را كه مشاركت حسابرسي داخلي را در حسابرسي صورتهاي مالي بسط و گسترش مي داد، بررسي كردند .نتايج تحقيق آنان نشان داد كه در شرايط پايين بودن ريسك ذاتي، دسترسي به حسابرسان داخلي مي تواند عامل مهمي در مشاركت حسابرسان مستقل و داخلي باشدآلتواجري و همكاران در تحقيق خود تحت عنوان رابطه بين حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلي در شركتهاي عربستان سعو دي در بخش چهارم تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه حسابرسان مستقل توجه چنداني به كار حسابرسان داخلي ندارند و دامنه همكاري بين حسابرسان داخلي و مستقل محدود است و در رابطه با اتكاءحسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي بي طرفي، صلاحيت حرفه اي و تجربه كاري رامهمترين عوامل است كه بر دامنه رسيدگي حسابرسان مستقل تاثير مي گذاردهامين فدذيل و همكاران ، در تحقيق خود تحت عنوان عمليا حسابرسي داخلي وسيستم كنترل هاي داخلي ، دريافتند كه ويژگي هاي مديريت واحد حسابرسي داخلي شامل برنامه حسابرسي، توانايي حرفه اي كادر حسابرسي و گزارش حسابرسي تاثير قابل ملاحظه اي بر ارزيابي ريسك حسابرسي توسط حسابرسان مستقل دارد.

۳-۱ بیان مسئلـه
حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهاي مالي شركتها، نقش حساسي را در فرآيند گزارشگري مالي ايفا مي‌كنند اگر چه استانداردهاي حسابرسي صريحاً مسئوليت خاصي را براي حسابرسان در كشف تقلب‌هاي احتمالي مديريت و تحريف صورتهاي مالي مشخص نكرده اما SAS. 53 حسابرسان راملزم مي‌كند به منظور كشف اشتباهات يا تخلفاتي كه مي‌توانند تأثير با اهميتي بر صورتها مالي داشته باشند آزمون‌هاي خاصي را طراحي و اجرا نمايند. از طرفي حسابرسان همواره در معرض دعاوي احتمالي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي قرار دارند به گونه‌اي كه بعضي از اين دعاوي مي‌توانند يك موسسه حسابرسي را از درجه اعتبار ساقط نمايند در همين راستا توجه به كار حسابرسان داخلي از دو جهت جائز اهميت است.اول اينكه يكي از نشانه‌هاي مهم نارسائي سيستم كنترل داخلي، وجود يك واحد حسابرسي داخلي ضعيف مي‌باشد و حسابرسان مي‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌اي براي برآورد ريسك كنترلي صاحبكار در نظر بگيرند.
دوم اينكه اجراي يك برنامه حسابرسي گسترده مستلزم صرف هزينه زيادي مي‌باشد ويژه اگر اجراي برنامه مزبور منجر به كشف تحريفهاي احتمالي نيز نگردد. از آنجا كه حسابرسي با محدوديت‌هاي مالي و زماني مواجه مي‌باشد ضروري است تا عواملي كه مي‌توانند باعث افزايش كارآيي و اثر بخشي فرآيند حسابرسي شده و از انجام كارهاي موازي و تكراري توسط حسابرسان جلوگيري نمايد به خوبي شناخته شوند. از جملـه اين عوامل ميزان اتكاء حسابرسان داخلي است. اين مسألـه يكي از چالش‌هاي مستمري است كه حرفه حسابرسي با آن روبرو مي‌باشد. از طرف ديگر اين واقعيت كه سازمان ها خدمات حسابرسي عمده‌اي از دو منبع متفاوت يعني حسابرسي مستقل و داخلي دريافت مي‌دارند باعث ايجاد يك توقع عمومي در مورد ارتباطات ميان اين دو گروه بعنوان مبنايي براي رسيدن به هماهنگي مطلوب بين آنها شده است.اگر چه اين خدمات از دو منبع متفاوت دريافت مي‌شود اما هر دو گروه در انجام وظايفشان با اسناد و مدارك و پرسنل و سازمان واحدي سروكار دارند. به همين دليل احتمال وجود دوباره كاريهاي غير ضروري يا اعمال فشارهاي بيش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذير است. در عين حال اين احتمال بالقوه وجود دارد كه هماهنگ كردن كار حسابرسان مستقل و داخلي اهداف سازمان را به شكل موثرتري محقق سازد.
در تحقق حاضر با توجه به بررسي مقدماتي انجام شده سوالاتي به شرح زير براي محقق مطرح است:
۱ – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد؟
۲ – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۱-۲-۱ تحقيقات داخلي ۴
۲-۲-۱ تحقيقات خارجي ۵
۳-۱ بیان مسئلـه ۷
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۸
۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق ۸
۶-۱ اهداف تحقيق ۹
۷-۱ اهميت و ضرورت تحقيق ۹
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق: ۱۰
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق: ۱۰
۹-۱ تعاريف عملياتي ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ بخش يكم: كليات ۱۳
۱-۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۱-۲ پيشينه تاريخي حسابرسي ۱۳
۳-۱-۲ حسابرسي نوين در ايران ۱۶
۴-۱-۲ سوابق تحقیق ۱۸
۵-۱-۲حسابرسي چيست؟ ۱۹
۶-۱-۲ ضرورت اجراي حسابرسي ۲۰
۷-۱-۲ انواع حسابرسي ۲۲
۱-۷-۱-۲حسابرسي صورتهاي مالي ۲۲
۲-۷-۱-۲حسابرسي رعايت ۲۲
۳-۷-۱-۲حسابرسي عملياتي ۲۲
۴-۷-۱-۲حسابرسي جامع ۲۳
۸-۱-۲ انواع حسابرسان ۲۳
۱-۸-۱-۲حسابرسان مستقل ۲۳
۲-۸-۱-۲حسابرسان داخلي ۲۴
۳-۸-۱-۲حسابرسان دولتي ۲۴
۹-۱-۲ وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل ۲۵
۱۰-۱-۲ فرآيند حسابرسي ۲۶
۲-۲ بخش دوم : حسابرسي داخلي ۲۸
۱-۲-۲ پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي ۲۸
۲-۲-۲ كنترل ۲۹
۳-۲-۲ حسابرسي داخلي ۳۱
۴-۲-۲ مديريت ۳۱
۵-۲-۲ سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي ۳۲
۶-۲-۲ حسابرسي داخلي سنتي ۳۳
۷-۲-۲ حسابرسي داخلي مدرن ۳۳
۸-۲-۲ حسابرسي داخلي نئومدرن ۳۳
۹-۲-۲ ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي ۳۷
۱۰-۲-۲ وظايف حسابرس داخلي ۳۸
۱۱-۲-۲ موقعيت سازماني حسابرسي داخلي ۴۰
۱۲-۲-۲ حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت ۴۳
۱۳-۲-۲ رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي ۴۳
۱۴-۲-۲ روابط حسابرسي داخلي ۴۶
۱-۱۴-۲-۲ روابط سازماني حسابرسي داخلي ۴۷
۲-۱۴-۲-۲ رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل ۴۷
۳-۱۴-۲-۲ زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي ۴۸
۴-۱۴-۲-۲ برآورد نياز به حسابرسي داخلي ۴۹
۱۵-۲-۲ طرحهاي حسابرسي ۴۹
۱۶-۲-۲ فرايند اجراي حسابرسي داخلي ۵۱
۱۷-۲-۲ چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش ۵۲
۳-۲ بخش سوم: كنترلـهاي داخلي ۵۳
۱-۳-۲ تعريف كنترلـهاي داخلي ۵۴
۲-۳-۲ انواع كنترلـهاي داخلي ۵۵
۳-۳-۲ محدوديتهاي ذاتي كنترلـهاي داخلي ۵۶
۴-۳-۲ اجزاي كنترل داخلي ۵۷
۵-۳-۲ ابزارهاي دستيابي به كنترلـهاي داخلي ۵۹
۶-۳-۲ ارزيابي سيستم كنترل داخلي ۶۰
۷-۳-۲ تدوين طرح اوليه حسابرسي ۶۳
۱-۷-۳-۲ رويكرد محتوايي ۶۳
۲-۷-۳-۲ رويكرد سيستمي ۶۵
۸-۳-۲ نقشها و مسئوليت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهاي داخلي ۶۵
۹-۳-۲ عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش ۶۶
۴-۲ بخش چهارم: اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي ۶۷
۱-۴-۲ تعيين ماهيت ميزان اتكا به كار حسابرس داخلي ۶۷
۲-۴-۲ ارزيابي كيفيت عملكرد و احد حسابرسي داخلي ۶۸
۳-۴-۲ اثر عملكرد حسابرسان داخلي برفرايند حسابرسي مستقل ۷۱
۱-۳-۴-۲ كسب شناخت از ساختار كنترل داخلي ۷۱
۲-۳-۴-۲ ارزيابي ريسك ۷۲
۳-۳-۴-۲ آزمون‌هاي محتوا ۷۲
۴-۳-۴-۲ عوامل مرتبط با ميزان اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي ۷۳
۴-۴-۲ عملكرد حسابرس داخلي و نقش اعتبار‌دهي حسابرس مستقل ۷۴
۵-۲ پیشینه تحقیق ۷۵
۱-۵-۲ تحقيقات داخلي ۷۵
۲-۵-۲ تحقيقات خارجي ۷۵

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۷۹
۲-۳ روش اجرای تحقيق ۷۹
۱-۲-۳ پرسشنامه ۷۹
۳-۳ جامعه آماری مورد تحقيق ۸۰
۴-۳ حجم نمونه ۸۰
۵-۳ روش نمونه گيري ۸۲
۶-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۲
۷-۳ فرضيه‌هاي تحقيق ۸۲
۸-۳ متغيرهاي تحقيق ۸۳
۹-۳ اعتبار و روايي ابزار تحقيق ۸۳
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۶
۲-۴ يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه‌ها ۸۶
۳-۴ تجزيه و تحليل اطلاعات شخصي و عمومي ۸۶
۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیات تحقیق ۸۷
۱-۴-۴ تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه اول ۸۷
۲-۴-۴ تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه دوم ۹۱

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۶
۲-۵ نتیجه گیری فرضیات ۹۶
۱-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه اول ۹۷
۲-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه دوم ۹۸
۳-۵ پيشنهادات اجرايي ۹۸
۱-۳-۵ پيشنهاد براي حسابرسان مستقل ۹۸
۲-۳-۵ پيشنهاد براي سازمانهاي مورد حسابرسي ۹۹
۳-۳-۵ پيشنهاد براي تحقيقات آتي ۱۰۰
۴-۵ محدوديت‌هاي تحقيق ۱۰۰
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه ۱۰۲
پیوست ب) جداول آماری ۱۰۴
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۰۷
منابع لاتین: ۱۰۸
چکیده لاتین ۱۰۹

نوع فایل : (doc)

تعداد صفحات : ۱۲۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۴۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *