دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود فرآيند مديريت دانش

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۱۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۲| قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

در اين پژوهش براي شناسايي ابعاد رفتار شهروندي سازماني با كاوش در ادبيات موجود از الگوي به نام ارگان پنج بعد را به عنوان ابعاد رفتار شهروندي سازماني بين كاركنان و مديران شناسايي شد كه اين پنج بعد عبارتند از وظيفه شناسي، نوع دوستی،فضیلت شهروندی،جوانمردي و احترام وتکریم، و اين ابعاد را در سازمان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ به آزمون گذاشته خواهد شد تا وضعيت آنها از لحاظ ميزان رفتار شهروندي و بررسي ارتباط اين ابعاد با بهبود فرآیند مدیریت دانش بررسي میگردد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرای پژوهش همبستگی می باشد .جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ تشکیل خواهند داد که بالغ بر ۹۵ نفر هستند،حجم نمونه با توجه به جدول مورگان ۷۵ نفر انتخاب شد . روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارداستفاده شد.اعتبار آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ۸۴/۰ و بهبود فرآیند مدیریت دانش ۰٫۷۶ می باشد و داده ها با شاخصهای آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وظیفه شناسی ،فضیلت شهروندی و احترام و تکریم با بهبود فرآیند مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۹۲ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین نوع دوستی و جوانمردی و رابطه وجود ندارد .

۱-۱- مقدمه
رشد فزاینده رقابت و اهمیت یافتن مقوله هایی نظیر انعطاف پذیری، بهبود عملکرد،بهره وری و لزوم پاسخ گویی سریع به تغییرات محیطی ، سازمان را مجاب نموده است که برای پیش گیری از رقبا به تمامی عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی سازمان توجه نمایند. یکی از مهمترین عواملی که تاثیر بسزایی در موفقیت سازمانها در بازارهای رقابتی دارد،توجه به رفتارهای سازمانی است.در بین این رفتارهای سازمانی،از جمله رفتارهایی که مورد اقبال مدیران سازمان است و تاثیر بسزایی هم بر عملکرد کارکنان،هم بر جو سازمانی و هم بر بهبود بهره وری سازمان دارد، رفتار شهروندی سازمانی می باشد. مدیران بسیاری مایل به ایجاد و تقویت رفتارهای شهروندی در سازمان هستند . گام اول در این راستا شناخت دقیق این رفتارهاست. هرچند نمودهای رفتار شهروند سازمانی از زمانهای بسیار دور در سازمانها دیده می شد،امّا واژه رفتار شهروندی سازمان کمتر از سه دهه است که وارد ادبیات سازمان و مدیریت شده است و توجه موج عظیمی از تحقیقات را به خود جلب کرده است .با نگاهی به این تحقیقات ممکن است با طیف وسیعی از تعاریف و مفهوم پردازی ها از رفتار شهروندی سازمانی رو به رو شده و دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی گردیم. آنچه در این راستا مزید بر علّت می گردد ،جنبه تلویحی مفهوم پردازی هاست (کریمی ،۱۳۹۰: ۱۲۸).
مدیریت دانش نامی است برای مجموعه ای از اقدامات نظام مند که یک سازمان میتواند انجام دهد تا بیشترین ارزش را از دانش قابل دسترس خود فراهم نماید. دانش در این زمینه شامل هر دو تجربه و فهم افراد در سازمان و اطلاعات مصنوعی ،مانند اسناد و گزارش های قابل دسترس در داخل و خارج از محیط سازمان می باشند.مدیریت دانش موثر بطور عام به یک ترکیب مناسب از ابتکارات سازمانی ،اجتماعی و مدیریتی در به کارگیری فناوری مناسب در بسیاری زمینه ها نیازمند است.
جوامع بشري از دوره غارنشيني تاكنون دائم دستخوش تغيير و تحولات متعددي بوده‏اند كه منجر به افزايش دانش آنها گرديده است. در عصر حاضر، كه به عصر ارتباطات و دانش موسوم است، مزيت اصلي در سرمايه دانشي نهفته است. دانش در دنياي پيشرفته امروز، به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابتي اصلي سازمان‏ها مي‏باشد. دانش مي‏تواند فرصت مناسبي براي سازماني باشد كه به خوبي آن را شناخته و مديريت مي‏كند و در عين حال، تهديدي جدي براي سازماني قلمداد شود كه تحولات محيط را نمي‏شناسد و يا نمي‏خواهد بشناسد (قلیچ لی ،۱۳۸۸ :۱۵) .
شناخت دانش به عنوان يك منبع سازماني، و نظريه‏هاي رشد و نيز ظهور سازمان‏هاي دانش‏بنيان، همگي كمك كردند تا حوزه جديدي از مديريت دانش در نظام‏هاي اطلاعاتي به وجود آيد. اين پيشرفت‏ها نشان مي‏دهد كه دانش‏درشكل‏هاي مختلف، دارايي و سرمايه‏اي انساني است و سرمايه‏گذاري در آن مستقيما به كالاها و خدمات يا فناوري بالا منجرمي‏شود. در كنار ساير عوامل توليد، دانش و قابليت‏هاي ايجاد شده توسط آن نيز يكي از درآمدهاي در حال افزايش سازمان به شمار مي‏رود.پویایی و پیچیدگی شرایط حاکم بر تغییر و تحولات پیوسته ،از مشخصات عصر حاضر است که با گذشت زمان ، روند افزایشی و گاه غیرخطی می پیماید.افزایش آهنگ تغییر و افزونی پیچیدگی مسائل از ویژگی های منحصر به فرد تغییر هستند؛ لذا معمولاً هنگامی که راه حل هایی برای بسیاری از مهمترین مسائلمان می یابیم؛این مسائل آنچنان تغییر کرده اند که راه حل های ما دیگر نه مربوطند و نه مفید(همان منبع ).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود فرآيند مديريت دانش در بین کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیـق

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای مورد مطالعه ۹
۱-۷- تعاریف اصطلاحات ۹
۱-۷-۱- تعاریف تئوریک ۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۱۰

فصـل دوم: ادبیـات و پیشینـه تحقیـق

۲-۱- پیشینۀ تاریخی شهروندی ۱۳
۲-۱-۱- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ۱۳
۲-۱-۲- انواع رفتار شهروندي در سازمان ۱۷
۲-۱-۲-۱- رفتارهاي کمک‌کننده ۱۸
۲-۱-۲-۲- رادمردي و گذشت ۱۸
۲-۱-۲-۳- وفاداري سازماني ۱۸
۲-۱-۲-۴- اطاعت سازمانی ۱۸
۲-۱-۳- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۲۰
۲-۱-۴- مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ۲۴
۲-۱-۵- سیاست های تشویق رفتار شهروندی ۲۶
۲-۱-۵-۱-گزینش و استخدام ۲۶
۲-۱-۵-۲-آموزش و توسعه ۲۶
۲-۱-۵-۳- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ۲۷
۲-۱-۵-۴- محرک های اصلی رفتار شهروندی سازمان ۲۸
۲-۱-۶- علائم رفتار شهروند سازمانی ۲۹
۲-۱-۷- ویژگی های رفتار شهروند سازمانی ۲۹
۲-۱-۸- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ۲۹
۲-۱-۹- رویکردهای اصلی در تببین رفتار شهروندی سازمانی ۳۱
۲-۱-۱۰- رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی ۳۲
۲-۱-۱۱- رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت سازمان ۳۳
۲-۱-۱۲- دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمان ۳۴
۲-۱-۱۳- پیامدهای رفتار شهروندی سازمان ۳۴
۲-۱-۱۴- رفتار ضد شهروندی ۳۵
۲-۲-بخش دوم: مدیریت دانش ۳۶
۲-۲-۱- تعریف دانش ۳۷
۲-۲-۲- مفهوم مدیریت دانش ۳۸
۲-۲-۳- تاریخچه مدیریت دانش ۴۰
۲-۲-۴- چرخه دانش ۴۱
۲-۲-۵- جریان دانش ۴۲
۲-۲-۶- علل پیدایش مدیریت دانش ۴۶
۲-۲-۷- ویژگی های عملی دانش و اجزای آن ۴۶
۲-۲-۸- راهبردهای مدیریت دانش ۴۹
۲-۲-۹- اهداف مدیریت دانش ۴۹
۲-۲-۱۰- فواید مدیریت دانش ۵۰
۲-۲-۱۱- برنامه های مدیریت دانش و روند تولید دانش ۵۱
۲-۲-۱۲- آموزش مدیریت دانش ۵۱
۲-۲-۱۳- چالش های پیش روی مدیریت دانش ۵۲
۲-۲-۱۴- كاركردهاي مديريت دانش ۵۳
۲-۲-۱۴-۱- ارتباط بهينه با مشتري ۵۳
۲-۲-۱۴-۲- يادگيري سازماني ۵۳
۲-۲-۱۴-۳- اعتلاي فرهنگ سازماني ۵۵
۲-۲-۱۴-۴- رهبری سازمانی و تصمیم گیری هوشمندانه ۵۶
۲-۲-۱۴-۵- راهبرد بازطراحي فرايندهاي سازماني ۵۷
۲-۲-۱۴-۶- خلّاقيت ۵۷
۲-۲-۱۴-۷- توجه به دانش افراد و نخبگان ۵۸
۲-۲-۱۴-۸- تبديل دانش ضمني به دانش صريح ۵۸
۲-۲-۱۴-۹- توليد دانش جديد ۵۹
۲-۲-۱۵- عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش ۶۰
۲-۲-۱۶- نكات مهم در موفقيت بهره‌گيری از مديريت دانش ۶۰
۲-۲-۱۷- فعاليت‏هاي كليدي مديريت دانش ۶۱
۲-۳- مدل های مدیریت دانش ۶۴
۲-۳-۱- مدل مارپیچ دانش نوناکا و تاکه اوچی ۶۴
۲-۳-۲- الگوی پروبست ،روب و رومهاردت (۲۰۰۱) ۶۵
۲-۳-۳- مدل عمومی دانش نیومن ۶۵
۲-۳-۴- مدل “بک من” ۶۶
۲-۳-۵- مدل مارک “م.مک الروی” ۶۷
۲-۴- مرور تحقیقات انجام شده در داخل کشور مرتبط با موضوع تحقیق ۶۸
۲-۴-۱- تحقیقات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ۶۸
۲-۴-۲- تحقیقات مرتبط با فرایند مدیریت دانش ۷۰
۲-۵- مرور تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مرتبط با موضوع تحقیق ۷۲
۲-۵-۱- تحقیقات مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ۷۲
۲-۵-۲- تحقیقات مرتبط با فرایند مدیریت دانش ۷۴
۲-۶- الگوی نظری تحقیق ۷۶
۲-۷- نتیجه گیری ۷۷

فصـل سـوم: روش تحقیـق

۳-۱- مقدمه ۸۰
۳-۲- روش تحقیق ۸۰
۳-۳- جامعه آماری ۸۱
۳-۴- نمونه و روش نمونه گيري ۸۱
۳-۵- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۸۲
۳-۶- روايي و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات ۸۳
۳-۷- روشهاي آماري ۸۳

فصـل چهـارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۸۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل های استنباطی ۹۲
۴-۳- یافته های جانبی ۹۸

فصـل پنجـم : بحـث و نتیجـه گیـری

۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵-۲- نتایج بر اساس یافته های تحقیق ۱۰۷
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۷
۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول ۱۰۷
۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم ۱۰۸
۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم ۱۰۸
۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم ۱۰۹
۵-۲-۶- فرضیه فرعی پنجم ۱۰۹
۵-۳- تحلیل یافته ها ۱۱۰
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۱۰
۵-۴-۱- محدودیت های محقق ۱۱۱
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق ۱۱۱
۵-۶- پیشنهادهای دیگر مبتنی بر تحقیقات آتی ۱۱۳
پیـوست ها ۱۱۴
منابع فارسی ۱۲۰
منابع انگلیسی ۱۲۶
چکیده لاتین

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۱۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۲| قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *