دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۲۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۵| قیمت : ۸۰۰۰تومان

در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه¬کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دوم نیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه¬کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (۱۹۹۷) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت و تامین مالی بر روی محافظه¬کاری مشروط، ساختارهای رقابتی و تامین مالی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت بدست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظه¬کاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه¬کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه¬کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که از طریق بدهی های بلند مدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره¬ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.

۱-۱٫مقدمه
اطلاعات نقش اساسي در عملكرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصميمات، از جمله تصميمات سرمايه گذاري در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرايط عدم اطمينان انجام مي شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزائ قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. باسو (۱۹۹۷) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارایه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش می دهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذی نفعان خود هستند. به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذی نفعان واحدهای تجاری در این پژوهس به بررسی موضوعات زیر پرداخته می¬شود.

۱٫ ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.
۲٫ ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری چگونه است.
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی می¬شود. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرايش حسابداري به بکارگیری درجه بالاتري از تائيد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد تعريف كرد. تحقیقات اخیر باسو (۲۰۰۵) و بیور و رایان (۲۰۰۵) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقیسم کردند. باسو(۱۹۹۷) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. او در سال ۲۰۰۵ بیان کرد که این تعریف، بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینهای سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکارن و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را می توان نام برد. ( واتس ۲۰۰۳، زیمرمن ۱۹۸۳، کردلر و شهریاری ۱۳۸۸، احمد و همکاران ۲۰۰۲، رایان ۲۰۰۶ و سازمان حسابرسی ۱۳۸۶). اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون (۱۹۹۰) داروغ (۱۹۹۳)، ایوانس و اسریدهار (۲۰۰۲) و فلسام (۲۰۰۹) بیان می کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود، محافظه کاری در گزارش گری مالی را در پیش می گیرند.
در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارنه هزینه های نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام(۲۰۰۹)در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش دارایی¬های گزارش شده می باشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی می شود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه می کند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیل¬گران و سرمایه¬گذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر می گیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
شرکتها با علم به منافع و هزینه های اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. اتخاذ رویکردهای محافظه¬کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی، باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمی گردد. حال این سوال مطرح می شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، منجر به حداکثر سازی ثروت ذی نفعان م شود؟ پیش بینی می شود با افزایش سطح رقابت، محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. اما به نظر می رسد در دوره های نیاز به منابع مالی ( بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) هزینه های ناشی از اتخاذ اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری مالی بیشتر و حادتر از سایر دوره ها باشد. حال سوال دیگر تحقیق به این صورت مطرح می شود که آیا واحدهای تجاری در مواقع نیاز به تامین مالی(از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام)، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا واحدهای تجاری در دوره های تامین مالی، اخبار و علائم بد و نامساعد را کمتر در گزارش های حسابداری شناسایی می کنند یا در مخابره آنها تغییراتی ایجاد نمی کنند؟ به دلیل اینکه در مواقع نیاز به تامین مالی، هزینه های ناشی از پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی حادتر است، لذا انتظار داریم شرکتها در این مواقع سطح محافظه کاری مشروط خود را کاهش دهند. و بدین ترتیب انتظارات بازار از عملکر آتی خود را بهبود بخشیده و با کمترین هزینه سرمایه تامین مالی داشته باشند.
برای پاسخ به دو پرسش مطرح شده، تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط ارزیابی می شود و در بخش دوم ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط بررسی خواهد شد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی

فصل اول؛ کلیات تحققیق

۱-۱٫مقدمه ۲
۱-۲٫تشریح و بیان موضوع ۳
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴٫نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش ۵
۱-۵٫استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ۵
۱-۶٫فرضیه های تحقیق ۶
۱-۷٫روش تحقیق ۷
۱-۸٫مدلهای تحقیق ۹
۱-۹٫متغیرهای تحقیق ۱۰
۱-۱۰٫تعریف واژه گان کلیدی ۱۳
۱-۱۱٫خلاصه فصل ۱۴
۱-۱۲٫ چارچوب فصول بعد ۱۴

فصل دوم؛ مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱٫ مقدمه: ۱۶
۲-۲٫ مفید بودن اطلاعات مالی ۱۷
۲-۳٫ مفهوم محافظه كاري ۱۸
۲-۴٫ دیدگاههای محافظه کاری ۱۹
۲-۴-۱٫ دیدگاه قراردادی ۲۰
۲-۴-۲٫ دیدگاه دعاوی حقوقی ۲۱
۲-۴-۳٫ دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری ۲۱
۲-۴-۴٫ دیدگاه مالیاتی ۲۲
۲-۴-۵٫ دیدگاه هزینه های سیاسی ۲۲
۲-۴-۶٫ رقابت در بازار ۲۳
۲-۵٫ انواع محافظه کاری ۲۴
۲-۵-۱٫ محافظه کاری نامشروط ۲۴
۲-۵-۲٫ محافظه کاری مشروط ۲۴
۲-۶٫ اندازهگیری محافظه کاری ۲۶
۲-۶-۱٫ معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان ۲۶
۲-۶-۲٫ معيار محافظه كاري مبتني بر ارزشهاي بازار ۲۷
۲-۶-۳٫ معيارهاي محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي ۲۸
۲-۶-۴٫ معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي ۲۹
۲-۷٫ عوامل موثر بر محافظه کاری ۲۹
۲-۸٫ رقابت در بازار ۳۰
۲-۹٫ محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات ۳۱
۲-۱۰٫ انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری ۳۳
۲-۱۰-۱٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) ۳۳
۲-۱۰-۲٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) ۳۴
۲-۱۱٫ اندازه گیری رقابت ۳۵
۲-۱۲٫ تامین مالی و محافظه کاری حسابداری ۳۶
۲-۱۳٫ پیشینه تحقیق ۳۸
۲-۱۳-۱٫ تحقیقات خارجی ۳۸
۲-۱۳-۲٫ تحقیقات داخلی ۴۲

فصل سوم؛ روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه ۴۶
۳-۲٫ روش تحقيق ۴۶
۳-۳٫ جامعه آماری ۴۶
۳-۴٫ نمونه آماری ۴۷
۳-۵٫فرضیه ها و مبانی نظری آنها ۵۰
۳-۶٫ طریقه استخراج مدلها ۵۲
۳-۷٫ روش گردآوری داده ها ۵۹
۳-۸٫ روش هاي آماري مورد استفاده ۵۹
۳-۹٫ خلاصه فصل ۵۹

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

مقدمه ۶۲
۴-۱٫ بخش اول؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری ۶۲
۴-۱-۱٫ آمار توصیفی ۶۲
۴-۱-۲٫ ضرایب همبستگی ۶۳
۴-۱-۳٫ آزمون مدل باسو(۱۹۹۷) ۶۴
۴-۱-۴٫ نتایج آزمون فرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری) ۶۵
۴-۲٫ بخش دوم؛ بررسی ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری ۷۰
۴-۲-۱٫ آمار توصیفی ۷۰
۴-۲-۲٫ جدول ضرایب همبستگی بخش دوم ۷۱
۴-۲-۳٫ نتایج آزمون فرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری) ۷۲
۴-۳٫ بررسی فروض خطی رکرسیون ۷۷
۴-۴٫ خلاصه فصل ۷۸

فصل پنجم؛ خلاصه و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۸۰
۵-۲٫ خلاصه و نتیجه گیری ۸۰
۵-۳- محدودیت های تحقیق ۸۴
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق ۸۵
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۶
منابع و ماخذ۸۸

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۲۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۵| قیمت : ۸۰۰۰تومان

url

2 comments

  1. سلام متاسفانه آدرس جیمیلم واشتباه وارد کردم حالا چیکار میشه بکنم راهنماییم کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *