دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۹۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۷| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:توانایی سازمان برای یادگیری، قابلیت استراتژیک کلیدی برای رقابت در بازارهای مدرن است هدف از این پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی با انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی می باشد.در این پژوهش رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر بررسی و تحلیل شده است جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی در سال ۹۳ تشکیل می دهند.در این پژوهش از بین ۱۳۰نفر کارمند تعداد ۹۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (نیف)و پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری نسبت به تغییر(گاردینر)و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است .تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است نتایج حاکی از آن بود که بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر رابطه وجود دارد و تمام مولفه های یادگیری سازمانی (مهارت های فردی،مدلهای ذهنی،چشم انداز مشترک،یادگیری تیمی و تفکرسیستمی) با انعطاف پذیری نسبت به تغییر رابطه مستقیم دارند.

۱-۱- مقدمه

در سالهای اخیر؛ مفهوم یادگیری سازمانی دچار تغییر و تحولاتی بسیاری در میان محققان و افراد اجرا کننده ی آن شده که با هدف بهبود سازمان ها انجام شده است. طرفداران اولیه (مانند آرگریس و شاون ، ۹۹:۱۹۷۸)[۱] به این یافته رسیدند که ایده ی آنها عمدتاً محدود به مسائل پیرامون مدیریت است ولی در دهه ی ۹۰ قرن بیست ما شاهد تولد مجدد و از نوی این علاقه بودیم. تغییر و تحولات اخیر را می توان به خوبی در ایجاد یک مجله که مختص به یادگیری سازمانی است  (سازمان یادگیرنده[۲]) مشاهده کرد (کروسان، لین و وایت ،۳۸:۱۹۹۹[۳]). تحولات سريع و پويايي بازارهاي رقابتي دستيابي به انعطاف پذيري را براي سازمان ها بيش از گذشته ضروري کرده است. انعطاف پذيري پديده اي خودجوش و غيرارادي نيست، بلکه سازمان ها بايد عوامل اثرگذار بر انعطاف پذيري را شناسايي و آنها را ايجاد کنند.

۱-۲- بیان مسئله

از عوامل مهم بقاء و حيات سازمانها، نيروي انساني كيفي و توانمند است. به عبارت ديگر اهميت منابع انساني به مراتب از فناوري جديد، منابع مالي و مادي بيشتر است. تفاوت اصلي سازمان ها را بايد در دانايي و ناداني دانست. نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني، امري غير قابل انكار مي باشد (نکویی مقدم و میلانی فرد، ۱۳۸۸).اهميت يادگيري مستمر و قوي در سازمانها هرگز تا به اين اندازه حياتي نبوده است. به دليل وجود نيروهايي همچون جهاني شدن و فناوري، سرعت و پيچيدگي تحولات به گونه اي افزايش يافته كه سازمانها مجبور هستند براي ادامه حيات همواره چيزهاي بيشتري ياد بگيرند (ماركواد[۴]،۵۳:۲۰۰۲). در جهان امروز تغيير و تحولات علمي و تكنولوژيكي با سرعت در حال انجام است. كشورها براي اين كه از اين تغييرات و تحولات عقب نمانند، تلاش مي كنند با سرمايه گذاري بر روي آموزش و توسعة نيروي انساني كه با اين تغييرات همراه گرديده، زمينة رشد و توسعة خود را فراهم آورند. در جهان امروز رشد و پيشرفت كشورها و سازمانها در گرو علم و دانش بشري است. برخی از دانشمندان عقيده دارند كه عامل اصلي توليد براي رفاه تهي دستان جامعه، فضا، انرژي و زمينهاي كشاورزي نيست؛ بلكه بهبود نيروي انساني با كيفيت و پيشرفت دانش بشري است (اتکینسون[۵]،۱۰۸:۲۰۰۳).یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمان ها باید منابع سازمانی را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد.کارکنان ودانشی که در سر آنهاست منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده شوند.از این رویادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است (هومستین، ۲۰۰۶: ۱۳۵[۶]) يادگيري سازماني عبارتست از فرآيند بهسازي عملكرد از طريق دانش بيشتر(فویل و لیلس، ۱۱:۱۹۸۵[۷])یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد.این فرایند شامل تولید دانش جدید،مهارت ها و رفتارها می شود.یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشی و بهبود کارایی سازمان است.پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویاباشد(ژانگ[۸]۷۸:۲۰۰۹)از سویی، كسب وكار بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشد تا هم تهديدات غيرقابل پيش بيني و هم فرصتهاي موجود در آينده نامطمئن و محيط بي ثبات را مديريت كند. صنايع معمولاً انعطاف پذيري و انعطاف ناپذيري را تركيب مي كنند و آنچه كه امروزه در حال ظهور است، جايگزين هاي جديدي به جاي گرايش ساده به سوي اهمیت انعطاف پذيري بيشتر است بنابراين، انعطاف پذيري براي متناسب شدن با محيط پرتلاطم كسب وكار در جهت حفظ مزيت رقابتي، يكي از چالش هاي اساسي فراروي مديران امروز است (گلدن و پاول[۹]، ۳۷۵:۲۰۰۰ ). انعطاف پذیرتر شدن یک سازمان باعث می شود که آن سازمان نسبت به تغییر، پاسخ گویی بهتری داشته باشد (پاسمور[۱۰]،۱۹:۱۹۹۴)در دو دهه گذشته ،بر انعطاف پذیری به طور روز افزونی به عنوان یک قابلیت سازمانی تاکیدشده است،که شرکت هارا قادر می سازد تا مزیت رقابتی را بدست آورده وآن را نگه دارند و باعث بهتر شدن عملکرد در محیط کسب و کار رقابتی و پویای امروز شود. (ژانگ،۱۶۵:۲۰۰۵)به طور کلی ،انعطاف پذیری را به عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای جذب عدم قطعیت ،درجه پویایی سیستم و همچنین به عنوان توانایی تغییر و سازگاری می توان در نظر گرفت(تونی وتونچیا[۱۱]،۵۲۶:۲۰۰۵)با توجه به نقش و تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه های مختلف سازمانی، در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان 

چکیده.۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- بیان مسئله۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش۵
۱-۴- اهداف تحقیق۶
۱-۵- سوال های پژوهش۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق۷
۱-۷- متغییرهای تحقیق۸
۱-۸- تعاريف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش۸
۱-۸-۱- تعاریف نظری۹
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی۹
۱-۹- محدودیت های پژوهش۱۰

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش۱۲
۲-۱-۱- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش ۱۲
۲-۱-۲- تعـريف يادگيري۱۴
۲-۱-۳- نظريه يادگيري سازماني۱۷
۲-۱-۴- مدل های يادگيري سازمانی۱۹
۲-۱-۴-۱-مدل شماره(۱): مدل تمپلتون۱۹
۲-۱-۴-۲-مدل شماره(۲):مدل لاهتین ماکی۱۹
۲-۱-۴-۳-مدل شماره(۳): مدل دایموسفکی۱۹
۲-۱-۴-۵-مدل شماره(۴): مدل الگر و چیوا۱۹
۲-۱-۴-۶-مدل شماره(۵): مدل گاه و ریچاردز۱۹
۲-۱-۴-۷-مدل شماره(۶): مدل گومژ۲۰
۲-۱-۴-۸-مدل شماره(۷): مدل پدلر۲۰
۲-۱-۴-۹-مدل شماره(۸): مدل آرگريس۲۰
۲-۲- مبانی نظری انعطاف پذیری۲۱
۲-۲-۱- مفهوم انعطاف پذیری ۲۱
۲-۲-۲-ابزارهاي سازمان براي تحقق منعطف۲۶
۲-۲-۳-اصول طراحي سازمان منعطف۲۷
۲-۲-۴- ویژگیهای افراد انعطاف پذیر۲۹
۲-۲-۵- ویژگیهای افراد انعطاف ناپذیر۳۰
۲-۲-۶- زمینه‌های انعطاف پذیری۳۱
۲-۲-۷-انواع انعطاف‏پذیری۳۲
۲-۲-۷-۱-انعطاف‏پذیری عملیاتی (تولید۳۲
۲-۲-۷-۲- انعطاف‏پذیری راهبردی۳۳
۲-۲-۸- انعطاف‏پذیری سازمانی: چیستی و چرائی۳۳
۲-۲-۹- الگوها و چارچوب‏های انعطاف‏پذیری سازمانی۳۴
۲-۲-۹-۱-تخصص‏گرایی انعطاف‏پذیر۳۴
۲-۲-۹-۲-شرکت منعطف «آتکینسون۳۵
۲-۲-۹-۳-تولید ناب۳۵
۲-۲-۹-۴-مدل «آنسوف۳۵
۲-۲-۹-۵-مدل «تریگرجیس۳۶
۲-۲-۹-۶-مدل «وولبردا۳۶
۲-۲-۱۰-الگوی عوامل تعیین‏کننده انعطاف‏پذیری سازمانی۳۷
۲-۲-۱۱- چابکی سازمانی۳۹
۲-۲-۱۲- سازمان چابک۴۲
۲-۲-۱۳-بهبود توانمندی‏های چابکی سازمانی۴۴
۲-۲-۱۴- تفاوت بین سازمان‏های سنتی و سازمان‏های چابک۴۵
۲-۲-۱۵-شکل‏های جدید سازمانی۴۶
۲-۲-۱۶- دونمونه از سازمان های چابک۴۶
۲-۲-۱۶-۱-سازمان مجازی: سازمان هزاره‏ی سوم۴۶
۲-۲-۱۶-۲-سازمان‏های یادگیرنده۴۷
۲-۲-۱۷-ارزیابی الگوها و رویکردهای چابکی۴۸
۲-۲-۱۷-۱-الگوی گلدمن و ناگل۴۸
۲-۲-۱۷-۲-الگوی شریفی و ژانگ۴۹
۲-۲-۱۷-۳- الگوی کروکیتو و یوسف۵۱
۲-۲-۱۷-۴- الگوی گروه مشاوران آتوز۵۱
۲-۳- مروري بر پيشینه پژوهش۵۲
۲-۳-۱-پژوهش های داخلي۵۲
۲-۳-۲-مطالعات خارجي۵۶

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه۶۳
۳-۲- روش تحقیق۶۳
۳-۳- جامعه آماری۶۴
۳-۴- حجم نمونه۶۴
۳-۵- روش نمونه گیری۶۵
۳-۶- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات۶۵
۳-۶-۱پرسشنامه یادگیری سازمانی۶۵
۳-۶-۲-پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر۶۶
۳-۷- روائی و پایایی ابزارتحقیق۶۷
۳-۷-۲-روایی و پایایی پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر۶۷
۳-۸- روش های تجزیه وتحلیل آماری۶۸
۳-۸-۱- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها۶۸

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱- مقدمه.۷۱
۴-۲- بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي.۷۱
۴-۲-۱- جنسيت.۷۱
۴-۲-۲- سن .۷۲
۴-۲-۳- تحصيلات .۷۳
۴-۲-۴- سابقه کاری .۷۴
۴-۲-۵- طبقه بندی جامعه تحقیق بر اساس درجه انعطاف پذیری در برابر تغییر.۷۵
۴-۳ – آزمون فرضيات تحقيق.۷۶
۴-۳-۱- آزمون فرضيه اصلی پژوهش.۷۶
۴-۳-۲- آزمون فرضيه فرعي اول.۷۷
۴-۳-۳- آزمون فرضيه فرعي دوم.۷۸
۴-۳-۴- آزمون فرضيه فرعي سوم.۷۹
۴-۳-۵- آزمون فرضيه فرعي چهارم.۸۰
۴-۳-۶- آزمون فرضيه فرعي پنجم.۸۱
۴-۳-۷- آزمون رگرسیون فرضیات تحقیق.۸۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه.۸۵
۵-۲- نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق.۸۵
۵-۲-۱- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی.۸۵
۵-۲-۲- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول.۸۷
۵-۲-۳- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم.۸۸
۵-۲-۴- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم.۸۸
۵-۲-۵- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم.۸۹
۵-۲-۶- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی پنجم.۹۰
۵-۳- نتیجه گیری نهایی.۹۱
۵-۴- محدودیت های تحقیق.۹۵
۵-۵-پیشنهادات تحقیق.۹۵
۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق.۹۵
۵-۵-۲-پیشنهادات به سایر محققین.۹۷
ضمائم و پیوست ها.۹۸
پرسشنامه بررسی میزان انعطاف پذیری نسبت به تغییر.۱۱۲٫
پرسشنامه یادگیری سازمانی.۱۱۴
منابع فارسی .۱۱۶٫
منابع انگلیسی.۱۱۸٫
چکیده انگلیسی.۱۲۱

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *