دانلود پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۵۶۹کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۸| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۱۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵ ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

۱-۱) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۱) بیان مساله
از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم سود نتيجه فعاليت هاي اقتصادي را بيان ميكند،ولي به عنوان معيار اساسي اندازه گيري،همچنان مورد ترديد است.برمبناي مفروضات بازار كاراي سرمايه،تحقيقات تجربي مؤيد آنند كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد. البته حسابداران حرفه اي چه براي اندازه گيري سود و چه براي شناسايي اطلاعات انعكاس يافته در محاسبه سود حسابداري،همچنان بر نقش اندازه گيري سود تأكيد ورزيده و تحليل گران مالي نيز خواهان اندازه گيري و انتشارآن مي باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرارمی دهند، همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می کنند.سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشد. بنابراین شرکت هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. همچنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر گذار باشد. مدیریت سود در شرکت هایی رخ می دهد که مدیران آنها تلاش می کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک پذیر، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روش ها یکی را انتخاب کند.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱ ) تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱) بیان مساله ۷
۴-۱ ) پرسش تحقیق ۱۱
۵-۱) فرضیه های پژوهش ۱۱
۶-۱) اهداف پژوهش ۱۱
۷-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۲
۸-۱ ) حدود مطالعاتی ۱۲
۱-۸-۱)قلمرو موضوعی ۱۲
۲-۸-۱) قلمرو زمانی ۱۳
۳-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۳
۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۶
۲-۲ اهداف عمده حسابداری ۱۷
۳-۲ گزارشهای حسابداری ۱۷
۱-۳-۲ گزارشهای درون سازمانی ۱۸
۲-۳-۲ گزارشهای برونسازمانی ۱۸
۴-۲ استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۱۸
۱-۴-۲ سرمایهگذاران ۱۹
۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) ۲۰
۳-۴-۲ سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۰
۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۱
۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات ۲۲
۶-۴-۲ مشتریان ۲۲
۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت ۲۲
۸-۴-۲ کارکنان ۲۲
۹-۴-۲ دولت و نیازهای آن ۲۳
۱۰-۴-۲ جامعه ۲۳
۵-۲ اهداف گزارشگری مالی ۲۴
۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی ۲۴
۲-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری ۲۴
۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد ۲۵
۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی ۲۶
۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی ۲۷
۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع ۲۸
۹-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ۳۰
۱-۹-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۳۰
۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۳۰
۳-۹-۲ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ۳۱
۱۰-۲ نظریه مدیریت سود ۳۳
۱-۱۰-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ۳۴
۲-۱۰-۲ منتخب نظریه های رقیب ۳۵
۳-۱۰-۲نظریه ی شرکت ۳۷
۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها ۳۹
۵-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۲
۶-۱۰-۲ رویکرد تصمیم گیری ۴۳
۷-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۵
۸-۱۰-۲ رویکرد سیاسی – قانونی ۴۶
۹-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۹
۱۱-۲حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود ۴۹
۱-۱۱-۲ طیف تعاریف حاکمیت شرکتی ۵۰
۲-۱۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی ۵۱
۳-۱۱-۲ اهداف حاکمیت شرکتی ۵۲
۴-۱۱-۲ طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی ۵۲
۵-۱۱-۲ مکانیزم های حاکمیت شرکتی ۵۳
۶-۱۱-۲ ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران ۵۴
۷-۱۱-۲ ارکان نظام راهبری شرکتی ۵۵
۸-۱۱-۲ مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد ۵۶
۱۲-۲ پیشینه تحقیق ۵۷
۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۷
۲-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۰

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳) مقدمه ۶۵
۲-۳) روش پژوهش ۶۵
۳-۳) پرسش های تحقیق ۶۵
۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۶۵
۵-۳) متغیرهای مستقل ۶۷
۱-۵-۳) جریانهای وجوه نقد آزاد ۶۷
۲-۵-۳) متغیر رشد شرکت ۶۸
۳-۵-۳) متغییر مستقل مالکیت سهام مدیريتي ۶۸
۶-۳) متغیرهای کنترل ۶۹
۱-۶-۳) هزینه بهرۀ بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت ۶۹
۲-۶-۳) اندازه شرکت ۶۹
۷-۳) متغیر مجازی ۷۰
۸-۳) جامعه و نمونه آماری ۷۱
۱-۸-۳) جامعه آماری ۷۱
۲-۸-۳) نمونه آماری ۷۱
۹-۳) فرضیه های پژوهش ۷۲
۱۰-۳) گرد آوری اطلاعات۷۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴) مقدمه‏ ۷۴
۲-۴) شاخص های توصیفی متغیر ها ۷۵
۳-۴) بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته ۷۷
۴-۴) مدل رگرسيون چندگانه ۷۸
۱-۴-۴ ) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين ۸۱
۲-۴-۴) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين وجريانهاي وجوه نقد آزاد ۸۲
۵-۴) آزمون فرضیات ۸۳
۱-۵-۴) فرضيه اصلی اول ۸۳
۲-۵-۴) فرضيه فرعی اول ۸۴
۳-۵-۴) فرضيه اصلی دوم ۸۵
۴-۵-۴) فرضيه فرعی دوم۸۶

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵) مقدمه ۸۹
۲-۵) خلاصه پژوهش ۸۹
۳-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱
۱-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول ۹۲
۲-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲
۳-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۹۳
۴-۳-۵)نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۳
۴-۵) نتیجه گیری ۹۳
۵-۵) پیشنهادها ۹۴
۱-۵-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۹۴
۲-۵-۵) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۹۴
۶-۵) محدودیت های پژوهش ۹۵
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۲۲
منابع لاتین: ۱۲۳
چکیده انگلیسی: ۱۲۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :

۱۲۸ مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *