دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۱٫۲مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۹۶| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملكرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
۱-۱)مقدمه
تایلز ( ۲۰۰۴) دارايي نامشهودي كه به وسيله ي قانون حمايت شده اند وبه آنها عنوان مالكيت معنوي را داده اند و شامل حق الامتياز و كپي رايت و فرانشيزها و علائم و ماركهاي تجاري است ، برخي موارد از آنها در ترازنــامه منعكس مي شود ولي ســـايرداراييهـــاي نامشهود كه شامل سرمايه فكـري است و تحت اصول اقتصـــاد فراواني عمل مي كنند يعنـــي با استفاده بيشتر از ارزش آنهـــا كـاسته نمي شود ، معــمولا در ترازنــامه منعكس نمــي شود (چان ،۲۰۰۹،ص۹) . فاصله زياد بين ارزش دفتري و ارزش بازاري شركت ها ، توجه زياد شركت ها را نسبت به كشف ارزش دارايي هاي نامشهود حذف شده از صورت مالي ،ايجاد كرده است ( لیو ،۲۰۰۲،ص۱۴) .طبق نظر “بونتیس ” اكثر كشورهاي مختلف دنيا ( از جمله صنايع ايران) در حال استفاده از روشهاي سنتي حسابداري مالي هستند كه قرنها پيش براي يك محيط كسب و كار مبتني بر كارهاي يدي و دارايي ملموس مثل تجهيزات و ساختمان ايجاد شده بودند در حاليكه محيط كسب و كار مبتني بر دانش ، نيازمند مدلي است كه دارايي هاي ناملموس جديد سازماني مثل دانش و شايستگي نيروي انساني ، نوآوري ، روابط مشتري ، فرهنگ سازماني ، سيستم و فرايندها ، ساختار سازماني و غيره را در بر گيرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،۲۰۰۹،ص۵) . در اين رابطه ، سرمايه فكري توجه روز افزون محققان دانشگاهي و دست اندر كاران سازماني را به خود جلب كرده است. کليه مديران وکارگزاران وسرمايه گذاران در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس باتوجه به نتايج اين تحقيق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری مي توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپيش بيني كنند.

۲-۱) بیان مسئله تحقیق
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقايد نئوكلاسيك ها از سوي نگرش مبتني بر منابع به چالش كشيده شد. بنابر اظهارات “پن روس ” مزيت رقابتي تنها با تركيبات مختلفي از محصولات و بازارها در يك صــنعت معين به دست نمي آيد ، بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازماني نشاٌت مي گيرد .از آنجايي كه منابع هميشه قابل انتقال ، قابل تقليد و يا جايگزيني نمي باشد؛ ضروري است تا براي شناسايي منابع واقعي و پايدار به جاي توجه به بيرون ، توجه جدي به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند.اقتصادي كه درآن دانش و دارايي هاي نامشهود به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ي استفاده از دارايي هاي نامشهود تاثير بسيار مهمي در موفقيت وبقاي سازمان ها دارد به طوري كه اين موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتي و تحقيقاتي جديدي در مديريت شده است.در يك طبقه بندي ساده دارايي هاي نامشهود به دو دسته تقسيم مي شود كه يكي از مهـمترين اجزاء آن سرمايه فكري است كه تاثير مهمي بر روي عملكرد و پياده سازي استراتژي هاي سازماني دارد . از اين رو شناسايي و اندازه گيري و مديريت اين سرمايه فكري داراي اهميت خاص است (گلدی صدقي ،۱۳۸۶،ص۲۵)۴٫
از سوي ديگر اغلب سرمايه هاي حسابداري فعلي از نقش و اهميت فزاينده حق مالكيت معنوي و دانش در سازمانهاي عصر نوين قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعي دارايي ها در محاسباتشان قاصرند. در حقيقت صورت هاي مالي در تشريح ارزش واقعي شركت ها از محدوديت هاي بسياري برخوردار هستند. در جوامع دانش محور كنوني ، بازده سرمايه فكري به كار گرفته شده بسيار بيشتر از بازده سرمايه هاي مالي به كار گرفته شده اهميت يافته است؛اين به اين معناست كه در مقايسه با سرمايه هاي فكري، نقش و اهميت سرمايه هاي مالي در تعيين قابليت سود آوري پايدار،كاهش چشمگيري يافته است.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها است و نقش فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می نماید(چان،۲۰۰۹،ص۱۲) .در حقيقت مساله اصلي اين پژوهش بررسي نقش و اهميت سرمايه فكري در بازده مالي شركت ها است. در حقيقت اين پژوهش تلاشي براي ارزشگذاري سرمايه فكري در صورت هاي مالي به شمار مي آيد كه به دنبال پاسخ به سولات اساسي به شرح زير مي باشد:
۱) آيا بين سرمايه فكري و ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت رابطه اي وجود دارد ، اين رابطه چگونه است؟
۲) آيا بين سرمايه فكري و نسبت های سودآوري بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت رابطه وجود دارد ، اين رابطه چگونه است؟
۳) آيا بين سرمايه فكري و نسبتهاي فعاليت بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت رابطه وجود دارد ، اين رابطه چگونه است؟
۴) آيا بين سرمايه فكري و بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت رابطه وجود دارد ، اين رابطه چگونه است؟
۵) آيا بين سرمــايه فكري و شاخص مبتني بر ارزش آفريني بعنوان معيار عملــكرد مالي شركت رابطه وجود دارد و اين رابطه چگونه است؟
۶) آيا بين هر يك از مولفه هاي سرمايه فكري و هريك از شاخص هاي عملكرد مالي شركت آنها رابطه وجود دارد ، اين رابطه چگونه است؟
۷) و در نهايت اينكه تاثير اندازه شركت بر سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت چگونه است ؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول:کليات تحقيق

۱-۱)مقدمه ۴
۲-۱) بیان مسئله تحقیق ۵
۳-۱) چارچوب نظري ۷
۴-۱ ) اهمیت وضرورت پژوهش ۸
۵-۱) اهداف پژوهش ۹
۱-۵-۱) اهداف علمي تحقيق ۹
۲-۵-۱)اهداف كاربردي تحقيق ۱۰
۶-۱ )فرضیه های تحقیق ۱۰
۷-۱) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : ۱۱

فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲- مقدمه ۱۶
۲-۲ ) بخش اول : نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري ۱۸
۱-۲-۲ ) تعاريف مختلف سرمايه فكري ۲۰
۳-۲)بخش دوم : مدل هاي طبقه بندي سرمايه فكري ۲۱
۱-۳-۲) ادوينسون و مالونه ۲۲
۲-۳-۲)روس و همكارانش ۲۳
۳-۳-۲) بونتيس ۲۳
۴-۳-۲) بروكينگ ۲۴
۵-۳-۲) سويبي ۲۵
۶-۳-۲) استوارت ۲۶
۷-۳-۲) يوستك و همكارانش ۲۶
۸-۳-۲) پتي ۲۷
۹-۳-۲) چن و همكارانش ۲۷
۱۰-۳-۲) پتي و گويتر ۲۹
۱۱-۲-۲) هانناس و لوونداهل ۳۰
۱۲-۳-۲) طبقه بندي مر و اسچوما ۳۲
۱۳-۳-۲) ليم و داليمور ۳۲
۱۴-۳-۲) طبقه بندي نورتون و كاپلان ۳۳
۱۵-۲-۲) طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك ۳۳
۴-۲)بخش سوم: روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري: ۳۴
۱-۴-۲) طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري ۳۴
۱-۱-۴-۲) ارزش افزوده اقتصادي: ۳۵
۲-۱-۴-۲) كارت نمره متوازن: ۳۵
۳-۱-۴-۲) ترازنامه نامرئي: ۳۶
۴-۱-۴-۲) كنترل دارايي هاي ناملموس: ۳۶
۵-۱-۴-۲) روش جهت يابي تجاري اسكانديا: ۳۷
۶-۱-۴-۲) شاخص سرمايه فكري: ۳۷
۷-۱-۴-۲) نرخ بازده دارايي ها : ۳۸
۸-۱-۴-۲) روش تشكيل سرمايه بازار: ۳۸
۹-۱-۴-۲) كارگزار تكنولوژي : ۳۹
۱۰-۱-۴-۲) روش سرمايه فكري مستقيم: ۳۹
۱۱-۱-۴-۲) روش هاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري: ۴۰
۱۲-۱-۴-۲) مدل مديريت سرمايه فكري ۴۰
۱۳-۱-۴-۲) كيوي توبين ۴۲
۱۴-۱-۴-۲) هوش سرمايه انساني ۴۳
۱۵-۱-۴-۲) مدل كارگزار فناوري ۴۳
۱۶-۱-۴-۲)روش ارزشگذاري جامع ۴۴
۲-۴-۲) ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فكري ۴۴
۳-۴-۲) طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد کلاینت و دارن ۴۶
۱-۳-۴-۲) روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري ۴۶
۲-۳-۴-۲) روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه ۴۶
۳-۳-۴-۲) روش هاي برگشت دارايي ها ۴۶
۴-۳-۴-۲) روش هاي كارت امتياز ۴۷
۵-۲) نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخصهای عملكرد مالي شركتها ۵۳
۱-۵-۲) محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك ۵۳
۲-۵-۲) شاخصهای عملكرد مالي ۵۵
۶-۲) بخش پنجم: سوابق تحقیق ۶۵
۱-۶-۲) پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل ۶۵
۲-۶-۲) پژوهش هاي مشابه انجام شده در خارج از كشور ۷۱
۳-۶-۲) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی ۷۶

فصل سوم :روش اجرای تحقيق

۱-۳ )مقدمه ۷۹
۲-۳) روش تحقیق ۷۹
۳-۳) قلمرو تحقیق ۸۰
۴-۳ )روش های گردآوری اطلاعات ۸۰
۵-۳ )ابزارگردآوری اطلاعات ۸۱
۶-۳) مدل مفهومی تحقیق ۸۲
۶-۳ )جامعه آماري تحقيق ۸۳
۷-۳) آزمون فرضیه ها ۸۴
۸-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵
۱ -۸-۳) آزمون همبستگی ۸۵
۲-۸-۳ )رگرسیون چندگانه ۸۶
۳-۸-۳ ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) ۸۶
۴-۸-۳ ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) ۸۷
۵-۸-۳ )چند هم خطی ۸۷
۹-۳ )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : ۸۸
۱۰-۳ ) متغیر های تحقیق : ۹۷

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها

۱-۴) مقدمه ۹۹
۲-۴ )شاخص های توصیفی متغیرها ۱۰۰
۳-۴) روش آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۲
۱-۳-۴) بررسي اعتبار مدل ۱۰۳
۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۱۰۴
۱-۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: ۱۰۵
۲-۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۶
۱-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی اول : ۱۰۷
۲-۲-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی دوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. ۱۱۱
۳-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی سوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي(P/E) شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. ۱۱۴
۴-۲-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۱۹
۳-۴-۴)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري ونسبت سودآوري بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۲۰
۴-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت های فعاليت بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۲۴
۵-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۲۸
۱-۵-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بين مولفه های سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. ۱۲۸
۲-۵-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . ۱۳۲
۳-۵-۴-۴) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۳۶
۶-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معني داري بين مولفه هایسرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVAبعنوان معيارنوين عملكرد مالي شركت وجود دارد. ۱۳۷
۷-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملكرد مالي رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۴۲
۸-۴-۴ )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۴۴

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات

۱-۵ )مقدمه ۱۴۶
۲-۵) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۴۶
۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی اول ۱۴۷
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم ۱۴۷
۳-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی سوم ۱۴۸
۴-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی اول ۱۴۹
۵-۲-۵ )فرضیه اصلی دوم ۱۴۹
۶-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی سوم ۱۵۰
۷-۲-۵)فرضیه اصلی چهارم ۱۵۰
۸-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی چهارم ۱۵۱
۹-۲-۵)فرضیه فرعی پنجم ۱۵۱
۱۰-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی چهارم ۱۵۲
۱۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی پنجم ۱۵۲
۱۲-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی ششم: ۱۵۳
۳-۵ )نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۵۴
۴-۵) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ۱۵۴
۵-۵ )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۵۵
۶-۵ )محدودیت های تحقیق ۱۵۵
پيوست ها
پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: ۱۵۸
پيوست ب) خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS 161
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۷۴
منابع لاتین: ۱۷۶
چکیده انگلیسی:۱۷۸

 

نوع فایل : (doc)

تعداد صفحات : ۱۹۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *