دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳,۵۷۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۱| قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

چکيده:این تحقیق با هدف شناسایی رابطه بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان دوره­ي متوسطه (اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ انجام شده است. اين پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­هاي کاربردي محسوب مي شود.روش تحقيق ذکر شده از نوع پيمايشي مي­باشد.جامعه آماري آن شامل کليه کارکنان دوره ي متوسطه(اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان که تعداد۵۵۰  نفر مي­باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۲۲۶ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه­گيري تصادفي انتخاب   شده­اند. جهت جمع آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه اي وميداني استفاده شده است. ابزار گردآوري داده­ها براي متغير هوش سازماني از پرسشنامه استاندارد شده آلبرشت (۲۰۰۳) و براي سنجش تفکر استراتژيک از پرسشنامه گلدمن (۲۰۰۵) استفاده شده است. براي سنجش اعتبار پرسشنامه­ها از ضريب آلفاي کرونباخ براي هر دو پرسشنامه به ترتيب ۰/۹۷۱ ، ۰/۹۵۴ بدست آمده که روايي پرسشنامه­ها توسط محققين وصاحبنظران مورد تاييد قرار گرفته است. نتايج همبستگي بين هوش سازماني با مولفه­هاي (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، ميل به تغيير، روحيه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) بر روي تفکر استراتژيک به ترتيب ۴۴۲ /۰، ۰/۳۹۲، ۰/۳۸۵، ۰/۳۹۰، ۰/۴۷۰، ۰/۴۳۱و ۰/۴۳۲ بدست آمد. نتايج آزمون رگرسيون گام به گام نيز نشان داد نقش مولفه­هاي اتحاد و توافق و چشم­انداز استراتژيک با ضرايب بتاي ۰/۳۱۷ و ۰/۲۰۴ نسبت به ساير مولفه­هاي هوش سازماني بيشترين تاثيررا بر روي تفکر استراتژيک دارا مي­باشند.

۱-۱- مقدمه

خلق نظام­هاي آموزشي کارآمد وبالنده که فرصت­هاي لازم را براي پرورش و شکوفايي استعدادهاي دانش­آموزان فراهم نمايد، از مهم­ترين دل مشغولي­هاي معلمان و انديشمندان بوده است، چرا که يکي از عوامل موثر در پيشرفت و توسعه جوامع، نظام تعليم و تربيت آن­ها است. به نظر گلشن فومني، آموزش و پرورش محور توسعه و از طرفي بخشي از تمامي طرح­هاي توسعه است (جعفري و فقيهي، ۱۳۸۸).نظام آموزش و پرورش يکي از زيربنايي­ترين سيستم­هاي اجتماعي است که بخش عمده­اي از زندگي کودکان و نوجوانان در چارچوب آن سپري مي­شود، لذا انتظار مي­رود اين نظام به واسطه­ي ابزارهاي مقتضي و به طور مستمر نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي کند و در پي بهبود کيفيت فرايندها باشد(زر بخش و همکاران، ۲۰۱۱). يکي از ابزارهاي تحقق اين امر، بهره­گيري از مؤلفه­هاي هوش سازماني است. به کار بردن اين مؤلفه­ها موجب مي­شود تا کارکنان سازمان آموزش پرورش با آگاهي از اهداف و رسالت­هاي سازمان به طور کارآمد در مسير پياده­سازي آن گام بردارند و ضمن کسب دانش و آگاهي از عوامل محيطي و تلاش براي حفظ بقا و حيات سازمان، زمينه رشد و پويايي و افزايش عملکرد سازمان را فراهم آورند. هوش سازماني اين امکان را به سازمان ها مي­دهد تا بتوانند تغييرات مثبت يا منفي را حس کنند هوش سازماني معيار کمي براي کارآمدي سازمان در انتشار اطلاعات، تصميم گيري، و اجرا مي­باشد(پيري، ۱۳۸۵). همچنين هوش سازماني، مارا براي تصميم­گيري سازماني توانمند مي­سازد هوش سازماني يعني داشتن دانشي فراگير از همه عواملي كه بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشي عميق نسبت به همه عوامل مثل مشتريان، رقبا، محيط اقتصادي، عمليات و فرايندي سازماني كه تأثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در سازمان مي­گذارد (ابزري، ۱۳۸۵).در حال حاضر به دليل پيشرفت علوم و فنون و پيدايش چالش­ها و نيازهاي جديد سازمان­ها مجبورند در کنار هوش سازماني تفکر استراتژيک را نيز سرلوحه کار خود قرار دهند. موضوع تفکر استراتژيک در بيش از يک دهه گذشته در حوزه مديريت استراتژيک بسيار مورد توجه بوده و در تحقيقات بسياري به اهميت­دار بودن قابليت تفکر استراتژيک براي مديران اشاره شده است. تفکر استراتژيک به عنوان يکي از دو قابليت اصلي رهبران داراي عملکرد برجسته برشمرده شده است (کولينس، ۲۰۰۰). از ديدگاه مينتزبرگ، تقويت تفکر استراتژيک، به تدوين استراتژي­هاي بهتر منجر مي­شود او معتقد است مديراني که مجهز به قابليت تفکر استراتژيک هستند قادرند، ساير کارکنان را به يافتن راهکارهاي خلاقانه براي موفقيت سازمان ترغيب کنند (مينتزبرگ، ۱۹۹۴). آنها سازمان را آن­گونه که بايد باشد مي­بينند نه آن گونه که هست (ناسچي فار،۲۰۰۳). برخي مي­انديشند که تفکر استراتژيک براي افرادي که در راس قرار دارند و مديران عالي و اعضاي هيئت مديره است ولي تفکر استراتژيک فراتر از فرآيندي است که در اين سطح اعمال شود. کيفيت تفکر در هر سطحي لازم است و بايد به آن توجه شود(کيلتون،۱۳۸۰). باتوجه به آنچه بيان شد بر اين آمديم تا در اين پژوهش به بررسي رابطه هوش سازماني و قدرت تفکر استراتژيک بپردازيم.

۱-۲- بيان مسئله

توانايي تفکر استراتژيک مهارتي است که به کمک آن مي­توان از منبع ارزشمند و کليدي تفکر سازماني براي مديريت چالش­هاي محيطي و ميل به اهداف سازماني به خوبي استفاده کرد، فقدان تفکر استراتژيک در مديران عالي با عنوان يک کمبود اساسي در سازمان­ها به شمار مي­رود (آقازاده، ۱۳۸۵: ۱۸).داشتن کارکناني با قدرت تفکر استراتژيک امروزه از نيازهاي اساسي ادارات و سازمان­ها براي رشد و ترقي مي­باشد و مهم اينکه دستگاه عظيم آموزش پرورش در هر جامعه­اي نقش موثري را در تعليم و تربيت نيروي انساني بر عهده دارد، از اين نياز مستثني نبوده از سوي ديگر با توجه به نقش و جايگاه ويژه مديران مدارس متوسطه در نهاد آموزش پرورش از اهميت قابل توجهي برخوردار است. زيرا شايد هرگونه اشتباه در چنين انتخابي علاوه بر تضرر مالي، ضررهاي معنوي متعددي از جمله در منابع انساني و سرمايه­هاي معنوي آموزش پرورش ايجاد شود که اهميت شاخص مورد نظر را دوچندان مي­نمايد(قورچيان و همکاران،۱۳۹۰).پيدايش اين ديدگاه که موفقيت و اثر بخشي سازمان­ها در گرو هدايت صحيح منابع و به ويژه منابع انساني است موجب شده است که به بررسي و مطالعه­ي سازمان، به ويژه قواي فکري يعني هوش مديران و کارکنان توجه زيادي معطوف شود (کاشف،۱۳۸۹).اغلب مديران براين باورند که سازمان­ها براي بقا در شرايط محيطي متغير مي­بايست به طور مستمر تغيير کنند، بنابراين گرايش مديران به روش­هاي اثر بخش و هوشمند در اداره سازمان­ها امري بديهي است (پهلوانيان، ۵:۱۳۸۵).هوش سازماني يکي از مؤلفه­ هايي است که مديران عصر حاضر بايستي دارا باشند تا با کسب دانش عميقي نسبت به همه عوامل محيطي ،باعث هوشمندي سازمان شوند و درنتيجه­ي آن، بهتر بتوانند سازمان تحت هدايت خود را در دنياي متلاطم و رقابتي مديريت کنند. هوش سازماني با تمرکز بر روي دانش و يادگيري، موجب خلق سازمان هوشمند مي­شود؛ سازماني که ياد مي­گيرد دانش را هوشمندانه مديريت کند. يادگيري سازماني جزء اساسي هوش سازماني است. براي اينکه هوش سازماني افزايش يابد سازمان بايد قادر باشد ياد بگيرد و خود را با شرايط جديد انطباق دهد (وريارد ،۱۹۹۸: ۱۰).درک هوش سازماني، به تعيين نقاط قوت و ضعف سازمان کمک مي­کند. در دنياي بي­نهايت رقابتي، متزلزل و متغير امروزي، کيفيت و بموقع بودن هوش سازماني، نه تنها معناي اختلاف ميان سود و زيان است بلکه اختلاف ميان بقا و ورشکستگي را نيزبه وجود مي­آورد (رنجان،۱:۲۰۰۸). اما هر چه در سازمان به سمت سطوح بالاتر مي­رويم، اهميت هوش در مقايسه با هوش عقلي افزايش مي­يابد .به همين علت هوش سازماني از اهميت زيادي براي يک مدير سازمان دررهبري و مديريت آن سازمان در راستاي نيل به اثربخشي آن سازمان برخوردار است و مديران بايد با بهره­گيري از توانايي­هاي ذهني خود در راستاي نيل به اثربخشي سازمان تلاش نمايند. براساس آخرين شواهد و نتايج تحقيقات مي­توان اين­گونه بيان نمود که هوش سازماني به عنوان يک توانايي ذهني ،متشکل از مؤلفه ­هايي است که تمامي عرصه­هاي روزمره زندگي انسان را تحت شعاع قرار مي­دهد (براکت و ماير،۲۰۰۳). به طور کلي اينگونه مي­توان گفت که بهترين حوزه مناسب براي مقايسه هوش سازماني و هوش عقلي محيط کار است زيرا فرد در محيط کار خود علاوه برتوان­مندي­هاي علمي که از هوش عقلي نتيجه مي­شود از ساير قابليت­هاي خود نيز استفاده مي­کند از اين رو، در حوزه منابع انساني در سازمان­ها مفهوم هوش سازماني به کار گرفته شده است تا به ساير مهارت­هاي فردي، علاوه بر    قابليت­هاي تخصصي توجه شود (بابايي و مومني؛ ۱۳۸۴: ۱۶۶-۴۶). يکي از سازمان­هاي حياتي براي هر جامعه، آموزش و پرورش است و طبيعتا مديران و کارکنان آموزشي به عنوان يکي از عناصر اصلي تعليم و تربيت توجه ويژه­اي را به خود معطوف داشته­اند و به هر ميزاني مديران و کارکنان از هوش سازماني و قدرت تفکر استراتژيک بالايي برخوردار باشند نظام آموزشي کشور را نيز توانمندتر خواهند کرد. لذا ميزان دانش و قدرت تفکر هوشمند مديران آموزشي در نايل شدن مطلوب به اهداف آموزشي اثرگذار خواهد بود. آنچه مي­تواند مدير را متمايز و او را به اهداف سازماني نايل کند هوش سازماني است. حال با توجه به مطالب گفته شده آيا مي­توان بين هوش سازماني و قدرت تفکر استراتژيک که از نيازهاي اساسي آموزش پرورش امروز و مشخصه ­هاي مديران و کارکنان مدارس است ارتباطي قائل شد تا از اين طريق بتوان مديران و کارکناني شايسته و مورد نياز را انتخاب کرد.به طور کلي تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به اين سوال است که :

آيا بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان در دوره ي متوسطه (اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان دوره متوسطه

چکيده:۱

فصل اول: کليات تحقيق

۱-۱)مقدمه. ۳
۱-۲)بيان مسئله.۴
۱-۳) اهميت و ضرورت تحقيق.. ۶
۱-۴)اهداف تحقيق.. ۸
۱-۴-۱) هدف اصلي: ۸
۱-۴-۲)اهداف فرعي: ۸
۱-۵ )فرضيات تحقيق۹
۱-۵-۱)فرضيه اصلي: ۹
۱-۵-۲)فرضيات فرعي: ۹
۱-۶) متغيرها ۱۰
۱-۶-۱)متغير مستقل : ۱۰
۱-۶-۲) متغير وابسته: ۱۰
۱-۶-۳)متغير تعديل کننده : ۱۰
۱-۷) تعاريف نظري.. ۱۱
۱-۷-۱) هوش سازماني: ۱۱
۱-۸) تعاريف عملياتي.. ۱۱
۱-۹) مهارت تفکر استراتژيک:۱۲

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

۲-۱) مقدمه اي در زمينه هوش… ۱۴
۲-۱-۱تعاريف هوش… ۱۵
۲-۱-۲تقسيمات هوش… ۱۷
۲-۱-۳- هوش چندگانه چيست ؟. ۱۸
۲-۱-۴ هوش سازماني چيست؟. ۱۹
۲-۱-۴-۱)هوش سازماني از نظر رياضي.. ۲۰
۲-۱-۴-۲)تعريف سنتي هوش سازماني.. ۲۰
۲-۱-۵)تاريخچه هوش سازماني.. ۲۰
۲-۱-۶ تعاريف هوش سازماني.. ۲۲
۲-۱-۷هوش فردي تا هوش سازماني.. ۲۴
۲-۱-۸)نظريه هاي هوش سازماني.. ۲۵
۲-۱-۸-۱)نظريه هوش سازماني ماتسودا ۲۵
۲-۱-۸-۲)هوش سازماني به عنوان يک فرآيند. ۲۵
۲-۱-۸-۳)نظريه هاي هوش سازماني ماري آنگلاين..

۲۷۲-۱-۸-۴)مدل هوش سازماني ليبوويتز. ۲۸
۲-۱-۸-۵)مدل هوش سازماني ديويد و جيمز ماتسون. ۳۱
۲-۱-۸-۶)مدل هوش سازماني سايبرنتيکي.. ۳۲
۲-۱-۸-۷)مدل هوش سازماني استاستکويست و ستين.. ۳۵
۲-۱-۸-۸)مدل هوش سازماني بيون کرون کويست… ۳۶
۲-۱-۸-۹)هوش سازماني از ديدگاه کارل آلبرشت… ۳۶
۲-۱-۹)تفاوت هوش سازماني و هوش کسب و کار. ۳۹
۲-۱-۱۰)مراحل پياده سازي هوش سازماني.. ۴۰
۲-۱-۱۱)مزاياي هوش سازماني.. ۴۰
۲-۱-۱۲)لزوم پرداختن به هوش سازماني.. ۴۱
۲-۱-۱۳) بهبود هوش سازماني.. ۴۱
۲-۱-۱۴)راهکار هاي پيشنهادي جهت استقرار هوش سازماني.. ۴۲
۲-۲) تفکراستراتژيک: ۴۳
۲-۲-۱)مفهوم تفكر استراتژيك… ۴۸
۲-۲-۲)تفاوت برنامه ريزي استراتژيک و تفکر استراتژيک… ۴۹
۲-۲-۳)ويژگي ها و عناصر تفکر استراتژيک… ۵۰
۲-۲-۴) عوامل کليدي موفقيت تفکر استراتژيک… ۵۲
۲-۲-۵) خصوصيات يک متفکر استراتژيک… ۵۳
۲-۲-۶) کارکرد تفکر استراتژيک: ۵۴
۲-۲-۷) مفهوم و فرآيند شكل گيري تفكر استراتژيك : ۵۵
۲-۲-۸)مدل ساختاري تفسيري عناصر تفكر استراتژيك: ۵۸
۲-۲-۹) مزاياي تفکر استراتژيک: ۵۹
۲-۲-۱۰) الگوهاي تفکر استراتژيک: ۵۹
۲-۲-۱۰-۱) الگوي عناصر تفکر استراتژيک ( جين ليدکا): ۵۹
۲-۲-۱۰-۲) الگوي نوآوري استراتژي (گري هامل ): ۶۱
۲-۲-۱۰-۳) الگوي گزينه هاي آينده ( پيترويليام سون ): ۶۲
۲-۲-۱۰-۴)الگوي رسوخ تفکر استراتژيک در رفتار ( کلب): ۶۲
۲-۲-۱۰-۵)الگوي يادگيري تفکر استراتژيک… ۶۳
۲-۲-۱۰-۶) االگوي غفاريان و کياني.. ۶۵
۲-۲-۱۱) مقايسه الگوها: ۶۶
۲-۲-۱۲)سطوح تفکر استراتژيک… ۶۶
۲-۲-۱۲-۱)درک جامع سازمان و محيط(تفکر سيستمي) ۶۶
۲-۲-۱۲-۲)خلاقيت… ۶۷
۲-۲-۱۲-۳)چشم انداز آينده سازمان. ۶۷
۲-۲-۱۲-۴)تفکر استراتژيک در سطح سازماني.. ۶۷
۲-۲-۱۳)چالش ها و موانع تفکر استراتژيک : ۶۷
۲-۲-۱۴)راهکارهاي بهبود تفکر استراتژيک در سازمان هاي آموزشي.. ۶۸
۲-۲-۱۴-۱)راهکارهاي بهبود تفکر استراتژيک در سطح فردي.. ۶۸
۲-۲-۱۴-۲)راهکارهاي بهبود تفکر استراتژيک در سطح سازماني.. ۷۰
۲-۳)پيشينه تحقيق.. ۷۱
۲-۳-۱)مطالعات صورت گرفته در داخل کشور. ۷۱
۲-۳-۲)مطالعات صورت گرفته در خارج کشور. ۷۷
۲-۴)الگوي مفهومي تحقيق..۷۹

فصل سوم: روش تحقي

۳-۱) مقدمه. ۸۱
۳-۲) روش تحقيق.. ۸۱
۳-۳) جامعه آماري.. ۸۲
۳-۴) نمونه آماري.. ۸۲
۳-۵) متغير هاي پژوهش… ۸۲
۳-۶) ابزار گردآوري تحقيق.. ۸۲
۳-۷) روش گردآوري اطلاعات… ۸۳
۳-۸)روايي و پايايي (اعتبار) تحقيق.. ۸۴
۳-۸-۱) آزمون روايي.. ۸۴
۳-۸-۲) آزمون پايايي.. ۸۵
۳-۹)روش تجزيه و تحليل اطلاعات… ۸۶
۳-۱۰) ملاحظات اخلاقي..۸۶

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ­هاي آماري

۴-۱) مقدمه. ۸۸
۴-۲) توصيف آماري داده هاي پژوهش… ۸۸
۴-۲-۱)جنسيت پاسخگويان. ۸۸
۴-۲-۲) وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان. ۸۹
۴-۲-۳) وضعيت سني پاسخگويان. ۹۰
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها ۹۱
۴-۴) آمار استنباطي.. ۹۲
۴-۴-۱) فرضيه اصلي.. ۹۲
۴-۴-۲) فرضيه فرعي اول. ۹۳
۴-۴-۳) فرضيه فرعي دوم. ۹۴
۴-۴-۴) فرضيه فرعي سوم. ۹۴
۴-۴-۵) فرضيه فرعي چهارم. ۹۵
۴-۴-۶) فرضيه فرعي پنجم. ۹۵
۴-۴-۷) فرضيه فرعي ششم. ۹۶
۴-۴-۸) فرضيه فرعي هفتم.. ۹۶
۴-۵) آزمون رگرسيون.۹۷

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۹۹
۵-۲)مرور نتايج تحقيق.. ۹۹
۵-۳) بحث و تفسير نتايج.. ۱۰۰
۵-۳-۱) تفسير و تبيين فرضيه فرعي اول. ۱۰۰
۵-۳-۲) تفسير و تبيين فرضيه فرعي دوم. ۱۰۱
۵-۳-۳) تفسير و تبيين فرضيه فرعي سوم. ۱۰۱
۵-۳-۴) تفسير و تبيين فرضيه فرعي چهارم. ۱۰۲
۵-۳-۵) تفسير و تبيين فرضيه فرعي پنجم. ۱۰۳
۵-۳-۶) تفسير و تبيين فرضيه فرعي ششم. ۱۰۴
۵-۳-۷) تفسير و تبيين فرضيه فرعي هفتم. ۱۰۴
۵-۳-۸) تفسير و تبيين فرضيه اصلي تحقيق.. ۱۰۵
۵-۴) محدوديت هاي تحقيق.. ۱۰۶
۵-۵) پيشنهادات تحقيق.. ۱۰۷
۵-۵-۱) پيشنهادات مبتني بر فرضيات… ۱۰۷
۵-۶) پيشنهاد به پژوهشگران آتي.. ۱۱۰
پیوست ­ها و ضمائم. ۱۱۲
منابع فارسي.. ۱۲۹
منابع انگليسي.. ۱۳۳
چکيده انگليسي.. ۱۳۶
عنوان انگليسي.. ۱۳۷

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *