دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش،داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۳۴۸کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

سالهاست که سود حسابداری مبنا عملکرد وماحصل فعالیتهای شرکتهاست .دراین میان سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وتمامی افراد ذینفع ،ذیحق وذیعلاقه به این سود تکیه کرده وبرمبنای آن محاسبات خود را استوار می سازند .اما این سود ،دستخوش تغییراتی می شود که از سوی تهیه کنندگان آن ،یعنی مدیران مدیریت می شود .بدان معنا که بدلیل برآوردی بودن ارکان محاسباتی صورتهای مالی ،این محاسبات تغییر می کند ودلخواه تنظیم کننده شده ومنتشر می گردد .در همین اثنا بود که برخی سهامداران زیرک متوجه شدند که چنین سودهای قابل اتکا نیست وبه نوعی نمایشی است ،حتی اگر حسابرسان خبره نیز آن راتایید کند بازهم به دلیل ذهنی بودن فرایند حسابرسی وارایه نظر برمبنای باور حسابرس نه برمبنای واقعیت ،نمی توان به این سود ها تکیه کرد .اندیشمندان حسابداری اخیرا به ارزیابی کیفیت سود حسابداری پرداخته ومبانی خاصی را برای سود وپالایش آن برشمرده اند .ازجمله پایداری سود ،قابلیت پیشی بینی سود ،مربوط بودن سود به تغییرات بازده سهام ،به موقع بودن سود ،محافظه کارانه بودن سود ونقدی بودن سود ،نمونه هایی از فیلترهای است که اگر سود در آن قرار گیرد ،سود مطمئنی خواهد بود .دراین تحقیق ، اثرات هریک از ویژگی های کیفی سود ونهایتا ترکیب تمام آنها تحت عنوان کیفیت سود را برروی فروش ،بازده داراییها ونسبت بدهی ها ،اندازه گیری وبه ارایه پیشنهاد پرداخته خواهد شد.در این فصل ابتدا مساله تحقیق مبنی برارتباط بین کیفیت سود واجزاءآن با متغیرهای تابع مطرح می گردد، سپس در پی طرح سئوال تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متغیرها مطرح وبعد اهمیت انجام تحقیق ،که نشان از ایجاد یک مدل برای تصمیم گیری خواهد داشت ،مطرح می گردد .در دنباله، اهداف تحقیق مبنی برانجام محاسبات، جهت یافتن ارتباط برای پیش بینی های مدیران مطرح وسپس چارچوب نظری ،به منظور تعیین متغیرها واستفاده از تئوری در این رابطه ،ارایه خواهد شد .مدل مفهومی هم که تحقیق را در یک نگاه به تصویر می کشد به دنبال خواهد آمد،سپس فرضیات ،که گمان محقق است مطرح شده ودر ادامه مدل تحقیق، که مدلی چند متغیره از رگرسیون است به دنبال خواهد آمد ونهایتا نحوه اندازه گیری متغیرها وتعاریف اصطلاحات ارایه خواهد شد .

۲-۱بیان مساله :
اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی بیان تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید .گزارش های مالی باید اطلاعاتی را فراهم کنند که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایر گروههای ذینفع را در ارزیابی امکان دسترسی سریع به وجه نقد و ارزیابی زمان بندی ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجه نقد به شرکت، کمک نماید .با توجه به اینکه سود، از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. بنابراین سیستم حسابداری ،باید در ارائه این شاخص برتر سعی در ارائه کامل و بهینه اطلاعات مربوط به سود داشته باشد . وقتی اطلاعات سود به طور شفاف و کامل در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد، موجب اعتماد بیشترسرمایه گذاران خواهد شد و به تبع آن ریسک شرکت ازدیدگاه سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت .این نکته از سوی مدیران هم مهم است که ریسک اطلاعات گزارش شده، بر برنامه ریزی های مدیران ومیزان نیل به اهدافش تاثیر بسزایی دارد.مدیران نیز برای برآورد میزان فروش در دوره های آتی سعی می کنند تا با اتکاء به سود گزارش شده فروش های آتی را برآورد، میزان بدهی ها را تعیین و بازده دارایی های مورد نیاز را مشخص نمایند . بنابراین کیفیت سود گزارش شده ، می تواند بر حجم فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها تاثیر گذارد.در صورتیکه کیفیت سود پایین باشد، نگاه مدیران به بودجه بندی برای فروش ، بازده داراییها برای بهره گیری در فرایند تولید و نسبت بدهی ها جهت تامین مالی،متفاوت خواهد بود .لذا مدیران سعی می کنند تا با بهبود مطلوبیت ویژگی های کیفی سود در افزایش فروش ،بازده داراییها وکاهش نست بدهی ها جهت تامین مالی با نرخ پایین تر بهره بگیرند .در ادامه با کمی کردن ویژگی های کیفی سود تأثیر آن را بر متغیرهای فروش ، بازده دارایی ها ونسبت بدهی ها به عنوان متغیر وابسته می سنجیم .که نتیجه آن برای مدیران جهت طرح ریزی عملیات آتی بسیار مفید خواهد بود .
حال سوال این است که:
۱ -آیا کیفیت سود تاثیری بر میزان فروش، دارد ؟ واگر پاسخ مثبت است ،کدام جزءاز اجزاءکیفیت سود بر آن تاثیر گذار است؟
۲-آیا کیفیت سود تاثیری بر بازده داراییها، دارد؟ واگر پاسخ مثبت است ،کدام جزءاز اجزاءکیفیت سود بر آن تاثیر گذار است؟
۳-آیا کیفیت سود تاثیری بر نسبت بدهی ها، دارد؟ واگر پاسخ مثبت است ،کدام جزءاز اجزاءکیفیت سود بر آن تاثیر گذار است؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش،داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ۵
۴-۱ اهداف تحقیق ۶
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۶-۱فرضیه های تحقیق ۷
۷-۱تعریف واژه ها واصطلاحات ۷

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۱
۲-۲ مفاهیم وانواع کیفیت سود ۱۱
۳-۲تعریف سود ۲۱
۴-۲اهمیت ویژگی های کیفی سود ۲۲
۵-۲اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود ۲۲
۱-۵-۲پایداری سود ۲۲
۲-۵-۲قابلیت پیش بینی سود ۲۲
۳-۵-۲مربوط بودن سود در تغییرات بازده سهام ۲۳
۴-۵-۲به موقع بودن سود ۲۳
۵-۵-۲محافظه کارانه بودن سود ۲۳
۶- ۲بررسی ارتباط بین کیفیت سود ومتغیر های سه گانه فروش،بازده داراییـها۲۴
۱-۶-۲ارتباط بین کیفیت سود وفروش ۲۴
۱-۱-۶-۲ارتباط بین پایداری سود وفروش
۲-۱-۶-۲ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود وفروش
۳-۱-۶-۲ ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام وفروش
۴-۱-۶-۲ ارتباط بین به موقع بودن سود وفروش
۵-۱-۶-۲ ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود وفروش ۲۶
۲-۶-۲ارتباط بین کیفیت سود وبازده داراییها ۲۷
۱-۲-۶-۲ارتباط بین پایداری سود وبازده داراییها ۲۷
۲-۲-۶-۲ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و بازده داراییها ۲۷
۳-۲-۶-۲ ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام وبازده داراییها ۲۷
۴-۲-۶-۲ ارتباط بین به موقع بودن سود وبازده داراییها ۲۸
۵-۲-۶-۲ ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود وبازده داراییها ۲۸
۳-۶-۲ارتباط بین کیفیت سودو نسبت بدهی ها ۲۸
۱-۳-۶-۲ارتباط بین پایداری سود ونسبت بدهی ها ۲۸
۲-۳-۶-۲ارتباط بین قابلیت پیش بینی سود و نسبت بدهی ها ۲۹
۳-۳-۶-۲ ارتباط بین مربوط بودن سود درتغییرات بازده سهام و نسبت بدهی ها ۲۹
۴-۳-۶-۲ ارتباط بین به موقع بودن سودو نسبت بدهی ها ۲۹
۵-۳-۶-۲ ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود نسبت بدهی ها۲۹
۷-۲پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی۳۰

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۳۴
۲-۳ روش تحقیق ۳۵
۳-۳فرضیات ۳۷
۴-۳جامعه آماری ۳۸
۵-۳نمونه آماری ۳۹
۶-۳مدل تحقیق ۳۹
۷-۳روش جمع آوری داده ها ۴۳
۸-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۴۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴۶
۲-۴یافته های تحقیق ۴۶
۱-۲-۴آمار توصیفی ۴۶
۲-۲-۴آمار استنباطی ۴۷
۱-۲-۲-۴تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی اول ۴۷
۲-۲-۲-۴تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی دوم ۵۳
۳-۲-۲-۴تجزیه وتحلیل فرضیه اصلی سوم ۵۹
۳-۴آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته ۶۰

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۸
۲-۵ خلاصه یافته ها ۶۸
۱-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول ۶۸
۲-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم ۷۲
۳-۲-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم ۷۲
۴-۲-۵ نتیجه گیری کلی ۷۴
۴-۵ محدودیت های تحقیق ۷۵
۵-۵پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق۷۵
۶-۵پیشنهادات در رابطه با تحقیقات آتی۷۶
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۹۶
منابع لاتین: ۹۹
چکیده انگلیسی: ۱۰۲

 

نوع فایل : ورد(doc) | حجم: ۳۴۸کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *