دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۶۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۶| قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

چکیده:هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می­شود. روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی که تعداد۲۶۰ نفر می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۱۵۵نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده آلبرشت (۲۰۰۳) و برای سنجش  عملکرد شغلی کارکنان از پرسشنامه اچیو (۱۹۹۸) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب ۰٫۹۵۶ ، ۰٫۹۲۴ بدست آمده  که  روایی پرسشنامه ها توسط محققین وصاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است. نتایج همبستگی بین هوش سازمانی با مولفه­های (چشم انداز مشترک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق و کاربرد دانش) بر روی عملکرد سازمانی کارکنان زندان­های خراسان شمالی به ترتیب ۰٫۵۵۸، ۰٫۶۵۳،۰٫۶۰۷، ۰٫۶۰۹، ۰٫۵۱۱ بدست آمد. نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد نقش مولفه سرنوشت مشترک با ضریب بتای ۴۴۷/۰ و تمایل به تغییر با ضریب بتای ۰٫۲۹۰ به نسبت سایر مولفه های هوش سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد سازمانی کارکنان دارا می باشد.

۱-۱) مقدمه

فلسفه وجود سازمان، متكي به حيات انسان است. انسان­ها در كالبد سازمان­ها روح مي­دمنـد، آن را بـه حركـت در مـي آورنـد و اداره مي­كنند. بنابراين، منابع انساني با ارزش­ترين منبع براي سازمان­ها هستند. آنها هستند كه به تصميمات سازماني شـكل داده وراه حـل ارايـه مي­كنند و نهايتاً مسائل و مشكلات سازمان را حل مي­كنند. بهره وري را عينيت ميبخشند و كارآيي و اثربخشي را معنا مي­دهنـد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گيتي شگفتي آفرين و خلاق بوده است و با قدرت تفكر و انديشه­اي كه خداوند به او ارزاني داشته و با كسب علم و معرفت مي­تواند در طول حياتش منشأ اثرات مفيد براي جامعه و مردم در سازمان ها باشد. جامعه امروز، جامعه سازماني است. امروزه سازمان­ها با تغييرات سريع و گستردهاي در محيط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، تكنولوژيكي و اقتصادي روبه رو مي شوند. واكنش موفق سازمان­ها در يك جو بسيار پويا و متغير، بستگي به توانايي آنها جهت فراهم كردن اطلاعات ذيربط و يافتن راه­حل هاي  مناسب براي مشكلاتي است كه با آنها روبه­رو هستند(سيميك[۱]، ۲۰۰۵). در اين شرايط، توجه نظريه­پردازان و مديران سازماني، روي يك جنبه متمركز است. روي طراحي آن چه توانايي هاي فكري يك سازمان ناميده مي­شود (همان منبع، ۲۰۰۵ ). آلبرشت[۲] نيز اظهار ميدارد: پس از موج­هاي اول، دوم و سوم (زراعت، صنعت و اطلاعات)، موج چهارم موج هوشياري و مغز است (آلبرشت، ۲۰۰۳).همان گونه كه در دنياي انساني و در حيات پرتلاطم بشري انسان هايي موفق و كارآ خواهند بود كه داراي هوشي سرشار و بهره­مند از درجه ي هوشي بالا باشند، قطعاً در دنياي سازماني نيز وضع به همينگونه خواهد بود، به خصوص اين كه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر مي رود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدايش نيازها و چالش هاي جديد، سازمان ها نيز پيچيده تر و اداره­ي آن ها نيز مشكل تر مي شود. اكثر مديران اجرايي بر اين باور هستند كه دانش مهمترين موهبت يا نعمت در سازمان است. آنها باور مي كنند كه آگاهي مغزي، ذهني و هوشياري، اصلي عمده و مهم در سازمان آنهاست، همان چيزي كه موجب ايجاد رقابت در سازمان مي­شود، لذا تلاش مي­كنند تا از هوش سازماني بهره ببرند تا به يك رقابت صحيح دست يابند(ليبويتز[۳]، ۱۹۹۹).در فصل نخست پس از بيان کليات پژوهش در فصل اول، به طور مختصر به بيان مسئله و اهميت پژوهش پرداخته و سئوال اصلي پژوهش را تحت اين عنوان که که آيا عوامل راهبردي زمينه ساز بر مديريت استعداد هستند ؟ را مطرح و فرضيه هاي تحقيق را که بر اين راستا بيان کرده و در آخر نيز به بررسي  تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش، قلمرو مکاني و زماني تحقيق و کلياتي در مورد روش تحقيق، جامعه آماري و روش تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.

۱-۲) بيان مسئله

مطالعات اخير در حوزه منابع انساني نشان داده اند كه پنج ويژگي شخصيت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت به عنوان موفقيت نيروي انساني در پيشبرد اهداف سازماني و ايجاد رضايت شغلي، يادگيري سازماني، گرايش دانش و ضريب آفرينش و ارزيابي كاركنان مؤثر هستند (سيد جوادين، ۱۳۸۷: ۱۳). در دنياي امروز ارتقاء هوش سازماني يكي از الزامات غيرقابل انكار براي اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طريق كسب و تجزيه و تحليل اطلاعات، و همينطور افزايش دانش و ايجاد آگاهي، برقابليت هاي خود بيفزايند. افزايش هوش سازماني موجب مي­گردد سازمانها اطلاعات محيط اطراف خود را سريعتر و با دقت بيشتري تجزيه و تحليل كرده و نتايج حاصل را به طريق سودمند ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند. اين امر جريان تبادل اطلاعات و دانش را در بستر سازمان تسريع كرده و اثربخشي فرايند تفكر و تصميمگيري جمعي را به نحو چشمگيري بهبود مي بخشد( مهری، ۱۳۸۲).در عصر حاضر موسسات و سازمانها و دستگاههاي اجرايي با هر مأموريت، رسالت، اهداف و چشم اندازي كه دارند نهايتاً در يك قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي­كنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند. بنابراين، بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي ميشود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين ارزيابي؛ كننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است (رحيمي، ۱۳۸۵: ۴۲). اندازه­گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي­شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است (ارشدي خمسه، ۱۳۸۷: ۱۶).مسئوليت­هاي مديران ايجاب مي­كند كه عملكرد آنان هم كارآمد و هم اثربخش باشد. دليل عمده براي استخدام مـديران ايـن اسـت كه، آنها اعضاي سازمان را براي رسيدن به اهداف تلاش­هاي جمعي، ياري رسانند. هوش سازماني به مدیران كمـك مـيكنـد تـا بـه نقـاط ضعف سازمان خود پي برده و نقاط قوت خود را مستحكم­تر کنند. هوش سازماني به دنبال آن است كه با سـنجش وضـعيت هوشـمندي سازمان، توانايي­ها و ضعف­هاي آنها را شناسايي و بر اساس نتايج بدسـت آمـده، راهكارهـاي لازم را بـراي بهبـود هـوش سـازماني و در نهايت بهبود عملكرد سازمان ارائه نمايد. هوش سازماني با تكيه بر هوش انساني، منبع نامحدودي از سرمايه­هاي فكري است كـه اگـر بـه درستي شناسايي و مديريت شود، توانايي انعطاف­پذيري سازمان را در انطباق با نيازهاي بومي، ملي و جهاني افزايش مي­دهد. همچنين بـا فراهم كردن بسترمناسب، زمينه­هاي لازم جهت خلق مديريت دانش و يادگيري سازماني را فراهم نموده و قدرت ايده پردازي، خلاقيـت و نوآوري را ارتقاء مي­بخشد( غلامی و همکاران،۱۳۹۰: ۸۸-۹۹).امروزه با اطمينان كامل مي توان ادعا كرد كه شناسايي و استفاده از هوش سازماني مي­تواند قدرت رقابت پذيري يك سازمان را افزايش دهد و از ديگر سازمان­ها متمايز نمايد. ضرورت بررسي هوش سازماني در حال حاضر پاسخ به شرايط فعلي و نياز مديران است. سازمان با بهره­گيري از هوش سازماني، اثربخشي استفاده از ساختارهاي اطلاعاتي موجود را در راستاي اهداف خويش افزايش داده و اطلاعات از حالت عملياتي و محدود شده به استفاده در لايه هاي اجرايي سازمان براي استفاده مديران توسعه داده مي­شود. با توجه به اينكه مديران در سازمانهايي فعاليت مي­كنند كه متأثر از محيط داخلي و خارجي خود مي­باشند و در مقابل پاسخگويي به مسايل و مشكلات خود مثل انسانها نيازمند قدرت يادگيري هستند. بنابراين مسئله هوش سازماني مي­تواند در اين مهم كمك شاياني به مديران كرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظة سازماني خود پاسخگوي نيازها و مشكلات و عكس العمل به موقع به تغييرات محيطي باشند. بنابراين مديران براي پيشبرد اهداف سازماني و دستيابي به آنها نياز به هوش سازماني دارند كه بتوانند با اتكاي به آن عملكرد خود را بهبود بخشند(غلامی و همکاران،۱۳۹۰: ۸۸-۹۹).امروزه تغييرات سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي نقش دولتها را از تصدي گري مستقيم به نقش ها ي هدايتي و ارشادي تبديل نموده و سبب شده است تا سازمانهاي دولتي با نگاهي كاملاً متفاوت با ديروز به محيط داخلي و خارجي خود نگاه كنند. اكنون سازمان­ها به اين واقعيت دست پيدا كرده­اند كه براي رسيدن به تعالي سازماني و تحقق آرمانهاي خود چاره­اي جز سنجش سيستماتيك عملكرد خود و مقايسه آن با برنامه هاي كوتاه مدت و انجام اصلاحات لازم با توجه به باز خورد از محيط داخلي و خارجي ندارند (دارياني و همكاران، ۱۳۸۶). نقش نظام­هاي ارزيابي و نظارت كارآمد در بهبود و تعالي سازمانها كاملاً شناخته شده است . مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه در بسياري از سازمان­هاي بزرگ (به ويژه در بخش عمومي). پس از نظام­هاي برنامه ريزي و تحول، نياز به نظام كارآمد ارزيابي و نظارت در اولويت بعدي قرار دارد . نقش نظام هاي ارزيابي در تعالي و بهبود سازماني زماني بيشتر آشكار مي شود كه عزم و اراده نيروهاي سازمان بر انجام تحول برنامه ريزي شده استقرار يابد (دارياني و همان، ۱۳۸۶: ۲۲). بنابراين، بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي مي­شود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين كننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و جامعه است (رحيمي، ۱۳۸۵: ۱۸).ميزان هوش سازماني سازمان­ها، مانند انسان­ها، متغير و متفاوت است. يعني مجموعه­اي از عوامل دروني و بيروني در بروز و رشد آن تأثير مي­گذارد. سازمان­ها نيز همانند انسان­ها، درجه اي از هوشمندي را به نمايش مي­گذارند. برخي از سازمان­ها بسيار كند ذهن هستند. آنها حتي نمي­توانند سيگنال­هاي بسيار قوي از تغييرات محيط خود را تشخيص دهند و در پاسخ به اين محرك ها بسيار ناتوانند. اين سازمانها به آرامي ياد مي­گيرند و بدون هيچ­گونه درك و بينش اشتباهات قبلي خود را تكرار مي­كنند. فلسفه وجود سازمان، متكي به حيات انسان است. انسا نها در كالبد سازمان ها روح مي­دمند، آن را به حركت در مي آورند و اداره مي كنند. بنابراين، منابع انساني با ارزش ترين منبع براي سازمان ها هستند. آنها هستند كه به تصميمات سازماني شكل داده و راه حل ارايه مي­كنند و نهايتاً مسائل و مشكلات سازمان را حل مي­كنند. بهره وري را عينيت مي­بخشند و كارآيي و اثربخشي را معنا مي دهند(عباس زاده، ۱۳۷۴: ۸۰).سازمان زندان نيز به عنوان يكي از نهادهاي مهم تربيتي در جهت تحقق آرمان­هاي خود به منظور اصلاح تربيت و بازگشت سعادت­مندانه زندانیان به جامعه، بايـد بـه طـور مسـتمر قابليت­ها و توانايي­هاي ذهني خود را ارتقاء بخشيده و با ساز و كارهاي مناسب و متناسب با نيازهاي افراد و جامعه امكان تحقق هدف­هـا را فراهم سازد. نظريه­ي هوش سازماني به سازمان زندانها كمك مي­كند تا توانايي فكري وذهني خود را به عنوان يك سازمان هوشـمند ارتقـاء داده ورسالت ومأموريت­هاي خود را هوشمندانه محقق سازد از اینرو تحقیق حاضر به دنبال رسیدن به این سوال اصلی است که آیا بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان مرد زندانهای خراسان شمالی رابطه معنادارای وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان 

چکیده۱

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه. ۲
۱-۲) بيان مسئله. ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷
۱-۴) اهداف تحقیق.. ۸
۱-۴-۱) اهداف کلی. ۸
۱-۴-۲) اهداف فرعی. ۸
۱-۵) فرضیه های تحقیق.. ۸
۱-۵-۱) فرضیه اصلی. ۸
۱-۵-۲) فرضیات فرعی. ۸
۱-۶) تعاریف نظری و عملیاتی. ۹
۱-۶-۱) تعاریف نظری.. ۹
۱-۶-۲) تعاریف عملیاتی. ۹
۱-۷) متغیرهای پژوهش۱۰
۱-۸) قلمرو تحقیق۱۰

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

۲-۱) تعاريف هوش.. ۱۲
۲-۱-۱) مبانی نظری هوش سازمانی. ۱۲
۲-۱-۲) دیدگاه های هوش سازمانی. ۱۴
۲-۱-۲-۱) هوش سازماني از ديدگاه ماتسودا ۱۴
۲-۱-۲-۲) هوش سازماني از ديدگاه ويليام هلال. ۱۴
۲-۱-۲-۳) هوش سازماني از ديدگاه مك مستر. ۱۵
۲-۱-۲-۴) هوش سازماني از ديدگاه کارل آلبرشت.. ۱۵
۲-۱-۳) هوش سازماني. ۱۸
۲-۲) عملکرد شغلی. ۲۱
۲-۲-۱) مقدمه. ۲۱
۲-۲-۲) تعریف عملکرد شغلی. ۲۲
۲-۲-۳) عملكرد كاركنان و عوامل مؤثر بر آن. ۲۳
۲-۲-۳-۱) عوامل مؤثر بر عملكرد. ۲۳
۲-۲-۴) معیارهای ارزشیابی عملکرد. ۲۶
۲-۲-۴-۱) اهداف ارزیابی عملکرد. ۲
۲-۲-۴-۲) فواید ارزیابی عملکرد. ۲۷
۲-۲-۴-۳) روش های مختلف ارزیابی عملکرد. ۲۸
۲-۲-۴-۵) الگوهای متداول ارزیابی عملکرد. ۲۸
۲-۲-۴-۶) تاریخچه ارزیابی عملکرد. ۲۹
۲-۲-۴-۷) ضرورت ارزیابی عملکرد. ۳۰
۲-۲-۵) انواع ارزیابی عملکرد. ۳۲
۲-۲-۵-۱) ارزیابی عملکرد فردی و گروهی. ۳۲
۲-۲-۵-۲) ارزیابی عملکرد سازمانی. ۳۳
۲-۲-۶) نگرش­های سنتی و نوین به ارزیابی عملکرد۳۴
۲-۲-۷) فرآیند ارزیابی عملکرد. ۳۵
۲-۲-۸) مفهوم ارزیابی عملکرد و مدلها ۳۸
۲-۲-۹) معیارهای ارزیابی عملکرد. ۳۹
۲-۲-۱۰) مدل های ارزیابی عملکرد. ۴۰
۲-۲-۱۰-۱) مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹) ۴۱
۲-۲-۱۰-۲) ماتریس عملکرد(۱۹۸۹) ۴۳
۲-۲-۱۰-۳) مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱) ۴۳
۲-۳- هوش سازمانی و عملکرد کارکنان. ۴۴
۲-۴) پیشینه تحقیق.. ۴۵
۲-۴-۱) مطالعات انجام گرفته در داخل کشور. ۴۵
۲-۴-۲) مطالعات انجام گرفته در خارج کشور. ۴۶
۲-۴) الگوی مفهومی تحقیق..۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۵۱
۳-۲) روش تحقیق.. ۵۱
۳-۳) جامعه آماري.. ۵۱
۳-۴) نمونه آماری.. ۵۲
۳-۵) متغیر های پژوهش… ۵۲
۳-۶) ابزار گردآوری تحقیق.. ۵۲
۳-۷) روش گردآوری اطلاعات.. ۵۳
۳-۸) روايي و پايايي (اعتبار) تحقیق.. ۵۴
۳-۸-۱) آزمون روایی. ۵۴
۳-۸-۲) آزمون پایایی. ۵۵
۳-۹) روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۵۶
۳-۱۰) ملاحظات اخلاقی.۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱) مقدمه. ۵۸
۴-۲) توصیف آماری دادهای پژوهش… ۵۹
۴-۲-۱) مدرک تحصیلی پاسخگویان. ۶۰
۴-۲-۲) سابقه کاری پاسخگویان. ۶۲
۴-۳) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها ۶۴
۴-۴) آمار استنباطی. ۶۵
۴-۴-۱) فرضیه اصلی. ۶۵
۴-۳-۲) فرضیه اول. ۶۶
۴-۳-۳) فرضیه دوم. ۶۷
۴-۳-۴) فرضیه سوم. ۶۸
۴-۳-۵) فرضیه فرعی چهارم. ۶۹
۴-۳-۵) فرضیه فرعی پنجم. ۷۰
۴-۴) آزمون رگرسیون.۷۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۷۲
۵-۲) مرور نتايج تحقيق.. ۷۳
۵-۳) بحث و تفسير نتايج. ۷۳
۵-۴) نتیجه گیری نهایی. ۷۶
۵-۵) محدودیت­های تحقیق۷۷
۵-۶) پیشنهادات تحقیق.. ۷۷
پیوست۸۰
منابع فارسی. ۹۵
منابع انگلیسی. ۹۹
چکیده انگلیسی۱۰۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۶

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *