دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۷۷۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۳| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان بنياد شهيد خراسان شمالي می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید خراسان شمالی به تعداد ۱۱۰ نفرتشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۸۶ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر جو سازمانی از پرسشنامه جو سازمانی هالبين كرافت۱ (۱۹۶۳) و از پرسشنامه يادگيري سازماني نيفه( ۲۰۰۱)جهت سنجش یادگیری سازمانی استفاده شده که قبلاً روایی هر دو پرسشنامه توسط محققین و در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و پایایی هر دو پرسشنامه در تحقیق حاضر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب ۰/۹۳۳ ، ۰/۹۱۷ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق و آزمون رگرسیون خطی جهت بررسی تاثیر هریک از مولفه های جو سازمانی بر روی یادکیری سازمانی به کمک نرم افزار spss نسخه ۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان سازمان بنیاد شهید خراسان شمالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد جو سازمانی نیز با یادگیری سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشته که نقش مولفه وضوح و شفافیت و مسئولیت پذیری به نسبت سایر مولفه ها بیشترین و نقش مولفه تعهد دارای کمترین تاثیر بر روی یادگیری سازمانی کارکنان می باشد.

۱-۱)مقدمه
در عصر حاضر موسسات وسازمان ها ودستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتاً دریک قلمرو ملی ویا بین المللی عمل می کنند وملزم به پاسخگویی به مشتریان وارباب رجوع و ذینفعان هستند. (رحیمی،۱۳۸۵). جو سازماني در چند دهه اخیر به عنوان یک چالش مهم در علم مدیریت مطرح شده است. هر سازمان دارای فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش ها، هنجارها و روش های عمل مخصوص و نسبتاً پایداری است که شیوه رفتار آنها را براساس این ویژگی ها می توان پیش بینی کرد، این خصوصیت که به ما اجازه می دهد یک سازمان را از سازمان دیگر متفاوت بدانیم، جو سازمانی نام گرفته است (علوی،۱۲:۱۳۸۱)ماهیت جو سازمانی آشکار ساختن چگونگی درک کارکنان از محیط کاریشان و تعبیر آنها از سازمان می باشد. درک بهتر جو سازمانی می تواند بصورت بنیادین در بهتر کردن سطح تولید، انگیزه و درجه رضایت کارکنان تاثیرگذار باشد (اي بيد ،۳۲۱:۲۰۱۰).
جو سازماني متعالي در چند دهه اخير به عنوان يك چالش مهم در علم مديريت مطرح شده است . هر سازمان داراي فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش ها،هنجارها و روش هاي عمل مخصوص و نسبتا پايداري است كه شيوه رفتار آنها رابراساس اين ويژگي ها مي توان پيش بيني كرد، اين خصوصيت كه به ما اجازه مي دهد يك سازمان را از سازمان ديگر متفاوت بدانيم، جو سازماني نام گرفته است (علوي، ۲۳:۱۳۸۱) از طرف ديگر يادگيري سازماني به عنوان يك مزيت رقابتي براي سازمان ها مطرح مي باشد . تغييرات روزافزون علم، فناوري و تغييرات محيط و پيچيدگي هاي آن كه هر لحظه حيات سازمان ها را تحت تاثير قرار مي دهد .
جو سازماني براي اولين بار در سال ۱۹۵۱ توسط كرت لوين مطرح شد .او اين فرض را مطرح كرد كه رفتار فرد تابع محيط اطراف اوست . اين مفهوم طي سال هاي ۱۹۶۰ در ادبيات جوسازماني رواج گرفت دو عامل مهم در رواج ادبيات جوسازماني مطالعات فورهند و گيلمر و جيمز و جونز مي باشد ماهيت جو سازماني آشكار ساختن چگونگي درك كاركنان از محيط كاريشان و تعبير آنها از سازمان مي باشد(توماس ،۱۱۲:۲۰۰۶). درك بهتر جو سازماني مي تواند بصورت بنيادين در بهتر كردن سطح توليد ، انگيزه و درجه جو سازماني آن به نحوه ساخت دهي رضايت كاركنان تاثيرگذار باشد. كاركنان از نظر سلسله مراتب مديريتي به شدت وابسته مي باشد بطوريكه مديران سطح بالاتر در يك سازمان نمي توانند جو سازماني بسيار قوي را در سازمان بنيان كنند بلكه كاركنان در سطح پايين هستند كه مي¬توانند جو سازماني را تغيير داده و آن را تضعيف يا مستحكم كنند.جامع¬ترین تعریفی که تاکنون از یادگیری ارائه شده تعریف هیلگارد و مارکوئیز است این دو روانشناس ، یادگیری را بدین گونه تعریف کرده اند: یادگیری عبارت است از فرآیند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه. بنابرین یادگیری افراد در درون سازمان را یادگیری سازمانی¬ گویند. یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از فعالیت هایی که در سازمان جریان دارد بکار گرفته می شود (رهنورد،۴۸:۱۳۸۷).
از طرف دیگر یادگیری سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان ها مطرح می باشد. تغییرات روزافزون علم، فناوری و تغییرات محیط و پیچیدگی های آن که هر لحظه حیات سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. ضرورت توجه به یادگیری سازمانی و ارتقاء فنون و مهارت های کارکنان را بیش از پیش مشخص می سازد. زماني كه با كاركنان به صورت عادلانه و مثبت رفتار شود آنها براي نشان دادن نگرش مثبت تشويق مي شوند و اين امر باعث اعتماد آنها به رهبري و سازمان مي شود. اگر بخواهیم یادگیری در سازمان ها را بهتر توصیف کنیم، باید بگوییم یادگیری مفهومی پویا است که به تدریج از یادگیری فردی به یادگیری به دلیل نیاز سازمان ها به سازگاری به تغییرات محیطی، مفهوم یادگیری سازمانی به طور روزافزونی رایج شده، همان طور که یادگیری برای رشد افراد ضروری است، برای سازمان نیز اهمیت دارد؛ هرچند یادگیری سازمانی بیش از مجموع توان یادگیری افراد است (نادری،۶:۱۳۸۱). در واقع، كاركنان در جو سازمانی كه به منابع، اطلاعات و حمايت دسترسي داشته باشند، فرصت يادگيري پيدا مي كنند و اين امر توانمندي آنها را افزايش مي‌دهد (مارکوارت ،۳۱۲:۲۰۰۴). بی توجهی به جو سازمانی و یادگیری سازمانی موجبات فنا و نیستی افکار و ایده های جدید می¬شود که جهت بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، تداوم جریان یادگیری در سازمان ها از ضروریات می باشد.
با ورود به عصر دانایی، سازمان ها برای بدست آوردن فرصت در محیط پویا باید به سمت بهبود جو سازمانی حرکت کنند و به پیاده سازی یادگیری سازمانی به عنوان یکی از مولفه های آن می توانند به این مهم دست پیدا کنند، در واقع یادگیری سازمانی یکی از مولفه¬های بحرانی درجو سازمانی است که توانایی حل مسایل و مشکلات آن سازمان را دارا می باشد. به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی محسوب می گردد که درتمام سطوح سازمانی ظاهر می شود. در حال حاضر به دلیل نقصان در زمینه توسعه مشارکت کارکنان، توجه به ایده و نظریات کارکنان در زمینه تغییر سازمانی، توجه به انگیزه و رضایت مندی کارکنان، توسعه همکاریهای بین واحدها در سازمان، توسعه کارتیمی با توجه به رقابت پذیری که در سطح جهانی و همچنین داخل کشور در این عرصه وجود دارد، نوآوری میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار رفته و در بهبود کیفیت محصولات و خدمات سازمان، کاهش هزینه ها، رقابت، توسعه فروش، تنوع محصول، تسهیل در فرآیندهای سازمانی و رضایت مشتری نقش به سزایی ایفا کند. لذا در این تحقیق محقق بر آن شد عوامل جو سازمانی مرتبط با ابعاد فرهنگ نوآوری مورد بررسی قرار دهد و درپی پاسخگویی به سوال زیر است:
«آیا بین جو سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان  رابطه وجود دارد؟»

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه ۳
۱-۲)بیان مسئله ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ )اهداف پژوهش ۶
۱-۴-۱ )هدف کلی ۶
۱-۴-۲) اهداف فرعی ۶
۱-۵ )فرضیات پژوهش ۷
۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲ )فرضیه های فرعی ۷
۱-۷) تعاریف و اصطلاحات نظری و عملیاتی ۷
۱-۷-۱ )تعاریف نظری ۷
۱-۷-۲ )تعاریف عملیاتی ۹
۱-۸ )قلمرو تحقیق ۹
۱-۷-۱ )قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۷-۲ )قلمرو زمانی تحقیق ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۱
۲-۱-۱) مفهوم جو سازمانی ۱۲
۲-۱-۲) تعاریف جو سازماني ۱۳
۲-۱-۳)نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی : ۱۵
۲-۱-۳-۱)جو سازمانی از نگاه تاجی یوری ۱۵
۲-۱-۳-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف ۱۶
۲-۱-۳-۳) جو سازمانی از نگاه هاجتس ۱۷
۱-۱-۳-۴) جو سازماني از نگاه هريسون ۱۸
۲-۱-۳-۵) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت ۱۹
۲-۱-۳-۵-۱) انواع جو سازماني طبق مدل هالپين و كرافت ۲۰
۲-۱-۴) رویکردهای جّوسازمانی ۲۱
۲-۱-۴-۱) رویکرد ساختاری : ۲۱
۲-۱-۴-۲) رویکرد ادراکی ۲۲
۲-۱-۴-۳) رویکرد تعاملی ۲۴
۲-۱-۴-۴) رویکرد فرهنگی ۲۴
۲-۱-۵) مؤلفه های جو سازمانی ۲۵
۲-۱-۶) ابعاد جو سازماني ۲۶
۲-۱-۷)شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني ۲۷
۲-۱-۸)رویکردها نسبت به تحقیق در مورد جّو سازمانی ۲۷
۲-۱-۹) مدل¬های جو سازمانی ۳۱
۲-۱-۹-۳) مدل تاجیری رناتو ۳۲
۲-۱-۱۰)بررسي ارتباط بين جو سازماني با شاخص هاي سازماني ۳۳
۲-۱-۱۰-۱) ساختار سازمان و جو سازماني ۳۳
۲-۱-۱۰-۲)شاخص هاي روابط انساني و جو سازماني ۳۴
۲-۱-۱۰-۳)مديران و جو سازماني ۳۴
۲-۱-۱۰-۴) انگيزش و جو سازماني ۳۴
۲-۱-۱۰-۵)رهبري و جو سازماني ۳۵
۲-۱-۱۰-۶)بهداشت رواني و جو سازماني ۳۵
۲-۱-۱۰-۷) عملكرد و جو سازماني ۳۵
۲-۱-۱۱)تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني ۳۶
۲-۱-۱۲)مراحل بهبود جو سازماني ۳۷
۲-۲)یادگیری سازمانی ۳۹
۲-۲-۱) تفاوت آموزش و يادگيري ۴۱
۲-۲-۲) يادگيري در سازمان ها ۴۱
۲-۲-۳) انواع يادگيري سازماني ۴۲
۲-۲-۳-۱) يادگيري انطباقی ۴۵
۲-۲-۳-۲)یادگيري پيشبيني كننده: ۴۶
۲-۲-۳-۳)يادگيري ثانويه ۴۶
۲-۲-۳-۴)يادگيري عملي: ۴۶
۲-۲-۴) سطوح يادگيري سازماني ۴۸
۲-۲-۴-۱)یادگیری فردی ۴۸
۲-۲-۴-۲)يادگيري تيمي و گروهي ۴۸
۲-۲-۴-۳)يادگيري فرابخشي ۴۹
۲-۲-۵) برنامه¬هاي يادگيري در سازمانها ۴۹
۲-۲-۶) سازمان يادگيرنده و شکل گیری آن ۵۰
۲-۲-۷) اجراي تئوري سازمان يادگيرنده ۵۳
۲-۲-۸) مراحل تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده ۵۴
۲-۲-۹)مدل های یادگیری سازمانی ۵۸
۲-۲-۱۰) چگونگي تبديل سازمانهاي دولتي به سازمانهاي يادگيرنده ۵۸
۲-۳)پیشینه تحقیق ۶۴
۲-۳-۱) پیشینه داخلی ۶۴
۲-۳-۲) پیشینه خارجی: ۶۵
۲-۴)مدل مفهومی تحقیق ۶۷
۲-۵) خلاصه فصل ۶۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ۷۱
۳-۲) روش تحقیق ۷۱
۳-۲-۱) هدف پژوهش ۷۱
۳-۳) ابزار گردآوری اطلاعات ۷۲
۳-۴) جامعه آماری، چگونگی نمونه‌گیری و نمونه (ها) ۷۳
۳-۴-۱) جامعه آماری ۷۳
۳-۴-۲ ) تعیین حجم نمونه ۷۳
۳-۶) متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ۷۳
۳-۴-۶)روايي و پايايي (اعتبار) تحقیق ۷۴
۳-۴-۶-۱) آزمون روایی ۷۴
۳-۴-۶-۱) آزمون پایایی ۷۵
۳-۷) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱)مقدمه ۷۹
۴-۲) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ۷۹
۴-۲-۱ )جنسيت ۷۹
۴-۲-۲) تاهل ۸۰
۴-۲-۳ )سن ۸۱
۴-۲-۴ )تحصيلات ۸۲
۴-۲-۵ )سابقه کاری ۸۳
۴-۲-۶) توزیع فراوانی یادگیری سازمانی و مولفه های جو سازمانی ۸۴
۴-۳ ) آزمون فرضيات تحقيق ۸۵
۴-۳-۱) آزمون فرضيه اصلی پژوهش ۸۵
۴-۳ – ۲) آزمون فرضيه فرعي اول ۸۶
۴-۳-۳) آزمون فرضيه فرعي دوم ۸۷
۴-۳-۴ )آزمون فرضيه فرعي سوم ۸۸
۴-۳-۵ )آزمون فرضيه فرعي چهارم ۸۹
۴-۳-۶ )آزمون فرضيه فرعي پنجم ۸۹
۴-۳ – ۷) آزمون فرضيه فرعي ششم ۹۰
۴-۴-۱) آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق ۹۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه ۹۵
۵-۲)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق ۹۵
۵-۲-۱) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی ۹۵
۵-۲-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول: ۹۷
۵-۲-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم: ۹۸
۵-۲-۴) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم: ۹۸
۵-۲-۵) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم: ۹۹
۵-۲-۶) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی پنجم: ۹۹
۵-۲-۷) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی ششم: ۹۹
۵-۳) نتیجه گیری نهایی ۱۰۰
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۰۰
۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی ۱۰۰
۵-۴-۲) پیشنهادات مبتنی بر فرضیات ۱۰۰
۵-۴-۳) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۱۰۲
۵-۵) محدودیت های تحقیق: ۱۰۲
منابع فارسی ۱۰۷
منابع انگلیسی۱۱۰

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۷۷۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۳| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

url

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *