دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۵۲۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۵| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

“کارآفرینی”از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرین با منابع و فرصت ها را محدود یا تسهیل نماید. تا کنون تحقیقات صورت گرفته در مورد کارآفرینی سازمانی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان بوده و توجه به شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی نادیده گرفته شده است. درعین حال، امروزه نگاه جدی به مقوله کارآفرینی در سازمان های آموزشی وجود ندارد. این امر می تواند ناشی از دلایل مختلف از جمله نادیده گرفتن روابط و شبکه های اجتماعی باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی است. که در آموزشکده های خراسان شمالی انجام شده است، و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و اساتید آموزشکده ها در سال ۹۱ تشکیل می دهند. کل جامعه آماری به تعداد ۴۷۶ کارمند و استاد رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس هستند که از بین آنان ۲۱۴ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای طبق جدول مورگان انتخاب شده اند. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت اثبات روایی و پایایی آن از پرسشنامه استاندارد و معتبر جهانی سرمایه اجتماعی با ۶۰ گویه از طیف لیکرت و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی که توسط ابراهیم زاده و همکاران تهیه و روایی وپایایی آن به اثبات و چندین بار به اجرا گذاشته شده است، مورد استفاده قرار گرفته است . تمامی داده ها به وسیله نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. در بخش توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده که بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی با سطح اطمینان ۹۵ درصد آلفا(۰/۰۵) فرضیه اصلی تایید شده است، یعنی بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

۱-۱- مقدمه
سرمایه اجتماعی جامعه شامل رسوم، روابط، نگرش ها و ارزش هاست که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها نیست که زیر بنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه برچسبی است که کل جامعه را با هم نگه می دارد. سرمایه اجتماعی شامی ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت مدنی ظاهر می شود، و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می کند(بانک جهانی به نقل از نصیری، ۱۳۸۷: ۱۱). بررسی کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطه شده اجتماعی، راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می کند، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و باریک که به آن، دقت نشده است جلب می کند؛ یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی- اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی.
بیش تر تحقیقات صورت گرفته روی کارآفرینی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده است که به دلیل عدم توجه به شبکه روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته است(یولیهو ،۲۰۰۴). امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل نماید(احمدپور، ۱۳۷۸: ۵۷). منظور از شبکه ، مجموعه ای از افراد است که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند.این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و رابطه آن دو است. به این منظور برای بررسی شبکه روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می -شود. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.در دهه اخیر گسترش کاربرد مفهوم “سرمایه اجتماعی ” درفنون علمی و پژوهشی و اسناد مربوط به سیاستگزاری های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان با روند فزاینده ادامه دارد. امروزه سرمایه اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت ها و توسعه پایدار را یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در سازمانها،تدبیری برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی می دانند.
به نظر رابرت پاتنام:سرمایه اجتماعی روابط بین افراد،شبکه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی است که از این طریق حاصل می شود (صالحی هیکویی،۱۳۸۴).تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی،سازمان ها را به سازمان دانش محور تبدیل و آن ها را در جهت رسیدن به سازمان یادگیرنده شدن نزدیک می کند(امین بیدختی،نظری،۱۳۸۸ :۵۷).نگاهی به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد،به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده،یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی،همچون کارافرینی سازمانی جلب می کند.اخیرا سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد.این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته که به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.درغیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد(بیکر،۱۳۸۲ :۲۰).امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها،محدود یا تسهیل نماید(احمدپور،۱۳۷۸ :۱۳۴ ).رقابت شدید بین سازمانها،شرکتها،کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکتهای کوچک،سبب شد که سازمانها اهمیت ویژه ای برای نوآوری قائل شود،زیرا نوآوری تنها تضمین برای بقا در عرصه رقابت می دانند،از این روسعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدید آورندگان اصلی محصولات در سازمان بودند،تشویق کنند که در سازمان بمانند و ایده های خود را در سازمان محقق سازند.” پینکات”این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهاد(همان منبع :۱۳۶).
سرمایه اجتماعی،به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت،ایده پروری،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود(کلمن ،۱۹۹۰: ۱۰۰).و در فعالیتهای کارآفرینانه نقش مهمی دارد؛چرا که کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی-اقتصادی است که از دوطریق به شرایط و بافت اجتماعی متکی است:نخست آن که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم این که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تاثیر می گذارد(آلیستر و اندرسون ، ۲۰۰۲ :۳).رابطه بین سرمایه های انسانی،فکری،اجتماعی،فیزیکی و ……. یک رابطه چند وجهی است که در این میان رابطه کارآفرینی و سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد از طرف دیگر کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.چرا که در عصرحاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات مشهور است در قالب شبکه اجتماعی است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه ها فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد. از طرف دیگر نیز کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.
باتوجه به آنچه گذشت و همچنین نقشی که آموزشکده ها بعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اجتمایی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای دارد ،تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی پرداخته تا به پاسخ این سوال دست یابد:
آیا بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در آموزشکده های استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بیان مسئله۴
۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق۶
۱-۴-اهداف تحقیق۹
۱-۵-فرضیه های تحقیق۹
۱-۶-متغییرهای تحقیق۱۰
۱-۷-تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها۱۰
۱-۷-۱-تعریف نظری۱۰
۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی۱۱

فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق

۱-۲-مقدمه۱۴
۲-۲-مفهوم سرمایه ۱۴
۲-۳-مفهوم اجتماعی۱۵
۲-۴-انواع سرمایه۱۵
۲-۵-آیا مفهوم “سرمایه”برای درک روابط اجتماعی مناسب است۱۶
۲-۶-سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی۱۷
۲-۷-تعریف سرمایه اجتماعی۱۸
۲-۸-هدف سرمایه اجتماعی۲۴
۲-۹-سرمایه اجتماعی چه ایده هایی را با خود آورده است۲۵
۲-۱۰-سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی۲۶
۲-۱۱- مولفه ای کلیدی وشاخص های سرمایه اجتماعی۲۸
۲-۱۲- چگونگی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی ۳۵
۲-۱۳-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی۳۸
۲-۱۴- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی۳۹
۲-۱۵-روشهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی ۴۰
۲-۱۶- نمونه ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی۴۰
۲-۱۷- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی۴۱
۲-۱۸- رویکردهای سرمایه اجتماعی۴۱
۲-۱۹- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه ۴۲
۲-۱۹-۱- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه۴۲
۲-۱۹-۲- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه۴۳
۲-۱۹-۳- دانشگاه  و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت۴۳
۲-۲۰- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت۴۵
۲-۲۱- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی۴۶
۲-۲۲- کارآفرین کیست۵۰
۲-۲۳- ویژگی های کارآفرینان۵۰
۲-۲۴- کارآفرینی سازمانی۵۲
۲-۲۵- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی۶۰
۲-۲۶- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی۶۰
۲-۲۶-۱- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی۶۲
۲-۲۶-۲- قابلیت مدیران کارآفرین۶۳
۲-۲۶-۳- فرهنگ سازمان کارآفرین۶۴
۲-۲۶-۴- فضای خلاق۶۵
۲-۲۶-۵- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق۶۵
۲-۲۶-۶- برقراری یک سیستم پیشنهادی۶۵
۲-۲۶-۷- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت۶۶
۲-۲۶-۸- آموزش خلاقیت۶۶
۲-۲۷- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی۶۷
۲-۲۸- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی۶۸
۲-۲۹- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی۶۸
۲-۳۰- مشخصات سازمان های کارآفرین۷۰
۲-۳۱- مدیریت کارآفرینی سازمانی۷۱
۲-۳۲- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی۷۲
۲-۳۳- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی۷۲
۲-۳۴- استراتژی های کارآفرینی در سازمان۷۵
۲-۳۵- استراتژی های کارآفرینی سازمانی۷۵
۲-۳۶- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی۷۶
۲-۳۶-۱- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی۷۷
۲-۳۷- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی۷۷
۲-۳۸- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی۷۸
۲-۳۹- برخی ازمهمترین اصول نوآوری۷۹
۲-۴۰- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی۷۹
۲-۴۱- مشخصات کارآفرینان سازمانی۸۰
۲-۴۲- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی۸۱
۲-۴۳- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی۸۲
۲-۴۴- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان۸۲
۲-۴۵- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی۸۳
۲-۴۶- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی۸۳
۲-۴۶-۱- جبر و سکون در سازمان۸۴
۲-۴۶-۲- دیوان سالاری۸۵
۲-۴۶-۳- شیوه های نادرست پاداش۸۵
۲-۴۶-۴- نیاز به سودهای کوتاه مدت۸۵
۲-۴۷- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی۸۶
۲-۴۸- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی۸۶
۲-۴۹- چهارچوب مدل استون۸۸
۲-۵۰- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی۹۱
۲-۵۱- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی۹۱
۲-۵۲- پیشینه تحقیق۹۲
۲-۵۳- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین۹۳
۲-۵۴- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی۹۴
۲-۵۵- مدلهای سازمان کارآفرینی۹۵
۲-۵۵-۱- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور۹۶
۲-۵۵-۲- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور۱۰۱
۲-۵۵-۳- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور۱۰۲
۲-۵۵-۴- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور۱۰۴
۲-۵۵-۵- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور۱۰۶
۲-۵۵-۶- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور۱۰۷
۲-۵۶- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق۱۰۹
۲-۵۷- چهرچوب نظری تحقیق۱۱۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- متغیرهای تحقیق۱۱۴
۳-۲- روش تحقیق۱۱۴
۳-۳- جامهع آماری۱۱۴
۳-۴- حجم نمونه۱۱۴
۳-۵- روش نمونه گیری۱۱۵
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها۱۱۵
۳-۶-۱- پرسشنامه سرمایه اجتماعی۱۱۵
۳-۶-۲- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی۱۱۶
۳-۷- اعتبار و روایی پرسشنامه۱۱۷
۳-۷-۱- اعتبار۱۱۷
۳-۷-۲- روایی۱۱۸
۳-۸- روش گردآوری اطلاعات۱۱۸
۳-۹- روشهای تجزیه و تحلیل۱۱۹
۳-۹-۱- روش توصیفی۱۱۹
۳-۹-۲- روش استنباطی۱۱۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه۱۲۱
۴-۲- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان۱۲۱
۴-۲-۱- جدول فراوانی سن پاسخگویان۱۲۱
۴-۲-۲- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان۱۲۳
۴-۲-۳- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان۱۲۴
۴-۲-۴- جدول فراوانی سمت پاسخگویان۱۲۵
۴-۲-۵- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان۱۲۶
۴-۲-۶- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان۱۲۷
۴-۳- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته۱۲۸
۴-۴- تحلیل استنباطی داده ها۱۲۹
۴-۴-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق۱۲۹
۴-۴-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق۱۳۰
۴-۴-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق۱۳۱
۴-۴-۴- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق۱۳۲
۴-۴-۵- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق۱۳۳
۴-۴-۶- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق۱۳۴
۴-۴-۷- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق۱۳۴
۴-۴-۸- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق۱۳۵
۴-۵- فرضیه جهت دار۱۳۷
۴-۵-۱- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش۱۳۷
۴-۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار۱۳۸
۴-۶- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق۱۳۸
۴-۶-۱- بررسی تاثیر جنسیت۱۳۸
۴-۶-۲- بررسی تاثیر سن۱۳۹
۴-۶-۳- بررسی تاثیر سابقه کار۱۴۰
۴-۶-۴- بررسی تاثیر سمت۱۴۱

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق۱۴۴
۵-۱-۱- بحث و تفسیر۱۴۴
۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول۱۴۵
۵-۲-۱- بحث و تفسیر۱۴۵
۵-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم۱۴۶
۵-۳-۱- بحث و تفسیر۱۴۶
۵-۴- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم۱۴۷
۵-۴-۱- بحث و تفسیر۱۴۷
۵-۵- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم۱۴۷
۵-۵-۱- بحث و تفسیر۱۴۷
۵-۶- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم۱۴۹
۵-۶-۱- بحث و تفسیر۱۴۹
۵-۷- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم۱۵۰
۵-۷-۱- بحث و تفسیر۱۵۰
۵-۸- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم۱۵۱
۵-۸-۱- بحث و تفسیر۱۵۱
۵-۹- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار۱۵۲
۵-۱۰- نتیجه گیری۱۵۲
۵-۱۱- محدودیت های تحقیق۱۵۳
۵-۱۲- پیشنهادهای تحقیق۱۵۴
۵-۱۲-۱- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق۱۵۴
۵-۱۲-۲- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی۱۵۷
۵-۱۲-۳- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی۱۵۸
۵-۱۲-۴- پیشنهاد به سایر محققین۱۵۹
منابع فارسی۱۶۰
منابع لاتین۱۶۶

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۵۲۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۵| قیمت : ۲۴۰۰۰تومان

url

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *