دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان کارآفرینی کارکنان

نوع فایل :ورد (docx)| حجم فایل : ۵۲۶کیلو بایت (rar)|تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت :۱۵۰۰۰تومان

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی کارکنان شهرستان شیروان می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق کاربردی و توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ادارات دولتی شهرستان شیروان بوده اند. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و در دسترس پرسشنامه های مذکور به تعداد ۲۷۶ نفر در سطح جامعه مورد نظر توزیع گردید. ابتدا پرسشنامه کارآفرینی در قالب ۲۳ سوال و پرسشنامه سبک رهبری بر اساس الگوی LPC فیدلر طراحی گردید.روایی این پرسشنامه ها از روش روایی محتوا تایید و پایایی نیز با توجه به بالاتر بودن پایایی پرسشنامه ها از معیار ۰٫۷ تایید گردیدند. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون و همچنین مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین سبک های اقتدارگرا،مشارکتی،دیپلماتیک با میزان کارآفرینی افراد تایید و سبک های بروکراتیک و لجام گسیخته با کارآفرینی کارکنان رد گردید.همچنین مشخص گردید که تفاوت معنی داری بین مدیران با سبک رهبری اقتدارگرا و بروکراتیک و همچنین مدیران با سبک رهبری مشارکتی و لجام گسیخته در میزان کارآفرینی کارکنانشان وجود ندارد.بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید که به منظور افزایش کارآفرینی در سازمان ها از سبک های اقتدارگرا،مشارکتی و دیپلماتیک با توجه به وضعیت جامعه مورد نظر استفاده شود.
۱-۱ مقدمه:
جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه‌های کسب و کار بوده است به‌طوری که امروزه جهانی‌ شدن،افزایش رقابت،توسعه فناوری اطلاعات،توجه به کیفیت کالاها و خدمات،مشتری‌مداری،ناکارآمدی دولت‌ها و مانند اینها،اداره بخش عمومی را در سراسر دنیا و در این عرصه‌ها با چالش‌های جدی روبرو نموده است.از جمله راهکارهای اثربخش‌ دولت‌ها برای رویارویی با این چالش‌ها،توسل به کارآفرینی است.ازاین‌رو تجربیات کشورهای پیشرفته در دهه‌های هشتاد به‌ بعد حاکی از توجه کامل آنها به منظور کارآفرینی و ترویج آن در جامعه است.توسعه و ترویج کارآفرینی در جوامع،با حمایت و پشتیبانی دولت و سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر است اما واقعیت این است که سازمان‌های دولتی هنگامی می‌توانند به ترویج‌ اثربخشی کارآفرینی در جامعه کمک نمایند که ابتدا خود آنها کارآفرین باشند.به همین دلیل امروزه نه‌تنها کارآفرینی به‌عنوان‌ یک راهکار برای درگیر شدن یا چالش‌های کسب و کار است یکی از مهمترین پارادایم‌های نوین اداره امور بخش دولتی محسوب‌ می‌گردد و بر پایه این پارادایم مفهوم دولت کارآفرین مطرح گردیده است(ذولفقاری،۱۳۸۹) . در ایران نیز ،مسیر توسعه پایدار ملی در چارچوب«سند چشم‌انداز توسعه در افق‌ ۱۴۰۴»طراحی و سیاست‌های کلی آن به بخش‌های مختلف ابلاغ گردیده است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در این زمینه،توسعه کارآفرینی است.در واقع توسعه‌ کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است و مدیران کارآفرین نیز به عنوان معیاری با اهمیت برای بیان سطح توسعه یافتگی هرکشور می‌باشد(فتاحی، حاجی آقا زاده،۱۳۸۷). در این میان بررسی عوامل موثر بر مقوله کارآفرینی در کشور از جمله مباحث مهم در این حوزه بوده است. يكي از فعاليتهاي بشر كه سابقه‌اي طولاني دارد مديريت است. موضوع دانش مديريت با زندگي اجتماعي انسان در طول تاريخ آميخته است. زندگي اجتماعي انسان همواره نيازمند سازمان بوده و مديريت با اداره كردن اين سازمانها جزئي از فعالیت های بشر در طول تاريخ بوده است. بدينگونه كه انسانها از بين خود معمولاً فردي را كه از سايرين تواناتر بوده و بتواند در حل مشكلات آنها را ياري نمايد انتخاب مي‌كرده اند.
نظام های اقتصادی دردنیا به مدت صدها هزارسال برقرار بود .تا بالاخره تحت الشعاع نظام های اقتصادی کشاورزی قرارگرفت،خوداین نظام نیزحدود صدهزار سال دوام داشت سپس نوبت به اقتصادصنعتی رسید وما اکنون در آخر نیمه اقتصاداطلاعات هستیم وباتوجه به دوره ۷۵ تا۸۰ ساله شروع وپایان آن ،تااواخردهه۲۰۲۰ ادامه خواهدیافت .(جعفرزاد ه،۱۳۸۷:۶) این مسیر ،دربررسی تاریخی زندگانی بشری ،از روایت هابیل وقابیل ویادگیری تدفین ازکلاغ واساطیر ابتدایی تاداستان قوم های مختلف درکتاب مقدس ،شاهنامه وافسانه های منتقل شده درشکل های مختلف ازنسلی به نسل بعدی قابل شناسایی است(اسکالاین،۲۰۰۸ ، ۱۴ )روندی که درمراحل بعدی ،ضرورت بکارگیری ابتکاراتی جهت ثبت ،کسب،توسعه وانتقال دانش رابه عنوان ضرورتی برای بقا وبرتری جویی میان ملل موردتوجه قرار داد،ابتکاراتی که که در قالب لوح های سومری ،آثار مکتوب یونانی ،ریاضیات هندی ،همگی نمایانگرجریان آرامی ازبه کارگیری دانش کارآفرینی است (خاوندکار وهمکاران ،۱۳۸۸ :۴۲ )به تحقیق ؛ نیروی انسانی ،سرمایه اصلی سازمان های عصر نوین می باشد ،درحقیقت بازدهی وبهره وری سازمان به رفتار وعملکرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است .کارآفرینی دردنیای امروز به عنوان مزیت رقابتی ازمهمترین عوامل تولید محسوب می شودکه بایدهدایت ومدیریت شود کارآفرینی یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود است که درطی مکانیزم ها وفرایندهای سازمانی به کار گرفته شده وبروز نوآوری را درسازمانهای عصر جدید ممکن می سازد (روس، استفان،۲۰۰۶: ۱۴۲ ).دراقتصادامروزعواملی نظیردرآمد،سودآوری ودارایی های فیزیکی سازمان ،بازتاب تنها بخشی کوچک از سازمان است . ثروت واقعی سازمان هادرجذب وبهره برداری از نیروی انسانی متخصص وبرتر ،دانش وکارآفرینی های این افراد ،فرایندهای درونی سازمان وشهرت وخوش نامی آنان است (برمن ،۲۰۰۸ )
در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزي كه با تغييرات و تحولات سريع بين‌المللي همراه شده و فرايندگذار از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي را سبب ساز گرديده است ، از كارآفرين به عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد شده است كه مي‌تواند در رشد اقتصادي كشورها ، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي نقش مهمي را بر عهده داشته باشد .وجود شکاف و فاصله میان منابع و امکانات از یک سو و نیاز های متنوع و فراگیر انسان ها از سوی دیگر دخالت و نقش آفرینی کارآفرینی را اقتضا می کند. جوامع پیشرفته امروزی خود را مدیون انسان هایی می دانند که قادر بوده اند تا رویا ها و ایده های خود را به حقیقت تبدیل کنند. این افراد روحیه استقلال طلبی برای کاووش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه روش های متداول برخوردار بوده اند. این عاملان تغییر،امروزه کارافرین نامیده می شوند(نطاق،۱۳۸۰:۵۵(.با توجه به اینکه نظریه‌های روانشناسان،اکتسابی بودن روحیه کارآفرینی را تأیید می‌نماید،می‌توان گفت که ترویج کارآفرینی،بدون هدایت و حمایت کارآفرینان ذاتی، بعنوان الگوی انگیزشی توده جامعه،امکانپذیر نخواهد بود و می‌توان نتیجه گرفت که‌ توسعه کارآفرینی تابعی از هدایت کارآفرینان در مسیر توسعه پایدار ملی است.بنابراین‌ شناسایی فرصتها در هربخش،سرآغازی برای ترویج روحیه کارآفرینی است.به بیان‌ ساده‌تر در هرجامعه،گروهی بعنوان پیشرو در کارآفرینی وجود دارند که با هدایت دقیق‌ آنها در مسیر توسعه ملی و حمایت از آنها برای رفع موانع،تا آنجا که به ذات کارآفرینی‌ نیز خدشه‌ای وارد نشود،شاهد شکوفایی آنها خواهیم بود.این امر فرهنگ کارآفرینی را رواج داده و زمینه‌ساز ایجاد الگوهای کلان کارآفرینی خواهد شد(فتاحی، حاجی آقا زاده،۱۳۸۷). از اين رو با توجه به شرايط موجود و از آنجا كه در كشور ما ، كه كشوري در حال توسعه است ، امكان به كارگيري محصلان و فارغ‌التحصيلان در مراكز دولتي و غيردولتي به سهولت وجود ندارد ،‌ داشتن انگيزه كارآفريني ، كه به گفته ژوپيتر : موتور محركه توسعه اقتصادي كشور است ، حائز اهميت شاياني است . کارآفرینی در واقع دستاورد افرادی است که میل شدیدی به کامیابی دارند و سخت‌کوشی،پافشاری،ریسک‌پذیری و دورنماسازی شگفت‌انگیز از جمله ویژگی‌های‌ روحی و روانی آنها می‌باشد. درواقع باید بیان نمود که سازمان ها متشکل از مجموعه ای از انسان ها هستند که این افراد هر یک دارای شخصیتی منحصر به فرد بوده که در تعاملات خود با سازمان و دیگران آن را بروز می دهند. بنابراین توسعه اقتصادی و اجتماعی در آینده نصیب سازمان هایی خواهد بود که بتوانند در بازار گروهی متنوع، بهترین و درخشانترین استعداد های انسانی را جذب کنند. مدیران اگر دارای مهارت ها،توانایی ها،شایستگی ها و نگرش های ویژه نباشند، قادر به انجام وظیفه خویش به نحو مطلوب نخواهند بود(میرکمال،۱۳۷۵:۵۴(. بدیهی است که رویکرد های مختلفی جهت مهیا شدن برای این حرکت حیاتی وجود دارد.اما نباید فراموش کرد که آنچه عامل اصلی در انتخاب این راهکار ها می باشد، نظام مهندسی و پویایی و روزآوری و پشتوانه های آن به لحاظ علمی و مدیریتی و رهبری می باشد که در این راستا اطلاع از سبک های رهبری و تاثیر و رابطه انها بر کارآفرینی در هر سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است(بوشهری،۱۳۸۱:۷۲). انتخاب مسیر مناسب مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز و ظهور ابتکارات و تدابیر خلاقانه و کارافرینانه را فراهم سازد یکی از ابزار های مهم کارآفرینی اعمال سبک های رهبری می باشد که رهبران و مدیران با توجه به محیط سازمانی و شخصیت خود آن را انتخاب می کنندتا به این سوال پاسخ دهند که:
آیا بین سبک رهبری مدیران و میزان کارآفرینی کارکنان رابطه ای وجود دارد.؟

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان کارآفرینی کارکنان

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۵
۱-۳ اهمیت وضرورت موضوع ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱ هدف اصلی ۱۰
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۱۰
۱-۵ فرضیات تحقیق ۱۰
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۱۰
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۱۰
۱-۶ متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۷ تعریف کارآفرینی ۱۱
۱-۸ تعریف عملیاتی کارآفرینی ۱۲
۱-۹ تعریف سبک رهبری ۱۲
۱-۹-۱ رهبری اقتدارگرا ۱۲
۱-۹-۲ رهبری مشارکتی ۱۲
۱-۹-۳ رهبری دیپلماتیک ۱۲
۱-۹-۴ رهبری بروکراتیک ۱۳
۱-۹- ۵ رهبری لجام گسیخته ۱۳
۱-۱۰ تعاریف عملیاتی سبک رهبری ۱۳

فصل دوم ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۵
۲-۲ رهبری ۱۵
۲-۳ سبک رهبری ۱۷
۲-۴ انواع سبک های رهبری ۱۷
۲-۴-۱ سبک رهبری خدمتگزار ۱۷
۲-۴-۲ سبک رهبری تحول گرا ۱۸
۲-۴-۳ ویژگی های رهبری تحول گرا ۱۸
۲-۴-۴ سبک های رهبری در مقابل سبک های زیر دستان ۱۹
۲-۴-۴-۱ رهبر راهنما ۱۹
۲-۴-۴-۲ رهبرواگذارکننده ۲۰
۲-۴-۴-۳ رهبر مشارکتی ۲۰
۲-۴-۴-۴ رهبر مشورتی ۲۰
۲-۴-۴-۵ رهبرمذاکره ای ۲۰
۲-۴-۵ سبک های زیر دستان ۲۱
۲-۴-۵-۱ زیردست حاضر به قبول ۲۱
۲-۴-۵-۲ زیر دست متکی به نفس ۲۱
۲-۴-۵-۳ زیر دست مشارکتی ۲۱
۲-۴-۵-۴ زیر دست اطلاع رسان ۲۱
۲-۴-۵-۵ زیر دست تقابلی ۲۱
۲-۴-۶ سبک های رهبری فیدلر ۲۲
۲-۴-۷ سبک رهبری مبادله ای ۲۲
۲-۴-۸ رهبری قدرت طلبانه ۲۳
۲-۴-۹ رهبری مشارکتی (دموکراتیک) ۲۳
۲-۴-۱۰ رهبری آزادمنشانه ۲۴
۲-۴-۱۱ سبک های رهبری گروهی ، تیمی وتخصصی ۲۴
۲-۴-۱۱ سبک رهبری گروهی ۲۴
۲-۴-۱۲ سبک رهبری تیمی ۲۵
۲-۴-۱۳ سبک رهبری تخصصی ۲۶
۲-۴-۱۴ شبکه مدیریت ۲۷
۲ -۴-۱۵ سبک رهبری انفعالی /اجتنابی ۲۸
۲-۴-۱۶ سبک رهبری کارآفرینانه ۲۹
۲-۵ انواع کارآفرینی ۲۹
۲-۵-۱ کارآفرینی فردی (مستقل ) ۳۰
۲-۵-۲ کارآفرینی سازمانی یا درون سازمانی ۳۰
۲-۵-۳ انواع کارآفرینی ازنظراسمیت ۳۱
۲-۵-۳-۱ کارآفرینان افزارمند ۳۱
۲-۵-۳-۲ کارآفرینان فرصت گرا ۳۱
۲-۵-۴ انواع کارآفرینی ازنظرفیلی وآلداج ۳۲
۲-۵-۵ انواع کارآفرینی ازنظر دانتابرگو و کوپر ۳۲
۲-۵-۶ انواع کارآفرینی ازنظر برگر وبرانسون ۳۲
۲-۵-۷ انواع کارآفرینی ازنظر جانجا ۳۳
۲-۵-۷-۱ کارآفرینی اداری ۳۳
۲-۵-۷-۲ کارآفرینی فرصت گرایانه ۳۳
۲-۵-۷-۳ کارآفرینی اکتسابی ۳۳
۲-۵-۷-۴ کارآفرینی پرورشگاهی ۳۳
۲-۵-۷ -۵ کارآفرینی تقلیدی ۳۴
۲-۵-۸ کارآفرینی پایدار ۳۴
۲-۵-۹ کارآفرینی اشتراک ۳۴
۲-۵-۱۰ کارآفرینی مدنی ۳۴
۲-۵-۱۱ کارآفرینی پاسخگو ۳۵
۲-۵-۱۲ انواع کارآفرینی از نظر ورنوال وپرلمن ۳۵
۲-۵-۱۲-۱ کارآفرینی فردی ۳۵
۲-۵-۱۲-۲ کارآفرینی درون سازمانی ۳۶
۲-۵-۱۲-۳ کارآفرینی سازمانی یاسازمانهای کارآفرینانه ۳۶
۲-۶ فرایندکارآفرینی ۳۷
۲-۷ عوامل تاثیرگذاربرشکل گیری کارآفرینی ۳۸
۲-۷-۱ نیازهای اقتصادی ۳۹
۲-۷-۲ نیازهای اجتماعی ۳۹
۲-۷-۳ نیازهای رشد وتوسعه ۳۹
۲-۸ مهارتهای کارآفرینی ۴۰
۲-۸-۱ مهارتهای شخصی ۴۰
۲-۸-۲ مهارتهای مدیریتی ۴۰
۲-۸-۳ مهارتهای فنی ۴۱
۲-۹ ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ۴۱
۲-۹-۱ حالت های ذهنی مثبت ۴۱
۲-۹-۲ نیازبه موفقیت ۴۱
۲-۹-۳ نیاز به قدرت ۴۱
۲-۹-۵ نیاز به تعلق یاوابستگی ۴۱
۲-۹-۶ تمایل به ریسک ومخاطره ۴۲
۲-۹- ۷ گرایش به خلاقیت ونوآوری ۴۲
۲-۹-۸ روحیه شکست ناپذیری ۴۳
۲-۹-۹ مرکزکنترل درونی ۴۳
۲-۹-۱۰ نیاز به استقلال ۴۳
۲-۱۰ جایگاه واهمیت نگرش های کارآفرینانه ۴۴
۲-۱۱ ویژگی های سازمان های کارآفرین ۴۴
۲-۱۲ کارآفرینی سازمانی ۴۵
۲-۱۳ عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی ۴۵
۲ -۱۳-۱ عوامل ساختاری کارآفرینانه ۴۵
۲-۱۳-۲ عوامل رفتاری کارآفرینانه ۴۵
۲-۱۳-۳ عوامل زمینه ای کارآفرینانه ۴۵
۲-۱۴ وظایف کارآفرین ۴۵
۲-۱۴-۱ مالکیت سازمان ۴۶
۲-۱۴-۲ یافتن سازمان های جدید ۴۶
۲-۱۴-۳ آوردن نوآوری به بازار ۴۷
۲-۱۴-۴ شناختن فرصت بازار ۴۸
۲-۱۴-۵ به کارگیری تخصص ۴۸
۲-۱۵ نتایج مطالعات انجام شده مرتبط باموضوع تحقیق در خارج از کشور ۴۹
۲-۱۶ نتایج مطالعات انجام شده مرتبط باموضوع تحقیق در داخل از کشور ۵۴
۲-۱۷ مدل مفهومی تحقیق ۵۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق ۵۹
۳-۲ جامعه آماری ۵۹
۳-۳ نمونه ونمونه گیری ۵۹
۳-۳-۱ برآورد حجم نمونه ۶۰
۳-۴ معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۶۰
۳-۵ روش جمع آوری داده ها ۶۱
۳-۵-۱ روایی ۶۱
۳-۵-۲ پایایی (اعتبار ) ۶۲
۳-۷ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه ۶۹
۴-۲ آمارتوصیفی ۶۹
۴-۲-۱ بررسی وضعیت جنسیت درنمونه آماری ۶۹
۴-۲-۲ بررسی میزان سابقه کاری در نمونه آماری ۷۰
۴-۲-۳ بررسی تحصیلات درنمونه آماری ۷۱
۴-۲-۴ بررسی وضعیت سبک رهبری درنمونه آماری ۷۲
۴-۳ آماراستنباطی ۷۳
۴-۳-۱ فرضیه اصلی ۷۳
۴-۳-۲ فرضیه فرعی اول ۷۴
۴-۳-۳ فرضیه فرعی دوم ۷۴
۴-۳-۴ فرضیه فرعی سوم ۷۵
۴-۳-۵ فرضیه فرعی چهارم. ۷۶
۴-۳-۶ فرضیه فرعی پنجم ۷۷
۴-۴ فرضیات جهت دار ۷۷
۴-۴-۱ فرضیه جهت دار اول ۷۷
۴-۴-۲ فرضیه جهت دار دوم ۷۸
خلاصه فصل ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱ مقدمه ۸۱
۵-۲ آمار استنباطی ۸۱
۵-۲-۱ فرضیه اصلی ۸۱
۵-۲-۲ فرضیه های فرعی ۸۱
۵-۲-۲-۱ فرضیه فرعی اول ۸۱
۵-۲-۲-۲ فرضیه فرعی دوم ۸۱
۵-۲-۲-۳ فرضیه فرعی سوم ۸۲
۵-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم ۸۲
۵-۲-۶ فرضیه فرعی پنجم ۸۲
۵-۳ فرضیات جهت دار ۸۲
۵-۳-۱ فرضیه جهت دار اول ۸۲
۵-۳-۲ فرضیه جهت دار دوم ۸۳
۵-۴ محدودیت تحقیق ۸۳
۵-۵ پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق ۸۴
۵-۵-۱ پیشنهادبرای فرضیه ۱ ۸۴
۵-۵-۲ پیشنهادبرای فرضیه ۲ ۸۴
۵-۵-۳ پیشنهادبرای فرضیه ۳ ۸۴
۵-۵-۴ پیشنهادبرای فرضیه ۴ ۸۵
۵-۵-۵ پیشنهادبرای فرضیه ۵ ۸۵
۵-۵-۶ پیشنهادبرای فرضیه جهت دار ۱ ۸۵
۵-۵-۷ پیشنهادبرای فرضیه جهت دار ۲ ۸۵
۵-۵-۸ پیشنهادها به سایر محققین ۸۶
منابع و مآخذ۸۷

 

نوع فایل :ورد (docx)| حجم فایل : ۵۲۶کیلو بایت (rar)|تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت :۱۵۰۰۰تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *